Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > ROP Jihovýchod > Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš

Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká BítešRegistrační číslo projektu: CZ.1.11/1.2.00/23.01317

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, ROP JV, Kraj Vysočina

Rekonstrukce Masarykova náměstí dokončena

V sobotu 6. září 2014 bylo za účasti pozvaných hostů a připraveného programu slavnostně otevřeno zrekonstruované Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši. Co rekonstrukce náměstí obnáší, jak byla náročná a co přinesla Vám chceme v následujících řádcích sdělit.

Celková rekonstrukce Masarykova náměstí byla rozdělena na dvě části, na dva projekty – severní a jižní. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, ale každý v rámci jiného druhu podpory.

Rekonstrukce severní části náměstí s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ byla realizována v rámci prioritní osy „Dostupnost dopravy“. To znamená, že dotace směřovala na úpravu náměstí spojenou s přemístěním zastávek autobusů a s veřejnou dopravou přímo souvisejícími dalšími aktivitami.

Rekonstrukce jižní části náměstí s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ byla realizována v rámci prioritní osy „Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel“. Tím je myšleno zvýšení komfortu pro turisty, návštěvníky a obyvatele města, aby se cítili v centru města příjemně a rádi se sem vraceli.

Na Masarykově náměstí je umístěno 25 laviček, 28 odpadkových košů, 35 světel veřejného osvětlení, 4 přístřešky pro cestující, 5 stojanů na kola, 34 dešťových vpustí, 237 m dešťových liniových žlabů. Vysazeno bylo celkem 23 nových stromů.

Je na místě touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste museli snášet nekomfortní podmínky na náměstí, ať už jako chodci, motoristé, zákazníci nebo podnikatelé. Situace nebyla mnohdy jednoduchá. Stav chodníků nebo komunikací nebyl někdy takový, jaký jsme si sami představovali. Počasí, technické překážky i lidský faktor nám občas stáli v cestě. Vše se nakonec zvládlo a dílo se podařilo. Na závěr zbývá popřát našemu centrálnímu náměstí, aby nám dlouho sloužilo ke spokojenosti a bylo zdravým srdcem města.

Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový


Změny v dopravě na Masarykově náměstí

Rekonstrukcí Masarykova náměstí došlo i ke změně organizace dopravy. Na některé změny si zvykáme rychle a respektujeme je. Jsou však změny, které postupně objevujeme a začínáme si na ně zvykat. Několik zásadních změn si nyní připomeneme.

Chodcům se výrazně změnila situace a nově si musí zvykat na volnější pohyb, což ovšem obnáší větší odpovědnost za své chování. Na náměstí platí nově zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h, a to by mělo přinést obecně zklidnění automobilové dopravy. Proto jsme přechody pro chodce nahradili místy pro přecházení. Klasické zebry již dnes nejsou a nebudou. Jsou jen místa pro přecházení, která jsou technicky uzpůsobena ke snadnějšímu přechodu osob. Je ještě jeden důvod, proč jsme přechody pro chodce nerealizovali, a tím je technicky náročnější provedení. Přechod pro chodce musí mít kromě vodorovného značení svislou dopravní značku z každé strany, samostatné nasvětlení a z každé strany nástupní hranu chodníku a to znamená další technické prvky na náměstí.

Na horní straně náměstí se kvůli zastávkám autobusů změnil jednosměrný provoz, takže je veden od západu na východ. U východní kašny je při výjezdu z horní strany náměstí, od ulice Hrnčířská, značka stop a na vjezdu do náměstí od Brna je osazena značka hlavní silnice. Tímto je jednoznačně stanoveno, že řidič jedoucí po středové (průjezdné) komunikaci v obou směrech má přednost, protože je na hlavní silnici. Řidiči vyjíždějící z parkoviště u kovomatu žádnou značku nepotřebují, neboť celé plocha parkoviště na jižní straně náměstí je brána jako „místo ležící mimo silnici“. To znamená, že řidič vyjíždějící z tohoto parkoviště musí dát přednost vozidlům jedoucím po středové komunikaci vždy. Je to obdobné, jako když vyjíždím např. z lesní cesty na silnici, taky žádnou značku nepotřebuji a vím, že musím dát přednost.

