09/19 - 11.11.2019 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 9/2019

konaného dne 11.11.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Janšta, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:15 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina (21 členů zastupitelstva města), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu zastupitelstva města. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Vojtěcha Pernicu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Vojtěcha Pernicu.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/9/19/ZM bylo přijato.*

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání dle návrhu rady města a vyzval k případným návrhům na doplnění. Pan Ing. Tomáš Kučera navrhl vypuštění bodu 4 „Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na 35 mil. Kč – prodloužení splatnosti“ z programu. Zdůvodnil to skutečností, že pracovní seminář ZM k návrhu rozpočtu na rok 2020 se má konat po skončení tohoto zasedání, tam je možno záležitost projednat a případně bod zařadit do ZM v prosinci. Pan Eduard Rovenský: Bylo by vhodné diskutovat na pracovním semináři a řešit až za měsíc. Předseda finančního výboru pan Ing. Ondřej Machola navrhl zařadit jako bod 3 zápis č. 08/2019 z jednání finančního výboru. Pan starosta dal hlasovat nejprve o navržených změnách programu a pak o celém programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje doplnění zápisu č. 08/2019 z jednání finančního výboru do programu zasedání jako bod 3.

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/9/19/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje vyřazení bodu 4 „Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na 35 mil. Kč – prodloužení splatnosti“ z programu zasedání.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 12, zdrželi se 0

Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis č. 08/2019 z jednání finančního výboru
 4. Ukončení členství města Velká Bíteš v destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.
 5. Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na 35 mil. Kč – prodloužení splatnosti
 6. Rozpočtová opatření č. 10-13/2019 schválená RM na vědomí
 7. Rozpočtové opatření č. 14/2019 ke schválení
 8. Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2019
 9. Účetní závěrka města k 30. 9. 2019 na vědomí
 10. Doplněk přílohy ke zřizovací listině Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace (předání movitého majetku pořízeného při revitalizaci ZŠ k hospodaření)
 11. Poskytnutí daru SDH Košíkov
 12. Dotace z rozpočtu města
 13. Rozhodnutí ve věci pořízení Změny č. 10 ÚP města Velká Bíteš
 14. Vydání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 16. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 118 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 2180/25 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1239/1, části pozemku p.č. 1220/1, části pozemku p.č. 3011/32 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Směna pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1606 v k.ú. Březské
 23. Směna pozemku p.č. 187/8 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatný převod částí pozemku p.č. 2115/1 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí budovy č.e. 15 v k.ú. Níhov
 26. Odpis pohledávky
 27. Zápis č. 10/2019, 11/2019 z jednání kontrolního výboru
 28. Diskuze
 29. Závěr

Výsledek hlasování: pro 16, proti 5, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/9/19/ZM bylo přijato.

 

3. Zápis č. 08/2019 z jednání finančního výboru

Předseda výboru pan Ing. Ondřej Machola seznámil přítomné s obsahem zápisu, zejména upozornil na problémy spojené se zadlužeností města. K bodu 11 zápisu Vyúčtování investiční akce Babinec interpeloval tajemnici s dotazem, jakým způsobem si mají shánět podklady, od srpna se jim nedaří získat materiály k akci Babinec. Finanční výbor to chápe tak, že si může materiály vyžádat bez ohledu na druh materiálu. Můžeme se bavit o materiálech např. k určitému datu nebo s určitou revizí. Ale nemůže se finanční výbor ztotožnit s tím, že materiály nejdříve projdou přes radu nebo přes jiný orgán. Má toto oporu v zákoně? Tajemnice odpověděla, že je třeba přednostně postupovat podle jednacího řádu výboru. Pokud tam není tato problematika blíže upravena, použije se analogicky ustanovení zákona o obcích o právu člena zastupitelstva vyžádat si informace od pracovníků úřadu. Pan Mgr. Aleš Koubek: Finanční výbor ne? Tajemnice: Předseda výboru je členem zastupitelstva, takže v tom nevidím problém. Pan Ing. Tomáš Kučera: Jde o to, že materiály k vyúčtování Babince nebyly finančnímu výboru opakovaně dodány s odůvodněním, že to musí nejdříve schválit rada města, což podle nás nemá oporu v zákoně o obcích, protože finanční výbor je zodpovědný zastupitelstvu a rada města do toho nemůže zasahovat. Dotaz měl spíše znít, zda materiály musí projít radou města, než je dostane finanční výbor. Tajemnice: Pokud tady vzniká nějaká nejasnost, rozpor, tak zřizovatelem výboru je zastupitelstvo, které by mělo o sporné otázce rozhodnout. Ing. Kučera: Zákon to nedefinuje? Tajemnice: Jak jsem uvedla, předseda výboru jako člen zastupitelstva může požadovat informace přímo od pracovníků úřadu. Mgr. Koubek: Jak to bude do budoucna, budou materiály poskytovány po projednání radou, nebo budou výbory dostávat materiály přímo? Pan starosta: Na společném jednání výborů jsem se snažil vysvětlit, že předchozí materiály, které šly v minulosti, nebyly přesné jednak z hlediska rozsahu a jednak ve finančních částkách. Požádal jsem členy výborů, aby akceptovali to, že materiál, který jde do rady, tak bude materiál konečný, za kterým si musí stát odbory, potažmo vedení města. Nejsou tady žádné zákazy poskytovat materiály výborům. Pokud bude ze strany předsedy výborů zájem, je tam cesta, jakým způsobem doklady pro zastupitele získat. Mgr. Koubek: Takže když si je vyžádá předseda výboru, tak je nemůže poskytnout ostatním členům výboru? To je podklad nanic. Pan starosta: Byly přijaty kroky k tomu, aby podklady byly zpracovávány tak, aby vyhovovaly potřebám vedení i výborů. Nejde o to, abyste byli odstaveni od informací, jde o to, abyste materiály dostali kompletní. Ing. Machola: Pokud jde o akci Babinec, tak je profakturováno určitě 99%, takže je to těžkopádné. Pan starosta sdělil, že dnes bude akce Babinec předložena na pracovním semináři, přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 08/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 4/9/19/ZM bylo přijato.*

