10/19 - 09.12.2019 Zápis ze zastupitelstva města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 10/2019

konaného dne 09.12.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Janšta, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:12 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina (19 členů zastupitelstva města), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu zastupitelstva města. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Řezáče a pana Aloise Špačka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Řezáče a pana Aloise Špačka.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/10/19/ZM bylo přijato.*

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání dle návrhu rady města a vyzval k případným návrhům na doplnění. Předseda finančního výboru pan Ing. Ondřej Machola navrhl zařadit jako bod 5 Zápis č. 09/2019 z jednání finančního výboru. Pan Ing. Tomáš Kučera navrhl doplnit program o bod Pořádání Bítešské akademie v sále ZUŠ před diskuzi, materiál k tomuto bodu dostali zastupitelé k dispozici v písemné podobě od Ing. Kučery bezprostředně před zahájením zasedání. Pan starosta navrhl doplnit bod Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3007/14, p.č. 3007/15 v k.ú. Velká Bíteš, vzhledem k tomu, že jde o bezúplatné nabytí od ÚZSVM, tento materiál přišel v mezičase po odeslání podkladů, dnes ho projednala RM a doporučuje ZM schválit. Tento bod navrhl zařadit před Bítešskou akademii. Dal hlasovat o celém programu zasedání včetně navržených doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 15/2019 ke schválení
 4. Plnění rozpočtu města k 30.11.2019
 5. Zápis č. 09/2019 z jednání finančního výboru
 6. Rozpočet města na rok 2020
 7. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 8. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
 10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
 11. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš
 12. Zápis č. 12/2019 z jednání kontrolního výboru
 13. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3007/14, p.č. 3007/15 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Pořádání Bítešské akademie v sále ZUŠ
 15. Diskuze
 16. Závěr

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/10/19/ZM bylo přijato.

 

3. Rozpočtové opatření č. 15/2019 ke schválení

S návrhem rozpočtového opatření seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního.

Příchod pana Ing. Tomáše Pelána v 17:21 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 15/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 3/10/19/ZM bylo přijato.*

 

4. Plnění rozpočtu města k 30.11. 2019

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11. 2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 4/10/19/ZM bylo přijato.*

 

5. Zápis č. 09/2019 z jednání finančního výboru

Předseda výboru pan Ing. Ondřej Machola seznámil přítomné s obsahem zápisu. Upozornil na usnesení FV k rozpočtu, nabádají, aby investiční akce byly zařazeny do rozpočtu, až bude zajištěno jejich financování. Příjmy z prodeje, např. bytových jednotek, dát do obnovy, ideálně do výstavby nových bytů. Vyúčtování Babince vzal FV na vědomí. Paní Mgr. Markéta Burešová uvedla, že zaslala podnět, aby peníze z prodeje šly na byty. Pan starosta požádal, aby podněty byly směřovány jemu, ne sekretariátu. V tomto okamžiku je to předčasné, protože o případném prodeji se bude rozhodovat až po srpnu. Mgr Burešová: Je to na místě, protože v příjmech máme 10 mil. Kč z prodeje. Pan Ing. Tomáš Kučera: Pokud je to předčasné, vyřaďme 10 mil. Kč z příjmů a ponižme akci MŠ. Pan starosta: Tato varianta by zastavila plánování MŠ. Je plánováno 14 mil. z prodeje pozemků U Stadionu. Mgr. Burešová: Tyto peníze bychom měli použít na domov pro seniory. Pan starosta: Měli bychom pokrýt i přípravu území. Budeme s majetkovým odborem připravovat prodej bytů. Pan Mgr. Aleš Koubek: Je počítáno s příjmy z prodeje bytů na MŠ? Pan starosta: Příjmy z prodeje jsou odhadnuty na nejnižší úrovni, předpoklad je, že budou větší a budou použity i na MŠ.

Odchod pana Mgr. Aleše Koubka v 17:37 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 09/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/10/19/ZM bylo přijato.

 

6. Rozpočet města na rok 2020

Pan starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl projednán na pracovním semináři ZM, nad rámec tohoto návrhu byla doplněna jmenovitá akce rekonstrukce ZŠ a PŠ ve výši 1 mil. Kč na úkor rezervy, jak bylo projednáno na semináři.

Příchod pana Mgr. Aleše Koubka v 17:39 hodin (přítomno celkem 20 členů ZM).

