Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. > Žádosti o informace za rok 2021

Žádosti o informace za rok 2021

INFO 106/99-1

Žádost o:

 1. zda byla zpracována dokumentace obsahově odpovídající územní studii ve smyslu čl. 12b bod 1. Územního plánu, k dílčí změně 3-17, popř. jakákoliv dokumentace této obsahově odpovídající či na tuto navazující, popř. jakákoliv další dokumentace (např. zastavovací podmínky, zastavovací studie, ostatní analytické materiály či ověřovací studie), která vymezuje podmínky využití výše uvedené lokality dle čl. 12b bod 1. Územního plánu,
 2. pokud jakákoliv dokumentace dle písm. a. výše byla zpracována, poskytnutí informací o zpřístupnění této dokumentace prostřednictvím dálkového přístupu vč. poskytnutí internetové adresy, na které je zpřístupněna veřejnosti,
 3. pokud jakákoliv dokumentace dle písm. a. výše byla zpracována a tato nebyla zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu, poskytnutí kopií této dokumentace prostřednictvím datové schránky,
 4. poskytnutí informací ohledně veškerých podmínek využití lokality - dílčí změny 3-17 Územního plánu, zejm. podmínek zastavitelnosti této lokality.

Odpověď:

Odpověď na dotaz pod písm. a:

Pro návrhovou plochu bydlení Bm 3-17 byla stanovena ve Změně č. 3 ÚPO Velká Bíteš  (účinnost 15.4.2009)  následující podmínka: 

Článek 12b Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení územní studie:

„Zpracování územní studie je doporučeno pro lokality bydlení v RD Bm – dílčí změna č. 3-5 a dílčí změna č. 3-17.“ 

Odbor výstavby a ŽP MÚ Velká Bíteš Vám sděluje, že byla zpracována dokumentace obsahově odpovídající územní studii ve smyslu čl. 12b bod 1. Územního plánu, k dílčí změně 3-17 a  odbor výstavby a ŽP MÚ Velká Bíteš, jako tehdejší pořizovatel ÚPD města Velká Bíteš dle § 6 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), obdržel dne 10.09.2020  od společnosti Pepper Posh, s.r.o., Lidická 700/19, 60200 Brno  opravený návrh územní studie Velká Bíteš lokalita „Na Spravedlnosti“. Jelikož pro vyřízení  projednání a zaevidování předmětného návrhu územní studie nebyl s účinností od 15.10.2020 zdejší správní orgán  příslušný, rozhodl v souladu s ust. § 12  správního řádu o postoupení podání a spisové dokumentace věcně a místně příslušnému orgánu územního plánování obce s rozšířenou působností tj. MěÚ Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního rozvoje,  Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí.

Odpověď na dotaz pod písm. b:

Návrh studie nebyl zdejším správním úřadem  zveřejněn a žadatel tento návrh studie postoupený příslušnému orgánu územního plánování s největší pravděpodobností vzal  zpět neboť, příslušný orgán územního plánování  zaujal toto stanovisko:

Protože v ÚPO nebyla stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti, postupuje se podle Čl. II přechodných ustanovení stavebního zákona, která byla zavedena zákonem č. 350/2012 Sb.

Čl. II

Přechodná ustanovení:

5. Úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není v uvedené územně plánovací dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Z uvedeného plyne, že podmínka ÚPO Velká Bíteš na  zpracování územní studie pro lokalitu bydlení v RD  Bm – dílčí změna č. 3-17 je již bezpředmětná  a  předmětný návrh studie  nebude podkladem pro rozhodování v území. Tímto podkladem bude až dokumentace pro územní řízení.

Odpověď na dotaz pod písm. c:

S odkazem na výše uvedené odpovědi pod písm. a) a b) nelze návrh územní studie zdejším správním orgánem poskytnout.

Odpověď na dotaz pod písm. d:

Dle platného ÚPO Velká Bíteš pro lokalitu plochy bydlení Bm 3-17 platí následující regulativy:

Závazné regulativy využití územíÚzemní plán obce pro město Velká Bíteš

Úplné znění územně plánovací dokumentace po změnách č.1 až 7, č. 9 a č. 8

Bm Plochy bydlení předměstského typu

Přípustné funkce:

 • bydlení městského a předměstského typu v rodinných domech o max. 2 NP s rovnou (plochou) střechou nebo se šikmou střechou. Přípustné jsou rodinné domy samostatně stojící (izolované), dvojdomky a řadové rodinné domy.
 • minimální výměra pozemků pro rodinné domy samostatně stojící (izolované) je 450 m2, pro dvojdomky a řadové rodinné domy je 300 m2, maximální výměra není stanovena.
 • zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území  (doporučené situování do přízemí obytných objektů)
 • stavby pro civilní obranu

Podmíněně přípustné funkce:

