Národní dotační zdroje

Přístavba a stavební úpravy kulturního domu

mmr cr rgb

Vážení občané,

dne 26.09.2022 bylo předáno staveniště a tím byla zahájena stavba "Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy Kulturního domu Velká Bíteš, včetně přeložky přípojky plynu".

Číst více...

Prevence kriminality

V únoru 2012 město požádalo o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR Prevence kriminality ČR na rok 2012. Cílem projektu bylo vytvoření komplexního městského kamerového dohlížecího systému ve Velké Bíteši. Vybudovaný kamerový systém je zaměřen na ochranu vlastnictví majetku obce, občanů a veřejného pořádku, dále pak na prevenci a předcházení protiprávních jednání a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města. Městský kamerový dohlížecí systém byl v prosinci roku 2012 předán do užívání Policii ČR a ta jako jediná bude zajišťovat jeho obsluhu a vytěžování. Díky kvalitním kamerovým bodům je zajištěno monitorování problematických a frekventovaných částí města. Intenzivním používáním systém zefektivní a usnadní práci Policie ČR.

Číst více...

Program regenerace MPR a MPZ

Město Velká Bíteš každoročně žádá Ministerstvo kultury ČR o dotaci na opravu památek v městské památkové zóně (dále jen MPZ) v rámci vyhlašovaného Programu regenerace městských památkových rezervací a MPZ.

Číst více...

Veřejné osvětlení K Mlýnům

Na ulici K Mlýnům bylo uvedeno do provozu nové veřejné osvětlení. Závěrečné terénní úpravy budou dokončeny na jaře příštího roku. V polovině listopadu podalo město na Krajský úřad kraje Vysočina žádost o proplacení dotace ve výši 350 tisíc korun z Programu prevence kriminality.

Dotace na akceschopnopst zásahové jednotky

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR byla prostřednictvím rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR poskytnuta kraji Vysočina na rok 2009 účelová neinvestiční dotace na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina. Dotace je určena prioritně
na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí, na odbornou přípravu a také za uskutečněné zásahy jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.

Číst více...

Projekt Velká Bíteš - Zajištění zásobování pitnou vodou

30.11.2009
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko obdržel 10. listopadu 2009 rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Velká Bíteš – zajištění zásobování pitnou vodou“ z programu 129180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství
ČR.

Číst více...

ZZS kraje Vysočina

Středisko Zdravotní záchranné služby otevřeno

Číst více...