Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Změna v užívání stavby

Změna v užívání stavby

1. Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezeném v povolení stavby.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněna jednat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

3. Podmínky a postup řešení

Na základě písemného oznámení o změně v užívání stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání jsou upraveny v ustanovení § 37 správního řádu a v ustanovení § 127 odst. 1 a 6 stavebního zákona včetně jeho prováděcí vyhlášky - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhlášky“)

Doklady:

K podání je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti, přičemž jejich seznam je uveden v ustanovení § 127 odst. 1 a 6 stavebního zákona a v příloze č. 14 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře).

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení o změně v užívání stavby není úplné nebo změna v užívání nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení. . Toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby. Řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení tohoto záměru

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady 

Žádost je možné podat: 

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš
 • osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz.

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v 1. nadzemní podlaží budovy radnice, v návštěvních  dnech pondělí, středa: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod, čtvrtek: 8,00- 11,30 hod.

Správní obvod a oprávněné úřední osoby:

Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ, č. kanc. : 4, tel.: 566789140

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k. ú.  Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je fyzická osoba:

Ing. Ladislav Homola, č.kanc.4. tel.: 566789140

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je právnická osoba:

Miroslava Urbánková, č. kanc.: 5, tel.: 566 789 141

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v k. ú. Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

Miroslava Urbánková, č. kanc.: 5, tel.: 566 789 141

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k. ú. Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky,  Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky,  Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

Jana Balášová, č. kanc.: 5, tel.: 566 789 143

6. Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici zde

7. Správní a jiné poplatky

Za vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 11, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč.

Za vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 10, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

8. Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení úkonů upravuje ustanovení § 127 odst. 2 a 4 stavebního zákona. V případě oznámení změny v užívání stavby je lhůta 30 dnů. V případě řízení o změně v užívání stavby jsou lhůty stanoveny v § 71 správního řádu. Lhůty pro vydání rozhodnutí lze za splnění zákonných podmínek prodloužit. Dle ustanovení § 71 správního řádu je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu s tím, že pokud toto nelze splnit, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů. Tedy dle výše uvedeného je lhůta pro vydání rozhodnutí 30-60 dnů, pokud je nutné svolat místního šetření.

9. Další účastníci

Vzhledem k tomu, že při oznámení změny v užívání stavby se nevede správní řízení, není ve stavebním zákoně ani správním řádu vymezen okruh účastníků řízení.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení.

V případě, že se vede řízení o změně v užívání stavby je okruh účastníků řízení stanoven v ustanovení § 27 správního řádu.

Účastníky řízení jsou:

 • žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu
 • další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech
 • osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon

Další dotčení mohou být dotčené orgány, provozovatelé a vlastníci technické infrastruktury.

10. Opravné prostředky

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Souhlas se změnou v užívání stavby je správní akt, který je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal. Opravné prostředky proti rozhodnutí o změně v užívání stavby se dělí na řádné – tj. odvolání a mimořádné - tj. přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Menu

Fulltextové vyhledávání