V prostoru výjezdu z horní strany náměstí od ulice Hrnčířská je osazena značka zákazu stání a zastavení. Opakovaně se stávalo, že autobusy nemohly projet, protože jim překážela zaparkovaná auta nezodpovědných řidičů.

V prostoru před poštou je vyvýšená plocha sloužící chodcům a auta na ní mají vjezd zakázán dopravní značkou. Vjet na ní může jen v případě zásobování. Pokud na ní někdo parkuje, porušuje tím zákon a hrozí mu pokuta.

Řidiči si ještě stále nezvykli na novou značku parkoviště s textem K + R (Kiss and Ride). Tímto způsobem jsou označena čtyři parkovací místa. Řidič zde může zastavit pouze za účelem vyložení osob, které přesedají na autobus a potom musí hned odjet. Nemůže zde zůstat stát.

Řidič by měl stát pouze na vyznačených místech, protože když stojí jinde, většinou brání průjezdu jiných vozidel.

Všem odpovědným řidičům děkujeme a chodcům přejeme bezpečný pohyb po novém Masarykově náměstí.

Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový

Rekonstrukce severní strany Masarykova náměstí hotova

Stavební práce se po zimním období znovu naplno rozeběhly 10. března 2014. Tímto dnem nastala ještě jedna významná změna na náměstí. Tou bylo dočasné přemístění autobusových zastávek z Masarykova náměstí do ulice Za Potokem. Důvodem tohoto přemístění bylo především zajištění bezpečnosti cestujících. Bez dočasného přemístění zastávek autobusů by bylo velice složité zajistit bezpečnost cestujících a přitom rychle realizovat stavbu. V této souvislosti bychom chtěli poděkovat všem cestujícím a dopravců za trpělivost a toleranci náhradního řešení, které se protáhlo až do konce července.

Hned na začátku realizace stavby nám výkopové práce na komunikacích připravily nepříjemné překvapení v podobě málo únosného podloží v úrovni základové spáry. Základová spára je jakési dno výkopu, které však musí splňovat předepsané parametry únosnosti, aby pak vlastní konstrukce zpevněných ploch byla stabilní a únosná. Následně byla provedena série měření únosnosti podloží při různých hloubkách výkopů a různých způsobech zpevnění podloží. Výsledkem bylo stanovení konkrétních způsobů sanace podloží v jednotlivých ucelených úsecích, při vynaložení minimálních nákladů. Tato měření a následně vlastní realizace prací byly časově a finančně velmi náročné. Samozřejmě, že v době zpracování projektové dokumentace byly prováděny vrty, při kterých byla odebírána zemina z podloží a tato zkoumána z hlediska únosnosti. Na základě výsledků rozborů zeminy pak byla navržena sanace podloží. Bohužel skutečnost byla v lokálních místech horší než jsme zjistili pomocí vrtů a proto bylo nutno provádět sanace daleko rozsáhlejší.

Zelený trávník ve středové ploše nahradila odseková, kamenná dlažba, čímž nám vytvořila úplně novou plochu pro pěší. Říkáme jí promenáda, protože se zde lidé mohou skutečně volně procházet, zastavovat se, posedět si, setkávat se a odpočinout na pohodlných lavičkách. Dlážděná plocha je tvořena z nepravidelných kamenů, tzv. odseků pěti barev (žlutá, růžová, světlemodrá, tmavěmodrá a černá) skládaných do lichoběžníkových obrazců. Promenáda však primárně slouží jako srdce přestupního terminálu pro cestující, kteří zde mohou bezpečně a přitom volně přestupovat z jednoho spoje na druhý, z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo nerušeně čekat na svůj autobusový spoj.

Při vlastním provádění dláždění komunikací, chodníků a promenády bylo dbáno na technologickou kázeň zhotovitele. Bylo kontrolováno použití správného kamene, tloušťka spár, lože dlážděných ploch, způsob kladení kostek a výsledný motiv na povrchu.

Při realizaci stavby probíhal archeologický výzkum, jehož úkolem bylo sledovat případné nálezy cenné z hlediska historie města. Protože je Masarykovo náměstí lokalitou s předpokládanými výskytem archeologických nálezů, byla tato záležitost obzvláště sledována.

