Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Organizační struktura

Organizační struktura

Město Velká Bíteš si vytváří své orgány

Zastupitelstvo města

Rada města

Starosta města

 • vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony,
 • podle zvláštních zákonů zřizuje zvláštní orgány a určuje náplň jejich práce,
 • jmenuje a odvolává předsedy zvláštních orgánů, jejich zástupce a členy,
 • odpovídá za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • řídí městskou policii dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • pracuje s novinářskou veřejností, poskytuje informace, organizuje tiskové konference,
 • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města.

Místostarosta města

 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci,
 • zabezpečuje ve vztahu k odborům koordinační a kontrolní úkoly, jimiž ho starosta pověří,
 • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města.

Tajemník městského úřadu

 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do úřadu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
 • předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů městského úřadu,
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
 • vede a kontroluje docházku vedoucích odborů a kontroluje využívání pracovní doby podřízenými zaměstnanci,
 • vyhlašuje výběrová řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • koordinuje plnění pracovních úkolů přesahujících působnost jednoho odboru,
 • řeší spory vzniklé mezi odbory úřadu při zabezpečování jejich společných pracovních úkolů v případě, že nedojde k dohodě vedoucích příslušných odborů,
 • stanoví kompetenční příslušnost určitého odboru či oddělení úřadu v případě nově vzniklé působnosti dle zvláštního zákona, která není řešena tímto organizačním řádem,
 • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád úřadu a další vnitřní směrnice úřadu,
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním,
 • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic, usnesení rady města a zastupitelstva města a uložené mu starostou nebo místostarostou.

Městský úřad

 • úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu, pracovníci úřadu
 • v čele úřadu stojí starosta
 • statutárním orgánem úřadu v pracovněprávních věcech je tajemník úřadu
 • v oblasti samostatné působnosti:
 • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 • rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem
 • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města

Městská policie

Strážníci při své činnosti:

 • přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
  a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

Strážník má při plnění úkolů obecní policie oprávnění:

 • požadovat od občanů potřebná vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný nebytový prostor
 • odejmout věc
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • zastavovat vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění
 • používat donucovací prostředky a střelnou zbraň
 • používat prostředky pro měření rychlosti vozidel
 • požadovat provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky

Povinnosti a pravomoci strážníka jsou upřesněny zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii a při jejich využívání musí strážník dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i svoji vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s jeho činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem.

Organizační struktura městského úřadu, pracovní náplně odborů a oddělení

I. Společná ustanovení

Tajemník a všechny odbory zabezpečuji:

 • archivaci a evidenci svých spisových materiálů dle spisového a skartačního řádu
 • na svém úseku poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • na svém úseku aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • na svém úseku aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zvláštní ustanovení - pracovní náplně

