07/19 - 22.07.2019 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 7/2019

konaného dne 22.07.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Jelínek, Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Jan Pavlíček

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:20 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 19 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu zastupitelstva města. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Ing. Josefa Jelínka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Ing. Josefa Jelínka.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/7/19/ZM bylo přijato.

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání navržený radou města a doplněný na základě požadavku předsedů kontrolního a finančního výboru o zápisy výborů. Pan starosta se dotázal, zda jsou návrhy k doplnění či změně programu. Jelikož se nikdo nepřihlásil, dal hlasovat o programu ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Schválení programu zasedání

Zastupování města při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš

Zápis č. 05/2019, 07/2019, 08/2019 z jednání kontrolního výboru

Zápis č. 06/2019 z jednání finančního výboru

Přijetí úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji

Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RM na vědomí

Rozpočtové opatření č. 6/2019 ke schválení

Plnění rozpočtu města k 30.06.2019

Úplatný převod části pozemku p.č. 5315 v k.ú. Holubí Zhoř

Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Velká Bíteš a v k.ú. Křoví

Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení uzavřené s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš

Úplatný převod pozemku p.č. 3991 v k.ú. Velká Bíteš

Revokace usnesení č. 28/6/19/ZM

Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v k.ú. Velká Bíteš

Zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu bytových jednotek – č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš

Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Diskuze

Závěr

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/7/19/ZM bylo přijato.

 

3. Zastupování města při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš

Pan starosta přednesl návrh na pověření paní místostarostky zastupováním města Velká Bíteš při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš. Paní Mgr. Markéta Burešová: Nejedná se o souběh funkcí? Paní místostarostka: Není to souběh funkcí, toto řešení vyplynulo z vývoje situace. Pan starosta nechal hlasovat o přečteném návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje paní JUDr. Alenu Malou zastupováním města Velká Bíteš při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, a to s účinností od 1. září 2019 do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/7/19/ZM bylo přijato.*

 

4. Zápis č. 05/2019, 07/2019, 08/2019 z jednání kontrolního výboru

Předseda výboru pan Alois Špaček podal zprávu o věcech řešených kontrolním výborem s odkazem na podrobnosti v předložených zápisech. Paní Mgr. Markéta Burešová se dotázala na zápis č. 5/2019, co vyplývá z usnesení výboru, že shledává nákup nemovitosti v rozporu s péčí řádného hospodáře. Pan starosta: Opozice využije tento bod k zpochybňování. Je to strategický pozemek, bylo by naopak v rozporu s péčí řádného hospodáře, kdyby město za tu cenu pozemek nekoupilo. Ve výboru se manipuluje se zápisem. Pan Mgr. Aleš Koubek: Musím se ohradit, že bylo manipulováno se zápisem. Chci to vysvětlit. Pan starosta: Jedná se o přetahování o textaci zápisu o jedno slovo i půl hodiny. Mgr. Koubek: Nebyl jsi tam přítomen. Mgr. Burešová: Nejsem členem výboru, s Mgr. Koubkem jsem nehovořila. Zajímá mně to jako zastupitele, zda si vezmeme ponaučení a přijmeme opatření, např. že budou předkládány znalecké posudky. Uvedla pasáž z metodického doporučení MV, že je to povinnost ze zákona o obcích, jednat s péčí řádného hospodáře. Pan starosta pozval zastupitele na pracovní seminář ZM dne 26.08.2019. Paní místostarostka: Usnesení výboru mají pro zastupitelstvo doporučující charakter. Pan Ing. Ondřej Machola: Kdo bude tajemnicí kontrolního výboru? Kdy bude statut zpravodaje? Pan Špaček: Tajemnici KV paní Burianovou nahradí pan Zedník. Pan starosta uvedl, že další část otázky bude zodpovězena v rámci diskuze, přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 05/2019, 07/2019, 08/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/7/19/ZM bylo přijato.*

 

5. Zápis č. 06/2019 z jednání finančního výboru

Předseda výboru pan Ing. Ondřej Machola popsal obsah zápisu, zejména zmínil zadluženost města a přínos obálkové metody při prodeji pozemků na Babinci. Pan Mgr. Aleš Koubek: Je smluvně zajištěno, že do konce roku budou 4 mil. Kč? Pan starosta: Developer připravuje výstavbu bytových domů. Připravíme dohodu s developerem, další informace budou na pracovním semináři ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 06/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/7/19/ZM bylo přijato.

