22/22 - 07.02.2021 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 22/2022

konaného dne 07.02.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 14:32 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) je přítomna nadpoloviční většina (15 členů zastupitelstva města), zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že zasedání zastupitelstva města je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek města.Pan starostaurčil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Jana Vrbu a pana Bc. Jiřího Dohnala.

Před hlasováním přítomno: 15 členů ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Jana Vrbu a pana Bc. Jiřího Dohnala.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3, nehlasoval 0

Návrh usnesení byl přijat pod č. 1/22/22/ZM.*

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání zveřejněný na úřední desce. Vyzval k podání dalších případných návrhů na doplnění. Paní Mgr. Markéta Burešová: Mám námitku k termínu. Je třeba dodržet pevně stanovené termíny ZM. Pan starosta: Na váš dotaz na změnu termínu zasedání jsem písemně odpověděl. Pan Mgr. Aleš Koubek: Bylo by slušné, aby zastupitelé dostali informaci o posunutí termínu co nejdříve. Navrhuji doplnění programu o bod 3: Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Velká Bíteš. Číslování ostatních bodů by se posunulo. Chtěl bych návrat začátku zasedání na 17. hodinu. Návrh změny jednacího řádu vám byl předložen na stůl. Je to nová úprava textu čl. 3 odst. 1 (příloha č. 2 zápisu). Pan starosta dal nejdříve hlasovat o návrhu programu dle Mgr. Koubka.

Před hlasováním přítomno: 16 členů ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Velká Bíteš
 4. Zrušení termínu zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 14.02.2022
 5. Rozpočtové opatření č. 15/2021 na vědomí
 6. Plnění rozpočtu města k 31.12.2021
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2022 ke schválení
 8. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 9. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce – JV obchvat
 11. Úplatný převod částí pozemků p.č. 226/1, 231/1 v k.ú. Košíkov
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2265/2, 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Informace o zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Projednání činnosti výborů ZM
 15. Diskuze
 16. Závěr

Výsledek hlasování: pro 7, proti 2, zdržel se 7, nehlasoval 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Následně dal pan starosta hlasovat o původním návrhu programu zveřejněném na úřední desce.

Před hlasováním přítomno: 16 členů ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zrušení termínu zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 14.02.2022
 4. Rozpočtové opatření č. 15/2021 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31.12.2021
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2022 ke schválení
 7. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 8. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce – JV obchvat
 10. Úplatný převod částí pozemků p.č. 226/1, 231/1 v k.ú. Košíkov
 11. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2265/2, 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Informace o zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Projednání činnosti výborů ZM
 14. Diskuze
 15. Závěr

Výsledek hlasování: pro 10, proti 4, zdržel se 2, nehlasoval 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Vzhledem k tomu, že nebyl schválen program zasedání, ukončil pan starosta zasedání zastupitelstva města v 14:42 hodin s tím, že se bude konat náhradní zasedání zastupitelstva města v termínu schváleném radou města.