Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Ohlášení jednoduchých staveb

Ohlášení jednoduchých staveb

1. Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 104 - 107 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněna jednat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

3. Podmínky a postup řešení

Na základě podání, které je možné učinit písemně volnou formou nebo ve stavebním zákoně stanovených případech na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání je upraveno v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 105 stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření, a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhlášky“)

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení tohoto záměru

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš
 • osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz.

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v 1. nadzemní podlaží budovy radnice, v návštěvních  dnech pondělí, středa: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod, čtvrtek: 8,00- 11,30 hod.

Správní obvod a oprávněné úřední osoby:

Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ, č. kanc.: 4, tel.: 566789140

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú.  Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je fyzická osoba:

Ing. Ladislav Homola, č.kanc.4. tel.: 566789140

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je právnická osoba:

Miroslava Urbánková, č. kanc.: 5, tel.: 566 789 141

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú. Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

Miroslava Urbánková, č. kanc.: 5, tel.: 566 789 141

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú. Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky,  Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky,  Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

Jana Balášová, č. kanc.: 5, tel.: 566 789 143

6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K podání je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti včetně odpovídající stavební dokumentace. Seznam příloh nutných k podání je uveden v ust. § 105 stavebního zákona a v případě staveb, jejichž ohlášení je nutné na předepsaném formuláři též v části B přílohy č. 1 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře).

Ohlášení na předepsaném formuláři vyžadují stavby uvedené v ust. § 104 odst. 1 písm. a) – e) stavebního zákona. Jedná se o tyto stavby:

 • stavby pro bydlení a rekreaci,
 • s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona
 • stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit
 • stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
 • stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2 stavebního zákona
 • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí
 • stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1
 • stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím
 • terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b)
 • udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c)
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
 • stavby podle § 79 odst. 2 písm. v), pokud se stavba nachází ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Doklady:

U těchto staveb je k ohlášení nutné doložit projektovou dokumentaci zpracovanou osobou autorizovanou ( zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení. Toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.

7. Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici na stránce MMR

8. Právní a jiné poplatky

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 3, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč.

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou neuvedenou v bodě 3, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vyměřuje správní poplatek, ve výši 500,- Kč.

9. Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení úkonů upravuje ustanovení § 106 stavebního zákona. Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, který stavební úřad vydá do 30-ti dnů ode dne podání ohlášení. Souhlas s ohlášeným záměrem platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

10. Další účastníci

Vzhledem k tomu, že se při ohlášení nevede správní řízení, není ve stavebním zákoně ani správním řádu vymezen okruh účastníků řízení.

Další dotčení mohou být:

 • osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn (dle § 105 odst.2 písm f) stavebního zákona  souhlas těchto osob s ohlášeným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu),
 • dotčené orgány,
 • provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

11. Opravné prostředky

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat. v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který souhlas vydal.

Menu

Fulltextové vyhledávání