Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > OP životní prostředí > Snížení spotřeby tepla v kulturním domě

Snížení spotřeby tepla v kulturním doměKulturní dům

Zateplení kulturního domu se podařilo.

Zhotovitel dokončil stavební práce a dokončené dílo bez vad a nedodělků předal investorovi 27.07.2012. Zvolená jemná žluto-modrá kombinace barev fasády kulturního domu vycházela z barev města. Podle ohlasů veřejnosti musíme říct, že se dílo povedlo i pohledově.

Závěrečné vyhodnocení akce po roce provozu ukázalo, že zateplení fasády, střechy a výměna oken a dveří mělo smysl a přináší první ovoce v podobě uspořených finančních prostředků. Vyhodnocení skutečně dosažených úspor a snížení emisí z 11/2013 prokázalo úsporu a snížení emisí, které jsme očekávali.

Několik technických a ekonomických parametrů stavby

 • Tepelná izolace fasády: minerální vlna tl. 140 mm
 • Tepelná izolace střechy: EPS polystyren tl. celkem 260 mm (1. vrstva tl. 110 mm + 2. vrstva tl. 150 mm)
 • Plastová okna: s izolačním trojsklem
 • Hliníkové dveře: s izolačním trojsklem
 • Plochy zateplené konstrukce: 2.451 m2
 • Obdržená dotace: 2.027.996,64 Kč (90 % způsobilých nákladů)
 • Celkové způsobilé náklady: 2.253.303,44 Kč
 • Celkové nezpůsobilé náklady: 2.407.601,06 Kč (hlavní položkou nezpůsobilých nákladů jsou předpokládané úspory energií za 5 let budoucího provozu, které činí 2.120.000 Kč)
 • Celkové náklady: 4.660.931,50 Kč

Kontroly

 • 01.03.2012 - průběžná kontrola provedená pracovníky SFŽP se zjištěním bez závad
 • 18.07.2013 - průběžná kontrola provedená pracovníky SFŽP se zjištěním bez závad
 • 28.11.2013 - daňová kontrola pracovníky Finančního úřadu pro Kraj Vysočina bez závad

Závěrem se sluší poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli na jedné z etap na cestě k vybudování reprezentativního kulturního domu ve Velké Bíteši. 

Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový

Projekt „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“ se realizuje

Městu Velká Bíteš byla na základě žádosti v rámci 16. výzvy OPŽP poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

Podpora je určena na akci „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“. Tento projekt je podporován Evropskou unií – z prostředků Fondu soudržnosti v částce 2 188 067,45 Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou 128 709,00 Kč. Celkem město Velká Bíteš obdrží na výše uvedenou akci dotaci ve výši 2 316 776,45 Kč.

OP Životní prostředí, EU Fond soudržnosti - Pro vodu, vzduch a přírodu

Akce v datech:

 • 30.06.2010 – vydáno rozhodnutí č. 10064213-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředku SFŽP ČR na akci CZ.1.02/3.2.00/10.07694 Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš,
 • 30.06.2011 – uzavření smlouvy o dílo č.01-06-2011 na realizaci stavby mezi zhotovitelem Outulný, a.s., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou a objednatelem Městem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš,
 • 08.11.2011 – uzavření smlouvy č. 10064213 o poskytnutí podpory ze SFŽP mezi SFŽP ČR a městem Velká Bíteš
 • 28.10.2011 – zahájeny vlastní stavební práce na akci,
 • 01.03.2012 – kontrola na místě provedená pracovníky SFŽP ČR.

V současné době se provádí vlastní realizace zateplení objektu kulturního domu, které spočívá v zateplení fasády, výměně oken a dveří a zateplení střechy.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

25.05.2011

Z modernizace_kulturni_dum1důvodu rozdělení realizace projektu do dvou částí bylo rozhodnuto dne 11.05.2011 o prodloužení termínu pro podání cenových nabídek uchazečů o veřejnou zakázku . Původní termín 18.05.2011 se prodloužil a stanovil se na nový - 01.06.2011. Uchazeči mají k dispozici upravenou zadávací dokumentaci s rozděleným výkazem výměr a upravenou smlouvou o dílo. Prodloužením termínu pro podání nabídky mají uchazeči dostatek času na zpracování svých nabídek reagujících na změnu zadávací dokumentace. V roce 2011 se provede výměna oken a dveří prostor restaurace a kuchyně. V roce 2012 se pak provede zbývající část projektu.

02.05.2011

Zateplení obvodového pláště a střechy, výměna oken, dveří a prosklených ploch kulturního domu je předmětem projektu „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“ (dále jen Projekt). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životního prostředí.

V zimních měsících probíhala příprava projektové dokumentace pro výběr zhotovitele tak, aby byla v souladu s budoucím stavem kulturního domu a nemuselo se ničit to, co se nyní vybuduje.
Zadávací dokumentace je kompletně zpracována a v současné době běží lhůta pro podání cenových nabídek na fyzickou realizaci Projektu. Ve středu 18. května proběhne otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení. Jediným hodnotícím kritériem je výše nabízené ceny. S vybraným uchazečem se uzavře smlouva o dílo, kterou spolu s dalšími podklady předáme do konce června 2011 na SFŽP. Poté může začít vlastní fyzická realizace, na kterou bude dozírat technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a stavbyvedoucí zhotovitele.