 

4. Ukončení členství města Velká Bíteš v destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Pan Eduard Rovenský: U schvalování společnosti jsem byl. Smyslem bylo zajistit propagaci. Původní jednatel tam již není. Z mého pohledu je nyní členství zbytečné. Pan Ing. Josef Jelínek: Dal jsem podnět k tomu, aby se celá záležitost přešetřila. Peníze z měst šly na plat zaměstnankyně. Z našeho hlediska jde o absolutně neúčelně vynaložené peníze. Pan starosta shrnul důvody založení destinační společnosti a vývoj fungování této společnosti. Pan Rovenský: Nyní je předsedou pan Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě. Jednatel není apolitický. Nesouhlasí s tím, že pro Bíteš nemá smysl Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. Má význam především pro malé okolní obce. Pan starosta: Účel Koruny Vysočiny se nenaplnil, a proto budu hlasovat pro návrh usnesení, které vám bylo předloženo v podkladových materiálech.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje vystoupení města Velká Bíteš z destinační společnosti Koruny Vysočiny, z.s., IČ 044 15 868, se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, a to ke dni 31.12.2019.

2. Zastupitelstvo města Velká Bíteš ukládá Ing. Milanu Vlčkovi, starostovi města, odeslat písemné oznámení o vystoupení města Velká Bíteš z destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s., IČ 044 15 868, se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, předsedovi této destinační společnosti.

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/9/19/ZM bylo přijato.

 

5. Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na 35 mil. Kč – prodloužení splatnosti