 • drobné služby nenarušující svým provozem okolí
 • místní a účelové komunikace, chodníky, parkoviště a odstavná stání pro osobní automobily

Nepřípustné využití území:

 • stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska  životního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů  zvláštnímu stavebnímu povolení
 • stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o drobnou řemeslnou činnost nenarušující svým provozem okolí
 • stavby pro zemědělskou výrobu

Podmínky využití území:

 • realizovat protihluková opatření při rekonstrukcích objektů u silnic I., II. a III. třídy (změna dispozice, plastová okna)
 • proluky dostavět rodinnými domy obdobného charakteru, max. 2 NP s rovnou (plochou) střechou nebo se šikmou střechou
 • index podlažních ploch je možné mírně výjimečně zvýšit nástavbou přízemních objektů na max. 2 NP a podkroví;
 • pro realizaci nových lokalit v k.ú. Velká Bíteš budou respektovány podmínky vyznačené v „Plánu využití území“, tj. podlažnost, typ střechy, druh zástavby a koeficient intenzity využití stavebních pozemků.

Pro lokalitu Bm 3-17  je v „Plánu využití území“ stanovena podlažnost - max. II NP, typ střechy- není stanoven,  druh zástavby –rodinné domy samostatně stojící (izolované) a koeficient intenzity využití stavebních pozemků- 0,5.

 • ve Velké Bíteši a v Košíkově je třeba respektovat trasy vedení VN včetně jejich ochranných pásem
 • výšková hladina zástavby v nových lokalitách v k.ú. Velká Bíteš bude činit max.  9,0 m, přičemž  výška staveb v zástavbě je definována jako výška určená od nejnižší úrovně přilehlého upraveného terénu v pásu širokém 5,0 m po obvodu stavby po nejvyšší úroveň  zastřešení (hřeben střechy, atika apod.)
 • koeficient intenzity  využití stavebních pozemků v k.ú. Velká Bíteš bude činit  max. 0,5 (v případě zástavby dvojdomky a  řadovými rodinnými domy bude intenzita využití stavebních pozemků činit max. 0,65),  přičemž intenzitou využití stavebních pozemků se rozumí podíl zastavěné plochy stavebního pozemku k celkové ploše stavebního pozemku
 • podél toků v manipulačních pásech o šířce 6 m od břehové hrany na každou stranu nesmí

být navršována zemina pro budoucí výstavbu a tím měněny odtokové poměry v dané lokalitě

Bm – dílčí změny č. 3-2, 3-4, 3-5, 3-8, 3-10, 3-15, 3-16, 3-17, 3-19, 3-35, 3-40, 3-50 a dílčí změna č. 3-24

Podmínky využití území:

 • v lokalitách dílčích změn č. 3-5, 3-10, 3-16, 3-17, 3-40 a 3-50 musí být respektováno vedení VN a jeho ochranné pásmo. Připouští se možnost udělení výjimky z ochranného pásma.

Dále Vás odbor výstavby a ŽP MÚ Velká Bíteš  upozorňuje, že  stavebníci v lokalitě Bm 3-17 budou v povolovacím procesu rodinných domů povinni vyřešit v souladu s příslušnými právními předpisy  napojení budoucích staveb RD v lokalitě  na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, která do této lokality dosud není rozšířena.

INFO 106/99-2

1. Jaký počet bytů město Velká Bíteš vlastnilo k 1. lednu každého z let 2015-2020 a na kolika bytech mělo město k uvedeným datům spoluvlastnický podíl

 • r. 2015 – 296 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2016 – 286 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2017 – 283 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2018 – 282 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2019 – 282 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2020 – 250 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 9 bytových jednotek na č.p. 548)

2. Jaké byly příjmy města z nájemného (bez služeb) z bytů za každý z let 2015-2020

 • 2015 - Kč 9.511.516,26
 • 2016 - Kč 9.581.406,00
 • 2017- Kč 10.229.476,00
 • 2018 – Kč 10.214.250,00
 • 2019 – Kč 9.998.881,39
 • 2020 – Kč 10.641.500,66

3. Jaké byly náklady vynaložené na provoz a opravy bytů (bez služeb) v každém z let 2015-2020

 • 2015 - Kč 2.929.766,86
 • 2016 – Kč 1.197.312,44
 • 2017 – Kč 2.397.620, 69
 • 2018 – Kč 3.752.428, 78
 • 2019 – Kč 2.024.510, 10
 • 2020 – Kč 2.020.979, 11

4. O prodeji jakého počtu bytů bylo rozhodnuto (schváleno zastupitelstvem) v r. 2020

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodlo v r. 2020 o prodeji 14 bytových jednotek.

5. O prodeji jakého počtu bytů bylo rozhodnuto (schváleno zastupitelstvem) v r. 2021

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodlo v r. 2021 o prodeji 4 bytových jednotek.

