08/19 - 09.09.2019 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2019

konaného dne 09.09.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Janšta, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Ing. Tomáš Pelán, Zdeněk Řezáč

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:25 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina (19 členů zastupitelstva města), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že je z dnešního zasedání pořizován pouze zvukový záznam za účelem pořízení zápisu. Z technických důvodů dnes nelze pořizovat audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu zastupitelstva města. Požádal členy ZM, aby se k tomu vyjádřili a navrhl přijmout usnesení, že zastupitelstvo města schvaluje, že z důvodu technické závady na záznamovém zařízení nebude pořizován audiovizuální záznam na dnešním zasedání. Pan Ing. Tomáš Kučera se dotázal, v čem je problém. Odpověděl referent odboru správního, že systém nefunguje. Pan Ing. Ondřej Machola se dotázal, zda může být pořízen audio záznam a pro občany zveřejněn s černou obrazovkou. Paní místostarostka JUDr. Alena Malá poukázala na úpravu v jednacím řádu ZM. Sdělil, že může zasedání nahrát na mobilní telefon, ale nezaručuje úspěšnost.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 17:30 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan Mgr. Aleš Koubek navrhl přijmout usnesení, že audiovizuální záznam bude pořizován na mobilní telefon technika MěÚ s rizikem ukončení záznamu během zastupitelstva. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje, že z důvodu technických problémů na standardním záznamovém zařízení bude pořizován audiovizuální záznam prostřednictvím mobilního telefonu referenta správního odboru s rizikem případného přerušení záznamu během zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/8/19/ZM bylo přijato.

 

Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta informoval o zániku mandátu člena zastupitelstva města pana Jana Pavlíčka. Vyzval nového člena zastupitelstva města pana Ing. Josefa Janštu ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že pan starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a Ing. Josef Janšta složil slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 17:33 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Melichara a pana Zdeňka Mazánka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Františka Melichara a pana Zdeňka Mazánka.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 2/8/19/ZM bylo přijato.*

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení předložený program zasedání. Sdělil, že na podatelnu byl doručen zápis finančního výboru č. 07/2019. Předseda finančního výboru navrhl zápis zařadit jako bod 3. Pan starosta dále navrhl doplnit program o bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1217 v k.ú. Velká Bíteš a zařadit ho jako poslední bod před diskuzi. Další změny nebyly navrženy, pan starosta dal hlasovat o programu ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis č. 07/2019 z jednání finančního výboru
 4. Přijetí úvěru na refinancování úvěru od ČS na revitalizaci ZŠ
 5. Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na revitalizaci ZŠ – prodloužení splatnosti
 6. Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2019 schválená RM na vědomí
 7. Rozpočtové opatření č. 9/2019 ke schválení
 8. Plnění rozpočtu města k 31.08.2019
 9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/22 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/13 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Revokace usnesení č. 21/6/19/ZM
 13. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3286/1, p.č. 2334, 2330/3, 2335/16, 2346/27 a části pozemku p.č.    3304 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace
 15. Zápis č. 09/2019 z jednání kontrolního výboru
 16. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1217 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Diskuze
 18. Závěr

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/8/19/ZM bylo přijato.

 

3. Zápis č. 07/2019 z jednání finančního výboru

Předseda výboru pan Ing. Ondřej Machola seznámil přítomné s obsahem zápisu, zejména zmínil roční výnos z bytového fondu ve výši 8 mil. Kč, takže případné prodeje bytů by musely být odůvodněny. Požádal o předložení vyúčtování akce Babinec, protože tento materiál jim nebyl poskytnut, dokud ho neprojedná rada města. ZM by mělo rozhodnout, jak má finanční výbor pracovat. Vyzval k návratu k praxi předchozích let, kdy výbor pracoval pro zastupitelstvo, nyní se cítí paralyzováni. Pan starosta uvítal aktivitu finančního výboru a sdělil, že požádal o dopracování materiálu. Dnes byl materiál na radě a byl vrácen majetkovému a finančnímu odboru k dopracování. Bude předložen na mimořádném zasedání ZM dne 11.11.2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 07/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 28.08.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/8/19/ZM bylo přijato.*

 