S návrhem rozpočtu města na rok 2020 seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Paní Mgr. Markéta Burešová se vyjádřila k prostředkům vyčleněným pro místní části. Vedoucí odboru finančního: V rozpočtových opatřeních budeme upřesňovat, v únoru to rozepíšeme. Pan Ing. Tomáš Kučera se dotázal na výši příjmů z pronájmu bytového hospodářství, která je stejná jak v roce 2019, v souvislosti s tím, že jsme prodali byty na Jihlavské a letos se chystáme prodat 32 bytů. Pan starosta: K 1. lednu 2020 zvyšujeme nájemné o 5 Kč/m2. Nebudeme prodávat všechny byty naráz. Budeme prodávat až ve 4. kvartále tohoto roku. Ing. Kučera: Jak budeme financovat rekonstrukci MŠ? Podíl města je 25 mil. Kč, musíme mít zajištěno financování 65 mil. Kč. Máme v rozpočtu 14 mil. Kč. V dlouhodobém výhledu budeme mít každý rok pouze 5 mil. Kč na investice. Už teď zadlužení přesahuje doporučené hodnoty. Navrhl, aby se částky z prodeje ponížily o 10 mil. Kč a 14 mil. Kč a na MŠ jsme nechali 1 mil. Kč, zbytek do rezervy. Akci abychom zahájili, až v rozpočtu bude zajištěno financování. Teď financování není řešeno.

Příchod pana Eduarda Rovenského v 17:50 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM)

Ing. Kučera navrhl změnu rozpočtu: příjmy nižší o 10 mil. Kč, výdaje 14 mil. Kč na MŠ snížit na 1 mil. Kč, ponechat 1 mil. Kč na ZŠ a PŠ. Pan starosta nechal hlasovat o rozpočtu se změnami navrženými Ing. Kučerou.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 2, zdrželi se 10

Usnesení nebylo přijato.

 

Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu rozpočtu včetně 1 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ a PŠ.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2020 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2020

Výsledek hlasování: pro 12, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/10/19/ZM bylo přijato.*

 

7. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního. Pan starosta navrhl projednat tuto problematiku na řádném únorovém ZM, aby byl materiál zpracován koncepčně. Pan Ing. Tomáš Kučera přivítal, že bude materiál zpracován zodpovědně. Pan starosta: Materiál bude zpracován s ohledem na finanční realitu. Pan starosta nechal hlasovat o předneseném návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje, že materiál střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2021-2022 bude projednán na řádném zasedání zastupitelstva města v únoru 2020.

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/10/19/ZM bylo přijato.*

 

8. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/120 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201 Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady související s koupí uvedené části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/10/19/ZM bylo přijato.*

 

9. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Paní Mgr. Markéta Burešová: Proč byly vypuštěny místní části a proč byl poplatek zvýšen z původních 50 Kč? Pan starosta: Byl to určitý anachronismus, od r. 2004 nebyl tento poplatek měněn. Mgr. Burešová: Tyto věci mohly být diskutovány s místními částmi. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 13, proti 1, zdrželi se 7

Usnesení č. 9/10/19/ZM bylo přijato.

 

10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Pan starosta doplnil, že poplatek se vztahuje na krátkodobé pobyty, od roku 2021 je maximální částka 50 Kč, pak je na zvážení zvýšení poplatku např. na 10 Kč. Přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/10/19/ZM bylo přijato.

 

11. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Vyzvala přítomné k dotazům, příp. i na přítomného jednatele Technických služeb Velká Bíteš. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, paní místostarostka přednesla návrh usnesení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/10/19/ZM bylo přijato.

 

