Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. > Žádosti o informace za rok 2023

Žádosti o informace za rok 2023

INFO 106/99-10

Žádost

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jedná se o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí)  dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných v období 01.07.2023 – 30.09.2023 pro právnické osoby (týkající se pouze pozemních staveb – budov).

Odpověď

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby

v období 01.07.2023 – 30.09.2023 (týkající se pouze  budov).  Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu:    Společné povolení

Datum vydání :        17.07.2023 

Žadatel :                   LABARA s.r.o., Jindřichov č. p. 33, 595 01 Velká Bíteš

Stavba:                    „FVE LABARA – 477,75kWp“

Lokalizace stavby:  parc.č. st. 20,23,41,48/1,53/1,60,61,62,63 v kat.ú. Jestřabí u Velké Bíteše

Druh dokumentu:    Společné povolení

Datum vydání :        20.07.2023 

Žadatel :                   BERTHI, s.r.o., Košíkov č. p. 76, 595 01 Velká Bíteš, IČ 29231612

Stavba:                   „Novostavba skladovacích prostor – BERTHI,s.r.o. – hala č.9

Lokalizace stavby:  parc.č. 276/34, 276/18, 276/19, 276/21, 353/3, 353/8, 353/9  a 353/14  v  kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu:    Územní rozhodnutí

Datum vydání :        25.08.2023 

Žadatel :                   Obec Heřmanov, Heřmanov č.p. 35, 594 58 Heřmanov, IČ 005 99 387 

Stavba:                    „Oplocená manipulační plocha pro ČOV“

Lokalizace stavby:  parc.č. 868/20 v kat.ú. Heřmanov u Křižanova.

Druh dokumentu:    Společné povolení

Datum vydání :        25.09.2023 

Žadatel :                   Město Velká Bíteš, Masarykovo nám.87, 595 01 Velká Bíteš, IČ 00295647

Stavba:                    „Objekt zázemí fotbalového stadionu ve Velké Bíteši“

Lokalizace stavby:  parc.č. 877/2, 877/3, 878 a 879/1 v kat.ú. Velká Bíteš

INFO 106/99-9

Žádost

Byla podána žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. jaká jsou umístění stacionárních radarů (např. zařízení k okamžitému měření rychlosti pomocí indukčních cívek apod.) pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr případně jiné označení pro určení přesné polohy), které vlastní nebo provozuje Vaše město a jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti. Případně kdo je vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného zařízení na katastru Vaší obce.
 2. jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice počátku a konce úseku), která vlastní nebo provozuje Vaše město a jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti. Případně kdo je vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného zařízení na katastru Vaší obce.
 3. jaká jsou umístění (GPS souřadnice, směr) dalších technických zařízení zajišťujících dozor nad dodržováním dopravních předpisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.), která vlastní nebo provozuje Vaše město a jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti.
 4. jaká jsou umístění dohledových kamer, které nejsou využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti, které se nachází na katastru Vašeho města. Případně kdo je vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného zařízení na katastru Vaší obce. 

Odpověď

 1. na katastru naší obce se v současné době žádná tato zařízení nenacházejí
 2. na katastru naší obce se v současné době žádná tato zařízení nenacházejí
 3. město žádné toto zařízení nevlastní ani neprovozuje
 4. dohledové kamery, které nejsou využívány k postihům za překročení maximální povolené rychlosti ve vlastnictví města Velká Bíteš se nacházejí na Masarykově náměstí, ulici Tyršova, ulici Na Valech, ulici Tišnovská, ulici Vlkovská, ulici Lánice, ulici Pod Hradbam,i ulici U Stadionu, ulici Za Školou

INFO 106/99-8

K bodu 1:

Žádost: O poskytnutí kopie zápisu ze schůze Rady města Velká Bíteš (dále jen „RM”) č. 21/2023 konané dne 19. června 2023, a to té části schůze, která se věnovala projednání Petice - a to i včetně veškerých detailů týkajících se jejího projednání, navržení usnesení a hlasování.

