Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > IROP + OPŽP > Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 - Stavba 2 odborné učebny a bezbariérovost

Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 - Stavba 2 odborné učebny a bezbariérovostEU Fond pro regionální rozvoj, Operační program životní prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost

Integrovaný regionální operační program
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003956
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Kolová výzva č. 46 Infrastruktura základních škol

Hlavním cílem projektu je vybudování odborných učeben pro výuku cizích jazyků (anglického jazyka), matematiky, praktických činností, našeho světa a multifunkční odborné učebny včetně nezbytného zázemí k těmto učebnám. Dílčími cíli projektu jsou dále vybudování bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, úpravy zeleně a venkovního prostranství. V rámci projektu bude celkem vybudováno osm odborných učeben a jedna multifunkční odborná učebna, která bude kromě výuky odborných předmětů sloužit také pro pořádání projektových dnů. Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím stavebních prací spočívajících mimo jiné také v půdní vestavbě, nástavbě a přístavbě, včetně pořízení potřebného vybavení pro studenty a pedagogy do zmíněných učeben včetně jejich zázemí, které odpovídá pokroku a nárokům na výuku příslušných předmětů. Hlavním výsledkem projektu tak bude kvalitnější výuka ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné obory na Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci, a to konkrétně jejího školského komplexu situovaného na ulici Tišnovská. Doplňkovými aktivitami projektu, které přispějí k naplnění dílčích cílů, jsou také vybudování dvou výtahů včetně stavebních úprav stávajícího WC v bezbariérovou toaletu či výstavbu nového bezbariérového WC, zajištění konektivity naplňující standarty dané přílohou č. 9 specifických pravidel výzvy č. 46 IROP a zvelebení okolí školy (zejména doplnění dalších prvků zeleně), zejména pak školního dvorku, aby mohl být cílovými skupinami projektu vhodněji využíván jednak k odpočinku a jednak k případné venkovní výuce. Počet uživatelů, kteří mohou nové a rekonstruované prostory včetně vybavení dodaného projektem (výstupy projektu) využívat, je 380.

Žádost o dotaci byla podána 13. února 2017.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 85 585 568 Kč

Financování podle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z 11/2017:

Druh dotace / zdroje spolufinancování Podíl na celkových způsobilých výdajích v %

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“)1

36 647 048,75

85

Národní veřejné zdroje

 

 

Z toho: dotace ze státního rozpočtu2

2 155 708,75

5

Z toho: dotace z obce

4 311 417,50

10

Soukromé zdroje příjemce

 

 

Celkové způsobilé výdaje3

43 114 175,00

100

Dotace celkem

38 802 757,50

90

Celý projekt „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se skládá ze dvou staveb, přičemž každá stavba má jiný zdroj dotace. Celý projekt je realizován jedním zhotovitelem.

  • Stavba 1 „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – zateplení“
  • Stavba 2 „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“

Dne 11. června 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s IMOS Brno, a.s. a následující den 12. června 2018 byla stavba zahájena.

Předmětem stavby je vybudování 4 jazykových učeben (angličtiny), 2 učeben matematiky, 1 přírodovědné učebny, 1 učebny pracovních činností, 1 multifunkční učebny, kabinetů a skladů. Pro pohybově hendikepované budou vybudovány 2 osobní výtahy a bezbariérová WC.

Dále je předmětem stavby celková rekonstrukce vnitřních instalací elektriky, slaboproudých rozvodů, zdravotechniky, plynoinstalace a topení. Opraveny nebo řešeny budou mimo jiné vnitřní povrchy stěn, stropů a podlah, vnitřní dveře, osvětlení a dispozice WC. Komplexně bude řešena požární bezpečnost a další vybavení a zabezpečení školy.

Na projektu kromě zhotovitele pracuje skupina lidí, která se skládá ze zástupců investora, základní školy, projektanta a poradenské společnosti. Každý má své úkoly a kompetence.

Předpokládaný termín dokončení je 30. května 2019.

Od července 2018 bude pravidelně každý měsíc vycházet v místním měsíčníku EXIT 162 článek formou rozhovoru, který bude přinášet informace o stavbě. Články budou uveřejněny i zde.

Školní stravování pro celý školní rok 2018/2019 je zajištěno. Od září 2018 je v provozu kuchyně a školní jídelna, která má náhradní vstup přístupný ze schodiště z ulice Na Valech.

Součástí projektu jsou další dvě aktivity.

První aktivitou je „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“.

Dne 19. března 2019 byla uzavřena smlouva o dílo s KOVO výrobní družstvo Veverská Bítýška na výrobu a dodávku nábytku a dodávku pomůcek.

Druhou aktivitou je „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – konektivita, vybavení PC a AVT“.

Dne 29. března 2019 byla uzavřena kupní smlouva s FLAME Systém na dodávku prvků konektivity, počítačové a audiovizuální techniky.

Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo s IMOS Brno, a.s. byl prodloužen termín dokončení stavby do 30. července 2019. Dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo s IMOS Brno, a.s. byl prodloužen termín dokončení stavby do 20. srpna 2019. Dne 20. srpna 2019 byla stavební část projektu dokončena.

Do konce srpna 2019 bylo dodáno vybavení do nových prostor školy.

Dne 30. srpna 2019 bylo vydáno povolení k užívání nově vybudovaných prostor školy.

V pondělí 2. září 2019 byla zahájena školní výuka ve škole na Tišnovské 115.

Ing. Pavel Bednář


Menu

Fulltextové vyhledávání