Stavební práce probíhaly pod dohledem pracovníků města, technického dozoru objednatele, autorského dozoru a orgán památkové péče, který dohlížel na realizaci stavby z pohledu památkové péče.

Do chodníků, především na horní straně náměstí a spodní straně promenády bylo umístěno 20 nových sloupů veřejného osvětlení.

Ke dvěma stávajícím kašnám přibyly dva nové vodní prvky. Jedním z nich je prameník nebo taky pítko, ze kterého je možné se napít nebo se třeba jen tak osvěžit v teplém počasí. Druhým, větším vodním prvkem jsou vodní výtrysky. Jedná se o devět napěněných sloupců vody, uspořádaných do šachovnice, které tryskají ve skupinách po třech v programu s nahodilou frekvencí. Sloupec vody je až jeden metr vysoký a ve večerních hodinách je prosvětlen proměnlivým barevným světlem. Vodní výtrysky jsou zapuštěny do plochy promenády. Kolem každého vodního sloupce je kovový rošt, po kterém se dá chodit a na který voda padá a tak se vrací zpět do cirkulačního systému. Voda je čištěna a přes čerpadla hnána znovu do devíti trysek, které tím, že jsou umístěny pod hladinou vody, vytváří napěněný sloupec vody.

V současné době jsou na náměstí vysazeny „náhradní“ stromy (lípy), které ještě nemají předepsaný obvod kmene. Vysazovat vzrostlé stromy v létě, v době vysokých teplot, zahradníci nedoporučují, proto bylo zvoleno toto prozatímní řešení. Stromy předepsaných parametrů budou vysazeny v říjnu a tak bude větší šance, že neuschnou a dobře se ujmou.

Na svých místech je už osazen i městský mobiliář. Především se jedná o lavičky, odpadkové koše, přístřešky pro cestující, stojany na kola, plakátovací plochy a další.

Stavba „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ je dokončena.

29.08.2014
Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový

Přerušení stavebních prací

Dne 20.11.2013 byly stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek přerušeny. Stavba byla zabezpečena tak, aby v zimním období nedošlo k nějakému poškození již provedených prací nebo úrazu. Chodníky byly z důvodu bezpečnosti pohybu chodců provizorně na zimu zavezeny štěrkodrtí. Rozmístěny byly bíločervené zábrany k některým důležitým vstupům do přilehlých objektů.

A co se stihlo udělat do zimy? Především to byly práce související se založením obou kašen, hrubá stavba nového vodního prvku – výtrysků. Ke každé kašně a výtryskům byly provedeny nové technologické šachty, uloženo bylo podstatné množství kanalizačního potrubí a kabelů veřejného osvětlení.

Třebaže se na náměstí nepracuje, „stavba nespí“. Investor spolu se zhotovitelem se připravují na jaro 2014, kdy by se měly práce pokračovat. Odlaďuje se kamenný materiál a mobiliář. Zde se již zásadně potkává teorie projektové dokumentace projektanta s realitou stavby zhotovitele. Je třeba dodat, že zatím s kladným výsledkem.

29.01.2014
Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový

Uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem

Dne 31.07.2013 byla uzavřena smlouva o dílo mezi objednatelem městem Velká Bíteš a zhotovitelem IMOS Brno, a.s. na realizaci stavby „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“.

Na Masarykově náměstí se současně provádí restaurování dvou kamenných kašen, kulturních památek. Obě akce na sebe navzájem časově a věcně navazují. Proto byly v srpnu obě kašny rozebrány a kameny z ní odvezeny.

V pondělí 26.08.2013 proběhlo předání staveniště zhotoviteli a okamžitě byly zahájeny práce na základových deskách pod kašny. V pátek 30.08.2013 již byly základové, betonové desky provedeny a stavební práce byly, z důvodu bítešských hodů, přerušeny.

V pondělí 16.09.2013 se stavební práce opět rozeběhly. U kašen se provedly nové technologické šachty, před mateřskou školou se buduje nový vodní prvek s 9 nasvětlenými výtrysky. V zelené středové ploše se položila sběrná kanalizace, která bude odvodňovat budoucí středovou zpevněnou plochu včetně kašen a výtrysků. Provádí se pokládky dalších inženýrských sítí – veřejné osvětlení, rozvody vody, elektro přípojky a přípojky datových kabelů.

