Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. > Žádosti o informace za rok 2024

Žádosti o informace za rok 2024

INFO 106/99-4

Žádost

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jedná se o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí)  dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)

- územní souhlas, společný územní souhlas

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

- stavební povolení

- stavební ohlášení

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných v období 01.01.2024 – 31.03.2024 pro právnické osoby (týkající se pouze pozemních staveb – budov). 

Odpověď

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby

v období 01.01.2024 – 31.03.2024 (týkající se pouze  budov).  Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu:     Společné povolení

Datum vydání :         22.02.2024

Žadatel :                    LABARA CABLES s.r.o., Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš

Stavba:                     „Opěrná stěna s oplocením + sjezd“

Lokalizace stavby:    358/9 a 278 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Košíkov.

 

Druh dokumentu:     společné povolení

Datum vydání :         29.02.2024

Žadatel :                   DS Velká Bíteš s.r.o., Na Děkance č. p. 2109, 128 00 Praha 28 

Stavba:                    „Domov pro seniory a DZR“

Lokalizace stavby:   parc.č. . 4625 a 4622/1 v obci a kat.ú. Velká Bíteš

 

Druh dokumentu:    Společné povolení

Datum vydání :        05.03.2024

Žadatel :                   Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., Velká Bíteš, Růžová 225, PSČ 59501  

Stavba:                    „FVE Uzenářství a lahůdky Sláma - 354,13 kWp“

Lokalizace stavby:   parc.č. 2542/1, 2542/17, 2542/7, 2542/4, 2542/8, 2542/12 a 542/9 v obci a kat.ú. Velká Bíteš.

 

Druh dokumentu:    Stavební povolení

Datum vydání :        21.03.2024

Žadatel :                    Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš, U Stadionu č. p. 285, 595 01 Velká Bíteš              

Stavba:                      „Vyšetřovna, inspekční pokoj – vestavba soc. zařízení DPN“

Lokalizace stavby:   parc.č.754 v kat.ú. Velká Bíteš

INFO 106/99-3

Žádost

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ze dne 10.04.2024  z řízení podaném žadatelem ve věci „Podnět k zahájení řízení o odstranění stavby podle 129 stavebního zákona“ ze dne 20.11.2023:

1)Podle jakého právního předpisu a paragrafovaného znění jsem byl označen odborem výstavby a životního prostředí Velká Bíteš jako „stěžovatel” ve Vyrozumění k podnětu na zahájení řízení o odstranění stavby podle 129 stavebního zákona adresovanému podateli podnětu ze dne 20.12.2023.

2)S jakým výsledkem a s jakými závěry stavební úřad Velká Bíteš vyhodnotil výše podaný podnět ze dne 20.11.2023. 

3)Žádám kopie archivní dokumentace s číslem jednacím nepovolené stavby uvedené v podnětu ze dne 20.11.2023 na pozemku p.č. 31 v k.ú. Ludvíkov, stavebním úřadem Velká Bíteš uváděnou jako dokončenou stavbu v dokumentech vystavených dne 18.03.2024 a dne 27.03.2024. 

4)Žádám o kopie vydaného stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu Velká Bíteš stávající dokončené stavby „doplňkové budovy” u RD č.p. 2 v Ludvíkově včetně splnění všech zákonných podmínek.

5)Žádám o kopie protokolů a zápisů z kontrolních prohlídek a místních šetření včetně čísel

jednacích nepovolených staveb v podnětu ze dne 20.11.2023 uvedených.

6)Žádám o kopie, jaké skutečnosti byly podkladem pro zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129  stavebního zákona.

7)Žádám o kopie, jaký byl zákonný nebo jiný důvod pro zahájení řízení o odstranění stavby až 18.03.2024.

8)Žádám o kopii žádosti s přílohami vlastníků předmětné doplňkové stavby u RD Ludvíkov č.p. 2 podanou dne 25.03.2024.

Odpověď

1)Podle žádného právního předpisu, neboť obecná definice  pojmu „stěžovatel“ není v českém právním  řádu nikde zakotvena. Odbor výstavby a živ. prostředí Velká Bíteš tento pojem  používá jako zkratku pro označení  osoby, která podle skutečného obsahu podání, hájí své právo jakoukoliv stížností, oznámením nebo podnětem na zahájení řízení z moci úřední.

2) Podaný podnět ze dne 20.11.2023 stavební úřad Velká Bíteš vyhodnotil tak, jak je uvedeno ve vyrozumění č.j.MÚVB/8111/23/VÝST/HOM ze dne 20.12.2023, tj.  „Pokud se stavebnímu úřadu podaří prokázat provedení stavebních prací na předmětné stavbě „stodoly“ a oplocení nad rámec údržby a stavebních úprav nepodléhajících vydání povolení popřípadě nad rámec staveb ve volném režimu dle § 79 odst.2 nebo § 103 odst.1 stavebního zákona , bude následně zahájeno řízení dle § 129 stavebního zákona, jehož účastníky budou i spoluvlastníci pozemku p.č. 53 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, při němž mohou uplatňovat své případné námitky či důkazy. Tito spoluvlastníci pozemku p.č. 53 by byli rovněž účastníky případného řízení o dodatečném povolení těchto staveb“.

3)Kopii archivní dokumentace s číslem jednacím nepovolené stavby uvedené v podnětu ze dne 20.11.2023 na pozemku p.č. 31 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, nelze poskytnout, neboť žádná taková dokumentace nebyla v  archívu a spisovně  stavebního úřadu dohledána.

