Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Územní rozhodnutí o umístění stavby

Územní rozhodnutí o umístění stavby

1. Základní informace

Jedná se o územní rozhodnutí pro umístění stavby nebo zařízení na pozemku. Bývá vydáno jako výsledek územního řízení vedeného obecným stavebním úřadem podle stavebního zákona. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 76 - 95 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

3. Podmínky a postup řešení

Na základě žádosti, kterou je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 86 stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - § 3 a příl.č.1 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů . a § 1a a příl.č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce č.503/2006 Sb..

Žadatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení .

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení tohoto záměru

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš
 • osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz.

5. Kde, s kým a kdy můžete záměr řešit

Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v 1. nadzemní podlaží budovy radnice, v návštěvních  dnech pondělí, středa: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod, čtvrtek: 8,00- 11,30 hod.

Správní obvod a oprávněné úřední osoby:

Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ, č. kanc.: 4, tel.: +420 566 789 140

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v k.ú. Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

Výkon veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je fyzická osoba:

 Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ, č. kanc.: 4, tel.: 566789140

Výkon veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je právnická osoba:

Miroslava Urbánková, č.kanc.: 5, tel.: 566 789 141

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v k.ú. Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova

Výkon veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

Miroslava Urbánková, č.kanc.: 5, tel.: 566 789 141

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v k.ú. Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky, Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky, Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

Výkon veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

 Jana Balášová, č.kanc.: 5, tel.: 566 789 143

6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

1. Vyplněnou žádost o vydání územního rozhodnutí, která obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno.

2. K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí

 1. doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
 2. závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,
 3. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 4. smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 5. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

3. Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

4. Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

5. Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění a řízení přeruší. Pokud dokumentace pro vydání územního rozhodnutí není zpracována projektantem, stavební úřad řízení zastaví.

6. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního rozhodnutí účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

7. Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis (příloha č. 1 k vyhlášce č.503/2006 Sb. a příl.č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb.)

7. Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici: zde

8. Správní a jiné poplatky

Za vydání územního rozhodnutí se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 17 bodu 1 písm. a)-h) , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

 1. ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000 Kč
 2. ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč
 3. ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
 4. ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000 Kč
 5. ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000 Kč
 6. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
 7. ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
 8. ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

 1. do výměry 5000 m2 včetně 1000 Kč
 2. nad výměru 5000 m2 3000 Kč
 3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000 Kč
 4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2000 Kč
 5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000 Kč

Poznámky

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Poplatek je možno zaplatit:

 1. hotově na pokladně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, druhá budova , 2NP, odbor finanční.
 2. bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu žadatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného městským úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí..

9. Lhůty pro vyřízení

 • v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení;
 • ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů ode dne podání žádosti

10. Další účastníci

Účastníci územního řízení jsou uvedení v § 85 stavebního zákona

1. Účastníky územního řízení jsou

 1. žadatel,
 2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

2. Účastníky územního řízení dále jsou

 1. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
 2. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti územnímu rozhodnutí se dělí na řádné – tj. odvolání a mimořádné – tj. přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. Proti územnímu rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Prvním dnem lhůty je den následující po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u MěÚ ve Velké Bíteši, odboru výstavby a ŽP a rozhodovat o něm bude odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.V podaném odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85, odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Menu

Fulltextové vyhledávání