Odpověď: Kopie zápisu ze schůze RM byla žadateli poskytnuta

K bodu 2:

Žádost: O poskytnutí kopií všech podkladů, které měl a má kterýkoliv orgán města Velká Bíteš týkající se projednání Petice, včetně označení těch, které byly předloženy RM. Dále, pokud na těchto podkladech není vyznačeno, kdo (a v případě zaměstnanců Městského úřadu Velká Bíteš pozice jejich zařazení) je vypracoval, tak prosím o doplnění tohoto údaje k příslušným podkladům.

Odpověď: Kopie požadovaných dokladů byly žadateli poskytnuty

K bodu 3:

Žádost: O důvod, proč si RM nevyžádala vyjádření osadního výboru místní části Ludvíkov k předmětné Petici, která se vyjadřovala k velmi zásadní otázce pro občany místní části Ludvíkov („dále jen MČL”), a to přes to, že osadní výbor je podle S 121 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), oprávněn se vyjadřovat k návrhům, připomínkám a podnětům předkládaným radě obce, pokud se týkají předmětné části obce - což je přesně případ Petice?

Odpověď: Všichni členové osadního výboru Ludvíkov se vyjádřili svým podpisem na listině „Souhlasím se zrušením nástupního ostrůvku“ nebo na listině „Nesouhlasím se zrušením nástupního ostrůvku“.

K bodu 4:

Žádost: V návaznosti na předchozí bod - byla Petice před jejím zamítnutím na schůzi RM projednána, připomínkována či konzultována vůbec s někým z občanů MČL? Je totiž jisté, že osadní výbor MČL to nebyl.

Odpověď: Občané místní části Ludvíkov včetně všech členů osadního výboru se vyjádřili svým podpisem na listině „Souhlasím se zrušením nástupního ostrůvku“ nebo na listině „Nesouhlasím se zrušením nástupního ostrůvku“.

K bodu 5:

Žádost: Proč k projednání 31. bodu programu schůze RM dne 19. června 2023, tj. toho konkrétního bodu týkajícího se Petice, nebyli přizváni zástupci občanů MČL (tj. zřejmě nejlépe předkladatelé Petice nebo alespoň osadní výbor), jak je tomu u projednávání petic a stížností u jiných správních orgánů zvykem? Jaké konkrétní problémy zabránily někoho z výše uvedených pozvat na onu část schůze RM?

Odpověď: V žádosti o odstranění bezbariérové zastávky autobusu v místní části Ludvíkov doručené dne 24. 05. 2023 byly uvedeny důvody pro odstranění bezbariérové zastávky autobusu, ale také připomínky občanů, kteří nesouhlasí s odstraněním bezbariérové zastávky autobusu, dále i reakce na připomínky občanů, kteří nesouhlasí s odstraněním bezbariérové zastávky autobusu,. Svůj názor na odstranění či neodstranění bezbariérové zastávky autobusu sdělili občané místní části Ludvíkov včetně všech členů osadního výboru svým podpisem na listině „Souhlasím se zrušením nástupního ostrůvku“ nebo na listině „Nesouhlasím se zrušením nástupního ostrůvku“.

K bodu 6:

Žádost: Na základě jakých konkrétních podkladů, metodik nebo předpisů a s jakými závěry (či zda jestli vůbec) prověřila RM stížnost občanů MČL uvedenou v prvním odstavci Petice, a to, že Městský úřad Velká Bíteš jednal ve věci výstavby bezbariérové zastávky autobusu (dále jen „BZA") do značné svévolně a upřel tak místním občanům právo na spravování místních veřejných věcí, jak je zakotveno např. v čl. 2 a 100 Ústavy České republiky, čl. 20 Listiny základních práv a svobod a 121 obecního zřízení (jakožto i v řadě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána)?

