Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Samospráva > Zastupitelstvo > Výbory zastupitelstva > Jednací řád výborů zastupitelstva

Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš upravuje přípravu a průběh zasedání finančního výboru a kontrolního výboru (dále jen „výbor") a pravidla jejich jednání.
 2. V rámci tohoto jednacího řádu může výbor v rámci dané schůze upravit usnesením podrobnější pravidla svého jednání.
 3. Ve sporných případech vzniklých při přípravě jednání nebo jeho průběhu se výbor řídí kromě obecně závazných právních předpisů také výkladem, který vychází z analogie s Jednacím řádem Zastupitelstva města Velká Bíteš. Pokud nedojde při jednání výboru ke shodě o projednávaných otázkách, byť k námitce kteréhokoliv z členů, rozhodne o způsobu řešení problému na návrh předsedy výboru Zastupitelstvo města Velká Bíteš, kterému je výbor ze své činnosti odpovědný, a to na svém nejbližším zasedání.

Čl. 2
Příprava zasedání výboru

 1. Výbor se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech, stanovených vždy na předešlém zasedání.
 2. Přípravu jednání výboru organizuje předseda výboru zpravidla v součinnosti s tajemníkem výboru, který je zaměstnancem města zařazeným do Městského úřadu Velká Bíteš a případně i dalšími osobami. Předseda výboru přitom stanoví zejména:
  1. dobu a místo jednání,
  2. návrh programu jednání.
 3. Návrh programu jednání vychází zejména z plánu činnosti, z usnesení Zastupitelstva města Velká Bíteš a výboru a dále z návrhů členů výboru v rámci ustanovení § 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v případě finančního výboru a v rámci ustanovení § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v případě kontrolního výboru.
 4. Podklady pro jednání výboru ve věcech spadajících do působnosti výboru připravuje předseda výboru nebo po dohodě s předsedou výboru člen výboru. Vlastní distribuci a namnožení podkladů zajišťuje na základě pokynů předsedy výboru tajemník výboru. Předseda výboru je oprávněn požádat v odůvodněných případech při přípravě podkladů a organizaci zasedání výboru o pomoc tajemníka městského úřadu.
 5. Výbor může, je-li to účelné, konat společné schůze a výjezdní zasedání s jinými výbory.

Čl. 3
Jednání výboru

 1. Jednání výboru je neveřejné a řídí je předseda výboru. V případě nepřítomnosti předsedy výboru se dohodnou na předsedajícím členové výboru.
 2. Předsedající řídí hlasování výboru, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 3. Program jednání výboru navrhuje v úvodu jednání zpravidla předseda. Členové výboru mají právo před hlasováním o schválení programu navrhnout jeho změny. Jednání výboru se řídí schváleným programem.
 4. Jednání výboru se účastní osoby přizvané předsedou výboru k projednání bodů programu a další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor souhlas. Kterýkoliv člen Zastupitelstva města Velká Bíteš má právo účastnit se zasedání výboru a předložit k projednávaným věcem své stanovisko.
 5. Členové výboru mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat přijetí usnesení.
 6. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí platného usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Hlasy členů výboru členů Zastupitelstva města Velká Bíteš i ostatních členů výboru mají stejnou platnost. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a je součástí zápisu z jednání výboru.
 7. Zápis z jednání výboru obsahuje zejména jména přítomných členů výboru a dalších osob. Jména omluvených i neomluvených členů výboru, den jednání výboru, schválený program jednání a schválená usnesení výboru. Součástí zápisu z jednání je vlastnoručně podepsaná listina přítomných. Zápis z jednání včetně přijatých usnesení podepisuje předseda výboru.
 8. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo v režimu zákona o obcích kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se popsaná kontrola týkala. K zápisu se připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
 9. Předseda výboru předloží zápis Zastupitelstvu města Velká Bíteš tak, že ho nejpozději do 10 dnů ode dne konání výboru, zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru, předá na sekretariát starosty.
 10. Členové výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu činnosti člena výboru a nezneužít znalosti těchto skutečností. Současně jsou povinni plně respektovat předpisy upravující nakládání se získanými osobními údaji, neboť tyto podléhají zvláštní právní ochraně.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš ruší Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 14. 02. 2011.
 2. Za aktualizaci tohoto Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš odpovídá předseda výboru.
 3. Tento Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Velká Bíteš.
 4. Tento Jednací řád výborů byl projednán na zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 25. 02. 2019 a schválen usnesením č. 9/4/19/ZM.

Menu

Fulltextové vyhledávání