 

6. Přijetí úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Na pracovním semináři ZM budou zastupitelé seznámeni s rozsahem a podmínkami prodeje pozemků U Stadionu. Dále informoval o průběhu připravovaného prodeje spoluvlastnických podílů na bytech Jihlavská. Zmínil termín dokončení rekonstrukce ZŠ a s tím související potřebou úhrady prací v řádném termínu. Pan Ing. Tomáš Kučera: V rozpočtu se počítá se 14 mil. Kč za prodej pozemku. Jaká výměra pozemku se bude prodávat? Pan starosta: Asi 1/3 pozemku. Ing. Kučera: Kolik je cena za m2? Pan starosta: 26.08. bude podrobněji rozebráno. Cena je nakalkulovaná na 2.300 Kč/m2. Ing. Kučera: Upozorňovali jsme, že tyto příjmy jsou nejisté. Naposledy v dubnu jsem se ptal, zda se bude brát další úvěr. Pan starosta odpověděl, že ne. V červnu jsme schvalovali sochu za 2 mil. Kč a o dalším úvěru nebyl řeč. Žádné připomínky FV nebyly reflektovány. Pan starosta: Bytové družstvo jsi vedl 8 let. Nechtěl jsi dokonce posudky na byty. Dále zmínil půlroční paralyzování bytového družstva a že úvěr vyplynul z časových souvislostí. Na pozemek U Stadionu se připravují oddělovací geometrické plány. Teď se jedná o časové překlenutí záležitostí. Úvěr nezadlužuje město, jde o překlenutí časového nesouladu. Ing. Kučera: Nikdy jsem nezpochybňoval ocenění bytů, ty jsi to oddaloval. Předání jsem záměrně neblokoval. Paní místostarostka: Ty posudky byly z roku 2017, prokaučovali jsme 1,5 roku. Dostávali jsme se do skluzu. Při změně stanov jste mi pomáhal a nyní Mgr. Koubek, který vysoutěžil advokátní pomoc pro družstvo. Pojďme dál. Je to o hlasování družstevníků, úvěr je vyjednán. Ing. Kučera: Nemůžu souhlasit, že mým přičiněním došlo ke zpoždění. Vypracoval jsem seznam zájemců o byty. Blokoval to starosta, že nemůžeme objednat posudky, pokud o tom nerozhodne zastupitelstvo. Pan starosta: Jeden člen družstva zpochybnil posudky, a proto se dělali nové. Mgr. Koubek: Ing. Kučera nic neblokoval, nemusel nic předávat, dokud město nebylo zvoleno předsedou představenstva. Popsal průběh přípravy prodeje. Paní místostarostka a Mgr. Koubek diskutovali o průběhu členské schůze bytového družstva. Paní místostarostka uvedla data předávání funkce. Mgr. Koubek: Nevysoutěžil jsem advokátní pomoc, byl jsem osloven k přípravě smluv a nad rámec jsem poskytoval další pomoc. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 35 000 000,00 Kč se splatností 31.12.2020 s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,19% p.a. s Komerční bankou , a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 a rozhoduje uzavřít Smlouvu o úvěru dle podmínek stanovených touto Smlouvou.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.08.2019

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 7

Usnesení č. 6/7/19/ZM bylo přijato.*

 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RM na vědomí

Pan starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s rozpočtovým opatřením č. 5/2019. Jelikož nebyly vzneseny připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené radou města dne 08.07.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/7/19/ZM bylo přijato.

 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2019 ke schválení

S návrhem rozpočtového opatření seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Zdůraznila, že dnes byl členům ZM rozdán návrh rozpočtového opatření se změnami, které dnes učinila RM. Paní Mgr. Markéta Burešová se dotázala na uvedenou dotaci z kraje na KD Březka. Pan starosta: Dotace teprve přijde. Pan starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtového opatření, které bylo předloženo členům ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 6/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2019

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 6

Usnesení č. 8/7/19/ZM bylo přijato.*

 

9. Plnění rozpočtu města k 30.06.2019

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.06.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/7/19/ZM bylo přijato.