4. Přijetí úvěru na refinancování úvěru od ČS na revitalizaci ZŠ

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního. Pan starosta vyhlásil přestávku z důvodu technických problémů při promítání podkladových materiálů. Od 18:06 hodin bylo pokračováno v jednání za přítomnosti 19 členů ZM. Jelikož nebyly vzneseny dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 30 mil. Kč se splatností 30. 9. 2020 s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,19% p. a. s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhoduje uzavřít Smlouvu o úvěru dle podmínek stanovených touto smlouvou.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 5/8/19/ZM bylo přijato.*

 

5. Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na revitalizaci ZŠ – prodloužení splatnosti

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje přijetí dodatku ke smlouvě o investičním úvěru – municipálním ve výši 15 mil. Kč s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,06% p. a., kterým se prodlužuje splatnost do 30. 9. 2020, s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhoduje uzavřít dodatek k této Smlouvě o úvěru dle podmínek stanovených tímto dodatkem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 6/8/19/ZM bylo přijato.*

 

6. Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2019 schválená RM na vědomí

S rozpočtovým opatřením č. 7/2019 a 8/2019 seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu města roku 2019 dle rozpočtových opatření města č. 7 a 8/2019 schválených radou města dne 31.07. a 26.08.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/8/19/ZM bylo přijato.*

 

7. Rozpočtové opatření č. 9/2019 ke schválení

S návrhem rozpočtového opatření seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 9/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 8/8/19/ZM bylo přijato.*

 

8. Plnění rozpočtu města k 31.08.2019

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.08.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/8/19/ZM bylo přijato.*

 

9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního. Pan starosta doplnil informaci, že také žádost Tenisového clubu města Velká Bíteš o dotaci na trenéry byla v RM zamítnuta. Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, jak to bylo v loňském roce s TJ Spartak. Pan starosta: Vloni jsme poskytli TJ Spartak na trenéry 105 tis. Kč, bylo to nad rámec grantu. O dotaci na trenéry požádali pouze dva subjekty, jsme dohodnuti s TJ Spartak, že případně požádají na prosincové zastupitelstvo. Paní místostarostka: Letos dostali o 40 tis. Kč více z grantu než v r. 2018. Mgr. Koubek: Rozdíl i s grantem je tedy 65 tis. Kč. Navrhl, aby se požadovaná částka letos z rozpočtu proplatila. Pan Ing. Tomáš Kučera: Brali jsme to jako symbolické ocenění za práci s dětmi, mělo by se v tom pokračovat. Požádal bych RM, aby dala návrh, jakou částku můžeme poskytnout. Pan starosta: TJ Spartak pomáháme, spolupráce je dobrá. Zveřejnili jsme záměr výpůjčky bývalého „Alkosu“ pro TJ Spartak pro potřeby judistického oddílu ve spolupráci se ZŠ, přičemž TJ Spartak bude platit pouze provozní energie. Je možno řešit až na prosincovém zasedání a jednat s ostatními sportovními kluby. Souvisí to ale s doplněním rozpočtu. Ing. Kučera: Vnímám to především jako podporu samotných trenérů, kteří se věnují ve volném čase cizím dětem. Vznesl protinávrh: ZM pověřuje RM vypracováním dotačního programu pro 2019, z kterého by byli odměňováni licencovaní trenéři sportovních klubů působících na území města Velká Bíteš. Vedoucí odboru finančního upozornila, že pokud by se to mělo řešit dotačním programem, tak se to letos nestihne z důvodu splnění procesních náležitostí, spíše to řešit položkou v rozpočtu. Pan starosta vyzval Ing. Kučeru k formulaci jeho protinávrhu. Ing. Kučera přečetl svůj protinávrh: ZM pověřuje RM s finančním odborem vypracováním materiálu pro 2019, z kterého by byli odměňováni licencovaní trenéři sportovních klubů působících na území města Velká Bíteš. Pan starosta: Oslovíme čtyři kluby a 11. 11. 2019 vám předložíme výstup z tohoto jednání a budeme řešit financování v letošním roce. Po krátké diskuzi přečetl Ing. Kučera konečný protinávrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje radu města a finanční odbor vypracováním materiálu s návrhem odměn licencovaných trenérů sportovních klubů působících na území města Velká Bíteš v roce 2019.

