Velká Bíteš - místní část Košíkov, chodník podél silnice II/395

Aktualizace 16.02.2024

Dne 16.02.2024 proběhlo druhé vysvětlení zadávací dokumentace na základě zaslaných dotazů.

Zároveň byl do zadávací dokumentace doplněna druhá aktualizace výkazu výměr.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bylo zveřejněno na profilu zadavatele.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=velka-bites-kosikov-chodnik-podel-silnice-ii-395

Platnost byla prodloužena do 26.02.2024.

 

Aktualizace 09.02.2024

Dne 08.02.2024 proběhlo vysvětlení zadávací dokumentace na základě zaslaného dotazu.

Zároveň byl do zadávací dokumentace doplněn aktualizovaný výkaz výměr.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bylo zveřejněno na profilu zadavatele.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=velka-bites-kosikov-chodnik-podel-silnice-ii-395

Přílohy:

pdf1_vysvětlení_ZD_VB.pdf

xlsxVýkaz_výměr_02.2022_upr.2024.xlsx

Ing. Michal Lukášek

referent Odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

 

Název veřejné zakázky:
Velká Bíteš – Košíkov, chodník podél silnice II/395

Zadavatel:
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 00295647
Statutární zástupce: Ing. Markéta Lavická, starostka města
Kontaktní osoba: Ing. Michal Lukášek, Ing. Pavel Bednář
tel.: 566 789 126, 566 789 120
email: michal.lukasek@vbites.czpavel.bednar@vbites.cz

Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby „Velká Bíteš – místní část Košíkov, chodník podél silnice II/395“.
Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost PROfi Jihlava, spol. s r.o., v říjnu 2020.
Dále bylo vydáno společné povolení stavby, které vydal Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. DOP/4003/2021-po/817/2021 dne 12.04.2021 a které nabylo právní moci dne 23.08.2021. Platnost tohoto povolení byla později rozhodnutím pod č. j. DOP/7339/2023-po/1607/2023 ze dne 15.03.2023, které nabylo právní moci dne 07.04.2023, prodloužena do 23.08.2025.

Způsob zadání:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od:
02.02.2024

Platnost do:
21.02.2024, prodlouženo do 26.02.2024

Poznámka:
Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále obsahuje obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. V příloze je rovněž projektová dokumentace ve formátu pdf. Informace k zadávací dokumentaci případně její doplnění je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele, viz výše.
Zadávací dokumentace je umístěna rovněž zde:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/velka-bites-kosikov-chodnik-podel-silnice-ii-395

Výzva:

pdfZD_VB_Chodník_2024-02-01_sgn.pdf

Přílohy:

docPříloha_č._1_-_SoD_VB_chodník.doc

docPříloha_č._3_-_Krycí_list_nabídky.doc

docPříloha_č._4_-_Prohlášení_kvalifikační_předpoklady.doc

docxPříloha_č._5_-_Prohlášení_Technická_kvalifikace.docx

docxPříloha_č._6_-_CP_Střet_zájmů.docx

docxPříloha_č._7_-_Seznam_poddodavatelů.docx

zipChodník_Košíkov_prováděcí_pdf.zip

zipDokladová_část.zip

xlsxVýkaz_výměr_0202.xlsx