Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba

Název veřejné zakázky:
Projektová dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením a pro provádění stavby Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba

Zadavatel:
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 00295647
Statutární zástupce: Ing. Markéta Lavická, starostka města
Kontaktní osoba: Ing. Michal Lukášek, Ing. Pavel Bednář
tel.: 566 789 126, 566 789 120
email: michal.lukasek@vbites.czpavel.bednar@vbites.cz

Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením a dokumentace pro provádění stavby „Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“. Rozsah předmětu plnění je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí plnění je inženýrská činnost zahrnující zajištění dokladové části dokumentace a potřebných průzkumů a dále vyhotovení soupisu prací a rozpočtu. Podkladem je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (vydáno 08/2017) a dále studie, kterou zpracovali Ing. Jiří Svoboda a Ing. arch. Vlastimil Kunčík, 02/2023. Nová studie byla zadána vzhledem k požadavkům na podstatné změny proti původní dokumentaci, ke které již bylo vydáno stavební povolení.
Obchodní podmínky jsou dány přiloženým návrhem smlouvy o dílo.

Způsob zadání:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od:
17.02.2023

Platnost do:
02.03.2023

Poznámka:
Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále obsahuje obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. V přílohách jsou základní výkresy z projektové dokumentace pro stavební povolení a nově zpracovaná studie. Informace k zadávací dokumentaci případně její doplnění je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele, viz výše.
Zadávací dokumentace je umístěna rovněž zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/bd0a07ce

Výzva:
pdfVýzva.pdf

Přílohy:
docxPriloha_1_kryci_list_nabidky.docx
docxPriloha_2_cestne_prohlaseni.doc
zipPriloha_3a_stavebni_povoleni_2017.zip
zipPriloha_3b_studie_2023.zip
docxPriloha_4_navrh_smlouvy_o_dilo.docx