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního. Pan starosta doplnil, že prodloužení splatnosti úvěru nám pomůže nastartovat investiční akce v příštím roce. Dále informoval, že v pátek proběhlo oficiální jednání se společností Alzheimer Home, společnosti Penta, které mají zájem o odkup projektu domova se zvláštním režimem v lokalitě U Stadionu. Je to jedna z položek plnění rozpočtu. Pokud bude celá záležitost odsouhlasena, bude mít vliv na celkové uspořádání pozemků v území. Pracujeme na tom, aby se v příštím roce naše investice kapitalizovala. Reagujeme tak na podmínky dotace MPSV. Míra podpory pro objekty našeho typu klesá. Požadujeme do 22.11.2019 oficiální cenovou nabídku, následně tuto záležitost projednat v radě města a případně hledat konkurenční nabídky. Máme možnost prodat toto území o rozloze asi 8 tis. m2 na výstavbu bytových domů, ale záměr domova byť soukromého typu je pro nás důležitější. Prodloužení splatnosti úvěru nám dává podmínky pro přípravu akcí typu MŠ, SpŠ, dokončení Nové čtvrti. Pan Eduard Rovenský: Rozhodujeme o prodloužení splácení úvěru na revitalizaci ZŠ, ne o dalších akcích. Zastupitelstvo by se mělo chovat hospodárně, jsme tady na 4 roky. Ti co přijdou po nás, si řeknou, co jsme tady dělali. Kdyby se schvalování posunulo o měsíc, není to nic proti ničemu a můžeme si to říci na pracovním semináři. Paní Mgr. Markéta Burešová: Pokud se zvažuje prodej soukromé společnosti a přijdou příjmy do rozpočtu, pak není potřebné prodlužovat úvěr. Počítá město s tím, že náklady v soukromém zařízení budou mnohonásobně vyšší, než kdyby služby poskytovalo město ve své péči? Náklady v takovém soukromém zařízení jsou i přes 20 tis. Kč/měsíc + příspěvek na péči. Pan MUDr. Svatopluk Horek: U nás jsou také náklady 20 tis. Kč. Paní místostarostka: Jednání jsou zatím na začátku. Pan Mgr. František Melichar: Není možné to posunout po pracovním semináři na příště? Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Jaký je finální účet za školu včetně úroků? Pan starosta: Finální účet jste obdrželi od pana Ing. Bednáře. Ing. Kotačka: Kolik to bude s tímto úvěrem? Pan starosta: Prodloužení úvěru nám pomůže v průběžném zafinancování akcí, např. po jednání s ředitelem HZS pozemek u hasičské zbrojnice. Ing. Kotačka: Na můj dotaz jaký bude finální účet za školu, se mi dostalo odpovědi, že jste jednali s hasiči. Finanční situace města není příliš dobrá. Pan starosta: Odpovídal jsem současně vám i panu Melicharovi. Pan Mgr. Aleš Koubek: Co zásadního nám brání, abychom to nechali na pracovní seminář a řešili na ZM za měsíc? Pan starosta: V tomto okamžiku je návrh, zda prodloužit, či neprodloužit. Pomůže nám to v řadě případů, mimo jiné i u hasičské zbrojnice. Je shoda rady města na postupu, který tady byl navržen. Pan Rovenský: Nezazněl ani jeden argument, proč nelze posunout o měsíc. Pan Ing. Tomáš Kučera: Už když jsme schvalovali minulý rozpočet, tak jsem připomínal a finanční výbor také, že jsou nereálné částky 21 mil. za byty, 14 mil. za pozemky, 4 mil. příspěvek na vybudování kanalizace, 800 tis. od lesů. Dnešní rozpočtové opatření to dokazuje. Chtěl jsem, aby rozpočet byl nastaven reálně. Reakce na usnesení finančního výboru nebyly. Ještě v dubnu jste neuvažovali o žádném úvěru. Když jsme schvalovali sochu, měli jsme nějaké peníze navíc ze soudu. Ani členové RM netušili, že se chystá další úvěr za 35 mil. Za tři týdny jsme schvalovali úvěr na 35 mil. Kč na rok. Posunuli jsme se o pár měsíců tak, že my budeme splácet asi 1 mil., zbytek ti po nás. Proto jsem navrhoval, abychom se o tom pobavili na semináři. Chtěl bych slyšet, jaké akce budeme dělat. U MŠ budeme hrubě přes 60 mil. Kč, kde máme dát 19 mil. ze svého a vůbec se nebavíme o SpŠ za 31 mil., kde máme dát ze svého 12 mil. Měli bychom mít jasno, které akce a jak je budeme financovat. Mgr. Burešová: Zákonná hranice je 60% podílu úvěrů na průměrných příjmech za poslední 4 roky, my budeme mít přes 100 %. Co to pro nás znamená? Vedoucí odboru finančního: Město by nemělo přijít o peníze. Ze strany Ministerstva financí dojde k zadržení části daňových příjmů, ale město si o ně požádá. Jakmile budou uvolněny, musí se použít na splátku úvěru. Příští rok bychom se měli dostat do souladu se zákonem.

Odchod pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 18:19 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan starosta: Pokud nejsou další dotazy a připomínky, končím diskuzi k tomuto bodu a navrhuji hlasovat o předloženém návrhu usnesení, který jste měli v materiálech. Kdo je pro? Ing. Kučera: Dávám protinávrh. Pan starosta: Už jsem ukončil diskuzi, již hlasujeme o návrhu usnesení podle podkladových materiálů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 99023719700 ve výši 35 mil. Kč, kterým se mění výše úrokové sazby na 1,67 % p. a. a doba splácení na 9 let s Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 dle podmínek stanovených v dodatku.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 12, proti 8, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/9/19/ZM bylo přijato.*

 

Příchod Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 18:20 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Pan Rovenský: Omlouvám se z pracovního semináře, účast je zbytečná.

