Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > OP životní prostředí > Snížení energetické náročnosti mateřské školy

Snížení energetické náročnosti mateřské školyMŠ

19.11.2013
Vyhodnocení dosažených úspor na vytápění po ročním provozu zateplené mateřské školy

V srpnu 2011 bylo dokončeno kompletní zateplení mateřské školy U Stadionu. Přineslo provedené zateplení očekávanou úsporu energií na vytápění? Na to nám dal odpověď energetický auditor. K dispozici měl skutečné spotřeby tepla (vytápění + ohřev teplé užitkové vody) a elektrické energie za období od 10/2011 do 10/2012. Tyto spotřeby pak auditor porovnal se spotřebami energií před zateplením. 

Když se připravoval projekt zateplení MŠ byl auditorem vypracován energetický audit. Tento audit ve svém závěru obsahoval doporučení jak zateplit MŠ, aby splňoval doporučené technické ukazatele tepelné prostupnosti objektu MŠ. Současně byla auditem vypočtena 51 % úspora energií oproti výpočtovému stavu před zateplením. Výpočtový stav předpokládá dodržování hygienických požadavků na topení a větrání při normové venkovní teplotě.

Skutečná úspora energií na základě skutečně spotřebovaného tepla a elektrické energie činí 66 %. To znamená, že skutečnost je ještě lepší než jsme předpokládali v době, kdy jsme zateplení připravovali. Tato skutečnost nás ujišťuje o tom, že investice na zateplení mateřské školy byla účelně vynaložena a plní funkci, ke které byla určena.

Ing. Pavel Bednář
majetkový odbor

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“ je dokončen

Městu Velká Bíteš byla na základě žádosti v rámci 11. výzvy OPŽP poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

Podpora je určena na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“. Tento projekt je podporován Evropskou unií – z prostředků Fondu soudržnosti v částce 2 796 979 Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou 164 528 Kč. Celkem město Velká Bíteš obdrží na výše uvedenou akci dotaci ve výši 2 961 507 Kč.

OP Životní prostředí, EU Fond soudržnosti - Pro vodu, vzduch a  přírodu

Akce v datech:

  • 22.06.2009 - vydáno stavební povolení na akci,
  • 15.02.2010 - vydán registrační list akce CZ.1.02/3.2.00/09.04370 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš,
  • 22.02.2011 - uzavřena smlouva o dílo mezi objednatelem městem Velká Bíteš a zhotovitelem, Vlastimilem Zeleným – START, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice na realizaci akce
  • 18.04.2011 - zahájeny vlastní stavební práce na akci,
  • 12.07.2011 - uzavřena Smlouva č.09035413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,
  • 16.08.2011 - dokončené dílo bylo zhotovitelem předáno městu Velká Bíteš,
  • 24.08.2011 - vydán kolaudační souhlas,
  • 05.01.2012 - kontrola na místě provedená pracovníky SFŽP ČR.

K dnešnímu dni je celá akce kompletně dokončena, pamětní deska připomínající zdroje financování a úsporu energie s příznivým dopadem na životní prostředí je osazena. Vydán je kolaudační souhlas a proběhla kontrola pracovníky SFŽP ČR na místě.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

14.09.2011

V polovině srpna 2011 bylo dokončeno zateplení mateřské školy. Proběhla kolaudace dokončené stavby a byl vydán kolaudační souhlas. Ikdyž nám realizaci projektu v závěru narušoval neobvykle studený a mokrý červenec, byly stavební práce dokončeny v termínu. V rámci projektu bylo provedeno zateplení obvodového pláště a střechy, vyměněna byla stávající dřevěná okna a dveře za nová plastová.

Rampa zadního vstupu, jako zdroj zavlhání zdiva, byla ubourána a místo ní bylo zřízeno přístupové schodiště.
Velký podíl na úspěšném dokončení projektu má celý kolektiv pracovnic mateřské školy v čele s paní ředitelkou, protože na nich bylo zvládnout provoz školky mnohdy i ve složitých situacích.
Již v průběhu realizace podalo město první žádost o platbu na základě vystavených faktur od zhotovitele. Poskytovatel dotace SFŽP po provedené kontrole podkladů zaslal na účet města první část dotace ve výši 1.615.972,22 Kč. Po doložení dokladů o zaplacení faktur, které byly přílohou žádosti o platbu, může město podat další žádost o uvolnění dotace. Finanční dotace je uvolňována poskytovatelem postupně, na základě předložených faktur městem.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 3.290.563 Kč, z toho příspěvek fondu Evropské unie 2.796.979 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 164.528 (5 %) a příspěvek města Velká Bíteš 329.056 Kč (10 %).