1. Odbor finanční

1.1. úsek rozpočtu
 • sestavení a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu
 • soustřeďování podkladů a požadavků k rozpočtu
 • sestavení návrhu rozpočtu města, popřípadě rozpočtového provizoria
 • zajištění zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a rozpočtových opatření města dle platné legislativy na úřední desce i v elektronické podobě
 • rozpis schváleného rozpočtu na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby
 • průběžné sledování plnění rozpočtu města, zpracování měsíčních přehledů hospodaření (příjmy, výdaje, financování) pro potřeby vedení města i k umístění na web pro informaci občanům
 • předložení návrhu rozpočtových opatření radě města a zastupitelstvu města na základě požadavků jednotlivých subjektů a s ohledem na vývoj příjmové a výdajové části rozpočtu
 • zpracování závěrečného účtu města včetně jeho zveřejnění na úřední desce
 • zajištění přezkoumání hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb.
 • zapojení rozpočtu sociálního fondu do rozpočtu města, aktualizace schválených zásad jeho tvorby a použití
 • zapracování odpisových plánů příspěvkových organizací do rozpočtu města
 • vyhotovení podkladů pro posouzení hospodaření města (Monitoring hospodaření, dluhová služba apod.)
1.2. úsek účetnictví
 • zajištění vedení účetnictví města v souladu s obecně závaznými předpisy včetně provádění měsíčních závěrek a roční závěrky a výkaznictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, výkaz plnění rozpočtu ÚSC, PAP, příp. další dle vývoje legislativy)
 • v návaznosti na schválený rozpočet zasílání a evidence příspěvků příspěvkovým organizacím města
 • vedení operativní evidence uskutečněných výdajů v souvislosti s poskytnutými dotacemi
 • vedení investičních kont a přehledy investičních a neinvestičních akcí financovaných nebo spolufinancovaných s využitím dotačních prostředků
 • ve spolupráci s odborem majetkovým zajištění navázání předpisů a plateb, týkajících se nájmů bytových a nebytových prostor, hrobových míst a pozemků do účetnictví
 • evidence, likvidace a úhrada došlých faktur
 • ve spolupráci s odborem majetkovým zajištění odpisování majetku
 • vedení inventárních karet movitého majetku a zajištění podkladů pro jeho inventarizaci
 • provádění fakturace
 • zajištění provedení inventarizace pohledávek a závazků města
 • návrh směrnic pro vedení účetnictví a dalších souvisejících směrnic včetně jejich aktualizace
 • kontrola základních vazeb ve výkazech u příspěvkových organizací a vazeb na účetnictví města
 • provádění průběžné a následné řídící kontroly, předběžné kontroly před a po vzniku závazku dle zákona č. 320/2001 Sb.
 • příprava a předložení podkladů pro schválení účetní závěrky zastupitelstvem města
 • správa podsystémů Vera - Příjmy, Pokladna, Objednávky, Výdaje, Banka, Účetnictví, Tvorba rozpočtu
1.3. úsek financí, daní a pojištění
 • zajištění veškerého platebního styku, peněžních a bankovních operací
 • zajištění financování úvěry, půjčkami, přechodnými finančními výpomocemi
 • zajištění finančního vypořádání se státním rozpočtem
 • plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv o úvěrech – zasílání přehledů o hospodaření města včetně výkazů bankám
 • agenda DPH – přenesená daňová povinnost, účtování, předpisy, výpočty, odvody DPH, vystavování daňových dokladů
 • zpracování daňových přiznání – daň z příjmů právnických osob, daň z nemovitých věcí, DPH
 • zabezpečení pojištění majetku města
 • vedení agendy půjček (např. předplacené nájmy – měsíční předpisy)
 • vymáhání pokut udělených úřadem a městskou policií
 • zajištění provozu hlavní pokladny města, výplata mezd
 • vedení evidence cenin (kolkové známky, stravenky)
1.4. úsek správy místních poplatků a ost.
 • správa místních poplatků
 • zajištění výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • zajištění výběru místního poplatku ze psů
 • zajištění výběru místního poplatku z pobytu
 • plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vedení agendy parkovacích karet a parkovacích kotoučů
 • zajišťování agendy loterií a jiných podobných her
1.5. úsek mzdové agendy
 • zpracování veškeré mzdové, platové agendy zaměstnanců, odměn členů zastupitelstva města, rady města, členů výborů a komisí, členů volebních komisí, pracovníků na dohody
 • zajištění odvodů do soc. fondu, výpočet příspěvků ze soc. fondu na stravování zaměstnanců, důchodové a životní pojištění zaměstnanců
 • roční přepočet daní
 • ISP, statistika
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech
 • částečné vykonávání personální agendy, např. agenda zaměstnanců města nezařazených do úřadu, agenda dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
1.6. úsek poskytování dotací a příspěvků ostatním subjektům
 • příprava grantových programů města ke schválení zastupitelstvem včetně zajištění celé agendy (komunikace se žadateli o dotaci z grantového programu, příjem žádostí, příprava podkladů pro schválení v radě, případně v zastupitelstvu města)
 • zajištění agendy poskytování dotací z rozpočtu města (komunikace se žadateli, příjem žádostí, příprava podkladů pro schvalující orgán)
 • posouzení schválených dotací a příspěvků různým subjektům z hlediska veřejné podpory
 • vyhotovení a evidence smluv o poskytnutí dotace, zajištění jejich vyplacení a zveřejnění
 • zajištění kontroly použití těchto poskytnutých prostředků (soulad s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace) – přezkoumání a evidence předložených vyúčtování od příjemců dotací
 • vedení agendy podpory „de minimis“ v souladu s platnými právními předpisy
1.7. úsek ostatních činností
 • výpočet cestovních náhrad
 • zajištění provedení veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací
 • zajištění podání zprávy o výsledcích finančních kontrol na Krajský úřad Kraje Vysočina
 • zpracování výkazů pro Český statistický úřad
 • evidence a výdej stravenek zaměstnancům
 • evidence a výdej svazků pokutových bloků
 • evidence a výdej pokladních bloků
 • zastupování na podatelně
 • evidence smluv zpracovaných odborem a přidělených odboru v informačním systému
 • zajištění funkce tajemníka ve finančním výboru zastupitelstva města včetně přípravy podkladů pro jednání tohoto výboru.

