Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

01. Základní informace

Jedná se o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ,na které je dle ustanovení § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisu (dále ZOPK) nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny.

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 8 - 9 zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny v platném znění a souvisejících právních předpisech:

 • Vyhláška č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“)

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení dle ustanovení § 3 vyhlášky č.189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

 1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3),
 4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí dle § 5 vyhlášky

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (zpravidla od 1.10 do 31.3).

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává

 • vlastník pozemku, na kterém se dřeviny nachází
 • nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (vždy s písemným souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou).

03. Podmínky a postup řešení

Na základě žádosti, kterou je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

§ 4 Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin

 1. Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
  1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
  4. zdůvodnění žádosti.

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této problematiky

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš
 • osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz.

05. Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit

Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních dnech Po, St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út, Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30 hod, Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30 hodin.

Oprávněné úřední osoby a správní obvod:

 • vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ (kontakty)
 • ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, ochrana ovzduší, přírody a krajiny (kontakty)
 • Správní obvod MěÚ Velká Bíteš,odboru výstavby a ŽP: k.ú. Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

07. Formuláře

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (PDF)

08. Správní a jiné poplatky

Za vydání rozhodnutí o povolení kácení dřeviny se nevyměřuje správní poplatek.

09. Lhůty pro vyřízení

v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Menu

Fulltextové vyhledávání