Odpověď: Rada města Velká Bíteš projednala žádost o odstranění bezbariérové zastávky autobusu v místní části Ludvíkov na základě podkladových materiálů uvedených v odpovědi k bodu 2., a to se závěrem obsaženým v usnesení č. 28/21/23/RM, tj. rozhodla zamítnout žádost o odstranění zálivku autobusové zastávky v místní části Ludvíkov ve směru ze Stanovišť na Velkou Bíteš.

K bodu 7.:

Žádost: Na základě jakých konkrétních podkladů, metodik nebo předpisů a s jakými závěry (či zda jestli vůbec) prověřila RM stížnost občanů MČL uvedenou na začátku čtvrtém odstavci

Petice, a to, že nápad vybudovat v MČL novou BZA nevzešel od občanů MČL, nýbrž že občané MČL nikdy nebyli svoláni na veřejnou schůzi s tématem BZA (jak bývalo a snad pořád je zvykem v jiných záležitostech týkajících se MČL), a že orgány města Velká Bíteš o BZA nikdy veřejně nejednaly a ani občany MČL o BZA (dostatečně) neinformovaly?

Odpověď: Rada města Velká Bíteš projednala žádost o odstranění bezbariérové zastávky autobusu v místní části Ludvíkov na základě podkladových materiálů uvedených v odpovědi k bodu 2., a to se závěrem obsaženým v usnesení č. 28/21/23/RM, tj. rozhodla zamítnout žádost o odstranění zálivku autobusové zastávky v místní části Ludvíkov ve směru ze Stanovišť na Velkou Bíteš.

K bodu 8:

Žádost: Na základě jakých konkrétních podkladů, metodik nebo předpisů a s jakými závěry (či zda jestli vůbec) prověřila RM stížnost občanů MČL uvedenou na konci čtvrtého odstavce Petice, a to, že přestože město Velká Bíteš neobdrželo na výstavbu BZA a chodníku v MČL žádné dotace (byť o ně neúspěšně žádalo), pokračovalo v připraveném projektu bez jakýchkoliv změn ohledně BZA, i když byla do projektové dokumentace byla BZA přidána až v rámci přepracování (tj. původně v MČL vůbec stát neměla) pouze za účelem zvýšení šancí dotace získat a místní občané MČL ji (na rozdíl od chodníku) nepožadovali; to vše nyní výhradně za finanční prostředky města Velká Bíteš?

Odpověď: Rada města Velká Bíteš projednala žádost o odstranění bezbariérové zastávky autobusu v místní části Ludvíkov na základě podkladových materiálů uvedených v odpovědi k bodu 2., a to se závěrem obsaženým v usnesení č. 28/21/23/RM, tj. rozhodla zamítnout žádost o odstranění zálivku autobusové zastávky v místní části Ludvíkov ve směru ze Stanovišť na Velkou Bíteš.

K bodu 9:

Žádost: Jaké konkrétní skutečnosti a věcné důvody vedly RM k zamítnutí Petice? Krátká odpověď zaslaná předkladatelům Petice dopisem neříká vůbec nic; pouze to, že RM žádost zamítla, a to bez jakéhokoliv dalšího odůvodnění. Proč je celá odpověď RM na vícestránkovou Petici pouze jen jedna jediná věta?

Odpověď: Konkrétní skutečnosti a věcné důvody vedoucí Radu města Velká Bíteš k zamítnutí žádosti byly obsaženy v podkladových materiálech uvedených v odpovědi k bodu 2. Rada města Velká Bíteš rozhodla usnesením č. 28/21/23/RM, které bylo žadateli zasláno.

K bodu 10:

Žádost: Jaké konkrétní skutečnosti a věcné důvody zabránily RM Velká Bíteš odpovědět na čtyři otázky předkladatelů Petice, které uvedly na samém závěru Petice? Uvádím je zde tedy znovu jako body 11. až 14. a žádám o jejich zodpovězení.

