Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Výběrová řízení na úředníky Městského úřadu Velká Bíteš

Výběrová řízení na úředníky Městského úřadu Velká Bíteš

Základní informace

Výběrová řízení na místa úředníků a vedoucích úředníků vyhlašuje tajemník úřadu. Výběrové řízení vyhlašuje zveřejněním oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce úřadu a současně v elektronické podobě na internetových stránkách města, a to vždy nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o přijetí do pracovního poměru a o jmenování do funkce vedoucího úředníka.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

 • státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.

Předpoklady pro jmenování vedoucího úředníka

 • stejné předpoklady jako pro vznik pracovního poměru úředníka,
 • splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem(netýká se osob narozených po 1. prosinci 1971).

Postup uchazeče

Uchazeč o místo úředníka nebo vedoucího úředníka podává na základě vyhlášeného výběrového řízení písemnou přihlášku k výběrovému řízení. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise, v životopise či osobním dotazníku. K přihlášce přikládá doklady v souladu s § 6 odst. 4 zákona o úřednících. Přihlášku s požadovanými doklady lze doručit buď poštou, nebo osobně na adresu uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, tj. Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš. Přihlášku nelze zaslat e-mailem, lze ji však zaslat datovou schránkou (u připojovaných dokumentů musí být provedena konverze dokumentů do elektronické podoby).

Přihláška uchazeče musí obsahovat náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeči připojí k přihlášce

 • strukturovaný životopis (v životopise se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

K přihlášce do výběrového řízení na funkci vedoucího úředníka musí uchazeč dále doložit (netýká se osob narozených po 1. prosinci 1971)

 • čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb.,
 • lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.

Pokud nemá přihláška náležitosti stanovené zákonem nebo pokud nejsou přiloženy doklady stanovené zákonem, vyzve tajemník uchazeče, aby náležitosti nebo doklady doplnil. Poté jsou přihlášky předány výběrové komisi. Jednání výběrové komise je neveřejné. Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady podle zákona, zda splňuje předpoklady podle zákona a plní požadavky uvedené v textu oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Pro posouzení, zda uchazeči splňují požadavky uvedené v oznámení, může výběrová komise pozvat uchazeče k dalšímu jednání. Podle počtu přihlášených uchazečů může být výběrové řízení rozvrženo do několika částí (písemný test, osobní pohovor, zpracování písemné práce, psychologický test). O posouzení uchazečů pořídí výběrová komise písemnou zprávu. Veškeré náklady, které uchazeči vznikly účastí ve výběrovém řízení, nese uchazeč.

Právní předpisy

 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Přihláška do výběrového řízení (DOC)

Menu

Fulltextové vyhledávání