2. Odbor investic a rozvoje

2.1. úsek investic

2.1.1. vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města Velká Bíteš

 • zajištění výběru projektanta
 • součinnost při vytváření projektové dokumentace, poskytování podkladů a informací
 • zajištění potřebných stanovisek a vyjádření k projektové dokumentaci, pokud nejsou součástí projektové dokumentace v rámci inženýrské činnosti zhotovitele projektu
 • zajištění podkladů pro podání žádostí o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu apod.
 • zabezpečení podkladů a organizace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2.1.2. příprava, řízení a realizace akcí města

 • vyřizování žádostí a osobní jednání za účelem získání finančních prostředků na akce města
 • zajištění výběru zhotovitele, popřípadě poskytnutí součinnosti externí firmě zajišťující organizaci výběrového řízení na zhotovitele
 • zajištění podkladů pro realizaci smluvního vztahu se zhotovitelem – smlouva o dílo, objednávka
 • zajištění činnosti všech nezbytných osob pro realizaci akce – autorský dozor, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, archeolog, poradenská společnost
 • zajištění koordinace zúčastněných osob při realizaci akcí města
 • zajištění technické a finanční kontroly za investora na prováděných akcích města
 • vykonávání technického dozoru stavebníka nad konkrétními akcemi města popřípadě zajištění výkonu technického dozoru externím pracovníkem

2.1.3. agenda dotací, grantů a příspěvků (dále jen dotace)

 • vypracování nebo zajištění vypracování žádosti o dotaci včetně všech podkladů a příloh
 • konzultace a jednání s poskytovateli dotací
 • spolupráce se zpracovatelem žádosti o dotace, zajištění podkladů a příloh k žádosti (projektová dokumentace, povolení, ukazatele a parametry projektu, fotodokumentace, schválení v orgánech města, financování, textová korekce žádosti)
 • administrace akce – výkon inženýrské činnosti investora, zajištění plnění podmínek poskytovatele dotace – finanční, technické a časové parametry
 • závěrečné vyúčtování a vyhodnocení akce – zajištění přejímky, kolaudačního souhlasu, předložení splnění parametrů akce
 • zajištění podkladů a součinnosti pro majetkoprávní vypořádání dokončených staveb
 • udržitelnost – po určenou dobu provádět průběžnou kontrolu naplněných parametrů, informovat poskytovatele a vést agendu o udržitelnosti projektu
 • součinnost při věcných a finančních kontrolách akcí

2.1.4. spolupráce na přípravě, řízení a realizaci akcí, které jsou podpořeny městem, nebo na kterých se město finančně či jinak podílí, nebo kde je město zainteresováno z hlediska úspěšnosti realizace akce a to přiměřeně v rozsahu odst. 2.1.1 až 2.1.3 např. u příspěvkových organizací města, SVK Žďársko