Odpověď: Rada města Velká Bíteš na své schůzi dne 19. 06. 2023 věcně rozhodovala, zda odstranit či neodstranit bezbariérovou zastávku autobusu v místní části Ludvíkov. O písemném zdůvodnění stavby bezbariérové zastávky autobusu nerozhodla.

K bodu 11:

Žádost: Jak se jmenovali ti (v případě zaměstnanců Městského úřadu Velká Bíteš i jejich zařazení), kteří vydávali souhlasy a rozhodnutí o pokračování výstavby BZA v MČL v okamžiku, kdy bylo jasné, že město Velká Bíteš na její výstavbu žádné dotace neobdrží?

Odpověď: Souhlasy a rozhodnutí o pokračování výstavby BZA v MČL vydávali členové osadního výboru Ludvíkov, členové Rady města Velká Bíteš, členové Zastupitelstva města Velká Bíteš.

K bodu 12:

Žádost: O poskytnutí kopií všech podkladů (včetně přesných výpočtů a dat) a předpisů (vyhlášek, směrnic atd.), které zdůvodňují oprávněnost umístění BZA v MČL, a zároveň o zdůvodnění, proč se současné neřešila i autobusová zastávka ve směru od Velké Bíteše, která v současnosti vůbec neexistuje (a osadní výbor nežádal a ani nežádá její zbudování)?

Odpověď: Žadateli byla zaslána kopie Veřejnoprávní smlouvy, kde jsou uvedeny zákony, dle kterých byla stavba řádně povolena. Autobusová zastávka ve směru na Zbraslav se neřešila, protože nebyla součástí stavby „Chodník v obci Ludvíkov“. Současný osadní výbor Ludvíkov, , podal dne 24.04.2023 žádost o vybudování nové autobusové zastávky ve směru na Zbraslav. Usnesením č. 21/22/23/RM ze dne 21.07.2023 Rada města Velká Bíteš rozhodla o započetí prací na projektové dokumentaci.

K bodu 13:

Žádost: O poskytnutí kopií všech podkladů, které ukazují finanční náklady výstavby BZA v MČL (včetně rozpočtu a jeho čerpání, v přesných částkách).

Odpověď: Žadateli byly zaslány kopie Knihy došlých faktur této stavby, ze které jsou patrny jednotlivé úhrady a rozpočet stavby „Chodník v obci Ludvíkov“. Autobusová zastávka je součástí této stavby a neexistuje samostatný rozpočet na tento úsek stavby.

K bodu 14:

Žádost: Jak se jmenovali ti (v případě zaměstnanců Městského úřadu Velká Bíteš i jejich zařazení), kteří vydali příkaz k platbě výstavby BZA v MČL.

Odpověď: O uzavření smlouvy o dílo na realizaci předmětné stavby rozhodla Rada města Velká Bíteš usnesením č. 18/114/22/RM ze dne 14.03.2022. Smlouvu o dílo podepsal za město Velká Bíteš starosta města. Úhrada faktur vystavených zhotovitelem tedy probíhala na základě smluvního vztahu se zhotovitelem. V souladu s Opatřením starosty, kterým se stanoví systém finanční kontroly města Velká Bíteš, byla příkazcem operace referent odboru investic a rozvoje a správcem rozpočtu byla vedoucí odboru finančního. Soulad s plněním technických parametrů na základě schváleného rozpočtu a PD – podklad pro fakturaci odsouhlasil technický dozor.

INFO 106/99-7

1/ Podle jakých pravidel, vyhlášky, nebo vydaného právního předpisu proběhlo toto poptávkové řízení)? Vycházím z toho, že šlo o podlimitní veřejnou zakázku.

Odpověď: Řídili jsme se interními pravidly města Velká Bíteš určujícími postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

2/ Jaká byla kritéria pro hodnocení uchazečů?

Odpověď: Jediným kvantifikovatelným kritériem byla cena.