Stavební práce se budou provádět do té doby, co nám to počasí dovolí. Předpokládáme, že v letošním roce stihneme položit především inženýrské sítě, aby si mohl povrch přes zimu „sednout“. Do komunikací bychom se chtěli pustit až na jaře příštího roku, abychom tak zajistili jejich neomezený provoz přes zimní období.

04.11.2013
Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový

Opakované zadávací řízení

Po zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky "Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš" ze dne 21.02.2013 byly okamžitě zahájeny práce na přípravě druhého, opakovaného zadávacího řízení. Byla zpracována nová zadávací dokumentace, která akceptovala připomínky a doporučení poskytovatele dotace tak, aby byla zadávací dokumentace jednoznačnější a přesnější.

Dne 20.03.2013 byla kompletní nová zadávací dokumentace předložena ke kontrole na ÚRRRS (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti) Jihovýchod. Tato kontrola je dle metodického pokynu č. 6/2009 povinná.

Dne 10.04.2013 jsme od ÚRRRS Jihovýchod obdrželi zprávu, že zadávací dokumentace prošla kontrolou a současně bylo upozorněno na dodržení dalších povinností zadavatele.

Dne 12.04.2013 byla zadávací dokumentace zveřejněna v informačním systému veřejných zakázek MMR ČR www.vestnikverejnychzakazek.cz, na stránkách poskytovatele dotace www.jihovychod.cz , na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz, na úřední desce města Velká Bíteš a v sekci veřejné zakázky www.velkabites.cz.

Dne 06.05.2013 v 10:00 hodin proběhlo otevírání obálek s nabídkami za přítomnosti zástupců uchazečů. Celkem bylo podáno 13 cenových nabídek. Protože se jednalo o otevřené podlimitní řízení, mohl podat cenovou nabídku každý kdo chtěl, neboť počet zájemců o veřejnou zakázku nebyl nikterak omezen.

Dne 13.05.2013 se uskutečnilo první jednání hodnotící komise, která měla k dispozici rozbor jednotlivých nabídek. Z důvodu větší jistoty správného rozhodnutí byla dne 14.05.2013 provedena konzultace se specialistou na veřejné zakázky na ÚRRRS Jihovýchod v Brně. Na základě této konzultace a rozboru úplnosti a správnosti jednotlivých nabídek doporučila hodnotící komise Radě města Velká Bíteš na svém druhém jednání dne 20.05.2013 vyloučit 7 uchazečů a ze zbylých 6 uchazečů sestavila pořadí podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním pořadí hodnocení nabídek se umístila nabídka uchazeče IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257.

Rada města Velká Bíteš ještě téhož dne 20.05.2013 rozhodla o výběru společnosti IMOS Brno, a.s. jako zhotovitele pro realizaci předmětné veřejné zakázky „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“.

Dne 22.05.2013 byla kompletní dokumentace k zadávacímu řízení opět předložena ke kontrole na ÚRRRS Jihovýchod, aby byl překontrolován postup zadavatele z pohledu poskytovatele dotace.

Dne 20.06.2013 jsme obdrželi od ÚRRRS Jihovýchod zprávu, že v předložených dokumentech nebylo shledáno pochybení v průběhu zadávacího řízení.

Dne 21.06.2013 bylo rozesláno šesti uchazečům rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky a dále bylo rozesláno sedmi uchazečům rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení.

Dne 02.07.2013 jsme obdrželi námitku jednoho vyloučeného uchazeče proti rozhodnutí o vyloučení a proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.

Dne 04.07.2013 bylo tomuto namítajícímu uchazeči zasláno rozhodnutí zadavatele o námitce. Tento uchazeč měl ještě další možnost do deseti dnů od obdržení rozhodnutí zadavatele o námitce podat námitku k Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) a o tomto svém kroku informovat Město Velká Bíteš. V termínu do 15.07.2013 včetně neobdrželo Město Velká Bíteš žádnou informaci o tom, že by byla podána námitka na ÚOHS.

Dne 06.07.2013 bylo zahájeno jednání s firmou IMOS Brno, a.s. ve věci podpisu smlouvy o dílo a dalších podrobnostech realizace akce.