2.2. úsek rozvoje
 • příprava a spolupráce při zpracování rozvojových dokumentů města
 • podněty, vyjádření a stanoviska města pro účely územního plánování a posuzování vlivů na životní prostředí
 • vypracování a aktualizace dokumentů města potřebných pro investorskou činnost, pro získání dotací, pro rozvoj území města
 • usměrnění rozvoje a koordinace strategických akcí třetích osob na území města
 • spolupráce se zpracovateli rozvojových plánů a strategických staveb na území města
 • zajištění podkladů pro vydávání vyjádření města Velká Bíteš k investičním záměrům, projektové dokumentaci pro územní řízení, projektové dokumentaci pro ohlášení nebo stavební povolení popř. pro povolení změny v užívání stavby na základě žádostí fyzických a právnických osob
 • zajištění výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství
 • evidence smluv zpracovaných odborem a přidělených odboru v informačním systému
 • zajištění funkce tajemníka nebo člena v komisi RM, příp. výboru ZM
2.3. úsek památkové péče
 • projednávání stavebních záměrů v MPZ a na kulturních památkách i mimo MPZ
 • zajišťování a příprava podkladů, osobní jednání pro vydání stanovisek orgánů památkové péče
 • zpracování a aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny.

3. Odbor majetkový

3.1. úsek majetkoprávní
 • příprava podkladů pro majetkoprávní úkony města, týkajících se nemovitých věcí (jednání se zájemci, zajištění podkladů z katastru nemovitostí, zajištění geometrických plánů, příprava materiálů pro radu a zastupitelstvo města, zveřejňování záměrů dispozic s majetkem města)
 • vypracování smluv týkajících se nakládání s movitým a nemovitým majetkem města tj. zejména smlouvy nájemní, pachtovní, o výpůjčce, kupní, darovací, směnné, o zřízení věcného břemene, zástavní a provádění souvisejících úkonů (podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí, zajištění ověření podpisů apod.)
 • vyřizování žádostí o vstupy na pozemky města a za účelem uložení inženýrských sítí
 • příprava podkladů pro vydávání vyjádření a souhlasů města ke stavebním záměrům investorů pro účely územního a stavebního řízení, popř. jiné postupy dle stavebního zákona
 • příprava podkladů pro uzavírání smluv o právu stavby, popř. smluv o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavebními záměry na pozemcích, popř. stavbách města
 • podněty a připomínky k územnímu plánu ve vztahu k akcím a plánům zajišťovaným odborem
 • podávání vyjádření města k plánovaným převodům nemovitého majetku státu (Státnímu pozemkovému úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 • zajištění zápisu nových budov města do katastru nemovitostí, zajištění výmazu odstraněných budov města z katastru nemovitostí
3.2. úsek správy majetku
 • zajištění komplexní správy a údržby majetku města
 • evidence a správa pozemků ve vlastnictví města, bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města
 • zajištění provedení inventarizace majetku města, vedení inventárních karet pozemků, budov a staveb
 • zajištění agendy žádostí o pobyt v domě s pečovatelskou službou
 • zajištění agendy žádostí o pronájem bytu v majetku města
 • zajištění agendy žádostí o pronájem prostoru sloužícího podnikání
 • předpis nájemného, pachtovného za užívání pozemků města, určených bytových a nebytových prostor města
 • předpis záloh a vyúčtování za poskytované služby v souvislosti užíváním určených bytových a nebytových prostor
 • vymáhání pohledávek z nájemného, pachtovného a z poskytovaných služeb
 • zabezpečení agendy dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména smlouvy o nájmu hrobového místa, evidence)
3.3. úsek ostatních činností
 • správa 1. a 2. budovy městského úřadu včetně zajištění předepsaných revizních zkoušek, úklidu budov a evidence klíčů
 • evidence smluv zpracovaných odborem a přidělených odboru v informačním systému.