3/ Prosím o poskytnutí hodnotící tabulky. Zajímá nás kolik uchazečů a jací byli hodnoceni (prosím názvy společností), v jakém pořadí se uchazeči umístili a na základě jakého hodnocení. Na jakém místě se umístila společnost XART s.r.o. a na základě jakého hodnocení.

Odpověď: Uchazeči byli čtyři. Vybrána byla společnost Antee s.r.o. Společnost Xart s.r.o. se umístil na třetím místě. Hodnocení proběhlo na základě ceny.

1. ANTEE s.r.o.
2. WEBHOUSE, s.r.o.
3. Xart s.r.o.
4. Galileo Corporation s.r.o.

4/ Kdy a jakou formou došlo k rozhodnutí? Šlo o hlasování rady města? Pokud ano, kdy a kde bude zveřejněn zápis z jednání tohoto bodu rady?

Odpověď:

K rozhodnutí došlo na schůzi Rady města Velká Bíteš č. 22/2023 konané dne 31.07.2023 viz usnesení rady města na webových stránkách města – bod č. 3. Jednání rady jsou neveřejná, zveřejňují se pouze souhrny usnesení.

Doplňující dotaz:

1. Jakým způsobem byly hodnoceny náklady na realizaci vs provoz řešení? Respektive jakou váhu (vliv na pořadí) měly v hodnocení uchazečů jednorázové a jakou provozní náklady?

Odpověď: Váha byla nastavena na stranu ceny za dodání.

2. Prosím sdělte mi konkrétní částky hodnotící tabulky (náklady na realizaci / náklady na provoz) u jednotlivých uchazečů. Na tyto informace máme podle zákona 106/1999 Sb. nárok a je to pro nás také velmi důležitá zpětná vazba.

Odpověď: přikládám tabulku s pořadím dodavatelů.

Název Cena za dodání [Kč vč. DPH] Podpora [Kč/měsíc vč. DPH]
1.  ANTEE s.r.o. 111320 605
2.  WEBHOUSE, s.r.o. 157121 1860
3.  Xart s.r.o. 206668 1439,9
4.  Galileo Corporation s.r.o. 229900 6044

INFO 160/99-6

Žádost

Jedná se o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných v období 01.04.2023 – 30.06.2023 pro právnické osoby (týkající se pouze pozemních staveb – budov).

Odpověď:

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby

období 01.04.2023 – 31.06.2023 (týkající se pouze budov). Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu:  Společné povolení
Datum vydání:  17.04.2023 
Žadatel: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám.87, 595 01 Velká Bíteš, IČ 00295647
Stavba: „Dopravní hřiště ZŠ Velká Bíteš“
Lokalizace stavby:  parc.č. 1339/2, 1339/1 a 1339/28  v obci a kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání:  15.06.2023
Žadatel: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám.87, 595 01 Velká Bíteš, IČ 00295647
Stavba: „Plynofikace objektu Lánice 42 ve Velké Bíteši“
Lokalizace stavby:  parc.č. 321 a 323/2  v obci a kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání:  03.05.2023
Žadatel: STERIS AST CZ s.r.o., Košíkov č. p. 80, 595 01 Velká Bíteš, IČO 271 59 621
Stavba: „AREÁL STERIS AST – Výměna spalovací jednotky a rozšíření parkoviště“
Lokalizace stavby:348/1, 348/2, 349/2, 350/1 a 350/2 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 17.05.2023
Žadatel: STERIS AST CZ s.r.o., Košíkov č. p. 80, 595 01 Velká Bíteš, IČO 271 59 621
Stavba: „Rekonstrukce kotelny Areál společnosti STERIS AST CZ s.r.o.“
Lokalizace stavby: parc.č. 349/2 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu:  Dodatečné povolení stavby
Datum vydání:  16.06.2023
Žadatel: ITW Pronovia, s.r.o., Vlkovská č.p. 595, 595 01 Velká Bíteš, IČ 46965823
Stavba: „Areál ITW Přístavba haly H2 – II.etapa“
Lokalizace stavby:  parc.č.   871/1, 871/2, 871/8, 871/17 a 871/19 v obci a kat.ú. Velká Bíteš 

INFO 106/99-5

Žádost

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jedná se o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných v období 01.01.2023 – 31.03.2023 pro právnické osoby (týkající se pouze pozemních staveb – budov). 