12. Zápis č. 12/2019 z jednání kontrolního výboru

Předseda výboru pan Alois Špaček seznámil s jednotlivými body zápisu kontrolního výboru: Stanovisko zastupitelstva k zápisu KV 11/2019, bod pořízení sochy J. A. Komenského, Statut zpravodaje. Pan Ing. Ondřej Machola: Dlouhodobě sleduji činnost KV, točíte se v kruhu. Rád bych viděl plán činnosti KV. Neviděl jsem, že byste zkontrolovali jedno usnesení RM nebo ZM, což máte dělat ze zákona o obcích. Zápisy jsou nedostatečné. KV nebyly dodány požadované materiály. Jediný koncept je, že se scházíte jednu středu v měsíci. Pan Špaček: Předseda má stejný hlas jako člen. Pan Mgr. Aleš Koubek: Předseda má rozhodující hlas v KV. Odpovědnost za přípravu jednání má předseda. Pan starosta: Předseda má stejný hlas jako člen. Paní místostarostka: Mám pocit, že plán činnosti tady byl, vzali jsme ho na vědomí, ale byly tam věci, které nelze kontrolovat KV. Mgr. Koubek: Výbor má problém komunikace. Ani usnesení FV nemají reflexi v praxi. Paní místostarostka: To vyplývá z toho, že výbor má poradní funkci. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Jako člen KV jsem zaznamenal na jednom výboru 59 min. spor Koubek Špaček. Uvedl příklad přípravy programu, radní a koaliční partner by neměl být předsedou takového orgánu. Proběhla diskuze mezi ním a panem starostou o počtu hlasů při hlasování na jednom z minulých KV pro odvolání pana Špačka. Ing. Kotačka: KV nemůže předsedu odvolat, ale ZM. Pan starosta: Není pravda, že nebyly dodány materiály. Bylo dodáno vždy to, o co si výbor požádal. Ing. Kotačka: V minulém volebním období jsme čekali na vaši odpověď 6 měsíců. Mgr. Koubek: Materiály byly dodány na stůl, proto se termín odsouval, aby byl čas na jejich prostudování. Pan starosta: Jak jsem na pracovním semináři uvedl, chtěl jsem materiály dodávat kompletně, budeme je tedy dodávat průběžně. Ing. Kotačka: Členové KV, kteří nejsou členy ZM, nedostali materiál k soše. Pan starosta navrhl, aby ZM vzalo na vědomí písemný materiál majetkového odboru k soše J. A. Komenského.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí písemný materiál zpracovaný majetkovým odborem Městského úřadu Velká Bíteš dne 01.11.2019 ve věci pořízení sochy J. A. Komenského a bude poskytnut členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se0

Usnesení č. 12/10/19/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2019 ze dne 13.11.2019.

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se0

Usnesení č. 13/10/19/ZM bylo přijato.

 

13. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3007/14, p.č. 3007/15 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje a rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/5013/2019-BZRM, a to k pozemkům parc. č. 3007/14 a parc. č. 3007/15 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/10/19/ZM bylo přijato.*

 

14. Pořádání Bítešské akademie v sále ZUŠ

Pan starosta udělil slovo předkladateli materiálu panu Ing. Tomáši Kučerovi, který sdělil, že v materiálu rozdaném členům ZM je uveden seznam přednášek organizovaných Kolpingovou rodinou ve spolupráci s KDU-ČSL v sále ZUŠ. Konání přednášek fungovalo bezproblémově, sál je vyhovující, protože je zde bezbariérový přístup a komorní atmosféra. Ředitel ZUŠ, dle předloženého materiálu, dostal příkaz, že sál nemůže poskytovat. Navrhuji, aby rozhodlo ZM, protože v lednu již má být další přednáška. Pan starosta: Akademii pořádá Kolpingova rodina, ale Ing. Kučera jako místostarosta si vzal akci jako garant již v minulém volebním období. ZUŠ nemá ve zřizovací listině doplňkovou činnost a nemůže sál poskytovat. Nemám problém s akademií na ZUŠ, ale pan ředitel činí kroky v rozporu se zakládajícím dokumentem školy. Obrátil se na Mgr. Aleše Koubka, aby s panem ředitelem našel právní cestu, jak tuto záležitost řešit. Pak s tím nikdo nebude mít problém. V příštím roce bychom měli podpořit rekonstrukci KD, aby byla zajištěna bezbariérovost vstupu do KD. Paní místostarostka: Na jakém právním základě užívání sálu vzniklo? Usnesením RM nebo ZM? Představte si, že by se tam něco stalo. Ing. Kučera: Vyrábíme problém, co tady 7 let fungovalo. Přednášky nejsou v ZUŠ omezeny. Paní místostarostka: Bylo nějaké usnesení? Ing. Kučera: Byla ústní dohoda. Mgr. Koubek: Škola poskytovala prostory bezúplatně. Pan starosta: Věc jsme tolerovali, ale je jí třeba dát právní rámec. Ing. Kučera: Vidím za tím snahu starosty, přitom za 7 let nebyl problém. Pan starosta: Nekomunikujete se starostou. Pojďme dát na únorové ZM materiál, který záležitost narovná.