Foto Ing. Bednář

24.06.2011

Zateplení fasády, výměna oken a zatepelní střechy hlavní budovy školky se třídami je dokončeno. Okna směřující na jih jsou opatřeny žaluziemi. Všechny třídy jsou nově vymalovány. Ve výměníkové stanici v suterénu školky byl nahrazen stávající velkoobjemový ohřívač teplé užitkové vody malými hospodárnějšími zásobníky na ohřev vody s možností elektrického ohřevu vody přes letní měsíce.

Ve zbývajících měsících by byla teplá užitková voda ohřívána teplovodem z centrální kotelny. Školka si tak bude moci sama regulovat zdroj ohřevu vody podle toho, jak je to pro ni výhodné.

Budova kuchyně má nová plastová okna a dveře. Při odkrytí střechy nad kuchyní bylo bohužel zjištěno, že strop není panelový, ale z ocelových nosníků a desek Hurdis. Na tento strop byl v minulosti proveden škvárový násyp, který svým působením narušil ocelové nosníky natolik, že je nyní nutno provést statické zpevnění stropu. Toto zpevnění stropu pomocí dalších ocelových nosníků a železobetonové desky si vyžádá prodloužení termínu dokončení fasády a střechy části kuchyně.

Na fasádě kuchyně zbývá dokončit omítky a nátěr fasády. Střecha kuchyně se po provedení zpevnění stropu betonovou deskou musí nechat vyzrát a na závěr se zateplí polystyrenem.

25.05.2011

Práce na mateřské školce pokračují vysokým tempem, pracuje se na všech stranách neboť termín dokončení 16.06.2011 se blíží. Provádí se zateplení střechy nad třídami, na fasádu se lepí tepelná izolace ze severní strany objektu a dokončují se finální práce uvnitř včetně malování. Práce uvnitř školky by měly příští týden skončit a už by probíhaly práce pouze na fasádě a na střeše. Poděkování patří zaměstnancům školky, jak celou situaci provádění prací za částečně omezeného provozu zvládli. Nebylo to vždy jednoduché. Provoz školky a stavební práce na projektu byly vždy koordinovány a vzájemně odsouhlaseny zástupcem školky a zhotovitele. Rovněž bychom chtěli poděkovat i rodičům dětí, kteří vyšli vstříc a pomohli řešit omezení provozu školky.

02.05.2011

V pondělí 18. dubna 2011 byly zahájeny stavební práce na projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Zhotovitel, stavební firma Vlastimil Zelený – START předpokládá dokončení prací do 16. června. K dnešnímu dni jsou osazena nová, plastová okna ve všech třídách jižní fasády MŠ. Na jižní fasádu se nalepuje tepelný izolant – fasádní polystyren. V rámci projektu zatepleny i obě střechy školky. Střecha nad kuchyní bude odstraněna až na stropní panel a kompletně znovu zateplena polystyrenem a zaizolována proti vodě. Střecha nad třídami se demontovat nebude, ale přímo na stávající krytinu se položí polystyren a střecha se opět zakryje izolací proti vodě.

Terasa k zadnímu vstupu do MŠ od západu se odbourá a ke stávajícím dveřím se provedou nová schodiště. Obdobně je to řešeno ze strany hlavního vchodu.

Práce probíhají dle předpokládaného harmonogramu zhotovitele.

