Výstavba chodníku v ulicích Rajhradská - Jihlavská, Velká Bíteš

IROP CZ RO B C RGB

Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015206

Specifický cíl projektu: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Předmětem projektu je zajištění bezpečnosti pěší dopravy formou výstavby nového chodníku podél silnice III/3928 v ulici Rajhradská a II/602 v ulici Jihlavská ve městě Velká Bíteš. Chodník bude uzpůsoben pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci projektu dojde též ke vzniku míst pro přecházení, přechodu pro chodce a přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem, což zajistí bezpečný přechod chodců. Dojde též k realizaci veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce.

Naplněním indikátoru dojde realizací chodníku, veřejného osvětlení a dalších bezpečnostních prvků ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. Vzniklá komunikace pro pěší je uzpůsobena pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vyhodnocení: Realizací projektu bylo ve městě Velká Bíteš vytvořeno bezpečné propojení rodinné zástavby v Rajhradské a Jihlavské ulici s centrem města a službami občanské vybavenosti pro občany využívající pěší trasu - chodníky. Komplexní realizací projektu, t.j. chodníků, včetně veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce bylo úspěšně dosaženo vytýčeného cíle. 

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.