OP životní prostředí

Snížení spotřeby tepla v kulturním domě

foto_kulturakZateplení kulturního domu se podařilo.

Zhotovitel dokončil stavební práce a dokončené dílo bez vad a nedodělků předal investorovi 27.07.2012. Zvolená jemná žluto-modrá kombinace barev fasády kulturního domu vycházela z barev města. Podle ohlasů veřejnosti musíme říct, že se dílo povedlo i pohledově.

Závěrečné vyhodnocení akce po roce provozu ukázalo, že zateplení fasády, střechy a výměna oken a dveří mělo smysl a přináší první ovoce v podobě uspořených finančních prostředků. Vyhodnocení skutečně dosažených úspor a snížení emisí z 11/2013 prokázalo úsporu a snížení emisí, které jsme očekávali.

 

 

Číst více...

Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš

Číst více...

Snížení energetické náročnosti mateřské školy

foto_ms_stadion

19.11.2013

Vyhodnocení dosažených úspor na vytápění po ročním provozu zateplené mateřské školy

V srpnu 2011 bylo dokončeno kompletní zateplení mateřské školy U Stadionu. Přineslo provedené zateplení očekávanou úsporu energií na vytápění? Na to nám dal odpověď energetický auditor. K dispozici měl skutečné spotřeby tepla (vytápění + ohřev teplé užitkové vody) a elektrické energie za období od 10/2011 do 10/2012. Tyto spotřeby pak auditor porovnal se spotřebami energií před zateplením.

 

Číst více...

Vybudování systému sběrných míst

071120121678Projekt „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“ dokončen

Městu Velká Bíteš byla na základě žádosti v rámci 19. výzvy OPŽP poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Podpora je určena na akci „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“. Tento projekt je podporován Evropskou unií – z prostředků Fondu soudržnosti v částce 2 320 715,90 Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou 136 512,00 Kč. Celkem město Velká Bíteš obdrží na výše uvedenou akci dotaci ve výši 2 457 227,90 Kč.

Číst více...

Komplexní systém nakládání s odpady ve Velké Bíteši

27.07.2010
Projekt „Komplexní systém nakládání s odpady ve Velké Bíteši“ byl uzavřen, protože proběhlo závěrečné vyúčtování akce. Dnešním dnem , přesněji řečeno měsícem ,byla poukázána z OPŽP (Operační program životního prostředí EU) na účet TS dotace ve výši 3 869 044,60 Kč. 

Číst více...