Nový územní plán Velká Bíteš

Vážení občané,

zastupitelstvo města Velká Bíteš usnesením 4/17/21/ZM, přijatým dne 12.4.2021, zrušilo usnesení č. 13/13/16/ZM, kterým bylo 26.09.2016 schváleno původní Zadání Územního plánu Velká Bíteš a rozhodlo tak, že bude zpracován nový návrh Zadání Územního plánu Velká Bíteš.

Na základě žádosti Města Velká Bíteš, pořídil Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako úřad územního plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon“), Zadání Územního plánu Velká Bíteš, které bylo po projednání podle stavebního zákona s dotčenými orgány, sousedními obcemi a veřejností a jeho úpravě schváleno zastupitelstvem Města Velká Bíteš usnesením č. 4/20/21/ZM ze dne 22.11.2021.

Následně bylo Zadání Územního plánu Velká Bíteš předáno zpracovateli k vypracování návrhu Územního plánu Velká Bíteš.

Připomínky a požadavky uplatněné k návrhu Zadání Územního plánu Velká Bíteš ze strany veřejnosti byly v rámci zpracování návrhu Územního plánu Velká Bíteš prověřeny a konzultovány se zástupci města. Po prověření jejich reálnosti, byla část z nich zapracována do návrhu Územního plánu Velká Bíteš.

Od 21.4.2022 došlo ke změně pořizovatele Územního plánu Velká Bíteš, kterým je nyní MěÚ Velká Bíteš, dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, se smluvním zajištěním fyzické osoby, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona (tzv „létající pořizovatel“).

Veřejnost má nyní možnost nahlédnout do návrhu Územního plánu Velká Bíteš včetně Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (dále také jen „návrh ÚP“) a v případě potřeby podat k němu své připomínky.

Veřejná vyhláška – „Doručení návrhu Územního plánu Velká Bíteš včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou“ – je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš.

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (doručení = 15.den od data vyvěšení) uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.K uplatněným připomínkám po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

Pro podání připomínky lze použít zveřejněný formulář - „Připomínka_k_návrhu ÚP Velká Bíteš_§50odst.3“

Zpracovaná dokumentace návrhu ÚP je k nahlédnutí v termínu 15 + 30 dnů = 45 dnů od vyvěšení veřejné vyhlášky:

a) na MěÚ Velká Bíteš, odboru investic a rozvoje,

kontaktní osoba Ing. Pavel Bednář, dveře č. B07, tel. 566 789 120, e-mail: pavel.bednar@vbites.cz
Do návrhu ÚP lze nahlédnout v úředních dnech Po, St: 8:00-11:00 hod a 14:00-16:00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út, Čt, Pá: 8:00- 11:00 hod.

b) na internetové adrese: https://www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/obor-investic-a-rozvoje/6290-novy-uzemni-plan-velka-bites

Adresa pro zasílání připomínek je: Městský úřad Velká Bíteš, odbor inv. a rozvoje, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš; případně elektronicky: e-podatelna: podatelna@vbites.cz ; datovou schránkou: DS: 67zb7hf.

V současné době probíhá také projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány veřejné správy, se sousedními obcemi a s dalšími orgány. Po tomto projednání a případné úpravě návrhu ÚP bude následovat veřejné projednání v rámci řízení o vydání Územního plánu Velká Bíteš, které bude oznámeno veřejnou vyhláškou.

Cílem pořizování nového územního plánu je nahradit stávající územní plán včetně všech jeho změn. Dokončení celého procesu a zahájení platnosti nového územního plánu předpokládáme v roce 2023.

V případě dotazů se lze obrátit na kontaktní osobu:

Ing. Pavel Bednář, tel. 566 789 120, e-mail: pavel.bednar@vbites.cz

Přílohy:

pdf1_vykres_zakladniho_cleneni_sj.pdf

pdf2_hlavni_vykres_sj.pdf

pdf3_vykres_verejne_prospesnych_staveb_sj.pdf

pdf4_vykres_poradi_zmen_v_uzemi_sj.pdf

pdf5_koordinacni_vykres_sj.pdf

pdf6_vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu_sj.pdf

pdf7_vykres_sirsich_vztahu_sj.pdf

pdf8_kov_vodovod_sj.pdf

pdf9_kov_kanalizace_sj.pdf

pdf10_kov_elektricka_energie_sj.pdf

pdf11_kov_plynovody_dalkovody_sj.pdf

pdf12_kov_telekomunikace_sj.pdf

pdfrur_velka_bites_sj.pdf

pdfsea_velka_bites_sj.pdf

pdfup_velka_bites_oduvodneni_navrh_pro_sj_03.2022.pdf

pdfup_velka_bites_vyrok_navrh_pro_sj_03.2022.pdf

docpripominka_k_navrhu_up_velka_bites.doc