Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. > Žádosti o informace za rok 2019

Žádosti o informace za rok 2019

INFO 106/99-1

Žádost o:

Žadatel žádal o následující informace:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Odpověď:

Odpověď ke stažení jako dokument PDF

INFO 106/99-2

Žádost o:

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. týkajících se pronájmu nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 85 na p.č. 60 v k.ú. Velká Bíteš

Záměr vyvěšen 5.4.2018, sejmut 23.4.2018

Dotaz č. 1a - Kolik se přihlásilo zájemců o tento prostor?

Dotaz č. 1b - Jaká byla max. nabízená cena?

Dotaz č. 1c - Zda byl vybrán nájemce? V případě, že ne, proč?

Dotaz č. 2. Záměr byl vyvěšen znovu 28.06.2018, sejmut 16.7.2018 – proč opětovné vyvěšení záměru?

Dotaz č. 2a - Kolik se přihlásilo zájemců o tento prostor?

Dotaz č. 2b - Jaká byla max. nabízená cena?

Dotaz č. 2c - Zda byl vybrán nájemce? V případě, že ne, proč?

Odpovědi:

Odpověď č. 1a:

V uvedeném termínu se přihlásil pouze jeden zájemce o pronájem předmětného nebytového prostoru.

Odpověď č. 1b:

Max. nabízené nájemné dle nabídky činilo:

 • prodejna o výměře cca 25 m2 – 2.000,- Kč/m2/rok,
 • místnost o výměře cca 12 m2 – 1.000- Kč/m2/rok,
 • sklad o výměře cca 9 m2 – 1.000,- Kč/m2/rok,
 • sklad o výměře cca 12 m2 – 1.000,- Kč/m2/rok.

Odpověď č. 1c:

Rada města Velká Bíteš zalepenou nabídku nájemného otevřela na své schůzi konané dne 23.04.2018 usnesením č. 24/105/18/RM, zájemce o pronájem nebytového prostoru nebyl vybrán. V záměru pronájmu bylo uvedeno, že si město Velká Bíteš vyhrazuje právo záměr pronájmu zrušit. Rada města tohoto ustanovení využila, usnesení č. 24/105/18/RM bylo revokováno usnesením č. 17/110/18/RM ze dne 11.06.2018. Současně bylo rozhodnuto zveřejnit záměr pronájmu předmětného nebytového prostoru opětovně. Proč Rada města Velká Bíteš zájemce nevybrala, není známo, neboť její jednání jsou neveřejná.

Odpověď č. 2:

Záměr byl opětovně zveřejněn na základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš - usnesení č. 13/112/18/RM ze dne 25.06.2018.

Odpověď č. 2a:

V uvedeném termínu se přihlásili dva zájemci o pronájem předmětného nebytového prostoru.

Odpověď č. 2b:

Max. nabízené nájemné není známo, neboť Rada města Velká Bíteš předložené nabídky v zalepených obálkách neotevřela a rozhodla revokovat usnesení č. 13/112/18/RM ze dne 25.06.2018.

Odpověď č. 2c:

Nájemce nebyl vybrán. Proč Rada města Velká Bíteš zájemce nevybrala, není známo, neboť její jednání jsou neveřejná.

INFO 106/99-3

Žádost o:

S odvoláním na Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o zajištění možnosti nahlédnout a příp. získat kopie z písemné dokumentace související s finančním vypořádáním dotací poskytnutých městem Velká Bíteš v letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 spolku – Tenisový club města Velká Bíteš z.s., se sídlem Chobůtky 444, Velká Bíteš, Velká Bíteš, IČO: 26591472.

Odpověď:

Žadatel nahlédl do písemné dokumentace související s finančním vypořádáním dotací poskytnutým městem Velká Bíteš v letech 2014 – 2018 Tenisovému clubu Velká Bíteš.

Byly mu poskytnuty kopie těchto dokladů:

Rok 2015

 • Finanční vypořádání dotace za rok 2015
 • Výdajové doklady 12, 13, 16, 17 + příloha č.4

Rok 2016

 • Finanční vypořádání dotace za rok 2016
 • Výdajový doklad 3, 3, 5, 8, 9

Rok 2017

 • Finanční vypořádání dotace za rok 2017
 • Výdajový doklad 16
 • Zpráva o realizaci projektu

Rok 2018

 • Finanční vypořádání dotace za rok 2018
 • Výpis z účtu 1.3. – 31.3. 2018
 • Výdajový doklad 7, 8, 13
 • Zpráva o realizaci projektu

INFO 106/99-4

Žádost o:

poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – nabytí pozemků p.č. 3244, p.č. 3009/66, p.č. 57, jehož součástí je stavba č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš a p.č. 1518/12 a p.č. 1620/5 v k.ú. a obci Březské

Dotaz č. 1

Dne 27.02.2019 uzavřelo město Velká Bíteš kupní smlouvu s prodávajícím M.K., na základě níž byl proveden vklad vlastnického práva Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí, pod č. V-492/2019-746. Jedná se o nákup pozemků v k.ú. Velká Bíteš, a to p.č. 3244, p.č. 3009/66, p.č. 57, jehož součástí je stavba č.p. 97, a dále v k.ú. Březské p.č. 1518/12 a p.č. 1620/5. Na základě čeho byla stanovena cena převáděných nemovitostí uvedená v kupní smlouvě, tj. částka 3.300.000,- Kč? Pakliže bylo podkladem ocenění v písemné formě (například znalecký posudek, odhad, atd.) žádám současně o poskytnutí kopie.