25.06.2010

Registrace akce (PDF)

 

Na počátku měsíce června byl uveřejněn seznam projektů, které soutěžily v XVI. výzvě prioritní osy 3, Udržitelné využívání zdrojů energie, opatření Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) a byly doporučeny řídícím orgánem Operačního programu Životního prostředí k podpisu ministryni životního prostředí. Mezi ně patřil i náš projekt „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“, jenž byl následně schválen a ministryní Ing. Rut Bízkovou podepsán.

Předmětný projekt se týká kulturního domu na Vlkovské ulici a zahrnuje výměnu všech jeho oken a dveří, zateplení fasády a také střechy. Celkové náklady činí 7,2 miliónu korun, z toho uznatelnými jsou 4 milióny korun. Z nich dotace z Fondu soudržnosti je ve výši 3,4 milióny korun (47%) a ze Státního fondu životního prostředí pak 0,2 miliónu korun (3%). Snížení výše uznatelných nákladů je způsobeno pravidlem udržitelnosti projektu podpořeného EU. To znamená, že požadovaná dotace se snižuje o pětiletou úsporu nákladů za energie. V případě kulturního domu dosahuje tato úspora stanovená energetickým auditem více než dvou miliónů korun. Současně s přípravou projektu musí město vybudovat bezbariérový přístup do prvního nadzemního podlaží kulturního domu. Technické řešení i odpovídající povolení odboru výstavby máme již připravené.

 

Dotace z EU na kulturní dům jde do závěrečné fáze schvalování

Město Velká Bíteš dnes obdrželo akceptaci žádosti o podporu z OPŽP na projekt "Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš".

Znamená to, že jsme prošli schvalovacím řízením z hlediska kontroly všech povinných příloh žádosti. Dále jsme splnili požadavky z hlediska ekonomiky projektu a výsledku hospodaření města za uplynulé období. Následovat bude závěrečná fáze schvalování, která bude řešit přidělování finančních prostředků formou dotace z EU.

Rada města, na základě informací o chystané výzvě Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), zadala vypracování energetického auditu kulturního domu na ulici Vlkovská.

Jeho vyhovující výsledky byly totiž nezbytnou podmínkou pro následné zpracování projektové dokumentace pro akci „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě Velká Bíteš“ a tedy pro zpracování žádosti o dotaci z OPŽP. Výzva byla vyhlášena jako XVI. v pořadí.

Od pondělí 1. února pak bylo možné podávat žádosti o podporu projektů na zateplení veřejných budov v rámci Prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí. Alokace (tj. maximální celková dotace z prostředků EU) byla stanovena ve výši 3 mld. Kč. A opět se nám potvrdil předpoklad, že příjem žádostí bude ukončen velmi rychle (daleko před 31. březnem 2010). Dalším kritériem pro uzavření předmětné výzvy je totiž naplnění objemu 4,5 mld. Kč dotací požadovaných z prostředků EU ze zaregistrovaných žádostí.

Projekt kulturního domu zahrnuje výměnu všech oken, prosklených stěn a vchodových dveří, zateplení obvodového zdiva včetně nové fasády a zateplení střechy. Celkové náklady projektu přesahují částku 7 miliónů korun, z toho uznatelných je přes 6 miliónů korun. Požadovaná dotace z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí je přes 5 miliónů korun. I pro tuto výzvu platí princip udržitelnosti projektu. To znamená, že skutečná výše dotace se sníží o deklarovanou úsporu nákladů na energie za dobu pěti roků. V případě kulturního domu to představuje částku 2 milióny korun. Žádost o dotaci, se všemi povinnými přílohami, město podalo v pondělí 1. února dopoledne. V té době byly zaregistrovány žádosti ve výši 0,38 mld. korun, ve čtyři hodiny odpoledne již ve výši 3,47 mld. korun. V úterý 2. února ještě před jedenáctou hodinou pak v částce 4,73 mld. korun. Příjem žádostí do XVI. výzvy OPŽP byl tedy 2. února 2010 ukončen pro naplnění objemu požadovaných dotací z EU, když u písemně doručených žádostí dosáhl výše 4,5 mld. korun, tj. 150 % alokace této výzvy.

Současně s tímto projektem má město vypracovaný projekt bezbariérového přístupu do 1. nadzemního podlaží kulturního domu. Odpovídající stavební povolení MěÚ, Odboru výstavby a ŽP, je připravené od roku 2008. Náklad na odstranění bariér v KD přesahuje jeden milión korun. Je samozřejmé, že spolu s realizací projektu snížení spotřeby tepla v kulturním domě musí proběhnout i projekt bezbariérovosti. Vzhledem k časově náročnému hodnocení žádostí na SFŽP v Praze je však skoro jisté, že pokud uspějeme v soutěži projektů, vlastní výstavba proběhne až v roce 2011.

Původní stav KD
Původní stav KD


Menu

Fulltextové vyhledávání