 

10. Úplatný převod části pozemku p.č. 5315 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.270,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku

a

b) rozhoduje zamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za část pozemku p.č. 5304 zahrada o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/7/19/ZM bylo přijato.*

 

11. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Velká Bíteš a v k.ú. Křoví

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt do vlastnictví města Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava pozemky:

- p.č. 3013/11 ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2,

- p.č. 2471/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2,

- p.č. 2473/12 trvalý travní porost o výměře 102 m2,

- p.č. 2432/4 ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2,

- p.č. 2432/5 ostatní plocha, silnice o výměře 613 m2,

- p.č. 2428/4 ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2,

- p.č. 2427/2 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2,

- p.č. 2436/5 ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2,

- p.č. 2436/6 ostatní plocha, silnice o výměře 225 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- p.č. 585/5 ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2,

- část p.č. 585/2 oddělenou geometrickým plánem č. 424-6817/2017 a nově označenou p.č. 585/4

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 vše v k.ú. a obci Křoví,

- stavbu vyřazeného úseku silnice II/379 včetně SO 102.1 cesty k zahrádkám km 0,760 v úseku od původního mostu ev. č. 379-001 (km 2867 původního provozního staničení) směrem k zahrádkám

a stavbu původního mostu ev. č. 379-001 na pozemcích p.č. 2432/4, p.č. 3013/11 v k.ú. Velká

Bíteš a na pozemcích p.č. 585/5 a p.č. 585/4 v k.ú. Křoví a stavbu hospodářského sjezdu SO 109

na pozemcích p.č. 2471/2 a p.č. 3013/11 v k.ú. Velká Bíteš.

Obdarovaný uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/7/19/ZM bylo přijato.*

 

12. Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení uzavřené s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dne 04.02.2003 s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 59 501 Velká Bíteš spočívající ve zkrácení 20-ti leté lhůty, na kterou se účastníci dohody zavázali nezřídit k budově č.p. 282, která je součástí pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš zástavní právo a pronajímat byty zvláštního určení zásadně zdravotně postiženým osobám bez jakékoliv jejich finanční spoluúčasti na pořízení bytu nebo na uzavření nájemní smlouvy, na dobu 15 let.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/7/19/ZM bylo přijato.*

 

13. Úplatný převod pozemku p.č. 3991 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 3991 orná půda o výměře 586 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Velká Bíteš IČ: 005 57 358, se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.500,- Kč. Náklady související s koupí pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/7/19/ZM bylo přijato.*

 

14. Revokace usnesení č. 28/6/19/ZM  

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Paní Mgr. Markéta Burešová upozornila na překlep v ceně dle posudku v návrhu usnesení. Z diskuze vyplynulo, že správná částka je 166.500 Kč. Pan Mgr. Aleš Koubek a pan Ing. Tomáš Kučera oznámili střet zájmů s tím, že nebudou o tomto bodu hlasovat. Pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s tím, že částka 116.500,- Kč bude nahrazena částkou 166.500,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 28/6/19/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje

a) úplatně převést:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

a

b) úplatně převést

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč, z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž pokud Bytové družstvo města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš nevyužije svého zákonného předkupního práva ke koupi id. 359/470 uvedených nemovitostí v rámci jednání své nejbližší členské schůze, tak úplatně nabýt

- id. 111/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 166.500,- Kč se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/7/19/ZM bylo přijato.*

 

15. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v k.ú. Velká Bíteš

16. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v k.ú. Velká Bíteš

17. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v k.ú. Velká Bíteš

18. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v k.ú. Velká Bíteš

19. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k těmto bodům přednesla paní místostarostka.

Odchod pana Ing. Josefa Jelínka v 18:35 hodin (celkem přítomno 18 členů).

Pan Mgr. Aleš Koubek navrhl drobné upřesnění usnesení. Aby tam nebylo, pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš v uvedené lhůtě nevzdá předkupního práva, ale aby tam bylo, pokud nerozhodne členská schůze o vzdání se předkupního práva. Paní místostarostka souhlasila se změnou a přečetla větu, která bude v návrhu usnesení: Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva.

Pan Ing. Tomáš Kučera a pan Mgr. Aleš Koubek oznámili střet zájmů v bodech 15-19 s tím, že nebudou hlasovat. Pan starosta navrhl hlasovat o pěti předložených návrzích usnesení se změnou dle návrhu Mgr. Koubka, a to jedním hlasováním.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

 

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/7/19/ZM bylo přijato.

Usnesení č. 16/7/19/ZM bylo přijato.

Usnesení č. 17/7/19/ZM bylo přijato.

Usnesení č. 18/7/19/ZM bylo přijato.

