Národní dotační zdroje

Program regenerace MPR a MPZ 2023

Město Velká Bíteš každoročně žádá Ministerstvo kultury ČR o dotaci na opravu památek v městské památkové zóně (dále jen MPZ) v rámci vyhlašovaného Programu regenerace městských památkových rezervací a MPZ.

Žádost se podává formou anketního dotazníku zpravidla do 15. listopadu předešlého roku. Ministerstvo kultury všechny anketní dotazníky vyhodnotí a během února zasedá komise, která stanovuje kvóty (předpokládanou výši dotace) pro jednotlivé žadatele. Následně je rozesílán Rozpis státní finanční podpory.

V letošním roce nám byla, tímto rozpisem, přislíbena částka 400 tisíc korun, což je jednou tolik, než v roce 2022. Částka bude použita na stavbu „Oprava uliční fasády objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš (rejstř. č. KP: 11269/7-8681)“. Jedná se o obnovu vnějšího pláště objektu včetně zdobných architektonických prvků. Město na tyto stavební práce uzavřelo dne 29.3.2023 smlouvu o dílo s panem MgA. Radkem Nivnickým. Hodnota díla je vyčíslena smlouvou na 1.206.975,- Kč včetně DPH. Realizace stavby bude zahájena dne 15.6.2023.

Fotografie současného stavu:
20220718 070739

Návrh vzhledu po obnově:

pohled

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozovje
Městského úřadu Velká Bíteš

Přístavba a stavební úpravy kulturního domu

 

mmr cr rgb

 

Vážení občané,

dne 24.08.2023 byla předána k užívání dokončená stavba "Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy Kulturního domu Velká Bíteš, včetně přeložky přípojky plynu".

Číst více...

Prevence kriminality

V únoru 2012 město požádalo o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR Prevence kriminality ČR na rok 2012. Cílem projektu bylo vytvoření komplexního městského kamerového dohlížecího systému ve Velké Bíteši. Vybudovaný kamerový systém je zaměřen na ochranu vlastnictví majetku obce, občanů a veřejného pořádku, dále pak na prevenci a předcházení protiprávních jednání a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města. Městský kamerový dohlížecí systém byl v prosinci roku 2012 předán do užívání Policii ČR a ta jako jediná bude zajišťovat jeho obsluhu a vytěžování. Díky kvalitním kamerovým bodům je zajištěno monitorování problematických a frekventovaných částí města. Intenzivním používáním systém zefektivní a usnadní práci Policie ČR.

Číst více...

Program regenerace MPR a MPZ

Město Velká Bíteš každoročně žádá Ministerstvo kultury ČR o dotaci na opravu památek v městské památkové zóně (dále jen MPZ) v rámci vyhlašovaného Programu regenerace městských památkových rezervací a MPZ.

Číst více...

Veřejné osvětlení K Mlýnům

Na ulici K Mlýnům bylo uvedeno do provozu nové veřejné osvětlení. Závěrečné terénní úpravy budou dokončeny na jaře příštího roku. V polovině listopadu podalo město na Krajský úřad kraje Vysočina žádost o proplacení dotace ve výši 350 tisíc korun z Programu prevence kriminality.

Dotace na akceschopnopst zásahové jednotky

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR byla prostřednictvím rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR poskytnuta kraji Vysočina na rok 2009 účelová neinvestiční dotace na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina. Dotace je určena prioritně
na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí, na odbornou přípravu a také za uskutečněné zásahy jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.

Číst více...

Projekt Velká Bíteš - Zajištění zásobování pitnou vodou

30.11.2009
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko obdržel 10. listopadu 2009 rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Velká Bíteš – zajištění zásobování pitnou vodou“ z programu 129180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství
ČR.

Číst více...