Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Název

Město Velká Bíteš

2. Důvod a způsob založení města

Město Velká Bíteš je základním územním samosprávným celkem založeným na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Město Velká Bíteš je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. V případech stanovených zákonem je město Velká Bíteš správním obvodem.

Základním právním předpisem pro činnost města Velká Bíteš je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Velká Bíteš je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město spravuje své záležitosti samostatně v samostatné působnosti. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení města a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v přenesené působnosti vykonává Krajský úřad Kraje Vysočina. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům města Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům města Krajský úřad Kraje Vysočina.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou uvedeny v kontaktních informacích na webových stránkách města

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 566 789 111

Kontaktní informace

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: www.velkabites.cz

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

Detailní informace k podání na str. Elektronická podatelna

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna: podatelna@vbites.cz

(upozornění - e-mailová komunikace není zaručená - čtěte zde)

4.8 Datová schránka

67zb7hf - město Velká Bíteš

5. Případné platby lze poukázat

19-1726751/0100 KB Žďár nad Sázavou

6. IČO

00295647

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00295647

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

Rozvojový plán města (PDF)

Územní plán města

8.2 Rozpočet města

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se podává:

 • ústně (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv útvaru Městského úřadu Velká Bíteš
 • písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

Písemné žádosti o informace lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny podatelna@vbites.cz.

Žádosti za jednotlivé roky

10. Příjem podání a podnětů

Podání a podněty je možné podat na podatelně Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš. K přijetí je kompetentní i každý odbor městského úřadu. Lze je podat ústně, písemně v listinné podobě nebo elektronicky na elektronickou adresu podatelny podatelna@vbites.cz či do datové schránky města 67zb7hf.

K podání některých žádostí lze využít formuláře, které jsou zveřejněny na internetových stránkách nebo jsou k dispozici na příslušném odboru městského úřadu.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

Město Velká Bíteš na základě ust. § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Způsob stanovení výše úhrady

  Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů uvedených v následujících odst. 2 - 5. Jestliže celková výše úhrady nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nepřesáhne částku 300,- Kč, nebude po žadateli úhradu požadovat,

 2. Náklady na pořízení kopií

  kopírování černobílé formát A3 (jednostranně/oboustranně) 3,- Kč / 4,- Kč
    formát A4 (jednostranně/oboustranně) 2,- Kč / 3,- Kč
    formát A5 (jednostranně/oboustranně) 1,- Kč / 2,- Kč
  kopírování barevné formát A3 (jednostranně/oboustranně) 20,- Kč / 40,- Kč
    formát A4 (jednostranně/oboustranně) 15,- Kč / 30,- Kč
    formát A5 (jednostranně/oboustranně) 10,- Kč /15,- Kč
  tisk na tiskárnách 1 stránka A4 černobíle 2,- Kč
    1 stránka A4 barevně 15,- Kč
 3. Náklady na opatření technických nosičů dat

  disketa 4,- Kč / ks
  CD 10,- Kč / ks
  DVD 12,- Kč
  jiný technický nosič dat pořizovací cena
 4. Náklady na odeslání informací žadateli

  náklady na poštovní služby cena uhrazená provozovateli poštovních služeb
 5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  první hodina 0,- Kč
  každá další hodina 150,- Kč
 6. Ostatní ustanovení

  Tento sazebník nahrazuje v plném rozsahu Sazebník úhrad za poskytování informací schválený dne 29.5.2006, který se tímto ruší. Rada města Velká Bíteš schválila tento sazebník usnesením ze č.17/1/12/RM ze dne 9.1.2012.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Menu

Fulltextové vyhledávání