Odpověď na dotaz č. 1:

Kupní cena předmětných nemovitostí byla stanovena dohodou smluvních stran.

Dotaz č. 2

Za jakým účelem město Velká Bíteš výše uvedené nemovitosti nabývá? Prosím o u každé nemovitosti uvést účel samostatně.

Odpověď na dotaz č. 2:

 • pozemek p.č. 1518/12 orná půda o výměře 1572 m2 v k.ú. Březské, obec Březské – pozemek byl vykoupen za účelem realizace připravované stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“,
 • pozemek p.č. 1620/5 ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2 v k.ú. Březské, obec Březské - pozemek byl vykoupen za účelem realizace připravované stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“,
 • pozemek p.č. 3244 orná půda o výměře 333 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš – pozemek byl vykoupen za účelem realizace připravované stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“,
 • pozemek p.č. 3009/66 ostatní plocha, silnice o výměře 49 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš - pozemek byl vykoupen za účelem realizace připravované stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“,
 • pozemek p.č. 57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, jehož součástí je budova č.p. 97 rodinný dům v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš – nemovitosti byly vykoupeny za účelem realizace připravované úpravy a rekonstrukce tzv. „bíteššských dvorů“.

Dotaz č. 3

Byla již k realizaci výše dotazovaných účelů (otázka č. 2) zahájena nějaká správní řízení či podniknuty jiné právní kroky?

Odpověď na dotaz č. 3:

U nemovitostí nabytých za účelem přípravy výstavby „II/379 Velká Bíteš- SZ obchvat|“ požádal již před jejich nabytím do vlastnictví města Velká Bíteš Kraj Vysočina o vydání stavebního povolení k uvedené stavbě.

U ostatních nemovitostí nebylo požádáno o zahájení žádného správního řízení.

INFO 106/99-5

Dotaz č. 1:

Zda bylo společnosti Bikos spol. s.r.o. vydáno úřední povolení či jiný právní titul umožňující vývoz digestátu na daný pozemek poblíž obytné zóny; pokud ano, žádám o zaslání kopie této listiny.

Odpověď na dotaz č. 1:

Nevíme, zda bylo společnosti BIKOS spol. s.r.o. vydáno úřední povolení či jiný právní titul umožňující vývoz digestátu na daný pozemek poblíž obytné zóny, toto nespadá do kompetence našeho úřadu; listinu nemáme k dispozici.

Dotaz č. 2:

Zda Město Velká Bíteš jednalo nebo bude jednat se společností Bikos spol. s.r.o. o zamezení obtěžujícího zápachu např. okamžitým zapravením (zaoráním) digestátu do půdy nebo změnou lokality k vývozu digestátu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Město Velká Bíteš v dané věci se společností BIKOS spol. s.r.o. jednalo a jedná. Zjisti jsme, že se sešlo více faktorů, které tento zápach zapříčinilo. V tomto případě ani tak nezapáchal digestát, který se hned zapravuje do půdy, ale čistírenský kal, do něhož bohužel zapršelo ještě před jeho zapravením do půdy (podmítnutím).

Dotaz č. 3:

Jaká příslušná opatření Město Velká Bíteš přijme k zamezení dalšího znepříjemňování života občanů města Velké Bíteše obtěžujícím zápachem.

Odpověď na dotaz č. 3:

Při jednání s městem Velká Bíteš zástupce společnosti BIKOS spol. s r.o. písemně sdělil, že aby se situace znovu neopakovala, zvolí jiný způsob hnojení a s firmou, která zajišťovala rozvoz a aplikaci čistírenského kalu, společnost rozváže spolupráci.

INFO 106/99-6

Žádost o:

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. týkajících se provozování střelnice umístěné na parc. č. 2705/2 v k.ú Velká Bíteš

Dotaz č. 1a – Jakým řízením byl provoz střelnice povolen?
Dotaz č. 1b – S jakými podmínkami byl provoz povolen?
Dotaz č. 2a – Bylo v rámci řízení, kterým byl provoz střelnice povolen, provedeno měření hluku?
Dotaz č. 2b – V případě, že ano, s jakým výsledkem?

Dále žadatelka požádala o poskytnutí příslušných dokladů.