17.07.2013
Ing. Pavel Bednář
odbor majetkový

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů

Dne 28.01.2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů o realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš". Na základě vyhodnocení kvalifikací uchazečů, vyhodnocení splnění podmínek zadávací dokumentace a konzultace se specialistou na veřejné zakázky u poskytovatele dotace ROP Jihovýchod bylo dne 21.02.2013 rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení.

Následně bylo dne 22.02.2013 zasláno do informačního systému veřejných zakázek oznámení předběžných informací, kterým bylo oznámeno nové zadávací řízení na stejný předmět veřejné zakázky. V současné době je kompletní zadávací dokumentace předložena ke kontrole na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (Úřad dohlíží na plnění všech zákonných požadavků projektů financovaných z ROP). Po kontrole zadávací dokumentace bude vyhlášeno otevřené řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

V důsledku zrušení zadávacího řízení a následně vyhlášení nového dochází k časovému posunu předpokládaných termínů realizace Projektu. Pokud budou stavební práce zahájeny začátkem června, předpokládá se dokončení Projektu do konce listopadu 2013. Vše záleží na tom, jak rychle proběhne výběr dodavatele a kdy bude uzavřena smlouva o dílo.
Nové zadávací řízení bude stejně jako předchozí zadávací řízení zveřejněno na elektronicky dálkově přístupném místě pro širokou veřejnost a zájemce o realizaci zakázky. Veřejná zakázka bude zveřejněna v informačním systému veřejných zakázek MMR ČR www.vestnikverejnychzakazek.cz, na stránkách poskytovatele dotace www.jihovychod.cz , na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz, na úřední desce města Velká Bíteš a v sekci veřejné zakázky www.velkabites.cz.

Protože je v rámci Projektu kácení a výsadba stromů, bylo nutné do konce vegetačního období (do 31.03.) provést skácení 3 ks líp a 5 ks jehličnanů na Masarykově náměstí. Kácení stromů proběhlo fyzicky v neděli 17.03.2013. Získaná dřevní hmota je určena na vytápění obecních domů v místních částech města.

27.03.2013
Ing. Pavel Bednář
odbor majetkový

Zveřejnění zakázky

Ve Věstníku veřejných zakázek byla dne 31.12.2012 zveřejněna veřejná zakázka "Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš". Jedná se o projekt registrační číslo CZ.1.11/1.2.00/23.01317, který je podpořen Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod z oblasti podpory 11.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod a Městem Velká Bíteš byla uzavřena dne 17.09.2012. Celková výše poskytnuté dotace činí maximálně 23.369.659,00 Kč.

Veřejná zakázka je rovněž zveřejněna včetně příloh na stránkách poskytovatele dotace www.jihovychod.cz v sekci veřejné zakázky, dále na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz, na úřední desce města Velká Bíteš a v sekci veřejné zakázky www.velkabites.cz.

Kompletní zadávací dokumentaci si lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele, zveřejněné v textové části zadávací dokumentace.

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která proběhne dne 15.01.2013 v 9:00 hodin v místě plnění.

Uchazeči mohou podat své cenové nabídky do 28.01.2013 do 10:00 hodin na adrese zadavatele v uzavřených označených obálkách.

Doba plnění je od 15.03.2013 do 31.10.2013, přičemž zprovoznění stavebních objektů se předpokládá od 04.09.2013.

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.

02.01.2013
Ing. Pavel Bednář
odbor majetkový

Město získalo dotaci na realizaci projektu

Město Velká Bíteš dne 14.02.2012 podalo žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš". Žádost byla zaregistrována pod číslem CZ.1.11/1.2.00/23.01317.
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila dne 13.06.2012 dotace ve výši 668 milionů korun pro 24 nových projektů. Z toho v Kraji Vysočina byly podpořeny 4 projekty na rekonstrukce či vybudování nových terminálů a přestupních uzlů. Kromě Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě uspěla i Velká Bíteš.