INFO 106/99-3

Žádost o

Žádost o informaci o počtu zaměstnanců Městského úřadu Města Velká Bíteš ke dni 1. 1. každého z let 2013 až 2021 a dále o informaci, zda místa, na která byla vyhlášena výběrová řízení pod sp. zn. MÚVB/1180/21/T/KL a MÚVB/1181/21/T/KL jsou nově zřizovaná místa, nebo jde o náhradu za odcházející zaměstnance úřadu.

Odpověď

Poskytnutá informace:

Počet zaměstnanců města Velká Bíteš zařazených do Městského úřadu Velká Bíteš byl k 1. 1. každého z let 2013 až 2021 následující:

rok počet zaměstnanců
2013 22
2014 24
2015 23
2016 23
2017 24
2018 25
2019 24
2020 26
2021 27

Místa, na která byla vyhlášena výběrová řízení pod č. j. MÚVB/1180/21/T/KLI a MÚVB/1181/21/T/KLI, jsou nově zřizovaná místa.     

INFO 106/99-4

Žádost o

Žádost o poskytnutí směnné smlouvy týkající se převodu části pozemku p.č. 4657 v k.ú. Velká Bíteš.

Odpověď

Kopie smlouvy byla žadateli poskytnuta.

INFO 106/99-5

1. Žádost o poskytnutí informace o plnění usnesení č. 16/14/20/ZM

Žadatel byl informován o plnění uvedeného usnesení v souladu s usnesením č. 13/84/21/RM.

2. Žádost o poskytnutí podkladových materiálů předkládaných radě města k projednání záměru prodeje částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ včetně kopie zápisu ze schůze rady města

Podkladový materiál předložený radě města k projednání byl žadateli poskytnut včetně kopie zápisu ze schůze rady města, na které byl projednáván.

3. Žádost o předložení seznamu oslovených zájemců a jejich nabídek

Žadatel byl informován, že seznam oslovených zájemců nemá město Velká Bíteš k dispozici. Město Velká Bíteš nemá doručenou žádnou nabídku.

INFO 106/99-6

Žádost

„žádám Vás, Městský úřad Velká Bíteš, odbor dopravy a silničního hospodářství, o vaši písemnou odpověď. Jak vysoký je rozpočet dopravy za rok 2018, 2019, 2020 s výhledem do roku 2023. Kolik, které druhy, autobusů jezdí linkový autobus Velká Bíteš, nám. směrem Brno, ÚAN Zvonařka. Dále kdo zajišťuje autobusovou dopravu Deblín – Svatoslav – Přibyslavice – Velká Bíteš. Brno – Říčany – Domašov – Velká Bíteš (I.část), linka Jedovnice – Brno, Brno – Bosonohy – Popůvky – Ostrovačice – Říčany – Říčky – Domašov – Velká Bíteš. Brno – Bosonohy – Popůvky (-Masarykův okruh) – Ostrovačice. Kolik a kde máta své provozovny. Jaká je stanovena výše jednotlivého jízdného tarifu. Která společnost a kolik zaměstnanců zaměstnává na úklid, uklízení vlaků nebo autobusů. Kolik má autobusový dopravce autobusových zastávek, stanovišť ve Velké Bíteši. Kde parkuje své vozy. Kolik profesionálních řidičů autobusů společnost aktuálně zaměstnává. Který dopravce aktuálně zajišťuje veřejnou dopravu pro Velkou Bíteš, přes která města a obce tento dopravce jezdí linkový spoj. Se kterým dopravcem má aktuálně město Velká Bíteš uzavřenou smlouvu o zajištění veřejné autobusové dopravy, zde žádám o zaslání kopie anonymizovaného listinného dokumentu smlouvy s dopravcem za roky 2018, 2019, 2020. Co je integrovaný systém“

Odpověď

 • Informace ohledně rozpočtu na dopravní obslužnost města Velké Bíteše jsou zveřejněny na webových stránkách města www.vbites.cz v sekci Hospodaření města
 • Přehled jednotlivých autobusových linek a počty spojů lze nalézt na stránce www.portal.jizdnirady.cz , kde po zadání požadovaného města objevíte všechny autobusové linky, které v daném městě projíždějí
 • Informace ohledně provozoven, kdo uklízí autobusy, počtu zaměstnanců, autobusových zastávek a počtu řidičů autobusů nám nejsou známy.
 • V současné době zajišťují veřejnou dopravu pro město Velká Bíteš tyto společnosti: BDSBus, s.r.o., Velká Bíteš; ICOM transport a.s., Jihlava; ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou; Trado-Bus s.r.o., Třebíč; ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Tišnov; Adosa a.s., Rosice; Tourbus, a.s., Brno; Enjoy Europe,s.r.o., Praha. Podrobnosti, jako přes která města a obce tito dopravci jezdí, lze také nalézt na www.portal.jizdnirady.cz
 • V současné době již město Velká Bíteš nemá uzavřenou žádnou smlouvu o zajištění veřejné autobusové dopravy, tyto smlouvy uzavírá s jednotlivými dopravci přímo Kraj Vysočina
 • Integrovaným systémem patrně myslíte integrovaný dopravní systém – tento sdružuje dopravní systémy existující na určitém území. Více informací lze nalézt na www.verejnadopravavysociny.cz anebo www.idsjmk.cz 

