Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku

01. Základní informace

Nezbytným dokladem pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech je rybářský lístek.

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP je příslušným obecním úřadem obce s pověřeným obecním úřadem, který vydává a odebírá rybářské lístky dle ustanovení § 20 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů , v platném znění, dále jen (zákon o rybářství).

Rybářský lístek vydává občanům České republiky pověřený obecní úřad, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Dle ustanovení § 21 odst.7) zákona o rybářství je při lovu v rybářském revíru osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

03. Podmínky a postup řešení

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny v příloze č. 6 vyhl. č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. v platném znění.

Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, která

 1. je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží,
 2. složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž,
 3. složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole,
 4. ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole uskutečňující takový program nebo obor,
 5. ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo
 6. ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se

 1. dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
 2. jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
 3. osvědčením o získané kvalifikaci , nebo
 4. oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

04. Jakým způsobem můžete požádat o vydání rybářského lístku

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady.

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš
 • osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

05. Kde, s kým a kdy můžete žádost o vydání rybářského lístku řešit

Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních dnech Po, St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út, Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30 hod, Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30 hodin.

Oprávněné úřední osoby a správní obvod:

 • Jana Balášová, referentka odboru výstavby a ŽP MÚ, č. kanc.: 5, tel.: +420 566 789 141
 • Správní obvod Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP - v k.ú. Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše. Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova, Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky, Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky, Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

06. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Vyplněnou žádost o vydání rybářského lísku
 • K žádosti musí být doloženy tyto doklady:
  • Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci ,dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže
  • Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)
  • Doklad o zaplacení správního poplatku
  • Doklad totožnosti

07. Formuláře

Předepsaný formulář žádosti je k dispozici na MěÚ Velká Bíteš, v kanceláři č.5 odboru výstavby a ŽP

08. Správní a jiné poplatky

Za vydání rybářského lístku se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 14 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

 • 1 rok Kč 100
 • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo
 • funkce Kč 50
 • 3 roky Kč 200
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100
 • 10 let Kč 500
 • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

09. Lhůty pro vyřízení

Při doložení veškerých dokladů osobně při podání žádosti, nejdéle však do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Menu

Fulltextové vyhledávání