Pan starosta přečetl původní návrh usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje neposkytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3014/19 z důvodu poskytnutí dotace z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“.

Pan starosta nechal hlasovat nejdříve o protinávrhu Ing. Kučery.

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 8

Usnesení č. 10/8/19/ZM bylo přijato.*

 

10. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/22 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/22 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 951.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 11/8/19/ZM bylo přijato.*

 

11. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/13 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Pan Eduard Rovenský oznámil střet zájmů s tím, že nebude o tomto bodu hlasovat.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/8/19/ZM bylo přijato.*

 

12. Revokace usnesení č. 21/6/19/ZM

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 18:39 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal pan starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 21/6/19/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělenou geometrickým plánem č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 2295/21 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč se zřízením časově omezeného věcného předkupního práva ve prospěch prodávajícího s kupní cenou 10.000,- Kč na dobu do:

- kolaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu nahrazujícího její kolaudaci

nebo

- kolaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21 v k.ú. Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu nahrazujícího její kolaudaci a jejího předání investorem do vlastnictví města Velká Bíteš na základě písemného předávacího protokolu, příp. smlouvou

nebo

- zániku prodávajícího. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedené části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/8/19/ZM bylo přijato.*

 

13. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3286/1, p.č. 2334, 2330/3, 2335/16, 2346/27 a části pozemku p.č. 3304 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 18:41 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan Ing. Tomáš Kučera: Už je konkrétní zájemce o tyto pozemky na směnu? Pan starosta: Ano, jsou zájemci. Ing. Kučera: Kolik majitelů má asi ještě prodávat? Pan starosta: V 1. části zbývá dořešit asi jeden případ, v 2. části zbývá dořešit asi 20 případů. Pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 3286/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2481-175/2017 a nově označenou p.č. 3286/4 orná půda o výměře 2296 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3286/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2481-175/2017 a nově označenou p.č. 3286/3 orná půda o výměře 4648 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3304 orná půda o výměře cca 146 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2335/16 vodní plocha, nádrž umělá o výměře 63 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2334 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 674 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2330/3 trvalý travní porost o výměře 384 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2346/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2 za cenu 120,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 11, proti 2, zdrželi se 6

Usnesení č. 14/8/19/ZM bylo přijato.*

 

14. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta dle žádosti pana MUDr. Svatopluka Horka. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl pan starosta návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle žádosti ředitele uvedené organizace.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 15/8/19/ZM bylo přijato.

 

15. Zápis č. 09/2019 z jednání kontrolního výboru

Předseda výboru pan Alois Špaček odkázal na obsah předloženého zápisu. Pan starosta: Na dotazy v zápisu bude zodpovězeno prostřednictvím předsedy výboru. Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, kdo odpovídá za znění zápisu výboru. Poslal připomínky k zápisu, některé byly do zápisu zapracovány a některé nebyly zapracovány, upozornil na to a nedostal odpověď ani od předsedy ani od tajemníka výboru. Pokud není zápis podle názoru některého člena výboru v pořádku, kdo je ten, kdo by to měl vypořádat? Pan Špaček: Doplnil jsem tam to, co podle mého nejlepšího vědomí a svědomí tam patří. Předseda výboru zodpovídá za zápis za jeho věcnou a pravdivou stránku, další členové se neozvali a nevznesli k němu připomínky. Omlouvám se, že jsem neodpověděl. Pan Špaček a pan Mgr. Koubek diskutovali o obsahu zápisu, zejména o statutu Zpravodaje. Paní místostarostka: Jestliže není otázka řešena v jednacím řádu výboru, tak podpůrným je jednací řád ZM. Pokud člen vznese proti zápisu námitky, jsou vypořádány na dalším výboru. Můžete si přijmout ještě nějaký řád vnitřní, který by byl podpůrný mezi vámi. Nyní máme dva mantinely, jednací řád výboru a ZM. Pan Ing. Tomáš Kučera: Pokud je tady rozpor, který by měl rozhodnout výbor na dalším jednání, neměli bychom o zápisu hlasovat. Pan starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 09/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 07.08.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/8/19/ZM bylo přijato.