Odpověď

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby

období 01.01.2023 – 31.03.2023 (týkající se pouze budov). Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 18.01.2023
Žadatel: BERTHI, s.r.o., Košíkov č. p. 76, 595 01 Velká Bíteš, IČ 29231612
Stavba: „Přístavba skladu k hale č.5 (Anidis)“
Lokalizace stavby:  parc.č. 353/8, 353/10, 353/3 a 353/12 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 08.02.2023
Žadatel: Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška č.p. 3, 594 53, IČ 00084409
Stavba: „Tribuna u fotbalového areálu“
Lokalizace stavby: parc.č. 222/4 a 222/17 v obci a kat.ú. Osová Bítýška

Druh dokumentu: Dodatečné povolení
Datum vydání:  28.02.2023
Žadatel: PEPPER & POSH s.r.o., Lidická č. p. 700, Veveří, 602 00 Brno  – IČ 25528211
Stavba: „Rodinné domy Na Spravedlnosti, RD7+RD8“ 
Lokalizace stavby:   parc.č.  2180/80,  2180/81, 2180/88 a 2180/28 v obci a kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 03.03.2023
Žadatel: TJ Spartak  Velká Bíteš, z.s., Tyršova č.p. 617, 595 01 Velká Bíteš, IČ 15544389
Stavba: „Přístavba a stavební úpravy sportovní haly Velká Bíteš“
Lokalizace stavby:  parc.č. 764/1, 765/1, 763/4, 766/1, 765/2 a 765/10  v obci a kat.ú. Velká Bíteš

INFO 106/99-4

Žádost

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2023 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

 • název projekt
 • popis projektu
 • projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
 • finanční rozpočet projektu
 • plánovaný termín započetí projektu
 • předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2023, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Odpověď

Název projektu (pozemní stavba – budova) Stručný popis projekt Projektová kancelář Rozpočet
v mil. Kč vč.DPH
Předpoklad započetí projektu Předpoklad výběr. řízení
Památky - oprava Oprava kulturní památky Masarykovo nám.85 – fasáda není 1,2 06/2023 04/2023
Modernizace učebny CNC na SOŠ Jana Tiraye Výměna dvou CNC strojů včetně souvisejících prací není 10,0 06/2023 03/2023
Fotovoltaická elektrárna Osazení fotovoltaických panelů na střechy MŠ, ZŠ, KD není 2,5 07/2023 06/2023
Projektová dokumentace akce ZŠ Tišnovská 116 – rekonstrukce a dostavba Projektová dokumentace stupně pro stavební povolení a provádění stavby bude vybrán 1,4 03/2023 03/2023

Výše uvedené akce jsou vybrané k zahájení v letošním roce 2023. Již probíhající stavby v tabulce obsaženy nejsou. Uvedené údaje mohou být na základě rozhodnutí Města Velká Bíteš změněny v závislosti na okolnostech jednotlivých akcí a finančních možnostech města.

INFO 106/99-3

K Vaší žádosti o poskytnutí informace Vám sdělujeme následující:

1. Zda přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ( dále jen „ přestupky“), projednává obecní úřad či obec prostřednictvím svých zaměstnanců, či zda je k projednávání zřízena přestupková komise? 

Odpověď - přestupky dle zákona č.205/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich projednává obecní úřad prostřednictvím svých zaměstnanců.

2. Z kolika členů se přestupková komise skládá, jestliže je zřízena?

Odpověď -  není zřízena přestupková komise

3. Na základě jakého právního vztahu vykovávají členové přestupkové komise činnost přestupkové komise, Zejména zda na základě pracovněprávního vztahu, příkazní smlouvy, smlouvy o právní pomoci či jiného právního vztahu.