 

6.  Rozpočtová opatření č. 10-13/2019 schválená RM na vědomí

Vedoucí odboru finančního seznámila členy ZM s rozpočtovými opatřeními č. 10/2019 schváleným RM dne 16.09.2019, č. 11/2019 schváleným RM dne 30.09.2019, č. 12/2019 schváleným RM dne 07.10.2019 a č. 13/2019 schváleným RM dne 29.10.2019. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Je tam 3x navýšení, mohl jste říct celou částku, ale já si ji sečtu sám. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtových opatření města č. 10, 11, 12 a 13 roku 2019 schválených na radě města.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 7/9/19/ZM bylo přijato.*

 

Pan Mgr. Aleš Koubek: Mám jednu technickou k jednacímu řádu ZM. V bodě o úvěru byl porušen jednací řád. Jedna věc je rozprava, jedna věc je hlasování. Jednací řád říká, že hlasování probíhá po ukončení rozpravy ke každému bodu. Jestliže byly uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Po ukončení rozpravy chtěl Ing. Kučera vznést svůj protinávrh a nebylo mu to umožněno. Pan starosta: Není to pravda, probíhalo již hlasování. Mgr. Koubek: Nedal jsi prostor pro návrhy a nepřečetl jsi návrh usnesení.

 

7. Rozpočtové opatření č. 14/2019 ke schválení

S návrhem rozpočtového opatření seznámila členy ZM, vedoucí odboru finančního.

Odchod pana Eduarda Rovenského a pana Zdeňka Mazánka v 18:28 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Odchod pana Mgr. Františka Melichara v 18:30 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan Ing. Tomáš Kučera: Tímto rozpočtovým opatřením požehnáme, že jsme bez hlubšího zamyšlení, schválili prodloužení úvěru. Obrátil se na pana Zdeňka Řezáče, jestli ví, na co přesně bude 35 milionů. Pan Řezáč: Já nemluvím, ale dělám. Kdybych mluvil jak ty, tak se tady hodně věcí neudělá. Paní místostarostka: Nemůžeme jít mimo  rozpočet. Ing. Kučera: Ptám se radních, jestli o tom něco ví.

Příchod pana Zdeňka Mazánka a pana Mgr. Františka Melichara v 18:33 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan starosta: Prioritou č. 1 je Nová čtvrť, dále navýšení výkupu pozemků z důvodu přípravy severozápadního obchvatu. Přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 14/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 12, proti 7, zdrželi se 1

Usnesení č. 8/9/19/ZM bylo přijato.*

 

8. Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2019

Odchod pana Ing. Tomáše Kučery v 18:35 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 10. 2019.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 9/9/19/ZM bylo přijato.*

 

9. Účetní závěrka města k 30. 9. 2019 na vědomí

Příchod pana Eduarda Rovenského v 18:37 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

S účetní závěrkou seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30. 9. 2019.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 10/9/19/ZM bylo přijato.*

 

10. Doplněk přílohy ke zřizovací listině Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace (předání movitého majetku pořízeného při revitalizaci ZŠ k hospodaření)

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje předat Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci, se sídlem Sadová 579, Velká Bíteš, k hospodaření majetek města Velká Bíteš vymezený v doplňku přílohy zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ke dni 11. 11. 2019.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 11.11.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/9/19/ZM bylo přijato.

 

11. Poskytnutí daru SDH Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov finanční dar na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. 6106/19 ve výši 51.300 Kč a uzavřít darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 12/9/19/ZM bylo přijato.*

 

12. Dotace z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta s tím, že v rámci tohoto bodu jsou tři materiály, které budou postupně navrhovány k hlasování.

Příchod pana Ing. Tomáše Kučery v 18:40 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Pan Eduard Rovenský vyjádřil poděkování panu Jiřímu Jelínkovi za jeho aktivitu v FC PBS Velká Bíteš a že tento bod za KDU-ČSL podpoří. Paní Mgr. Markéta Burešová: Měla by být upřesněna pravidla, za jakých podmínek jsou dotace poskytovány. Seminář měl být načasován před týdnem. Pan Mgr. Aleš Koubek: Dohodli jsme se, že pravidla zrevidujeme, aby pravidla vycházela vstříc potřebám klubů. Pan starosta: Výstupy sdělíme na pracovním semináři. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Pokud víme, že FC potřebuje 2,5 mil. Kč, neschovávejme to pod roušku práce s mládeží. Proč dáváme 100 tis. Kč na účetnictví? Nemáme peníze, ale máme na sport 2,5 mil. Kč. Pan starosta: Minule tady bylo, že máme dát peníze na trenéry, ale kluby si požádaly o dotaci na provoz a z toho mohou průběžně financovat i trenéry. Postupně přečetl návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat.