Usnesení č. 19/7/19/ZM bylo přijato.*

 

20. Zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu bytových jednotek – č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Příchod pana Ing. Josefa Jelínka v 18:40 hodin (celkem přítomno 19 členů). Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zastavit následující nemovité věci v k.ú. a obci Velká Bíteš uzavřením zástavní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780,

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/7/19/ZM bylo přijato.*

 

21. Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Na základě vystoupení pana na minulém ZM, byl materiál detailně dopracován. Paní Mgr. Markéta Burešová: Minule byl stažen z bodu jednání. Paní místostarostka: V programu bod zůstal, ale navrhla jsem nepřijímat usnesení. Mgr. Burešová: Minule bylo uvedeno, že záměr byl zveřejněn 6x , nyní je uvedeno 7x. Bylo od té doby znovu zveřejněno? Pan Ing. Ondřej Machola: Z podkladových materiálů pro FV od Mgr. Pelánové vyplývá 7 záměrů. Pan Ing. Tomáš Kučera: Ke konci zveřejňování pozemků na Babinci už zájemci převyšovali. Cena obálkovou metodou by mohla být vyšší, pokud cena za pozemek U Stadionu má být 2.300 Kč/m2. Mgr. Burešová: Pokud by se pozemky od pana odkoupili a on by se pak účastnil obálkové metody, byla by cena vyšší. Abychom jednali s péčí řádného hospodáře. Mgr. Koubek se dotázal na vyjádření pana starosty. Pan starosta: O aktivity mého dospělého syna se nestarám a nebudu se vyjadřovat. Veškeré informace jsou veřejně dosažitelné na veřejných portálech. Pozemek v letech 2017-2019 sloužil jako zařízení staveniště zhotovitele na Babinci. Mgr. Burešová: Město je tlačeno do kouta, protože potřebuje pozemek pod obchvatem. Pan starosta: Město není tlačeno do kouta. Mgr. Burešová: To nevylučuje koupi pozemku od pana. Pokud je to svázáno, pak je město tlačeno. Pan starosta: Nedokázali jsme vykoupit pozemky od paní. Paní místostarostka: Rozhodnutí města je dnes na stole. Mgr. Burešová: Hlasujete jako ovce. Pan Jan Vrba: Seděl jsem i v minulém ZM. Byl jsem proti směnám na Babinci, ale byly tam i pozemky vhodné pro směnu. Obálková metoda ano, můžeme vysoutěžit vyšší cenu, ale třeba o 3 Kč. Rozhodně to není první pozemek, který se tam směňuje. Mgr. Burešová: Pokud z toho město může mít víc, proč toho nevyužít. Vysílá to negativní signál všem ostatním. Pan Zdeněk Mazánek: Nenavýší nám pak pan cenu? Mgr. Burešová: Město by mělo vědět, jestli je to postaveno tak, že prodá pouze, pokud mu prodáme pozemek. Pan starosta: Takto je to nastavené. Ing. Machola: Závěrem se prodeje na Babinci „rozjely“ a bylo získáno navýšení i o 300 Kč/m2. Pan starosta zmínil, že Ing. Kučera žadatele zná, že jeho firma pracovala pro město. Vedoucí odboru majetkového uvedl akce, na kterých se firma podílela. Ing. Kučera: Dělal školku, ale osobně jsem se s ním nesetkal. Mgr. Koubek: Je to společník tvého syna? Pan starosta: Pan to zde řekl, na veřejných portálech je to dohledatelné. Pan Zdeněk Řezáč k Mgr. Burešové uvedl, že je demokracie a že oni hlasují demokraticky. Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě jeho ceny stanovené znaleckým posudkem ve výši 1.860.000,- Kč za pozemky p.č. 3295/5 orná půda o výměře 346 m2 a p.č. 3297/2 orná půda o výměře 650 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 120,- Kč/m2. Rozdíl hodnot směňovaných nemovitostí ve výši 1.740.480,- Kč uhradí městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou uvedených pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem

a

b) rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 12, proti 1, zdrželi se 6

Usnesení č. 21/7/19/ZM bylo přijato.*

 

22. Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta s tím, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka. Paní místostarostka obálku otevřela a pan starosta přečetl nabídku ve výši 690.222 Kč. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2263/6 oddělené geometrickým plánem č. č. 2531-194/2017 a nově označené p.č. 2263/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 690.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2263/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2531-194/2017 a nově označenou p.č. 2263/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 690.222 Kč, náklady související s koupí pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/7/19/ZM bylo přijato.*

 

23. Diskuze

Ing. Machola: V jaké fázi je statut Zpravodaje? Ing. Jelínek: Podnikl jsem určité kroky, aby byl statut zpracován. Vázne to na personálním obsazení. Termíny nebyly dány. Snažím se, aby Zpravodaj fungoval bez komplikací.

Ing. Kučera: Bude v programu hodů akce Bíteš hledá borce? Ing. Jelínek: Bude, program doděláváme.

