Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Informace dle Nařízení 2016/679/EU - GDPR

Informace dle Nařízení 2016/679/EU - GDPR

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytujete. Prohlašujeme, že zpracování osobních údajů fyzických osob („občanů“, „subjektů údajů“) v rámci Města je prováděno ve prospěch těchto osob.

Město Velká Bíteš zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracovávání osobních údajů.

Správce osobních údajů

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

Telefon / Spojovatelka / Sekretariát starosty: +420 566 789 111
E-mail: mu@vbites.cz 
E-podatelna: podatelna@vbites.cz

URL: www.velkabites.cz
Dat. schránka: 67zb7hf - Město Velká Bíteš, IČO: 00295647

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení jsme jmenovali tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence jsou:
Mgr. Blanka Hanzelová
tel. +420 775 262 118, +420 542 213 155,
e-mail: bhanzelova@atlas.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Město Velká Bíteš, jeho orgány a organizační složky jím zřízené, (dále jen „Město“) zpracovává osobní údaje poskytnuté mu osobně, telefonicky, písemně. Město zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Města v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Městu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů.

Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Město uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů občanů (fyzických osob), respektuje Město jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů. Město respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Město zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Město pověřeno, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Město zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů. Proto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Město pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Města, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Zpracování osobních údajů Městem je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a jednoduchými jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum.

Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

Město, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedlo vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení osobních údajů.

V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU provede Město nové posouzení vlivu všech zpracování na ochranu osobních údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik. Při tomto posouzení zohlední Město povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik. Opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření, která Město přijme, aby zajistilo soulad s Nařízením EU, budou v této souvislosti nově rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Města. Součástí těchto opatření je i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a občan má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu Města nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Městu, může Město zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Město a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Město zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Město jako Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Město, se kterými bude Město při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Městem bude sdělen na vyžádání na výše uvedených kontaktech.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období plnění účely, pro který byl souhlas získán. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy v systému Města. Poté, co pomine účel, pro který byl souhlas získán, uchová Město osobní údaje občana po dobu 5 let od takovéhoto ukončení účasti.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje Město zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Město se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

  • Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Města potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
  • Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Město o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů Městem.
  • Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Města námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Města nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Města.
  • Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Města a předat je jinému správci osobních údajů.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 20. 4. 2020) je vždy zveřejněno na www.vbites.cz.

Menu

Fulltextové vyhledávání