4)Kopii vydaného stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu Velká Bíteš stávající dokončené stavby „doplňkové budovy” u RD č.p. 2 v Ludvíkově, nelze poskytnout, neboť žádné stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu  nebylo v archívu a spisovně  stavebního úřadu dohledáno.

5)Kopie protokolů a zápisů z kontrolních prohlídek a místních šetření včetně čísel jednacích nepovolených staveb v podnětu ze dne 20.11.2023 uvedených , nelze poskytnout, neboť místní šetření v rámci řízení o dodatečném povolení stavby bude stavebním úřadem teprve  nařízeno z úřední povinnosti , jakmile pominou důvody přerušení řízení o dodatečném povolení stavby s názvem „Letní kuchyň a dřevník“ na p.č.31 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, které bylo přerušeno usnesením č.j.MÚVB/2394/24/VÝST/HOM ze dne 27.3.2024.

6)Podkladem pro zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129  stavebního zákona byl jednak, podnět žadatele ze dne 20.11.2023, dále vyjádření k „Podnětu k zahájení řízení o odstranění stavby“ ze dne 4.12.2023 od manželů xxxx., které bylo již přílohou vyrozumění ze dne 20.12.2023, vlastní zjištění stavebního úřadu a skutečnost, že v  archívu a spisovně  stavebního úřadu nebylo dohledáno k předmětným stavbám žádné stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu.

7)Zahájit řízení o odstranění stavby opatřením  ze dne 18.03.2024 bylo možné až poté, co stavební úřad bez zjevných pochybností vyhodnotil, že k předmětným stavbám nejsou k dispozici žádné povolovací dokumenty a jsou tak dány důvody pro zahájení řízení o odstranění stavby, zejména s ohledem na skutečnost, že provedená stavba se ve stávajícím stavu nachází již řadu let  a  stavební úřad za celou tuto dobu  žádný podnět k řešení od žadatele ani jiných sousedů  neobdržel.

8)Kopie žádosti o dodatečné povolení stavby s přílohami vlastníků předmětné doplňkové stavby u RD Ludvíkov č.p. 2, podané dne 25.03.2024  stavební úřad přikládá v příloze.

INFO 106/99-2

Žádost

Žádáme Vás tímto o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se výběrových nebo poptávkových řízení stavebních prací, sdělení termínu výběrového nebo poptávkového řízení v městě Velká Bíteš a jeho místních částech

Odpověď

Město Velká Bíteš nemá žádný seznam výběrových nebo poptávkových řízení s přidělenými termíny jejich realizace. Výběrová řízení se vyhlašují (zveřejňují) dle aktuálního stavu připravenosti jednotlivých akcí a v souladu s rozhodnutím zadavatele. Z výše uvedeného Vám nejsem schopen sdělit termíny výběrových nebo poptávkových řízení.

INFO 106/99-1

Žádost

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jedná se o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí)  dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných v období 01.10.2023 – 31.12.2023 pro právnické osoby (týkající se pouze pozemních staveb – budov).

Odpověď

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby

v období 01.10.2023 – 31.12.2023 (týkající se pouze  budov).  Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu:     Společné povolení

Datum vydání :         16.10.2023

Žadatel :                    Město Velká Bíteš, Masarykovo nám.88, 595 01 Velká Bíteš

Stavba:                     „Přístavba kulturního domu č.p. 6 v Ludvíkově, včetně žumpy“

Lokalizace stavby:  parc.č. 44 a 45 v kat.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Druh dokumentu:     stavební povolení

Datum vydání :         25.10.2023

Žadatel :                    Město Velká Bíteš, Masarykovo nám.88, 595 01 Velká Bíteš

Stavba:                 „Mateřská škola U Stadionu č.p. 538 – stavební úpravy na stávající rampě“

Lokalizace stavby:   parc.č. . 849/2 a 849/3 v obci a kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu:   Územní souhlas

Datum vydání :        01.12.2023 

Žadatel :                   PBS Velká Bíteš, a.s.,  Vlkovská 279,595 01 Velká Bíteš          

Stavba:                     Výdejní jednotka pro bivalentní hořák“ 

Lokalizace stavby:   parc.č.  2312, 2320  a 2300/1  v kat.území Velká Bíteš  

Druh dokumentu:    Společné povolení

Datum vydání :        06.12.2023

Žadatel :                   STERIS AST CZ s.r.o., Košíkov č. p. 80, 595 01 Velká Bíteš

Stavba:                      „Přístavba budovy areálu STERIS AST CZ s.r.o.“

Lokalizace stavby:   parc.č. 348/1, 348/2, 349/2  a 350/1 v kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu:   Veřejnoprávní smlouva

Datum vydání :        08.12.2023 

Žadatel :                   PBS Velká Bíteš, a.s.,  Vlkovská 279,595 01 Velká Bíteš          

Stavba:                     „Revitalizace haly 201“

Lokalizace stavby:   parc.č.  2329/5  v kat.území Velká Bíteš  

Druh dokumentu:    Společné povolení

Datum vydání :        13.12.2023

Žadatel :                    BERTHI, s.r.o., Košíkov č. p. 76, 595 01 Velká Bíteš

Stavba:                    „Změna v užívání skladové haly na lakovnu – BERTHI,s.r.o. - Hala č.5

Lokalizace stavby:   parc.č. 353/8, 347/9, 353/3, 276/19, 276/21 a 353/14 v kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu:    Společné povolení

Datum vydání :        18.12.2023

Žadatel :                    BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.,  Košíkov 76, 595 01  Velká Bíteš 

Stavba:                     „FVE BUIDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. – 198,97 kWp“    

Lokalizace stavby:   parc.č. 353/3 a 353/8 v kat.ú. Košíkov

Menu

Fulltextové vyhledávání