Přislíbená výše dotace z EU činí 23.369.659,- Kč. Celkové rozpočtované náklady projektu pak činí 39.372 tis. Kč včetně DPH. Následovat budou intenzivní přípravy na zahájení celé stavby v podobě organizace výběrových řízení na zhotovitele stavby, technický dozor, archeologický průzkum, koordinátora BOZP. Rovněž byly zahájeny jednání s poskytovatelem dotace. První kontrola přípravy a realizace stavby ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod proběhne 11.07.2012. Zahájení stavby se plánuje na jaro 2013. Jedná se o největší stavbu ve Velké Bíteši za posledních deset let.

26.6.2012
Ing. Pavel Bednář
odbor majetkový

Jak bude vypadat zeleň na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši po skončení Projektu?

To je často kladená otázka z řad veřejnosti.

Z náměstí budou odstraněny všechny jehličnaté stromy (5 ks) a 3 listnaté stromy (lípy) - kolem západní kašny. V rámci Projektu bude provedena nová výsadba.

V ploše přestupního terminálu bude ke zbývajícím 8 lípám vysazeno dalších 11 nových stromů - líp stříbrných. V horní části náměstí před poštou bude vysazen soliterní listantý strom - liliovník tulipánokvětý.
Travnatá plocha se zmenší a trávník zůstane jen okolo východní kašny o výměře 388 m2.

Do chodníku na jižní straně náměstí, mimo Projekt, bude rovněž vysazeno 11 nových stromů - střemchy obecné.

Ilustrační fota navržených stromů jsou připojena.

Rovněž je připojena situace návrhu zeleně z projektové dokumentace.

Situace zeleně - návrh (PDF)

07.03.2012
Ing. Pavel Bednář
odbor majetkový

Příprava projektu

V současné době připravujeme projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“, dále jen „Projekt“. Tento Projekt vychází z původně zpracované projektové dokumentace „Rekonstrukce Masarykova náměstí a částí ulic Lánice a Růžová ve Velké Bíteši“, která se rozdělila na dvě části.

Jedna část s názvem „Přestupní terminál Velká Bíteš“ řeší severní stranu Masarykova náměstí a je zaměřena na autobusovou dopravu. Tato část obsahuje především autobusové nádraží soustředěné kolem středové, dnes travnaté plochy. Tato travnatá plocha bude z převážné části vydlážděna pro pohyb cestujících v prostoru mezi zastávkami autobusu.

Druhá část s názvem „Jih“ se zabývá jižní stranou Masarykova náměstí a obsahuje především parkovací místa pro osobní automobily. Jižní část Masarykova náměstí není předmětem tohoto Projektu, ale pouze navazuje a doplňuje celkovou rekonstrukci náměstí.

Cílem projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál“ je modernizace přestupního terminálu na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Na jeho realizaci bychom chtěli získat dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod z oblasti podpory „1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy“.

Realizací Projektu dojde ke zlepšení přehlednosti Masarykova náměstí, bude odstraněn současný nevyhovující dopravně-organizační stav a zvýšena bezpečnost cestujících. Odsunutí středové průjezdné komunikace jižně o cca 5 m umožní zajíždění autobusů na horní stranu náměstí od západní strany. Jednosměrná doprava na horní severní straně náměstí bude obrácena a nově bude vedena po směru hodinových ručiček.

Cestující budou mít k dispozici přístřešky pro cestující, dostatečný počet laviček, informační panel s informacemi o autobusových linkách s dálkovým přístupem, odpadkové koše, stojany na kola, prameník s pitnou vodou a další doprovodný mobiliář. Celé Masarykovo náměstí bude nasvětleno novým veřejným osvětlením. Kromě dvou stávajících kašen zde přibude nový plošný vodní prvek, který zatraktivní středovou část náměstí. Projekt umožní volnější a přitom bezpečnější pohyb cestujících po Masarykově náměstí včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Na ukázku budoucího stavu Masarykova náměstí jsou přiloženy vybrané výkresy z projektové dokumentace Projektu.

Ing. Pavel Bednář
odbor majetkový

Liriodendron tulipifera - květ liliovníku tulipánokvětého
Liriodendron tulipifera - květ liliovníku tulipánokvětého
Tilia tomentosa Brabant - lípa stříbrná
Prunus padus Colorata - střemcha obecná
Informační tabule
Lavička
Odpadkový koš
Stojan na kola
Zastávka


Menu

Fulltextové vyhledávání