Odpovědi:

Odpověď č. 1a:

Předmětná střelnice v lokalitě „Kačerák“ na pozemku parc. č. 2705/2 v k. ú Velká Bíteš je užívána na základě povolení k užívání, které vydal stavební úřad I. stupně při MěNV Velká Bíteš dne 17.12.1970 pod č.j. výst.398/70 tehdejší organizaci SVAZARM, ZO Velká Bíteš. Povolení k provozování střelnice dle platného předpisu bylo vydáno Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina č.j. KRPJ-98914-22/ČJ-2015-1614IZ ze dne 4.3.2016. Kolaudačním rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu č.j. MÚVB/5500/16/VÝST/PEL ze dne 25.8.2016 bylo povoleno užívání stavby – nástavba a přístavba objektu střelnice, včetně bezpečnostní stěny a chodníku ze zámkové dlažby.

Odpověď č. 1b:

V rozhodnutí č.j. KRPJ-98914-22/ČJ-2015-1614IZ ze dne 4.3.2016, je stanovena: Provozovatel střelnice je povinen řídit se provozním řádem střelnice, ověřeným dne 23.2.2016 znalcem v oboru ekonomika, kriminalistika a balistika zbraní a munice.

V kolaudačním rozhodnutí č.j. MÚVB/5500/16/VÝST/PEL ze dne 25.8.2016, jsou stanoveny tyto podmínky:

 1. Řádná údržba stavby.
 2. Trvalé uchování projektové dokumentace a stavebně správních rozhodnutí.
 3. Střelnice smí být užívána pouze ke střelbě z krátkých palných zbraní, dlouhých palných zbraní malorážek a brokovnic kategorie A, B, C, a D, jak je uvedeno v provozním řádu střelnice z pevné palebné čáry ve střeleckém přístřešku a z pohyblivé palební čáry v prostoru pohyblivé palebné čáry vytyčené na střelnici, jak je uvedeno v provozním řádu střelnice, který byl ověřen znalcem v oborech ekonomika, kriminalistika a balistika zbraní a munice dle znaleckého posudku č. 16/0742 ze dne 23.2.2016.
 4. K jinému využití než je uvedeno ve schváleném provozním řádu nesmí být střelnice užívána.

Odpověď č. 2a

V rámci řízení, kterým byl provoz střelnice povolen a to, rozhodnutí č.j. KRPJ-98914-22/ČJ-2015-1614IZ ze dne 4.3.2016, bylo provedeno měření hluku dne 22.-23.2.2013.

Odpověď č. 2b:

Ze závěru zprávy o měření hluku č. 10213-AT vyplývá, že z naměřených hodnot a s ohledem na malou vzdálenost od dálnice D1, která způsobuje vysoké hodnoty akustického pozadí na měřícím bodě u nejbližšího chráněného objektu, vyplývá, že provoz střelnice v denní době nepřekračuje legislativně stanovený hygienický limit a negativně neovlivňuje životní prostředí a nemá z dlouhodobého hlediska zásadní vliv na lidské zdraví. V noční době naměřená hodnota nepřekračovala hodnotu hluku pozadí, a tudíž tato hodnota není schopna porušit legislativně stanovený hlukový limit. Zároveň velikost této hodnoty není způsobilá porušit legislativně vymezený „noční klid„ neboť k takovému porušení může dojít jen na základě toho, že by naměřená hodnota hluku pozadí (projíždějící vozidla obcí, automobilový provoz na dálnici) a v daném případě lze konstatovat, že ani provoz střelnice v noční době nemá zásadní vliv na lidský spánek nebo na životní prostředí.

Dále byly žadatelce poskytnuty kopie těchto dokumentů:

 • Povolení k užívání stavby č.j. výst. 398/70 ze dne 17.12.1970
 • Kolaudační rozhodnutí č.j: MÚVB/5500/16/VÝST/PEL ze dne 25.8.2016
 • Povolení k provozování střelnice č.j. KRPJ-98914-22/ČJ-2015-1614IZ
 • Zpráva o měření hluku č. 10213-AT

INFO 106/99-7

Žádost o:

Zaslání kopie zápisu ze zasedání Rady města Velké Bíteše č. 29/2019.

Odpověď:

Kopie požadovaného zápisu byla poskytnuta.

INFO 106/99-8

Žádost o:

Tímto zdvořile žádám, v souladu se zák. č.106/1999Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, o informaci, kdy bude realizována rekonstrukce kanalizace na ulici Hybešova ve Velké Bíteši.

Odpověď:

Město Velká Bíteš není investorem Vámi poptávané akce. Dotázali jsme se na SVK Žďársko v jehož kompetenci je stavba „Velká Bíteš-ul Hybešova – rekonstrukce kanalizace, prodloužení vodovodu a kanalizace.“ Uvedená stavba musí být provedena v koordinaci s akcí Města Velká Bíteš „Ulice Hybešova, chodníky a dešťová kanalizace“. Předpokládáme realizaci obou staveb nejdříve v roce 2022.

Menu

Fulltextové vyhledávání