Vidimace a legalizace

  •  vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou
  • legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní

 

Více informací na portal.gov.cz