Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor správní > Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi účinná od 1. 6. 2017 – informace pro obce

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi účinná od 1. 6. 2017 – informace pro obceObec je v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (ZPHN) specifikována jako obec, ve které má klient trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje.

Nepřiměřené bydlení (§ 33 odst. 3 ZPHN)

 • posoudí-li ÚP bydlení osoby jako nepřiměřené, osoba je povinna požádat obec o pomoc při získání přiměřeného bydlení
 • obec je povinna žádost osoby o pomoc se získáním přiměřeného bydlení posoudit a dát písemné doporučení
 • pokud obec osobě nenabídne bydlení, vydá písemné doporučení dalšího postupu (aktivity pro řešení situace bydlení)
 • písemné doporučení dalšího postupu je pro ÚP ČR doklad o spolupráci osoby s obcí
 • pokud osoba obec nepožádá, může jí být doplatek na bydlení nepřiznán nebo odejmut

Případ hodný zvláštního zřetele (§ 33 odst. 6, § 35a odst. 1, 2, § 61 odst. 1 písm. h) ZPHN)

 • v případech hodných zvláštního zřetele může ÚP ČR určit, že za vlastníka nebo jinou osobu užívající byt považuje i osobu užívající jiný než obytný prostor (pokud splňuje standardy kvality bydlení), osobu užívající ubytovací zařízení
 • ÚP ČR požádá obec podle místa skutečného pobytu osoby o informaci, zda je osoba v situaci případu hodného zvláštního zřetele
 • § 33c – podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele – posuzuje se sepětí osoby s obcí, zejména zda v obci vykonává výdělečnou činnost, je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, v obci žije s rodinou, nezaopatřené děti v obci navštěvují školu, osoba v obci pobývá ze zdravotních důvodů nebo existují jiné významné důvody, které osobu k obci váží
 • Obec dodá informaci bezodkladně nebo do 20 kalendářních dnů
 • ÚP ČR je povinen bez zbytečného odkladu nebo do 20 kalendářních dnů informovat pověřený obecní úřad podle místa skutečného pobytu osoby, že byl nebo nebyl přiznán doplatek na bydlení na základě posouzení případu hodného zvláštního zřetele
 • ÚP ČR je povinen poskytnout obci na základě její žádosti informace o počtu osob, kterým je poskytován doplatek na bydlení v určité lokalitě

Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (§ 33d ZPHN)

 • Obec, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, může požádat pověřený obecní úřad, v jehož obvodu se tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
 • Pověřený obecní úřad připraví návrh opatření obecné povahy, který pojedná s Policií ČR, má-li být opatření vydáno z důvodu zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku. Má-li být opatření vydáno z důvodu zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti, projedná návrh opatření s OSPOD.
 • Proti návrhu opatření mohou vlastníci nemovitostí v dotčené oblasti podat námitky
 • Pokud osoba bydlí v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné povahy (a právní titul k bydlení jí vznikl až po vyhlášení), pak nevznikne nárok na doplatek na bydlení

Další změny účinné od 1. 6. 2017

 • § 10 odst. 5 ZPHN – úprava rozhodného období u odůvodněných nákladů na bydlení – zjišťují se za aktuální kalendářní měsíc
 • § 30 zrušen = zrušeno navýšení příspěvku na živobytí až o 300 Kč, v případě zvýšených nákladů při hledání zaměstnání nebo s výkonem veřejné služby
 • § 34 – odůvodněné náklady na bydlení – započítávají se pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu, maximálně však do výše, která je v místě obvyklá - zejména u vodného
  a stočného a u dálkového vytápění. U jiného než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení úhrada nákladů maximálně do výše 80 % normativních nákladů (došlo ke snížení z 90%)
 • § 43 – výplata dávek – příjemcům příspěvku na živobytí, kteří pobírají dávku déle než 6 kalendářních měsíců v posledních 12 kal. měsících, bude část dávky vyplácena v poukázkách (35 % - 60 % dávky). Lhůta se se začíná počítat od 1. 6. 2017

Nezaměstnanost v obcích okresu Žďár nad Sázavou (PDF)


Menu

Fulltextové vyhledávání