Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen snoubenci). Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit

 • občanský sňatek
  • před matričním úřadem
  • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
  • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
  • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
  • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR
 • církevní sňatek
  • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

Jaké doklady je nutné předložit

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
 • rodný list nebo u cizinců rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení a údaje o rodičích
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem), u cizinců potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství, opatřené doložkou právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství, opatřené doložkou právní moci
 • jde-li o cizince – výše uvedené doklady +
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v České republice, pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti)
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů; potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska
  • předkládané listiny vydané orgány cizího státu musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu);

seznam tlumočníků www.justice.cz

Pokud snoubenec, popř. snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popř. snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Místo a doba uzavření manželství

Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů – obřadní síň.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu.

Rada města stanovila dnem pro uzavření manželství sobotu. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města.

Formulář: Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou obce (DOC)

Uzavření církevního sňatku

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. K uzavření církevního sňatku je nutné osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít, manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydá, matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Na základě žádosti občana ČR, který chce uzavřít manželství v cizině, vydá matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání. K žádosti je nutné předložit stejné doklady jako při uzavření manželství.

Formulář: Žádost o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (DOC)

Správní poplatky

 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000 Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 Kč

Menu

Fulltextové vyhledávání