Ing. Kučera: Je v ceně sochy i podstavec, základy, osvětlení? Pan starosta: Sokl je součástí stavebních úprav předprostoru školy, řádově za 50 tis. Kč. Osvětlení tam nebude, protože celý portál vstupu školy bude nasvětlený. Mgr. Burešová k panu starostovi: Socha byla prezentována na hodech. To byl váš návrh, nebo to bylo projednáváno s některým z členů ZM? Pan starosta: Členové RM s tím byli seznámeni. Ing. Kučera: Jediná zmínka byla na radě asi v září za 1,5 mil. Kč. Já jsem měl připomínku, že by sochu měla vybírat výběrová komise a že město na ni nemá peníze.

Dále se členové ZM dohodli na termínu konání pracovního semináře ZM dne 26.08.2019 v 17:00 hodin.

Pan Vrba chtěl vysvětlit větu KDU-ČSL z facebooku, že z úvěru 35 mil. Kč se bude hradit i socha. Je to pravda? Je to zavádějící, nepodáváte objektivní informace. Ing. Kučera: Pokud by socha nebyla, úvěr by mohl být o 2 mil. nižší. Pan starosta: Dnes jsme vyčlenili rezervu necelé 3 mil. Kč. Mgr. Koubek: Z čeho se to bude platit? Ing. Kučera: Je uvedeno že včetně předprostoru, jehož součástí je socha. Pan starosta uvedl, že skutečná cena sochy je 1.600.000 Kč + 15% DPH, jak již sdělil na minulém ZM. Ing. Machola: Jaké město oslovilo podnikatele o příspěvky na sochu a jaký je výsledek? Pan starosta: Počkejte na 26.082019. Ing. Kučera: Tu sochu si vybral pan starosta, domluvil se sochařem a vy jste ho vtom nenechali. Měl se k tomu vyjádřit sbor lidí. Pan Vrba: Co mám dělat jako nový radní a socha je téměř hotová. Myslím si, že tam socha patří, svobodně jsem se rozhodl.

Odchod pana Zdeňka Řezáče a pana Mgr. Františka Melichara v 19:29 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Pan starosta zdůraznil, že město získalo 2.400.000 Kč z vyhraného soudního sporu. Pokud by město prohrálo, nebo by se nesoudilo, naopak by je platilo. Mgr. Burešová zmínila pravomoci starosty dle zákona o obcích, není tam nic o nákupu. Obecně proti sochám ve veřejném prostoru nic nemá, ale chybí jí ta diskuze předem. Pan Špaček: To by socha nebyla ani za půl roku. Mgr. Burešová: Rada rozhodla zpětně. Pan starosta: Pan udělal model a následně hliněný model, teprve pak se rozhodovalo. Nebyl žádný závazek města vůči autorovi, kdyby se to zastavilo, nebyl by to problém města. Mgr. Burešová: Příště bychom měli diskutovat. Pan Vrba k Ing. Kučerovi: Chováte se diametrálně jinak, než když jste byl místostarosta. Ing. Kučera uvedl, že důvodem je, co napsal starosta 3 dny před volbami a co je pravda po volbách. Chovám se jako opozice. Dále členové ZM diskutovali o načasování přijetí úvěru, který se dnes schvaloval a o reálnosti očekávaných příjmů rozpočtu.

Ing. Brym: Bylo by možné v obytných částech shodit obrubníky, aby se na ně dalo najíždět (imobilní, s kočárkem)? Paní místostarostka: Ano, je třeba řešit tento problém i kolem starých bytovek. Pan starosta: Ano, majetkový odbor začal problematiku řešit s TS konkrétně u prodejny „Šibrava“. K dalším případům k řešení přizveme Ing. Bryma.

Paní: Město prodalo panu pozemek 25 m2, teď prodáváte 15 m2. Mezi námi je obecní cesta 5302. Cesta je pořád zarostlá, nedá se tam jet, je třeba řešit. Cesta by se mohla rozšířit, kdybyste pozemky směnili. V pasportu komunikací cesta není. Město převzalo od státu a je povinno se o cestu starat. Dále se paní vrátila k záležitosti zrušení propustku. Pan starosta: Byl vám doručen dopis od KV? Paní: Ano, je tam, že město neporušilo zákon. Dále se diskutovalo o průběhu nahlížení do spisu. Paní: Ted je odbočka nebezpečná, chybí tam dopravní značení. Rozhodujete vy jako zastupitelé. Pan starosta: Bereme jako podnět, majetkový odbor zpracuje materiál, týkající se uvedené cesty, pro radu města.

 

24. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:52 hodin.