Dešťová kanalizace, ul. Růžová

Název veřejné zakázky
Dešťová kanalizace, ul. Růžová


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení jsou veškeré práce nutné ke zhotovení novostavby dešťové kanalizace DN 600 z železobetonových trub v rozsahu dle projektové dokumentace. Potrubí navržené kanalizace je vedeno po pozemcích s travním porostem v souběhu s novou stokou jednotné kanalizace. V korytě vodního toku Bítýška bude zřízen výustní objekt VO1, zde bude začátek nové dešťové kanalizace. Okolí potrubí v místě vyústění bude upraveno dlažbou z lomového kamene. Konec navržené dešťové kanalizace bude v místě šachty Šd4, ve dně bude vyroben zaslepený vtokový otvor DN600 pro napojení výhledové dešťové kanalizace. Stavební práce a termíny budou koordinovány se souběžnou výstavbou jednotné kanalizace - akce SVK Žďársko.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Platnost od
02.10.2014

Platnost do
10.10.2014

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením, soupis prací, návrh smlouvy o dílo a projektová dokumentace. Projektová dokumentace včetně dokladové části a soupisu prací v elektronické podobě je poskytována na vyžádání u kontaktní osoby, kterou je Ing. arch. Petr Ondráček, tel. 725 326 657, 566 789 132, petr.ondracek@vbites.cz.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1,4 mil. Kč.


Připojené soubory

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Kryci_list.rtf

Cestne_prohlaseni.rtf

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

Soupis_praci.zip

 

Cena vysoutěžená

1.098.273 Kč bez DPH

Realizátor

A T I K A - L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610

Protokol z otvírání a hodnocení nabídek

Protokol.pdf

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnuti.pdf