11/20 - 10.02.2020 Zápis ze zastupitelstva města

 

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 11/2020

konaného dne 10.02.2020 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Janšta, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Eduard Rovenský, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Vojtěch Pernica, Zdeněk Řezáč

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:06 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina (18 členů zastupitelstva města), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu zastupitelstva města. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Jana Vrbu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Jana Vrbu.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 1/11/20/ZM bylo přijato.

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání dle návrhu rady města a vyzval k podání případných návrhů na doplnění. Nikdo se nepřihlásil. Pan starosta dal hlasovat o navrženém programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Projednání činnosti výborů ZM
 4. Rozpočtové opatření č. 16/2019 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2019
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2020 ke schválení
 8. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 9. Poskytnutí daru z rozpočtu města
 10. Směna části pozemku p.č. 3317 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí id. 1/42 pozemku p.č. 5432 v k.ú. Holubí Zhoř
 12. Dodatek č. 1 kupní smlouvy – prodloužení termínu k vybudování oplocení
 13. Revokace usnesení č. 12/8/19/ZM
 14. Diskuze
 15. Závěr

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/11/20/ZM bylo přijato.*

 

3. Projednání činnosti výborů ZM

V rámci tohoto bodu byl projednán zápis č. 13/2019 z jednání kontrolního výboru. Předseda výboru pan Alois Špaček seznámil s jednotlivými body zápisu č. 12/2019. Pan Ing. Ondřej Machola: Kdy bude o změně jednacího řádu výborů jednat ZM? Pan Mgr. Aleš Koubek: Navrhl jsem některé změny jednacího řádu, další změny navrhli členové KV. Na další ZM bych navrhl tento bod k projednání. Paní místostarostka: S návrhem jednacího řádu nebyl seznámen finanční výbor. Mgr. Koubek: Bylo by lepší, kdyby návrh projednal i finanční výbor a pak by mohl být projednán na příštím ZM.

Příchod pana MUDr. Jaroslava Štefka v 17:11 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí kompletní zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2019 ze dne 11.12.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se0

Usnesení č. 3/11/20/ZM bylo přijato.

 

Dále byl v rámci tohoto bodu projednán zápis č. 10/2020 z jednání finančního výboru. Člen výboru pan Ing. Tomáš Kučera seznámil přítomné s obsahem zápisu. Upozornil na usnesení FV k vysokému zadlužení města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 10/2020 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 29.01.2020.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/11/20/ZM bylo přijato.

 

4. Rozpočtové opatření č. 16/2019 na vědomí

S rozpočtovým opatřením seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Pan Ing. Tomáš Kučera se dotázal odboru majetkového, kdy bude uzavřena akce rekonstrukce, revitalizace ZŠ a kdy by mohly dotace dopadnout do rozpočtu. Vedoucí odboru majetkového: Předpokládám do měsíce. Pan starosta: Čekáme na přiznání dotace, předpokládáme v plné výši. Pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 16/2019 schváleného radou města dne 16.12.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se0

Usnesení č. 5/11/20/ZM bylo přijato.*

 

5. Plnění rozpočtu města k 31.12. 2019

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12. 2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/11/20/ZM bylo přijato.*

 

6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Odchod pana Ing. Tomáše Pelána v 17:24 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan starosta doplnil informace o investičních akcích rekonstrukce MŠ, rekonstrukce ZŠ na Tišnovské, výstavba sociálních bytů. Pan Ing. et Ing. Jan Václav Brym se dotázal na domov důchodců s tím, že ho byl navštívit a zjistil informace od vedoucí sestry. Domnívá se, že domov důchodců vážně potřebujeme. Čekací doba na umístění je obrovská. Bylo by dobré, kdybychom domov udělali sami a neprodávali projekt. Pan starosta: Vycházeli jsme z toho, že nechceme brát další úvěry a zvyšovat zadluženost města, proto není domov uveden ve střednědobém výhledu.

Příchod pana Ing. Tomáše Pelána v 17:27 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan Mgr. Aleš Koubek: Výstavba domova důchodců by měla být prioritou, je důležitější než zkapacitnění MŠ. Proto tento materiál nepodpořím. Jaká je dotace na sociální byty? Pan starosta: 90%. Pan Ing. Tomáš Kučera: Jsem rád, že se objevila částka na vybudování sociálních bytů. Požádal o podrobnější informace. Pan starosta: Byli jsme se podívat na projekty a realizace panelových domů a kontejnerových systémů. Chceme podat žádost o dotaci co nejdříve. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2021 a 2022.