Odpověď – není zřízena přestupková komise.

4. Jaká byla výše odměny jednotlivých členů přestupkové komise, a to jednotlivě v letech 2021 a 2022? Samostatně označte výši odměny předsedy přestupkové komise. Pokud je tato skutečnost patrná z pracovněprávního vztahu, příkazní smlouvy, smlouvy o právní pomoci či jiného prvního vztahu, žádám Vás o předložení tohoto dokumentu.

Odpověď – není zřízena přestupková komise

5. Kolik přestupků projednala ( vč. odložených přestupků) přestupková komise v roce 2022 a v roce 2021?

Odpověď – není zřízena přestupková komise

6. Kolik z projednaných přestupků skončilo odložením věci, a to jednotlivě v roce 2022 a  roce 2021?

Odpověď – není zřízena přestupková komise

7. V případě, že je agenda přestupků vykonávána jinou obcí, žádám o předložení veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď – Agenda přestupků není vykonávána jinou obcí. 

INFO 106/99-2

Žádost

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období 01.10.2022 – 31.12.2022, a to pro právnické osoby (týkající se pouze pozemních staveb – budov). 

Odpověď

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby

období 01.10.2022 – 31.12.2022 (týkající se pouze budov). Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu:   Stavební povolení
Datum vydání: 11.10.2022
Žadatel: OC Velká Bíteš s.r.o., Dřevařská č. p. 859, Veveří, 602 00 Brno – IČ 06778828
Stavba: „3BD s komerčním využitím“ (3x bytový dům)
Lokalizace stavby: parc.č. 4619 a 4616/3 v   kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Dodatečné povolení stavby
Datum vydání: 21.12.2022 
Žadatel: ITW Pronovia, s.r.o., Vlkovská č.p. 595, 595 01 Velká Bíteš, IČ 46965823
Stavba: „Areál ITW Administrativa 2022“  (stavba pro administrativu firmy)
Lokalizace stavby:  parc.č. 2345/2, 871/1, 871/7, 871/8 a 871/9 v kat.ú. Velká Bíteš

INFO 106/99-1

Žádost

Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď

Poskytnutí informace k investičnímu plánu Města Velká Bíteš na rok 2023 a výhled podle zákona č.106/1999 Sb. v úplném znění

Název projektu (pozemní stavba – budova) Stručný popis projekt Rozpočet
v mil. Kč vč.DPH
Předpoklad započetí projektu Lokalita stavby Zajištěno financování projektu
Památky - oprava Oprava kulturní památky Masarykovo nám.85 – fasáda 1,2 06/2023 Masarykovo náměstí, centrum města NE (čeká se na potvrzení dotace)
Modernizace učebny CNC na SOŠ Jana Tiraye Výměna dvou CNC strojů včetně souvisejících prací 10,0 06/2023 Tyršova 239, Velká Bíteš NE (čeká se vyhodnocení žádosti o dotaci)
Fotovoltaická elektrárna Osazení fotovoltaických panelů na střechy MŠ, ZŠ, KD 2,5 07/2023 MŠ U Stadionu, ZŠ Sadová, KD Vlkovská NE (bude podána žádost o dotaci)
ZŠ Tišnovská 116 – rekonstrukce a dostavba Přístavba a stavební úpravy stávající ZŠ Tišnovská 116 62 09/2023 Tišnovská 116, Velká Bíteš NE (bude podána žádost o dotaci)

Výše uvedené akce jsou vybrané k zahájení v letošním roce 2023. Probíhající stavby v tabulce obsaženy nejsou. Uvedené údaje mohou být na základě rozhodnutí Města Velká Bíteš změněny v závislosti na okolnostech jednotlivých akcí a finančních možnostech města.

Menu

Fulltextové vyhledávání