INFO 106/99-7

Žádost

Účastník řízení o žádost poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím se obrátil 24. září 2021 s dotazy o Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Odborný zaměstnanec právního oddělení Město Velká Bíteš.

Žádám o přeposlání v elektronické formě a to, vč. o sběrný arch spisu k dokumentu s číslem jednacím č. MÚVB/6173/21/VED/ST veškeré dokumenty s odpovědí na žádost o informace.

Vaši odpověď žádám zaslat v elektronické formě.

Žádám o vytisknutí tohoto samostatného přípisu prosím Vás vyznačte Vaše podací razítko a naskenujte tento přípis a odešlete ho obratem elektronickou formou.

Odpověď

Vážený pane, v návaznosti na Vaši žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla doručena datovou schránkou na Městský úřad Velká Bíteš dne 24.11.2021 a zaevidována pod číslem jednacím MÚVB/7763/21/VED/ST, Vám sděluji následující.

Vaše 1. žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., byla doručena na podatelnu Městského úřadu ve Velké Bíteši dne 13.09.2021 a byla zaevidována pod číslem jednacím MÚVB/6173/21/VED/ST. Na tuto žádost Vám byla zaslána elektronická odpověď prostřednictvím datové schránky dne 24.09.2021.

V příloze zasíláme Vámi požadované dokumenty a doklad o doručení první datové zprávy.

INFO 106/99-8

Žádost

 1. Kompletní přehled činností, konzultací a zastupování města Velká Bíteš kanceláří „Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners, s.r.o.“ a zastupování jedním ze společníků, od r. 2019 včetně. Doplňte stručný název nebo popis, z kterého alespoň orientačně bude jasné čeho a v jakém rozsahu se tyto činnosti týkaly
 2. Přehled všech fakturací výše uvedené kanceláře a jednoho jejího společníka za období 2019-2021
 3. Kopie smluv s touto kanceláří a dále seznam plných mocí

Odpověď

 1. V bodech
  • Žaloba – vnikání nadměrného hluku na p.č. 741/3, jehož součástí je stavba č.p. 600 v k.ú. a obci Velká Bíteš z pozemků města při pořádání kulturních a spol. akcí – soud nařídil opakované měření hluku
  • Vymáhání pohledávek z neuhrazeného nájemného
  • Žaloba na určení vlastnického práva k nemovitostem – p.č. 57 včetně budovy č.p. 96 v k.ú. Velká Bíteš (soudní spor po smrti žalobce pokračuje s dědicem po zemřelém žalobci)
  • Žaloba na uhrazení smluvní pokuty za nesplnění termínu díla – žalovaný M-SILNICE a.s. - soudní spor ukončen ve prospěch města
  • Žaloba na náhradu škody za pochybení při vkládání zadávací dokumentaci na profil města u zakázky „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ – žalovaný Ikis – zatím nebylo nařízeno soudní jednání
 2. Žadateli byly zaslány kopie faktur.
 3. Žadateli byla zaslána kopie smlouvy o právním zastupování.

INFO 106/99-9

Žádost

Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených povinným subjektem v období mez 1.1.2019 až 30.11.2021.

Odpověď

Žadateli byly poskytnuty kopie 3 smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřené v r. 2019, 2020, 2021.

INFO 106/99-10

Žádost 1

Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021.

Odpověď 1

Přikládáme příkazní smlouvu č. 7054/2020, 7061/2020 a 7203/2021.

Žádost 2

Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 – žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení.

Odpověď 2

Město Velká Bíteš nemá žádný vámi požadovaný seznam vytvořený ani v pracovní verzi.

INFO 106/99-11

Žádost 1

Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě, kdy jsou data uchovávána externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externí uložení dat.

Odpověď 1

Nebyla uzavírána smlouva na dodávku serverů a není uzavřena smlouva na údržbu/provoz těchto serverů. Využita je externí služba viz příloha smlouva 97/2020.

Žádost 2

O poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti)

Odpověď 2

Doložena smlouva 97/2020, smlouva 98/2020, dodatek č.5 smlouvy SWRp/06/32, dodatek č.1 smlouvy 13117, smlouva Z-war<e, dodatek č.1 smlouvy SWR/17/290

Menu

Fulltextové vyhledávání