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7499/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 13/9/19/ZM bylo přijato.*

 

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7247/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 14/9/19/ZM bylo přijato.*

 

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7245/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 15/9/19/ZM bylo přijato.*

 

13. Rozhodnutí ve věci pořízení Změny č. 10 ÚP města Velká Bíteš

Odchod pana Ing. Tomáše Kučery a paní JUDr. Aleny Malé v 18:54 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Odchod pana Ing. Josefa Jelínka v 18:55 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Ladislav Homola.

Příchod pana Ing. Tomáše Kučery, paní JUDr. Aleny Malé a pana Ing. Josefa Jelínka v 18:57 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Odchod paní Mgr. Markéty Burešové v 19:03 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Ing. Tomáš Kučera: Navrhuji, aby byla zřízena stavební komise, protože informace se k nám dostanou až na zastupitelstvu. Vůbec se na pořízení nového ÚP nepodílíme, nemáme informace. RM nespolupracuje s lidmi, kteří jsou z oboru a byli v minulosti přínosem.

Odchod pana MUDr. Jaroslava Štefka v 19:05 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan starosta: Čekal jsem pochvalu, že nedrobíme ÚP a připravujeme nový ÚP. Podněty ze změny č. 10 bychom převedli do nového ÚP, jehož dokončení by bylo asi za 2 roky. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Ptal jsem se přes kontrolní výbor, zda komise bude. Předseda výboru odpověděl, že až se bude něco chystat, bude komise svolána. Širší část občanů by o tom měla spolurozhodovat. Pan starosta: Celý systém zjednodušujeme. Výtka, že nefunguje stavební komise, na to nemá vliv. Ing. Kotačka: Jde tady o princip spolurozhodování.

Příchod paní Mgr. Markéty Burešové v 19:10 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš na základě požadavků krajského úřadu na zpracování variantního řešení a dokumentace posouzení vlivů na ŽP (SEA) u některých podnětů do Změny č. 10 ÚP města Velká Bíteš rozhoduje nepořídit Změnu č. 10 ÚP města Velká Bíteš s tím, že podněty uplatněné do změny č. 10 budou na základě požadavku města Velká Bíteš prověřeny v rámci řešení pořizovaného „nového“ Územního plánu Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

termín: 11.01.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 16/9/19/ZM bylo přijato.*

 

Pan starosta vyhlásil přestávku s tím, že zasedání bude pokračovat v 19:25 hodin. Po ukončení přestávky bylo přítomno 19 členů ZM.

 

14. Vydání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Ladislav Homola.

Příchod pana Eduarda Rovenského v 19:27 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Příchod pana Ing. Ondřeje Macholy v 19:28 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Odchod pana Eduarda Rovenského v 19:35 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Příchod pana Eduarda Rovenského v 19:37 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Pan Eduard Rovenský se vyjádřil k dílčí změně 8-9, tj. k návrhu na změnu využití plochy luk a pastvin na pozemcích p.č. 2537/3, 2538/1 a 2539/15 v k.ú. Velká Bíteš částečně na plochu pro dopravu (s využitím na parkoviště, odstavné plochy a garáže pro osobní automobily) tak, že, dle něho, je nyní plocha významným prvkem krajiny a mění se na dopravu, což není v blízkosti rodinných domů vhodné. Pan Mgr. Aleš Koubek: Dá se tato dílčí věc vyndat? Vedoucí OVŽP: Ne. Pan starosta: Majitelem pozemku je pan . Přes tento pozemek nově vede kanalizace z lokality Babinec. Majitel požádal o přeřazení tohoto pozemku v ÚP. Vedoucí OVŽP: Dílčí změna proběhla v rámci procesu třemi projednáními i orgánem ochrany přírody a krajiny. Pan starosta přečetl návrh usnesení. Před zahájením hlasování oznámili střet zájmů pan Ing. Milan Vlček, pan MUDr. Jaroslav Štefek a pan Ing. et Ing. Jan Václav Brym, nehlasovali.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí zprávu pořizovatele k návrhu na vydání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš formou opatření obecné povahy

2. souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny a vypořádány v příloze č. 6 b) opatření obecné povahy č. 1/2019

3. rozhoduje o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš dle přílohy č. 6 a) opatření obecné povahy č.1/2019

4. vydává Změnu č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy č. 1/2019, jak je obsaženo v předloženém návrhu

