Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. > Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obci.

Sbírka zákonů online

Obecně pro celý úřad

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Jednací řád Zastupitelstva města Velké Bíteše
 • Jednací řád Rady města Velké Bíteše
 • Jednací řád výborů zastupitelstva

Odbor finanční

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Odbor investic a rozvoje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Odbor majetkový

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Odbor správní

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor výstavby a životního prostředí

 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Tyto předpisy jsou občanům poskytnuty k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři tajemníka, číslo dveří 12.

Menu

Fulltextové vyhledávání