15.03.2011

V lednu 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektu, jehož hlavním obsahem je zatepelní fasády a střechy, výměna oken a dveří na školce. Hodnotící komise se shodla, že z 18 předložených cenových nabídek 13 nabídek splnilo všechna požadovaná kritéria. Z těchto 13 nabídek byla jako nejlepší z hlediska ceny, termínu výstavby a záruk vyhodnocena nabídka nabídka uchazeče Vlastimil Zelený z Brtnice. Následně doporučeného uchazeče schválila rada města a 22.února 2011 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci projektu. Po dohodě s paní ředitelkou školky bude fyzická realizace stavby probíhat za provozu a to v období od 18. dubna do 16.června 2011. Na správný průběh realizace bude dohlížet technický dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Schválení

První lednový týden byl zveřejněn seznam projektů, které soutěžily v XI. výzvě prioritní osy 3, Udržitelné využívání zdrojů energie, opatření Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) a byly doporučeny řídícím orgánem Operačního programu Životního prostředí k podpisu ministru životního prostředí. Mezi ně byl vybrán i náš projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“, jenž byl následně schválen a ministr Jan Dusík ho dne 5. ledna 2010 podepsal.

Předmětný projekt se týká mateřské školy U Stadionu a zahrnuje výměnu všech jejích oken a dveří, zateplení fasády a rovněž střechy. Celkové náklady jsou ve výši 6,7 miliónu korun, z toho uznatelných je 4,09 miliónu korun. Dotace z Fondu soudržnosti

EU činí 3,474 miliónů korun (51,9 %), ze Státního fondu životního prostředí pak 204 tisíc korun (3 %). Snížení uznatelných nákladů je způsobeno pravidlem udržitelnosti projektu podpořeného EU. Znamená to, že požadovaná dotace se snižuje o pětiletou úsporu za náklady na energie, což v případě naší školky bude podle energetického auditu 1,5 miliónu korun.

Současně s přípravou tohoto projektu musí město vybudovat bezbariérový přístup do prvního nadzemního podlaží mateřské školy. Technické řešení i odpovídající povolení odboru výstavby máme připravené z minulého roku.

Doporučení našeho projektu do dalšího kola

První týden v prosinci proběhlo v sídle kraje Vysočina hodnocení 87 žádostí do Operačního programu Životní prostředí. V XI. kole příjmu žádostí byly akceptovány projekty za kraj Vysočina v hodnotě více jak 1.888 mil. Kč.

Pracovní skupina pro výběr a zajištění implementace projektů „Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 ‑ 2013“ doporučila do vlastní soutěže o finanční prostředky všech 87 akcí ze seznamu žádostí. Velikému zájmu se těšily především projekty na úsporu energie a řešící zkvalitnění nakládání s odpady. Dle sdělení radního Zdeňka Ryšavého byly oba projekty města Velká Bíteš („Vybudování systému sběrných míst“ a „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ“) doporučeny do závěrečného kola, ve kterém se bude projednávat přidělování finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty byla vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na prioritní osu 3 (energetické úspory) ve výši 5 mld. Kč, na prioritní osu 4 (nakládání s odpady) ve výši 3 mld. Kč, přičemž u prioritní osy 3 byl ukončen příjem žádostí před 30. září 2009, protože k tomuto datu bylo dle došlých žádostí dosaženo objemu požadované dotace z prostředků EU už ve výši 7,5 mld. Kč.

30.09.2009

Dne 25.09.2009 byla akceptována žádost o podporu z prostředků Operačního programu Životního prostředí.

Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP (PDF)

15.08.2009

Město má připravený další projekt, který by mohl uspět v získání podpory z Evropské unie.
Jedná se o zlepšení tepelnětechnických vlastností (technické zhodnocení) Mateřské školy U Stadionu, jejímž cílem bude nová zateplená střecha a fasáda školky, výměna oken i vstupních dveří a také zajištění jejího bezbariérového přístupu. V červnu by město mělo získat stavební povolení a v průběhu měsíce srpna by pak měla být vyhlášena výzva z Operačního programu životního prostředí, do které bychom náš projekt chtěli podat.

Modernizace školky
Modernizace školky
Modernizace školky
Modernizace školky
Modernizace školky
Modernizace školky
Modernizace školky
Modernizace školky
Modernizace školky
Práce na mateřské školce
Práce na mateřské školce
Práce na mateřské školce
Původní stav školky
Projekt modernizace
Projekt modernizace
Projekt modernizace
Projekt modernizace


Menu

Fulltextové vyhledávání