Odchod pana Ing. Tomáše Pelána a pana Zdeňka řezáče v 19:00 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Mgr. Koubek: Město zakáže, ale starosta mohl zavolat, že chybí právní základ a mohli jsme situaci řešit a akce se mohly konat.

Dále se diskutovalo o zveřejňování akce Bíteš hledá borce v rámci programu hodů. Pan Ing. Josef Jelínek: Nezveřejnění této akce v rámci hodů 2018 na plakátech ICKK zapříčinila chyba na straně pracovníků ICKK, za uvedené se omluvil. V roce 2019 již byla akce na plakátech.

Pan Jan Vrba: Pokud budeme akademii řešit na únorovém ZM, je třeba vyřešit termín 19. 1. 2020. Pan starosta se obrátil na Mgr. Koubka: Pokud vás ředitel ZUŠ informoval o vzniklé situaci, mohli jste zavolat starostovi. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Toto by se nemělo dostat na ZM, pokud nejde o změnu zřizovací listiny. Pan Ing. Josef Jelínek: Přednášky dělá také muzeum, ICKK a knihovna. Paní místostarostka: Oceňuji přednášky akademie, teď hledáme jen formu.

Mgr. Koubek přednesl návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš souhlasí s bezúplatným poskytováním prostor sálu budovy základní umělecké školy pro pořádání přednášek a besed v rámci Bítešské akademie a to za podmínky, že to neodporuje zřizovací listině základní umělecké školy a že o tomto poskytování bude mezi Základní uměleckou školou Velká Bíteš a Kolpingovou rodinou uzavřena písemná smlouva.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/10/19/ZM bylo přijato.

 

15. Diskuze

Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Na minulém ZM se ukázalo, že tři radní nedokáží nebo nechtějí odpovědět na dotaz. Nyní se dotazuji pana starosty. Ptal jsem se na KV, kdo mě slyšel, že jsem se o vás vyjádřil, že se chováte jako prasata. Nikdo to nedovedl potvrdit. Jen Mgr. Koubek říkal, že tam nějaká podobná diskuze zazněla. To ukazuje, že předseda KV okamžitě reportuje starostovi, co tam kdo řekl. Podle jednacího řádu ZM očekávám odpověď od pana starosty ve lhůtě 30 dnů, v jakém smyslu byl dotaz pana svinstvo. Dále požaduji, aby se mně pan starosta se stejnou publicitou omluvil. Pan starosta: Dotaz určitě zodpovím. KV zřizuje ZM, je to činnost za odměnu a pokud se urážlivě vyjadřujete o komkoli, je na zvážení, zda takový člověk má vykonávat funkci člena. Ing. Kotačka: Pan Špaček lhal a vy jste to použil na ZM. Pan starosta: Je to tvrzení proti tvrzení. Pan Alois Špaček: Vůbec nevím, jestli se k tomu mám vyjadřovat.

Pan Mgr. Aleš Koubek: Budou grantové programy na rok 2020? Pan starosta: Nebudou. Vedoucí odboru finančního: V rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na všechny dotace a je možno si podat žádost o dotaci přímo z rozpočtu.

Pan Ing. Tomáš Kučera: Dle starosty financujeme speciální školu pro žáky, kteří nejsou z Bíteše. Dostáváme asi 15.500 Kč na žáka, máme 45 žáků. Je to 697 tis. Kč, které získáváme z rozpočtového určení daní. Z rozpočtu města jde na školu 672 tis. Kč. Pro město je spíše zátěží SOŠ. Město dostává od kraje příspěvek 310 tis. Kč. Paní místostarostka: Toto se týká provozu školy, netýká se investic. Příspěvek z kraje byl ponížen, o tom komunikujeme s krajem. Bavili jsme se o investici, snížení počtu žáků bylo vázáno na investici, ne na provoz. Narůstá nám potřeba učeben, protože v rámci přiznaných podpůrných opatření pro děti můžeme naplnit třídu jen 4 žáky.   Nebyla řeč, že by škola na sebe provozně nevydělala. Ing. Kučera: Dle vyjádření starosty, MŠ musí odmítat zájemce z okolních obcí. Z toho vyplývá, že MŠ děláme pro okolní obce. U speciální školy je to problém. Paní místostarostka sdělila, že v případě školy se jedná o stejný princip a přečetla počty žáků dle jejich bydliště. Ing. Kučera: Pokud by speciální škola neměla předškoláky, naplní se nám MŠ.