Výsledek hlasování: pro 10, proti 2, zdrželi se 7

Usnesení nebylo přijato.

 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2020 ke schválení

S návrhem rozpočtového opatření seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Pan Ing. Tomáš Kučera se dotázal k položce vodovod Košíkov, od koho bude dotace. Pan starosta: Z Ministerstva zemědělství, 50% bude podíl obce. Svazek by se nepodílel, ale ještě se jedná. Ing. Kučera: Město rozhodlo o pořízení PD v Košíkově. Pan starosta: Je to projekt Ing. Novotného. Vedoucí odboru majetkového: Jedná se o projekt na komunikaci a inženýrské sítě. Paní Mgr. Markéta Burešová: Pokud si budeme projekt platit, chceme se na přípravě podílet, aby projekty procházely schválením osadního výboru. Vedoucí odboru majetkového: V podstatě to již funguje, projednáváme předem s osadním výborem. Pan starosta přečetl doplněnou formulaci do materiálu: Pořízení projektu na konkrétní investici bude hrazeno z rozpočtu místní části po předchozím projednání s osadním výborem. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 1/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/11/20/ZM bylo přijato.*

 

8. Poskytnutí dotací z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Seznámil přítomné s jednotlivými žádostmi o dotaci. Pan Mgr. Aleš Koubek: Proč není vyhověno v celém rozsahu TJ Spartak? Pan starosta: Požadavek byl 780 tis. Kč, bude se předávat TJ Spartak kompletně objekt bývalého Alkosu a budou tam asi další náklady. Přišli s projektem posilovny. Pan starosta přečetl postupně návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 595/20 ve výši 1.500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 8/11/20/ZM bylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 609/20 ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/11/20/ZM bylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 616/20 ve výši 700.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/11/20/ZM bylo přijato.*

 

9. Poskytnutí daru z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j. 8170/19 ve výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/11/20/ZM bylo přijato.*

 

10. Směna části pozemku p.č. 3317 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 17:54 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3317 orná půda o výměře cca 3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 3322 orná půda o výměře 3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Veškeré náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 09.02.2021

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/11/20/ZM bylo přijato.*

 

11. Úplatné nabytí id. 1/42 pozemku p.č. 5432 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/42 pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/11/20/ZM bylo přijato.*

 

12. Dodatek č. 1 kupní smlouvy – prodloužení termínu k vybudování oplocení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 17:56 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 19.10.2018 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako kupujícím a jako prodávajícími části pozemku p.č. 88 v k.ú. Košíkov s prodloužením lhůty k plnění závazku města Velká Bíteš spočívajícího ve vybudování nového oplocení, a to betonového tarasu, kovových sloupků a dřevěných latěk včetně výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby do 31.12.2020 se stanovením smluvní pokuty pro případ nedodržení uvedeného termínu ve výši 2000,- Kč za každých započatých 30 dnů prodlení.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/11/20/ZM bylo přijato.*

 

13. Revokace usnesení č. 12/8/19/ZM

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Pan Eduard Rovenský oznámil střet zájmů s tím, že nebude o tomto bodu hlasovat.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 12/8/19/ZM a nahradit ho usnesením:

ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.09.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/11/20/ZM bylo přijato.*

 

14. Diskuze

Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal Ing. Jelínka, jak to vypadá se statutem zpravodaje. Pan Ing. Josef Jelínek: Nedošlo k posunu, navíc nemám ani personální ani finanční zabezpečení, aby to mohlo být realizováno. Neprošlo to ani ZM. Mgr. Koubek: Mohlo by to být zařazeno na příští ZM. Paní místostarostka: Kontrolní výbor nemůže ukládat úkoly. Měli bychom si říci, zda ukládáme či neukládáme panu řediteli vypracování statutu a předložení návrhu. Pan starosta: Ze strany vedení města je dostatečný statut zpracovaný za minulé koalice. Mgr. Koubek: Mám navrhnout uložení úkolu paní Jelínkovi ZM? Pan starosta: V příštím ZM bude bod, který se bude týkat statutu.

Pan Ing. Tomáš Kučera: Uvažuje RM o doplnění členů Stavební a dopravní komise? Pan starosta: RM neuvažuje, zatím bylo jedno jednání, popsal jeho obsah. Ing. Kučera požádal o poskytování zápisů z této komise, protože KDU-ČSL tam nemá zástupce. Paní místostarostka: Máte přístup k zápisům dle zákona o obcích jako člen ZM. Ing. Kučera: Byli bychom rádi, kdybychom mohli někoho nominovat.

