Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš

logo_eu

„Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš“

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14058

Akceptační číslo: 12126133

P1170433P1170438

Městu Velká Bíteš byla na základě žádosti v rámci 35. výzvy OPŽP poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

 

Podpora je určena na akci „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš“. Tento projekt je podporován Evropskou unií – z prostředků Fondu soudržnosti v částce 1 902 726,70 Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou 111 925,10 Kč. Celkem město Velká Bíteš obdrží na výše uvedenou akci dotaci ve výši 2 014 651,80 Kč.

 

Akce v datech:

29.05.2012 - akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci OPŽP,

28.11.2012 - registrace akce - vydán registrační list,

24.06.2013 - uzavřena smlouva o dílo mezi objednatelem městem Velká Bíteš a zhotovitelem, Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 na realizaci akce,

16.07.2013 - zahájeny vlastní stavební práce na akci,

30.09.2013 - předání díla městu Velká Bíteš,

17.10.2013 - uzavřena Smlouva č. 12126133 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,

10-11/2013 - žádosti o platbu - zaslání dotace na účet města.

 

Poradenská společnost Energy Benefit Centre a.s., pracoviště Poděbradova 285/109, 612 00 Brno nám pomohla s žádostí o dotaci včetně příloh. Dále nám zpracovala projektovou dokumentaci a zajistila organizaci výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Předmětem stavby bylo zateplení obvodového pláště vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tepelně izolačními deskami z expandovaného polystyrenu EPS 70 šedý (s příměsí grafitu) v tl. 150 mm. Dále byla zateplena stropní konstrukce posledního nadzemního podlaží, tj. podlaha půdy a to minerální vlnou o celkové tloušťce 240 mm. Rovněž střecha nad schodištěm spojujícím přední a zadní budovu SOŠ byla zateplena tepelným izolantem v tl. 240 mm, ale v tomto případě se použily desky ze stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S. Nezapomnělo se ani na zateplení stropu v nevytápěném suterénu, který byl zateplen deskami z minerální vlny tl. 100 mm.

Stávající dřevěná okna byla nahrazena novými plastovými okny s lepšími tepelnými vlastnostmi. Vstupní dřevěné dveře byly z důvody vyšších nároků na mechanickou odolnost nahrazeny hliníkovými. Celkový vzhled budovy pak dotváří nová fasády. Stávající bílý břízolit na fasádě domu nahradila probarvená omítka zrnitosti 2,0 mm na bázi silikonu, která budovu školy jistě oživila.

K dnešnímu dni je celá akce kompletně dokončena a nezbývá nám nic jiného, než si přát spokojené užívání a za rok příjemnou úsporu na energiích.

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

 

 

19.11.2013

 

Pavel Bednář

majetkový odbor