Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Samospráva > Rada města > Jednací řád

Jednací řád Rady města Velké Bíteše

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Rada města Velká Bíteš (dále jen „rada města) se usnesla vydat podle § 101 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tento jednací řád.
 2. Jednací řád rady města upravuje svolání, přípravu a průběh schůzí, usnášení a kontrolu plnění usnesení rady města.

Čl. 2
Pravomoci rady města

 1. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 2. Rada města připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 3. Rada města rozhoduje v záležitostech jí vyhrazených v § 102 odst. 2 zákona o obcích a podle § 102 odst. 3 zákona o obcích v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

Čl. 3
Svolání schůze rady města

 1. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla jednou za dva týdny.
 2. Schůzi rady města svolává starosta, případně místostarosta.
 3. Schůze rady města jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

Čl. 4
Příprava schůze rady města

 1. Schůze rady města se označují postupně pořadovými čísly po celé volební období. Číselná řada se na konci příslušného volebního období uzavírá.
 2. Pořad schůze rady města (dále jen „program“) předkládá starosta, případně místostarosta.
 3. Program je zpracován na základě návrhů členů rady města, městského úřadu, komisí rady města a členů zastupitelstva města.
 4. Návrhy rada města projednává zpravidla na základě písemných materiálů. Materiály pro schůzi rady města obsahují:
  1. název materiálu,
  2. důvodovou zprávu,
  3. návrh usnesení.
 5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

Čl. 5
Průběh schůze rady města

 1. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. Neúčast na schůzi rady města je člen rady města povinen omluvit u starosty s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
 3. Schůzi rady města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo pověřený člen rady města (dále jen „předsedající“).
 4. Není-li při zahájení schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů rady města, předsedající schůzi ukončí a určí náhradní termín schůze.
 5. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje schůzi a dbá o to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh.
 6. V zahajovací části schůze předsedající dá hlasovat o programu schůze.
 7. Součástí programu je schválení zápisu z minulé schůze rady města. Nejsou-li proti zápisu námitky, pokládá se za schválený. O případných námitkách rozhoduje rada města hlasováním.
 8. Důvodovou zprávu k jednotlivým bodům programu přednese předsedající nebo přizvaný předkladatel.
 9. Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze zvednutím ruky v průběhu schůze. V rámci rozpravy mají členové rady města právo vznášet dotazy a věcné připomínky, projednávat rozpory a návrhy řešení, žádat doplnění a vysvětlení materiálu, předkládat doplňující návrhy. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi rady města, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 10. Rada města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 11. Předsedající předkládá radě města ke schválení návrh usnesení. Návrh usnesení vychází z materiálů projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů rady města.
 12. Usnesením rady města se ukládají úkoly starostovi, místostarostovi, jiným členům rady města, právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným městem, zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu s uvedením termínu splnění.
 13. Člen rady města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání rady města.
 14. Člen rady města, který je veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů, je povinen při jednání rady města oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednávání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde–li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

Čl. 6
Hlasování

 1. Hlasování probíhá po ukončení rozpravy ke každému bodu programu.
 2. Hlasuje se zdvižením ruky. Z výsledku hlasování musí být zřejmý počet členů rady města pro, proti a zdrželi se.
 3. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby rada města hlasovala o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 4. Jestliže byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 5. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje rada města nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 6. Usnesení rady města je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech jejích členů.

Čl. 7
Ukončení schůze rady města

Předsedající prohlásí schůzi rady města za ukončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž schůzi rady města prohlásí za ukončenou, klesl-li počet přítomných členů rady města pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušenou schůzi.

Čl. 8
Organizačně technické záležitosti schůze rady města

 1. Ze schůze rady města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad.
 2. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady města, schválený pořad schůze rady města, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
 3. Zápis podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady města.
 4. Zápis ze schůze rady města musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady města.
 5. Zápis ze schůze rady města musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí členům zastupitelstva města.
 6. Ze schůze rady města se dále vyhotovuje souhrn přijatých usnesení, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady města. Souhrn usnesení rady města je v elektronické podobě zpřístupněn v plném znění členům zastupitelstva města pomocí zabezpečené služby vhodné ke sdílení dat po dobu jejich volebního období. Souhrn usnesení rady města zveřejní městský úřad na webových stránkách města do 20 dnů ode dne konání schůze rady města v upravené podobě v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to nejdéle po dobu 5 let.
 7. Po uplynutí 10 let je zápis a souhrn usnesení předán státnímu okresnímu archivu k archivaci.

Čl. 9
Zabezpečení a kontrola usnesení

 1. Za účelem zabezpečení plnění usnesení předá sekretariát starosty úkoly vyplývající z přijatých usnesení příslušným odpovědným pracovníkům včetně termínu splnění. Odpovědný pracovník je povinen o splnění úkolu provést záznam v evidenci úkolů.
 2. Kontrolu plnění usnesení rady města provádí kontrolní výbor.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řádem ruší Jednací řád Rady města Velká Bíteš ze dne 20. 11. 2006.
 2. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Radou města Velká Bíteš.
 3. Tento jednací řád byl projednán na schůzi Rady města Velká Bíteš dne 28. 1. 2019 a byl vydán usnesením č. 19/6/19/RM.

Menu

Fulltextové vyhledávání