 

16. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1217 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 1217 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s bezúplatným nabytím uvedené části pozemku včetně součástí a příslušenství, zejména včetně úpravy sjezdu na předmětné části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/8/19/ZM bylo přijato.*

 

17. Diskuze

Pan Eduard Rovenský požádal TS o opravu komunikace ve vnitrobloku U Stadionu a dále požádal o řešení osvětlení této lokality. Pan starosta: Tyto záležitosti by měly být směřovány na majetkový odbor.

Paní Mgr. Markéta Burešová se dotázala pana starosty, zda má zajištěné sponzory na sochu. Pan starosta: Budete mít k dispozici 11.11.2019.

Pan Ing. Tomáš Kučera se dotázal na článek ve Zpravodaji, kde je uvedeno, že od začátku jsme věděli, že 70 mil. Kč na školu budeme muset dofinancovat z vlastních zdrojů. Pan starosta: Věděli jsme, že zbytek mimo dotaci budeme financovat z vlastních zdrojů, což je v současnosti 70 mil. Kč.

Pan Ing. Tomáš Kučera se dotázal pana Ing. Josefa Jelínka na okolnosti zveřejnění článku pana Bryma ve Zpravodaji. Když pan Brym pošle článek do Zpravodaje, že ho mohou občané kontaktovat a hlásit požadavky na opravy chodníků, a druhý den mu volá pan starosta. Ing. Jelínek: Snažím se články věcně vyhodnotit. Pan starosta: Ten text prošel redakční radou. Volal jsem panu Brymovi s žádostí o schůzku. Na ní jsem mu vysvětloval, že nelze slibovat splnění všech požadavků občanů. Z diskuze na předchozím ZM vyplynulo, že opravy chodníků bude řešit pan Brym s majetkovým odborem, což se do vydání článku nestalo. Pana Bryma jsem kontaktoval, protože dostávám krátké korektury Zpravodaje před jeho tiskem. Formulace v článku pana Bryma byly nešťastné. Ing. Kučera: Na jaké RM byl pověřen pan Špaček, že toto bude řešit? Pan starosta: Začali jsme řešit rozdělení činností jednotlivých radních. Pan Špaček řeší veřejný pořádek, pan Vrba řeší sport. Usnesení k tomu není. Pan Ing. et Ing. Jan Václav Brym: Článek jsem napsal v dobré víře. Pan starosta mi vysvětlil, že je to třeba řešit s majetkovým odborem. Nechal jsem na sebe e-mail, který byl z článku odstraněn. Chtěl jsem být prostředníkem. Pan starosta: Nelze psát, pošlete mi požadavek, bude to splněno. Vyzval k vyjádření vedoucího odboru majetkového. Ten uvedl, že s panem Brymem dali dohromady článek. Ing. Brym: Dohodli jsme se. Před měsícem jsem majetkovému odboru hlásil opravu houpačky, 2x osobně a e-mailem. Na e-mail mi nebylo odpovězeno a dodnes není houpačka vyměněná. Vedoucí majetkového odboru uvedl, že důvodem je vytíženost TS, stěhovali školu. Pan Mgr. Aleš Koubek: S iniciativou přišel pan Brym a měl být v článku zmíněn. Pan starosta: Příspěvek pana Bryma jsem nekorigoval. Mgr. Koubek: Věděl, že budeš mít článek na stejné téma? Pan starosta: Ano, říkal jsem mu to. Ing. Jelínek: Máme uzávěrku 15.-17., článek přišel až po uzávěrce.

Pan Eduard Rovenský se dotázal, zda se stále uvažuje o zrušení dětského hřiště u DPS. Pan starosta: Součástí projektu je nahrazení hřiště parkovištěm. Pan Rovenský: Není to špatný krok, chtěl jsem vědět termín. Nyní je hřiště ve špatném stavu. Pan starosta: Beru na vědomí.

Dále se pan Rovenský pochvalně vyjádřil o práci osob podílejících se na hodovém víkendu, zejména zmínil pana Ing. Josefa Jelínka, který byl oceněn potleskem. Pan Ing. Ondřej Machola: Na pracovním semináři ZM bychom mohli otevřít debatu o zavedení vstupného na hodech. Pan starosta: Pracovní seminář proběhne 11.11.2019.*

 

18. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:27 hodin.