Pan Ing. et Ing. Jan Václav Brym: Jaký mám hlas při řešení chodníků s pracovnicí odboru majetkového, nebo to bude řešit komise? Pan starosta: Má to smysl řešit s majetkovým odborem. Ing. Brym: Mám vytipováno x chodníků. Pan Ing. Ondřej Machola: Jak je financována komise? Pokud je činnost placena, chci vidět zápisy a aby šly do ZM. Jaká je činnost?

Odchod pana Aloise Špačka a pana Ing. Tomáše Pelána v 18:13 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Paní místostarostka: Jsou to komise RM, je to poradní orgán RM a zápisy jdou do RM. Členové jsou odměňováni stejně jako např. Sbor pro občanské záležitosti, všechny komise jsou na stejné bázi.

Ing. Brym seznámil s informacemi, které získal v domově důchodců, průměrně se tam dostanou 3 lidé za rok. Poukázal na článek o Alzheimer centru a Alzheimer home a s výší případného doplatku asi 20 tis. Kč. Je to aktuální důležité téma. Apeloval, abychom projekt neprodávali, ale domov vybudovali sami. Pan starosta: Máme větší rozsah pozemků, který bychom měli prodat z důvodu financování. Je možnost prodat část pozemků s projektem, nebo bez projektu a čekat na dotaci. Je to koncepční rozhodnutí, bylo diskutováno s MUDr. Horkem, jaké by to mělo dopady na naše zařízení. Co s tou čtvrtí kde je projekt pro domov se zvláštním režimem? Nebo zda prodat 2. čtvrť a říct si, jestli tam může být podobný projekt nebo něco jiného, např. byty. Mgr. Koubek: Kolik je dotace, kterou by mohlo město čerpat? Paní místostarostka: 24 mil Kč. Pan starosta: Celkové náklady z roku 2018 jsou 100 mil. Kč. Mgr. Koubek upozornil na riziko nedostatku sester. Pokud bychom projekt s pozemkem prodali, ty peníze by šly na školu? Pan starosta: Na základní školu, na splátky přijatých úvěrů. Ing. Kučera: Část je plánována pro výstavbu RD a bytové domy. Pan starosta: Tři čtvrtiny je možno použít na výstavbu domova důchodců, zbytek na RD. Ing. Kučera: Územní řízení probíhá na RD? Pan starosta: Ne, neprobíhá. Ing. Kučera: V roce 2022 bude v Bíteši Lidl? Pan starosta: Minulý týden proběhlo závěrečné jednání projektantů a zástupců investora. Předloží nám k odsouhlasení projekt. Do 30.06.2020 by měla být podána žádost o změnu územního rozhodnutí. Zahájení prací je předpokládáno 03/2021. Mgr. Koubek: Nepodpořil jsem střednědobý výhled, protože tam chybí domov důchodců. Rád by viděl aktuální demografickou studii, zda potřebuje rozšiřovat MŠ. Jak bude doplněn výhled, abychom ho příště mohli schválit? Pan starosta: Priority investičních akcí budou předloženy na ZM v dubnu. MUDr. Štefek: Záleží, v jakém režimu zařízení funguje. Je možné jednat s investorem, aby tam byly funkce, které město potřebuje. Pan starosta: V dubnu budeme znát parametry společností, které by měly zájem. V červnu budeme hlasovat o případném prodeji pozemku. MUDr. Štefek: Není jednoduché dostat zařízení do sítě, měli bychom trvat na tom, že část by byla domov důchodců. Paní místostarostka: Důležitá je demografická studie o počtu seniorů. Mgr. Koubek: Je tady 50 žadatelů ročně neumístěných. Rekonstruovat školku, když nevíme pro koho a kdy ji potřebujeme? Paní místostarostka: Rozdíl je v podmínkách financování. Pan starosta: Enormní počet žádostí o DPS a domov důchodců je způsoben i sociálními důvody. MUDr. Horek: Musíme rozlišovat, co je domov důchodců, domov se zvláštním režimem a Alzheimer centrum. My máme klasifikováno jako domov důchodců, problém je s úhradami. Pan Vrba: Lze si dát do podmínek počet lůžek, ale jednání jsou teprve na začátku. Paní místostarostka: Je možno hledat i řešení pro bydlení mladodůchodců.

 

15. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:00 hodin.