4. Odbor správní

4.1. úsek evidence obyvatelstva
 • plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4.2. úsek matriky a státního občanství
 • plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů tj. výkon matriční agendy ve správním obvodu matričního úřadu
 • plní úkoly matričního úřadu stanovené zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • plní úkoly matričního úřadu stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly vyplývající ze zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly matričního úřadu stanovené zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména vydávání potvrzení při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP
 • plní úkoly obecního úřadu dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
4.3. úsek sociální
 • vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti rozvoje sociální péče na území města
 • zajištění sociální práce, šetření a depistáže zejména s osobami ohroženými sociálním vyloučením, s osobami nepřizpůsobivými, osobami ohroženými trestnou činností
 • plní úkoly pověřeného obecního úřadu stanovené zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly obce stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává činnost veřejného opatrovníka dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly obce a obecního úřadu stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • spolupráce s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb, např. s pečovatelskou službou a charitativními organizacemi
 • zabezpečení agendy výkonu trestu obecně prospěšných prací
 • zabezpečení prevence kriminality na území města
 • zabezpečení agendy dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
4.4. úsek voleb
 • organizační a technické zajištění přípravy a průběhu voleb, místního referenda a sčítání lidu
4.5. úsek přestupků
 • vede řízení o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve věci přestupků, které podle zvláštního zákona nebo tohoto organizačního řádu nespadají do působnosti jiného odboru úřadu (přestupky dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zví
 • zápis údajů do evidence přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhotovení zpráv o pověsti pro potřeby státních orgánů, např. soudů, policie
4.6. úsek vnitřních věcí
 • zajištění metodické činnosti v oblasti spisové služby včetně zabezpečení správy centrální spisovny dle spisového a skartačního řádu
 • evidence razítek
 • zajištění agendy městských symbolů a státních symbolů
 • zajištění hlášení městského rozhlasu
 • zajištění agendy ztrát a nálezů
 • zajištění provozu vedlejší pokladny
 • zajištění nákupu kancelářských, hygienických a čistících prostředků pro potřeby úřadu
4.7. úsek krizového řízení, BOZP a PO
 • zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k němu
 • plní úkoly stanovené obci podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů
4.8. úsek ostatních činností
 • zajištění agendy dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zajištění agendy dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zajištění agendy dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obsluha pracoviště Czech POINT)
 • zápis údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • zápis údajů do Registru osob v souladu s požadavky zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 27 zákona č. 250/2000 Sb.
 • evidence smluv zpracovaných odborem a přidělených odboru v informačním systému
4.9. úsek informačních a komunikačních technologií
 • zajišťuje informační strategii ICT
 • zajišťuje bezpečnostní strategii ICT a metropolitní sítě města
 • zajišťuje podporu procesů na úřadě týkajících se výpočetní a komunikační techniky
 • zajišťuje dohled, správu a rozvoj segmentů metropolitní sítě města Velká Bíteš
 • zajišťuje dohled nad chodem, údržbou a využitím výpočetní techniky a počítačové sítě úřadu
 • zajišťuje samostatně nebo v součinnosti ostatní administrativní služby v oboru informatiky a komunikace
 • dohlíží nad správou systémového prostředí HW a SW
 • metodické vedení v oblasti výpočetní techniky, programového vybavení a ISVS
 • koordinuje činnosti na poli IT s ostatními odbory úřadu a organizacemi města
 • dohlíží na zálohování datové základny MěÚ Velká Bíteš včetně bezpečného uložení dat
 • zabezpečuje provoz a údržbu zařízení výpočetní techniky, tj. aplikačního softwaru, hardwaru, správu počítačové sítě, nákup a údržbu ostatní kancelářské techniky
 • zajišťuje provoz, správu informačních systémů veřejné správy (ISVS) a úkoly vyplývající z fungování ISVS,
 • aktualizuje informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí registraci AIS určených pro komunikaci se základními registry do IS o ISVS v souladu s požad
 • zajišťuje připravenost ICT úřadu pro komunikaci s ISZR v souladu s požadavky zákona č. 111/2009 Sb.
 • provádí správu uživatelských účtů AIS
 • zajišťuje registraci AIS do JIP
 • provádí správu certifikátů pro zajištění komunikace AIS s ISZR
 • vede evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služe
 • zajišťuje agendu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transa
 • příprava žádostí o dotace z oblasti ICT
 • zajišťuje správu webových stránek města
 • zajišťuje provoz metropolitní sítě
 • zajišťuje správu mobilních a pevných telefonních služeb a komunikační techniky města a jeho organiza
 • zajišťuje správu a rozvoj kamerového systému města v koordinaci s policií
 • zajišťuje provoz a údržbu výpočetní techniky pro příspěvkové organizace města dle dohody
 • zajišťuje provoz elektronického docházkového a zabezpečovacího systému
4.10. úsek sekretariátu vedení úřadu
 • zajištění sekretářských prací pro starostu, místostarostu a tajemníka
 • zabezpečení schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města po stránce organizační a technicko-administrativní (soustřeďování materiálů, rozesílání pozvánek a materiálů pro jednání, vyhotovení zápisů z jednání rady města a zastupitelstva města, evidence přijatých usnesení)
 • organizační zajištění porad vedení města, vyhotovení zápisů
 • zajištění kontroly plnění usnesení rady a zastupitelstva města, včetně úkolů z porad vedení
 • zabezpečení telekomunikačních služeb (spojovatelka úřadu)
4.11. úsek podatelny
 • vedení spisové služby, zabezpečení chodu podatelny a výpravny úřadu
 • donáška a odnáška korespondence úřadu na Českou poštu aj. roznáška korespondence úřadu
 • zabezpečení provozu a údržby frankovacího stroje
 • obsluha datové schránky a elektronické podatelny úřadu – příjem, odesílání a evidování elektronických podání
 • zajištění zveřejňování materiálů na úřední desce úřadu.