5. ukládá odboru výstavby a ŽP MÚ Velká Bíteš zajištění:

- zpracování čistopisu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš

- vyhotovení úplného znění Územního plánu města Velká Bíteš po provedené změně územního plánu.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 15, proti 1, zdrželi se 2

Usnesení č. 17/9/19/ZM bylo přijato.*

 

15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Pan Mgr. Aleš Koubek: Částka 250 Kč se vynakládá na tříděný odpad? Pan starosta: To je paušální částka, další část poplatku je podle nákladů. Plast se musí ještě přetříďovat, vznikají další náklady na režii společnosti, pracovníky TS. Tato částka dokrývá další náklady na odpady. Mgr. Koubek: Bioodpad by bylo vhodné vyvážet i přes zimu, třeba i v delším intervalu. Paní místostarostka: Hovořili jsme o tom s ředitelem TS, myslím, že to tak bude. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 18/9/19/ZM bylo přijato.

 

16. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 118 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Pan Eduard Rovenský: Jsou ty dřevníky využívané? Pan starosta: Objekt jsme zabezpečili mřížemi a čeká na řešení, nájemníky tam nemáme. Záměr na využití objektu na volnočasové aktivity v minulosti projednávala RM. Nyní návrh předložily občanky z Velké Bíteše. Pan Mgr. Aleš Koubek: Nepatřilo by kůlny zbourat a pozemek pronajmout? Paní místostarostka: Žádost byla formulována pro stavební aktivitu. Vedoucí OM: Žadatel měl záměr stavebně se rozšířit. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 19/9/19/ZM bylo přijato.*

 

17. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 2180/25 v k.ú. Velká Bíteš

Odchod pana Eduarda Rovenského v 20:27 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2180/25 o výměře cca 160 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/9/19/ZM bylo přijato.*

 

18. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1239/1, části pozemku p.č. 1220/1, části pozemku p.č. 3011/32 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 20:33 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1220/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 55 m2, části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 3011/32 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 21/9/19/ZM bylo přijato.*

 

19. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš

Příchod pana Eduarda Rovenského v 20:34 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 20:35 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2538/5 o výměře cca 1150 m2, příp. o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 22/9/19/ZM bylo přijato.*

 

20. Směna pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš

Odchod pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 20:36 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 20:38 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3076-41/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků bude uhrazen městem Velká Bíteš ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 23/9/19/ZM bylo přijato.*

 

21. Směna pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení. Před zahájením hlasování oznámil střet zájmů pan Ing. Milan Vlček, nehlasoval.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 580/6 zahrada o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví za část pozemku p.č. 589/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků bude uhrazen městu Velká Bíteš ve výši 3.120,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/9/19/ZM bylo přijato.*

 

22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1606 v k.ú. Březské

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1606 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 107 m2 v k.ú. a obci Březské z vlastnictví Obce Březské, IČ: 00489468, Březské 55, 594 53 za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/9/19/ZM bylo přijato.*

 

23. Směna pozemku p.č. 187/8 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, dal hlasovat o návrhu usnesení dle předloženého materiálu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 187/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 184 zastavěná plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš se závazkem města zajistit na vlastní náklady přeložku plynové přípojky nacházející se na pozemku p.č. 187/7 v k.ú. Velká Bíteš do 30.06.2020. Do doby přeložení plynové přípojky ji město strpí na stávajícím místě tak, aby nebyly žádným způsobem narušeny dodávky plynu k budově č.p. 155, objekt k bydlení, jenž je součástí pozemku p.č. 184 v k.ú. a obci Velká Bíteš vyjma nezbytné doby k realizaci přeložky plynové přípojky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 26/9/19/ZM bylo přijato.*

 

24. Úplatný převod částí pozemku p.č. 2115/1 v k.ú. Velká Bíteš

Odchod pana Ing. Tomáše Kučery v 20:45 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

- část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 21.030,- Kč,

- část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49.070,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 27/9/19/ZM bylo přijato.*

 

25. Úplatné nabytí budovy č.e. 15 v k.ú. Níhov

Příchod pana Ing. Tomáše Kučery v 20:47 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Ing. Ondřeje Macholy v 20:48 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřijmout nabídku na úplatný převod budovy č.e. 15 stavba pro rodinnou rekreaci na p.č. 1046 v k.ú. Níhov, obec Níhov za cenu 400.000,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš a vzdát se tím zákonného předkupního práva k jejímu nabytí do vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 28/9/19/ZM bylo přijato.*

 

