Potřebuji vyřídit..

 

Téma Situace
Dotace Žádost o dotaci z rozpočtu města
 
Evidence obyvatel Poskytnutí údajů z informačního systému
  Ukončení trvalého pobytu na území ČR
  Změna trvalého pobytu
  Zrušení trvalého pobytu
  Žádost o zprostředkování kontaktu
 
Majetek města Pronájem bytů
  Hřbitovy-hrobová místa (včetně hlášení změn)
  Koupě, prodej, směna nemovitostí
  Pronájem, podnájem nemovitostí
  Zábor, reklama
  Pronájem nebytových prostor
Matrika Nahlížení do matričních knih a sbírek listin
  Prohlášení o volbě druhého jména
  Přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky
  Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
  Vydání matričních dokladů
  Vydávání druhopisů matričních dokladů
  Uzavření manželství
  Změna jména a příjmení
  Změna příjmení po rozvodu manželství
  Změna příjmení za trvání manželství
Ostatní Ztráty a nálezy
Poplatky Poplatek komunální odpad
  Poplatek z pobytu
  Poplatek ze psů
 
Silniční správní úřad Zvláštní užívání komunikace
 
Sociální tématika Zvláštní příjemce důchodu
  Dávky státní sociální podpory
  Pomoc v hmotné nouzi
  Průkaz osoby se zdravotním postižením
  Parkovací průkazy
 
Stavební úřad Ohlášení jednoduchých staveb
  Stavební povolení
  Územně plánovací informace
  Územní rozhodnutí
  Změna v užívání stavby
 
Výběrová řízení na úředníky MěÚ Výběrová řízení na úředníky MěÚ
 
Životní prostředí Povolení kácení dřevin
  Rybářské lístky