Pan Eduard Rovenský: RM zřídila 2 komise. Kulturní komise byla vždy zřizována při příspěvkové organizaci ICKK a zřídil ji i ředitel ICKK Ing. Jelínek.

Odchod pana Zdeňka Mazánka, pana Jana Vrby a paní JUDr. Aleny Malé v 19:27 hodin (celkem přítomno 16 členů ZM).

Pan starosta se vyjádřil k rekonstrukci speciální školy, popsal její finanční nákladovost. Akce SpŠ a MŠ nestojí proti sobě, hledáme na ně zdroje.

Příchod pana Zdeňka Mazánka v 19:29 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Odchod pana MUDr. Jaroslava Štefka v 19:30 hodin (celkem přítomno 16 členů ZM).

Příchod paní JUDr. Aleny Malé v 19:31 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Příchod pana Jana Vrby 19:32 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan starosta se vyjádřil ke vzniku komisí RM. Sdělil jmenovitě složení Stavební a dopravní komise a Kulturní komise. Zaznamenali jsme, že při ICKK je komise, žádné zápisy z této komise vedení města neobdrželo. Činnost ustanovené Kulturní komise RM se netýká jen ICKK, ale širší oblasti. Pokud bude zájem o informace z činnosti této komise, bude ředitel ICKK hostem. Pan Rovenský: Jaká bude pracovní náplň Kulturní komise?

Odchod pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 19:38 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Pan starosta: Řešení kultury ve městě, bude dávat připomínky ke kulturnímu dění ve městě, k záležitostem Bítešských hodů, k záměru aktivit v budově bývalého pivovoaru. Je to širší záběr než KK při ICCKK. Pan Rovenský: V KK při ICKK jsou lidé, kteří ji dělají v dobré víře, zdarma a nebyli o tom informováni. Mgr. Koubek: Jaký je vztah těchto komisí? Je to zbytečné, stačila by jedna. Klidně jednu rozšiřme. Pan starosta se obrátil na ředitele ICKK, jaký má jeho komise statut, informace jsme nedostali. Ing. Jelínek: Tu komisi tvoří lidé, kteří se věnují spíše populární hudbě, nezahrnuje celé portfolio. Pan Rovenský: Budeme se přít, která komise má pravdu ohledně hodů. Pan starosta: Dal bych tomu šanci.

Ing. Kučera: Jakým klíčem byla tvořena Stavení a dopravní komise, chybí tam náš zástupce. Pan starosta: Není to politický orgán. Ing. Kučera: Proč je tedy předseda komise z vaší kandidátky a členy další osoby, které ve volbách kandidovaly? Pan starosta: Šlo i o určitou kontinuitu, některé osoby tam působily dlouhodobě. Pan Vrba bude mít v RM na starosti strategické plánování a je to provázanost na RM. Mgr. Koubek: Bylo zvykem, že v komisích měly zastoupení všechny strany. Pan starosta: Vidíme na výborech ZM, že při politickém obsazení orgán nefunguje, je to politické kolbiště. Mgr. Koubek: Za 8 let toho ví nejvíce Ing. Kučera a navrhovali bychom ho z hlediska kontinuity. Ing. Kučera: Šlo o to, aby zástupci za KDU-ČSL tam nebyli. Řešíš, aby to nebylo kolbiště tak, že si navrhneš svoje lidi. Nám teď bud scházet informovanost. Diskutovalo se o personálním složení Stavební a dopravní komise. Mgr. Burešová: Chybí mi komunikace ze strany radnice. Pan starosta jí navrhl osobní setkání. Mgr. Burešová: Za celý rok neproběhlo setkání s místními částmi. Ing. Machola: Začněme tím, že budou uvolňovány podkladové materiály RM a zápis RM. Dotaz na Ing. Jelínka na páteční program hodů. Jelínek: Bude obdobný jak v minulosti. Mgr. Koubek: Jednací řád komisí je? Je možná účast zastupitelů? Požádal o zasílání termínů komisí zastupitelům. Připojil se k požadavku Ing. Macholy. Pan starosta: Termíny jednání komisí jsou jejich záležitostí. Paní místostarostka: Museli bychom zřejmě sáhnout do jednacích řádů.*

 

16. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:03 hodin.