26. Odpis pohledávky

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. Ondřeje Macholy v 20:49 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 45.565,00 Kč spolu s příslušenstvím z účetnictví města za dlužné nájemné a náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 29/9/19/ZM bylo přijato.*

 

27. Zápis č. 10/2019, 11/2019 z jednání kontrolního výboru

Předseda výboru pan Alois Špaček seznámil s uvedenými zápisy kontrolního výboru. Zejména zmínil body, ve kterých KV řešil porušení jednacího řádu ZM, sochu J. A. Komenského, statut zpravodaje, zveřejňování zápisů výboru, zeleň a dopravní značky, termíny ZM dle jednacího řádu na webových stránkách, obsazení obchodu na Masarykově náměstí. Pan starosta požádal členy výboru, aby si nejprve vyžádali podklady a pak teprve přijímali usnesení.

K bodu porušení jednacího řádu ZM: Paní místostarostka sdělila svoje vyjádření, které členové ZM obdrželi v podkladových materiálech. Zdůvodnila, že se nejednalo o porušení jednacího řádu. Navíc zdůraznila, že jednací řád není právní předpis, je to soubor pravidel ZM, případné porušení jednacího řádu nemá žádné právní důsledky. Pan starosta: ZM by mělo ukončit diskuzi o těchto záležitostech a posoudit, zda byl porušen jeho jednací řád. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Pan Černý tady vystoupil a pan starosta řekl, že to bylo svinstvo. Čekal jsem, že bude vysvětleno, v čem bylo svinstvo. Myslím, že takové termíny by tady neměly padat. Pan starosta: Nebudu komentovat, na výboru se o nás vyjadřujete, že se chováme jako prasata. Pan Mgr. Aleš Koubek se vyjádřil, že diskuze nebyla ukončena, ale nepovažuje to za zásadní porušení jednacího řádu, je to věc názoru. Závažnější je dnešní hlasování o úvěru. Paní místostarostka navrhla, aby ZM přijalo usnesení, že ZM nesouhlasí se závěrem kontrolního výboru v předmětném usnesení. Mgr. Koubek: Je třeba posoudit a pustit si záznam. Pan starosta: ZM by mělo rozhodnout, zda bude promítán záznam z 10.06.2019. Pan Eduard Rovenský: Jestli je reálné záznam promítat, navrhuji hlasovat jednotlivě. Ing Kotačka: Usnesení kontrolního výboru odsouhlasilo 5 členů KV. Pan starosta: Na základě podnětu pana Koubka budeme hlasovat, zda bude dnes promítán záznam ZM z 10.06.2019. Je třeba jednoznačně ukončit neustálé zpochybňování ze strany KV. Pan Ing. Tomáš Kučera: Je to tady probíráno, protože to navrhl předseda KV. Ing. Kotačka popsal, jak vzniklo a probíhalo projednávání tohoto bodu ve výboru. Dále se diskutovalo se o znění usnesení ZM a o fungování kontrolního výboru.

K bodu socha J. A. Komenského: Pan starosta udělil slovo referentovi OM, který seznámil s postupem při výběru sochy dle zaslaného materiálu. Pan Rovenský: V materiálu je datum, kdy RM rozhodla o výjimce? Referent OM: O výjimce rozhodl starosta města, RM vzala na vědomí tuto výjimku podle pravidel. Paní Mgr. Markéta Burešová: Z materiálu vyplývá, že signálem pro sochu byla projektová dokumentace v březnu 2019 a z důvodu časového presu byl osloven 1 sochař. Uvedla  vyjádření starosty ve Zpravodaji, že model sochy byl představen v muzeu v rámci loňských hodů. Na ZM 10.06.2019 nebylo o výjimce nic řečeno. Pravidla byla porušena, důvody pro výjimku se nezakládají na pravdě. Pan starosta: Myšlenka vznikla již v době projektování. Až po návštěvě ateliéru jsme řešili, zda nabídku přijmout. V pravidlech jsme zúžili zákonný limit pro veřejnou zakázku. RM zná svoje vlastní pravidla pro zakázky malého rozsahu. Mgr. Burešová: Šlo mně o časový sled. Když na hody byla maketa, mohlo být osloveno 5 sochařů. Pan starosta: Byla ve hře i abstraktní díla. Mgr. Burešová: Bylo dost času na soutěž. Referent OM: V prosinci 2018 bylo rozhodnuto řešit předprostor a tam byl navržen umělecký předmět. Mgr. Burešová: Nechápu, proč je jako důvod výjimky uvedeno málo času. Pan Rovenský: Jsem ve výsledku rád, že tady socha je. Pan je významný sochař. Mgr. Koubek: Nedostali jsme na KV vysvětlení. Pan starosta: Co bylo požadováno, bylo předloženo. Mgr. Burešová: Trváte na tom, že výjimka musela být udělena, protože bylo málo času? Pan starosta: Bylo tam více faktorů, i časové hledisko byl důvod. Jsou nachystány smlouvy o poskytnutí darů na sochu ve výši 450 tis. Kč. Přečetl firmy, které již zaplatily. Ing. Kučera: Píšete, že zadavatel má konkrétní představu o podobě díla. Sochař dostal úkol vytvořit sochu jak na Mendelově univerzitě? Mělo dát ZM umělci zadání. Referent OM: Představa byla o výšce sochy, umělec dává návrh a ten se schvaluje. Ing. Kučera: Uvádíte, že nedodržení tohoto termínu by bylo nezhojitelnou společenskou újmou. Pan starosta: Odhalení sochy bylo součástí slavnostního otevření ZŠ. Pan Rovenský: Návrh sochy byl odsouhlasen kdy? Pan starosta: RM navštívila ateliér a shodla se, že tam bude toto dílo. Pan Rovenský: Měl být pozván pan. Pan starosta: Budu předkládat ZM, že zadání zakázky bylo v souladu s pravidly.

