Modernizace výtahu v budově Domu pečovatelské služby, Družstevní 548, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky:

"Modernizace výtahu v Domu pečovatelské služby, Družstevní 584, Velká Bíteš"

Zadavatel
Město Velká Bíteš
Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 00295647
Statutární zástupce: Ing. Markéta Lavická, starostka města
Kontaktní osoba:   Ing. Eva Červinková / Ing. Pavel Bednář
                                          566 789 122 / 566 789 120
                 eva.cervinkova@vbites.cz / pavel.bednar@vbites.cz


Předmět zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a dodávek v rozsahu zadávací dokumentace, jejíž součástí je příloha č. 1 – Technická specifikace, která blíže popisuje podmínky pro modernizaci stávajícího výtahu.

Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny jednoho výtahu v budově Domu pečovatelské služby, Družstevní 548, Velká Bíteš. Původní výtah bude nahrazen novým výtahem. Výtah bude umístěn ve stávajícím prostoru šachty a strojovny.

Součástí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude ověřena autorizovanou osobou, včetně zajištění nezbytných stanovisek (Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina) a zajištění ohlášení stavby na stavebním úřadě. Všechny nově instalované komponenty výtahu musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, vyhlášky č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a ČSN EN 81 – 73.

Dodavatel výtahu, na základě uvedených technických údajů a případně prohlídky výtahu, navrhuje vlastní způsob modernizace, který bude řešit odstranění všech bezpečnostních rizik dle ČSN EN 81 – 73 a v maximální možné míře zvýšit komfort uživatele.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
16.02.2023

Platnost do
24.02.2023

Poznámka
Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále půdorysy jednotlivých podlaží + řez výtahovou šachtou a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

Výzva:
pdfVýzva - uchazeč

Přílohy:
docxPříloha č1 - Technická specifikace
docPříloha č2 - Krycí list nabídky
docPříloha č3 - Čestné prohlášení
docPříloha č4 - Návrh smlouvy o dílo
pdfPříloha č5 - Půdorysy a řez

Dotazy na zadávací dokumentaci výzvy:
pdfDOTAZY_001_22_2_2023.pdf

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:
pdfProtokol z otevírání obálek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky:
pdfOznámení_o_výběru_nejvhodnejsi_nabidky