5. Odbor výstavby a životního prostředí

5.1. úsek stavebního řádu
 • zajišťuje výkon veřejné správy na úseku stavebního řádu svěřené pověřenému obecnímu úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů tj. zejména vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu, vydává změnu popř. ruší územní rozhodnutí, uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, vydává územní souhlas, poskytuje územně plánovací informaci, provádí stavební řízení a vydává stavební povolení, vede řízení o změně staveb a povoluje změny staveb před jejich dokončením, přijímá oznámení staveb, které jsou způsobilé pro zkrácené stavební řízení, zajišťuje vypořádání námitek v rámci zkráceného stavebního řízení popř. rozhoduje o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení, uzavírá veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních úprav, přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a vydává souhlas s provedením popř. zákaz provedení ohlášených jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, přijímá ohlášení záměrů na odstranění staveb a vydává sdělení k tomuto ohlášení, vede řízení o povolení popř. nařízení odstranění staveb, vydává rozhodnutí o povolení popř. nařízení odstranění staveb, vydává rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, vydává kolaudační souhlas, povoluje předčasné užívání stavby popř. zkušební provoz, vydává souhlas se změnou v užívání stavby nebo vydává rozhodnutí o změně v užívání stavby, povoluje změny staveb před dokončením, vydává souhlasy s dělením, slučováním a změnou druhu pozemků, zajišťuje výkon soustavného dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, provádí státní dozor ve věcech stavebního řádu, provádí kontrolní prohlídky staveb, nařizuje neodkladné odstranění stavby, nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě nebo na stavebním pozemku, nařizuje provedení udržovacích prací, nařizuje vyklizení stavby a ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, projednává přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob ve věcech porušení stavebního zákona, vydává potvrzení o charakteru pozemku pro daňové účely, pro banky, pro převody pozemků z vlastnictví státu, vydává stanoviska stavebního úřadu pro orgány ochrany zemědělského půdního fondu. Jako obecný stavební úřad provádí na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje požadavky uvedené v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • zpracovává podklady pro Český statistický úřad
5.2. úsek územního plánování
 • odborná konzultace a součinnost s městem Velká Bíteš v oblasti územního plánování
5.3. úsek dopravy a silničního hospodářství
 • rozhoduje podle § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie. V obou případech vydává správní rozhodnutí, po jehož právní moci se příslušné změny zanesou do pasportu místních komunikací
 • jako obecní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu u místních komunikací ve svém katastrálním území. Silniční správní úřad rozhoduje např. o povaze cesty (zda jde o místní komunikaci) podle § 142 odst. 1 správního řádu, povoluje zřízení a úpravy sjezdu na místní komunikaci nebo místních komunikací navzájem (§ 10), rozhoduje ve věcech uzavírek a objížděk v případě místních komunikací (§ 24), povoluje zvláštní užívání místních komunikací (§ 25), vede řízení o povolení umístění pevné překážky na místní komunikaci a řízení o odstranění nepovolených pevných překážek z těchto komunikací (§ 29), rozhoduje o umístění reklamních zařízení v silničních ochranných pásmech u místních komunikací (§ 31) a o odstranění zdroje ohrožení místní komunikace nebo provozu na ní podle § 35. Rovněž také realizuje výkon státního dozoru (§ 41) nad místními komunikacemi
5.4. úsek vodního hospodářství
 • zajišťuje výkon veřejné správy ve vodním hospodářství jako obecní úřad
5.5. úsek ochrany ovzduší
 • zajišťuje výkon veřejné správy na úseku ochrany ovzduší jako obecní úřad dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší krajským úřade
