Poplatek ze psů

 

Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 města Velká Bíteš.

 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená¹ nebo má sídlo na území města Velká Bíteš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

 

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 

 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

 

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. V případě držení psa po dobu kratší než jeden kalendářní rok zaplatí držitel psa poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí ze psa, jehož držitel je přihlášený nebo má sídlo:

 

 

a) v domě s jedním až dvěma byty

 

 

1. za prvního psa 300 Kč,

 

 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč,

 

 

b) v domě se třemi a více byty

 

 

1. za prvního psa 1 500 Kč,

 

 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 250 Kč.

 

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, která je přihlášená:

 

 

a) v domě s jedním až dvěma byty

 

 

1. za prvního psa 150 Kč,

 

 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 225 Kč,

 

 

b) v domě se třemi a více byty

 

 

1. za prvního psa 200 Kč,

 

 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

 

 

 

 

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Poplatky uhraďte prosím včas, jinak se vystavujete možnosti vyměření zvýšeného poplatku.

 

 

V případě, že držitel psa změnil v průběhu kalendářního roku trvalý pobyt mimo území města Velká Bíteš a uhradil již poplatek za celý kalendářní rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 200 Kč. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

 

 

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Velká Bíteš (kancelář č. B18, 2.budova), nebo zaplacením na účet č.: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s. - nutno uvést variabilní symbol,  který je možno získat u správce poplatku.

 

 

V případě dotazů se můžete obrátit na správce poplatku:

 

 

hlavní pokladna

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

 

docnahlaseni_psa_do_evidence.doc 

docodhlaseni_psa_z_evidence.doc

doczadost_o_vraceni_preplatku_na_mistnim_poplatku_ze_psu.doc