Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina

V první polovině roku podala Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, projekt „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami" v rámci globálního grandu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina". Objem finančních prostředků na tuto výzvu byl ve výši 29,6 miliónů korun.

Výběrová komise zasedala v závěru měsíce srpna a doporučila šest projektů ke schválení samosprávě kraje. Projekt naší školy byl vyhodnocen jako druhý nejlepší (dle bodového hodnocení 81,5 bodů) a požadovaná částka cca 2,5 miliónů korun byla výběrovou komisí schválena. Jedná se o tzv.měkké projekty (vzdělávací) s podporou EU ve výši 100 % celkových nákladů a doba realizace je do června 2012. Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání 21.září schválilo projekt „Rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami" ve výši cca 2,5 miliónu korun. Z celkového počtu 15 předložených projektů bylo 6 projektů vyřazeno z důvodu nesplnění povinných kritérií a další tři projekty získaly bodové hodnocení menší než byla minimální hranice 65 bodů pro poskytnutí dotace. Ze stejného grandu uspěla Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, jako partner v projektu „Zdravá záda na škole". Ze smlouvy o partnerství mezi Mateřskou školou Velká Bíteš a Základní školou Telč vyplývá, že naše škola bude čerpat finanční prostředky ve výši cca 81 tisíc korun. Cílem projektu je podpora dětí s tělesným oslabením a vadným držením těla.