K bodu statut zpravodaje: Pan Ing. Josef Jelínek: Dne 15.10.2019 jsem napsal tajemníkovi výboru, že statut je zpracován a že jsem ochoten členy KV s ním seznámit. Zdůraznil ale, že potřebuje finanční prostředky a že je problém s personálním obsazením. Mgr. Koubek: Chtěli jsme se vyjádřit dřív, než bude statut vydán.

K bodu zveřejňování zápisů výboru: Paní místostarostka: Když se schvaloval jednací řád výborů, tak tam tento požadavek nebyl. Zmínila nepřesnost v zápisu finančního výboru, která je pak následně na ZM vysvětlena. Zápis FV s nepřesností by byl již zveřejněn? Kdy budeme zveřejňovat, až se zápisem seznámí ZM? Ing. Kučera: Navrhuji, že po projednání v ZM budou zápisy zveřejněny. Paní místostarostka: Ať je v tomto smyslu navržena změna jednacího řádu. Pan starosta: Není možné zveřejnit bez možnosti reakce ZM. Pan Rovenský: Zastupitel má právo přijít na KV. Byl bych rád, kdyby předseda odesílal termíny, kdy výbor zasedá. Mgr. Koubek citoval z metodického materiálu MV k činnosti výborů. Ing. Kotačka sdělil pravidelné termíny konání KV.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 10/2019 ze dne 18.09.2019 a č. 11/2019 ze dne 9.10.2019.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 3

Usnesení č. 30/9/19/ZM bylo přijato.*

 

17. Diskuze

Proběhla diskuze o stanovení termínu pracovního semináře ZM k návrhu rozpočtu na rok 2020.

Odchod pana Zdeňka Řezáče a pana Ing. Josefa Jelínka v 22:12 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan Eduard Rovenský: Rozhodnutí RM ohledně hodů nemají právní oporu.

Odchod pana Ing. Tomáše Pelána v 22:13 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Odchod pana MUDr. Svatopluka Horka, pana Vojtěcha Pernici a pana MUDr. Jaroslava Štefka v 22:14 hodin (celkem přítomno 15 členů ZM).

Pan Rovenský: Jako zřizovatel nemáte právo určovat termín akce a vstupné na kulturní akci. Pan starosta: Je na rozhodnutí RM, zda dá k dispozici náměstí. Pan Rovenský upozornil, že tady působí kulturní komise při ICKK.

Pan Ing. Machola požádal o uvedení termínů ZM na stránkách města. Pan starosta: Přesné termíny jsou dány jednacím řádem. Dnešní mimořádné ZM bylo dáno potřebou projednat ÚP. Ing. Machola poděkoval Ing. Brymovi za zpracování materiálu k chodníkům.

Pan Rovenský vznesl dotazy na ředitele SOŠ, týkající se oslav 20. výročí školy, zejména z hlediska pozvaných hostů, dále počtu a skladby otevřených oborů a výroční zprávy školy. Ředitel SOŠ všechny dotazy zodpověděl.

Pan Rovenský se dotázal na rozšiřování Strojírny Slavíček. Pan starosta: Tato záležitost byla projednána v RM, pan byl osobně na radě. Realizovaná dostavba dle PD zlepší hlukové poměry v území.*

 

18. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 22:50 hodin.