06/19 - 10.06.2019 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 6/2019

konaného dne 10.06.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Jan Pavlíček, Eduard Rovenský

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:10 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu zastupitelstva města. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Jana Vrbu a pana Mgr. Pavla Holánka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Jana Vrbu a pana Mgr. Pavla Holánka.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/6/19/ZM bylo přijato.

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání navržený radou města. Pan starosta se dotázal, zda jsou návrhy k doplnění či změně programu. Jelikož se nikdo nepřihlásil, dal hlasovat o programu ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis z jednání kontrolního výboru
 4. Zápisy z jednání finančního výboru
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2019
 8. Dotace z rozpočtu města
 9. Věcný dar pro SDH Košíkov
 10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 1033/2 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 1636 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod části p.č. 2539/99 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Směna části p.č. 373 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2538/7, 2538/24, 2538/34 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatný převod bytové jednotky č. 280/14 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Budoucí darovací smlouva – SZ obchvat
 19. