Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > ROP Jihovýchod > Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye

Modernizace Střední odborné školy Jana TirayeEU - Evropský fond pro regionální rozvoj, ROP JV, Kraj Vysočina

Ve čtvrtek 5. srpna proběhla fyzická kontrola na místě realizace projektu u žadatele. Kontrola proběhla v prostorách objektu Střední odborné školy Jana Tiraye. Předmětem kontroly bylo ověření plnění smluvních podmínek příjemcem, ověření využití finančních prostředků předložených k žádosti o platbu, ověření souladu údajů uvedených v monitorovací zprávě se skutečným stavem a kontrola souvisejících dokladů. Závěrem kontroly pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konstatovali, že ověřením údajů v žádosti o platbu a prohlídkou místa realizace projektu nebyly zjištěny závažné nedostatky.


Ve čtvrtek 10.června proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Odbor výstavby, MěÚ Velká Bíteš vydá v pondělí 14.června kolaudační souhlas. Tím pádem je celá akce po stránce fyzické realizace ukončena.
Pan Josef Hrubý na začátku týdne umístil pamětní desku, která je součástí povinné publicity projektu podpořeného z ROP Jihovýchod.


Projekt „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ byl na konci května fyzicky ukončen. Dodavatel stavby CSKA Karviná, s.r.o., Karviná-Staré Město dokončil kompletaci všech částí projektu.
Poslední týden v květnu bylo zahájeno předávací řízení mezi dodavatelem (CSKA Karviná) a investorem (město Velká Bíteš). V první polovině června proběhne závěrečná kontrolní prohlídka tak, aby nová část nyní střední odborné školy mohla být uvedena do provozu. Následně budeme zpracovávat závěrečnou monitorovací zprávu a kompletovat žádost o platbu, na základě které by měla na účet města dopadnout dotace ve výši přes 16 miliónů korun. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod bude mít 75 dnů na provedení kontroly její správnosti a následné uvolnění dotace.

Tento týden probíhají finální práce na instalaci nábytku v jednotlivých učebnách a kabinetech. Sociální zařízení včetně tělesně postižených je dokončeno. Rovněž je dokončena zateplená fasáda a nová střešní krytina. Byla instalována i plošina na bočním schodišti pro těleně postižené.

Pokud vše půjde podle harmonogramů dokončovacích prací, bude projekt dokončen v květnu.


Ve čtvrtek 8. dubna proběhl pravidelný kontrolní den na stavbě, na kterém bylo mimo jiné konstatováno následující:

Stavební práce na projektu finišují. Dokončeny jsou všechny hrubé stavební práce, vnitřní omítky, podhledy, konstrukční vrstvy podlah mimo vrchní nášlapné vrstvy a obklady.

Dokončeny jsou rozvody elektroinstalace včetně počítačové sítě, rozvody vody a odpadů, ústředního vytápění a vzduchotechniky. Osazena jsou nová plastová okna a zatepluje se fasáda objektu. Provádí se pokládka dlažby v chodbách a na sociálním zařízení.

V příštích dnech bude následovat malba, nátěry a pokládka podlahovin, bude se dokončovat kompletace elektroinstalace, zdravotechniky a ústředního vytápění.

Po dokončení stavebních prací bude následovat dodání vybavení a zařízení učeben a kabinetů. Jedná se o dva kompletně vybavené školní obráběcí stroje, počítače, interaktivní tabule, stoly, židle a skříně.


V úterý 30.3.2010 proběhla kontrola výroby zařízení a vybavení učeben a kabinetů přímo na místě u dodavatele této části zakázky. Kontrolována byla kvalita provedení, použitý materiál, dodržení technických parametrů, důležité detaily a výsledný designový efekt. S kontrolou výroby jsme byli spokojeni. Jedná se ve většině případů o originální způsob řešení nábytku navrženého přímo na míru pro dané učebny, proto jsme neměli možnost je vidět předem. Přeměna projektu z papírové projektové dokumentace do fyzické podoby je velice zdařilá a splnila naše představy.

 


Ve čtvrtek 25.března se konal kontrolní den, během kterého proběhla kontrola harmonogramu prováděných prací. Stavební práce jsou v předstihu. Bylo zahájeno zateplování obvodového pláště. Všechny okenní a dveřní výplně jsou již osazeny novými okny i dveřmi. Ve vnitřních prostorách jsou dokončeny omítky, provádí se dokončování obkladů. V prvním patře je hotová litá podlaha. Stavební firma dokončuje přípravu na provedení lité podlahy v přízemí budovy. Subdodavatel přes elektro provádí instalaci stropních světel a zásuvkových obvodů a rozvodů sítí pro výpočetní techniku.


Ve čtvrtek 11.března byl podepsán krátkodobý úvěr na financování projektu modernizace střední školy na Tyršově ulici. Rada města na svém zasedání, konaném 8.března, projednala návrh smlouvy o úvěru a návrh smlouvy o vinkulaci pojistného plnění a doporučila uzavřít obě smlouvy. Úvěr ve výši 17 miliónů korun bude čerpán v průběhu výstavby modernizace s tím, že první faktura by měla být proplacena do konce března. Poslední částka úvěru by měla být čerpána nejpozději v červenci. Splatnost úvěru je nastavena do poloviny prosince 2010, což je termín, do kterého bychom měli obdržet dle smlouvy o dotaci z ROP JIHOVÝCHOD ve výši 16,255 miliónů korun.


Práce na modernizaci Středního odborného učiliště (nyní již Střední odborné školy) Jana Tiraye na ulici Tyršova jsou v plném proudu. Je za námi první měsíc a už je vidět, jak se rýsují půdorysy jednotlivých učeben.
Vzhledem k provádění instalačních prací je patrná jejich dispozice a určení. V přízemí bude centrum obrábění, kde bude umístěn jeden školní soustruh a jedna školní frézka. Na prostor s obráběcími stroji bude navazovat speciální učebna s počítači pro výuku na těchto strojích. Ve 2. NP bude učebna fyziky a chemie, učebna výpočetní techniky a učebna jazyků. Součástí modernizace jsou kabinety, WC a další nezbytné zázemí školy, vše bude přizpůsobeno i osobám se sníženou pohyblivostí. Na stavbě funguje pečlivá kontrola dodavatele ze strany investora, protože se jedná o jedinečný, prestižní projekt v našem regionu, spolufinancovaný Evropskou unií.


06.01.2010

Od 1. února 2010 se naplno rozběhly stavební práce a dodávky na projektu „Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“.

V opakovaném otevřeném výběrovém řízení, kterého se mohl zúčastnit kdokoliv schopný dodat předmět zakázky, soutěžili stejní dva uchazeči jako v předchozím výběrovém řízení. Opět byla vybrána firma CSKA Karviná spol. s r.o., Karviná – Staré Město.

Opakováním výběrového řízení se mimo jiné docílilo i snížení celkových nákladů projektu o 330 tis. Kč. Výběrové řízení bylo podrobeno pečlivé kontrole ze strany Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod II pracoviště Jihlava. Ve výběrovém řízení nebylo shledáno žádného pochybení ze strany zadavatele, a proto mohla být uzavřena s vybraným uchazečem smlouva o dílo. Úspěšným provedením výběrového řízení je městu zachována dotace v plné schválené výši 16,255 mil. Kč.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v souladu s jeho časovým harmonogramem, který je nedílnou součástí podmínek dotace. Dokončení díla se předpokládá do konce června 2010. Poté bude následovat vyúčtování a vyhodnocení projektu s žádostí o proplacení dotace.

Faktickým ukončením prací ale ještě všechno nekončí. Po dobu pěti let musí být zajištěna tzv. udržitelnost, kdy projekt spolufinancovaný Evropskou unií musí sloužit svému účelu. O plnění indikátorů dotace se po celou tuto dobu podávají hlášení formou monitorovacích zpráv na Úřad regionální rady. Teprve po úspěšném absolvování pětileté udržitelnosti projektu je dotace definitivně přiznána.


Projekt Modernizace Středního odborného učiliště (dnes již Střední odborné školy) Jana Tiraye pokračuje. Dne 25. září 2009 bylo v informačním systému o veřejných zakázkách zveřejněno oznámení o novém vyhlášení soutěže na dodavatele. Dne 18. listopadu bylo provedeno otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek nového vyhlášení výběrového řízení na dodavatele „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“.
Z pěti uchazečů podali dva uchazeči své cenové nabídky a z nich byl vybrán dodavatel, kterého rada města následně 14. prosince schválila. Vybraný dodavatel bude pokračovat na projektu od února 2010.

Celý tento postup města probíhá pod pečlivou kontrolou Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod II, což zachovává městu nárok na plnou výši finanční dotace v částce 16,255 mil. Kč. Projekt je spolufinancován


26.10.2009

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP mezi městem Velká Bíteš a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod byl dne 19. října 2009 podepsán. Tímto dodatkem byl mimo jiné prodloužen termín ukončení projektu do 31.8.2010. Celková výše dotace 16,255 mil. Kč zůstala městu zachována.


07.10.2009

Město Velká Bíteš vyhlásilo opakovanou soutěž na dodavatele veřejné zakázky „Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“.
Dne 25. září 2009 bylo v informačním systému o veřejných zakázkách (www.isvzus.cz) zveřejněno oznámení o zakázce.

Ze zveřejněných údajů uvádíme:
Evidenční číslo VZ: 60036549
Zadavatel: Město Velká Bíteš
Druh řízení: Otevřené
Předmět VZ: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: do 18.11.2009
Doba plnění od: 01.02.2010 do: 31.07.2010

Zájemci o zakázku si mohou zadávací dokumentace vyzvednout u organizátora veřejné zakázky, společnosti RENARDS, s.r.o., kontaktní osobou je Mgr. Petra Mlčochová, tel. +420 544 528 641, verejnezakazky@renards.cz.

Projekt Modernizace SOU Jana Tiraye

Smlouva o poskytnutí dotace je podepsána

30.března podepsal hejtman kraje Vysočina MUDr.Jiří Běhounek smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na akci "Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye s účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši". Modernizace výukových prostor SOU za účelem zvýšení kvality poskytované výuky je podpořena částkou 16.255.507,00 korun, což je 92,5 % ze způsobilých výdajů projektu. Smlouvu, s počtem stran 21, město obdrželo v pondělí 6.dubna před zasedáním rady města. Opět jsme udělali malý krůček z dlouhé cesty dopředu k obdržení finančních prostředků na účet města.
Během měsíce dubna, po dokončení zpracování zadávací dokumentace projektantem, bude vyhlášena veřejná zakázka na generálního zhotovitele.


02.06.2009

Druhým projektem, jenž je spolufinancován Evropskou unií, je „Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“. Zahrnuje především centrum soustružení a frézování, speciální učebnu PC pro výuku na NC strojích, učebnu fyziky a chemie, učebnu jazyků a učebnu výpočetní techniky. Kapacita každé z nich je 24 učňů. V současné době byl proveden výběr banky za účelem poskytnutí 17-ti milionového úvěru, tak, aby bylo zajištěno financování díla. Rovněž bylo zahájeno výběrové řízení na generálního dodavatele celého projektu. Zahájení prací je předpokládáno
o letních prázdninách, konkrétně v měsíci srpnu. Dokončení se předpokládá během listopadu 2009. Protože se jedná o modernizaci samostatných prostorů po bývalém katastrálním úřadu, nebude provoz učiliště nijak omezen. Důkazem, že na projekt je poskytnuta dotace z EU, je billboard umístěný nad vchodem do budovy SOU.


03.06.2009

Dne 25. května 2009 bylo v informačním systému o veřejných zakázkách (www.isvzus.cz) zveřejněno oznámení o zakázce „Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši". Jedná se o projekt, který je spolufinancován Evropskou unií.

Evidenční číslo VZ: 60031688
Zadavatel: Město Velká Bíteš
Druh řízení: Otevřené
Předmět VZ: Dodávky
Název VZ: Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši
Místo plnění: Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš
Předpokládaná hodnota bez DPH: 14.800.000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: do 20.07.2009
Doba plnění od: 10.8.2009 do: 30.11.2009

Bližší informace získají zájemci na internetové adrese www.isvzus.cz, kde je oznámení o veřejné zakázce (VZ) zveřejněno.
Zadávací dokumentace (VZ) je na vyžádání k dispozici u organizátora veřejné zakázky RENARDS, s.r.o., Mgr. Petra Mlčochová, tel. +420 544 528 641, verejnezakazky@renards.cz.


01.09.2009

V pondělí 17.8.2009 byly zahájeny stavební práce na SOU Jana Tiraye. Z důvodu nesrovnalostí, které se dodatečně vyskytly v procesu výběrového řízení, byly práce ve čtvrtek 20.8.2009 přerušeny. Mohlo by totiž dojít k částečnému snížení konečné výše dotace. Proto jsme z opatrnosti, ve snaze neomezit přiznanou výši dotace, celou záležitost konzultovali s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod II. Městu byl doporučen další postup. Bylo dohodnuto ukončení stávajícího smluvního vztahu s dodavatelem stavby a vypsání nového výběrového řízení na generálního dodavatele. To nám zachovává nárok na plnou výši přislíbené dotace. Pokračování v realizaci projektu předpokládáme začátkem roku 2010.


Fotodokumentace

Rok 2009 - dne 1.května byl umístěn informační panel na budovu SOU Jana Tiraye

Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye
Modernizace Střední odborné školy Jana Tiraye


Menu

Fulltextové vyhledávání