5.6. úsek ochrany přírody
 • zajišťuje výkon veřejné správy na úseku ochrany přírody jako obecní úřad a pověřený obecní úřad dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle předpisů souvisejících tj. zejména:
 • s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povoluje kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2
 • s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu obecního úřadu
 • jako pověřený obecní úřad, s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem
  1. vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registruje významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1
  2. sjednává a zrušuje smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednává záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, o vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a o zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4; předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1
  3. vydává souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírá dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy
  4. vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1
5.7. úsek odpadového hospodářství
 • zajišťuje výkon veřejné správy jako obecní úřad dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména kontroluje dodržování předpisů o nakládání s odpady, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy a ukládá pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 zákona o odpadech a za přestupek uvedený v § 69 zákona o odpadech
 • spolupracuje při zajišťování agendy obce dle § 17 zákona o odpadech
5.8. úsek rostlinolékařské péče
 • zajišťuje výkon veřejné správy na úseku rostlinolékařské péče jako obecní úřad podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle předpisů souvisejících a to zejména přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
5.9. úsek ochrany zvířat proti týrání
 • spolupracuje při zajišťování agendy obce podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a podle předpisů souvisejících a to zejména při zřizování, provozování a rušení útulků pro zvířata, při úpravě a uplatňování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a při vymezení prostorů pro volné pobíhání psů a při povolování pořádání veřejných vystoupení na základě schváleného řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení
5.10. úsek veterinární péče
 • spolupracuje při zajišťování agendy obce na úseku veterinární péče podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle předpisů souvisejících
5.11. úsek státní správy rybářství
 • vydává rybářské lístky dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
5.12. úsek ostatních činností
 • agenda přidělování čísel popisných, evidenčních a označování ulic
 • zápis údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • správa speciální spisovny dle spisového a skartačního řádu
 • evidence smluv zpracovaných odborem a přidělených odboru v informačním systému.

6. Tajemník

Kromě činností dle čl. 7 odst. 3 organizačního řádu zajišťuje:

6.1. úsek právní
 • podílí se na tvorbě a vypracování právních předpisů města, vnitřních předpisů a směrnic
 • podílí se na tvorbě a vypracování zřizovacích listin příspěvkových organizací a organizačních složek města
 • vedení evidence právních předpisů města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zakládání sbírky zákonů
 • vypracování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zpracování výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí oznámení o vykonávání působnosti úřadu v agendě prostřednictvím AIS RPP Působnostní v souladu s požadavky zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
6.2. úsek personální
 • vedení a zpracování části personální agendy zaměstnanců města, vedení přehledů o platech a jejich struktuře
 • organizace výběrových řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečení vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace zřizované městem

Organizace zřizované městem

Menu

Fulltextové vyhledávání