Obnova tepelných zařízení v budově městské kotelny č.p.610, p.č.854/1, obec a k.ú. Velká Bíteš

Název zakázky

„Obnova tepelných zařízení v budově městské kotelny č.p.610, p.č.854/1, obec a k.ú. Velká Bíteš“

 

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka a montáž 1 ks kotle po odstraněném kotli K4, který byl součástí tepelného zařízení městské kotelny v budově č.p.610, U Stadionu, p.č.854/1, obec a k.ú. Velká Bíteš. Původně instalovaný kotel ČKD-Dukla KDVE 65 s hořákem APH 10PNZ byl odpojen od všech rozvodů a přípojek, demontován a zlikvidován. Podlaha po odstranění kotle je zapravena (cementový potěr a nátěr). Předmětem zakázky je dodávka (pořízení a doprava na místo), instalace (osazení, napojení na rozvody EI, plynu a vody, související úprava těchto rozvodů), dopojení ke komínu, uvedení nového kotle do provozu, ostatní náklady (vypracování PD skutečného stavu a provozního řádu, revize, vyzkoušení, inženýrská činnost pro zajištění souladu prováděných prací s platnými právními předpisy).

Nový kotel bude umístěn v místě demontovaného kotle K4.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 1.500.000,00 Kč bez DPH.

 

Technické požadavky na nový plynový kotel:

nízkoteplotní s maximálním výkonem v rozsahu 900 až 1000 KW (80/60oC),

regulační rozsah 25 až 100%,

nízkoemisní hořák (CO<50mg/kWh a Nox<50kWh),

kotlové těleso s nerezovým výměníkem (jedna teplotní zpátečka),

plynový ventil s kontrolou těsnosti,

sání vzduchu z kotelny,

instalace na rovnou podlahu,

napojení potrubí pro odtah spalin do stávajícího komína v dimenzi D 350 mm.

 

Součástí dodávky bude:

regulace kotle – kontrola funkce a regulace výkonu s možností připojení k vyšší nadřazené regulaci nebo s možností doplnit o vyšší regulaci,

tlumič hluku ve spalinách, tlumící silentbloky pro usazení na rovnou podlahu,

čerpadlo kotle (nutné pro zajištění podmínky min. průtoku media kotlem).

 

 

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Realizace instalace nového kotle včetně všech souvisejících prací v městské kotelně č.p.610 (U Stadionu), p.č.854/1, obec a k.ú. Velká Bíteš v období od 01.01.2020 do 28.02.2020.

 

 

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dle výše nabídkové ceny. Jediným kritériem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH.

 

 

Způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky, záruka za dílo

Nabídková cena bude stanovena pro daný rozsah plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Platnost nabídkové ceny je do 28.02.2020.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré činnosti nutné k dodání, instalaci nového kotle a jeho uvedení do bezpečného provozu a v souladu s platnými právními předpisy.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny veřejné zakázky:

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH

Součástí nabídky musí být rozpočet zpracovaný na základě přílohy č. 1.

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva a příloha č. 1 – slepý rozpočet ve formě tabulky pro vyplnění. Zadavatel neposkytuje zálohy.

Cena zakázky bude uhrazena ve 120 měsíčních splátkách, přičemž každá splátka bude ve výši 1/120 z ceny díla včetně DPH, na základě uzavřené smlouvy.

Požadovaná záruka za dílo:

na kotel 24 měsíců,

na výměník a ostatní práce 60 měsíců

ode dne předání dokončeného díla objednateli.

 

 

Místo pro podání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otvírání obálek

Nabídky uchazeč doručí osobně nebo poštovní přepravou na adresu: Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 09.12.2019 do 9:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 09.12.2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.

 

Informace o výsledku veřejné zakázky

Uchazeči budou o výsledku veřejné zakázky informováni písemně.

Zadávací dokumentace, seznámení s místem plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Uchazeč má možnost seznámení se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky poskytne uchazeči na vyžádání Ing. Ladislav Rada, tel. 566 789 130, e–mail: ladislav.rada@vbites.cz nebo Ing. Jana Švecová, tel. 566 789 136, e–mail: jana.svecova@vbites.cz .

Dokumentace veřejné zakázky a případné dodatečné informace budou zveřejněny na webovém portálu města Velká Bíteš v sekci veřejné zakázky.

http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/aktualni-verejne-zakazky

 

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude obsahovat:

Vyplněný krycí list nabídky

Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list apod.), včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li zapsán, doklady mohou být doloženy jako prosté kopie (bez ověření)

Podepsané čestné prohlášení – viz. příloha č.3 této výzvy

Rozpočet v jednotlivých položkách vytvořený dle přílohy č.1 této výzvy

 

Nabídky musí být podané v písemné podobě v uzavřených obálkách zřetelně označené „NEOTVÍRAT! Veřejná zakázka – Obnova tepelných zařízení v budově městské kotelny č.p.610, p.č.854/1, obec a k.ú. Velká Bíteš“. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

 

Podmínky a práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

Odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem bez udání důvodu.

Vyloučit nabídku, která nebude obsahovat všechny požadované přílohy

Zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy

Změnit podmínky zadávacího řízení nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo s vybraným uchazečem jednat o obsahu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy

V případě obsahové neúplnosti nabídky, může být tato nabídka vyloučena

Přílohy:

pdfVýzva k podání nabídky - uchazeč.pdf

pdfPříloha č. 1 – Tabulka pro vyplnění

pdfPříloha č. 2 – Krycí list nabídky

pdfPříloha č. 3 – Čestné prohlášení

 

Smlouva o dílo:

 

pdfSmlouva_o_dílo.pdf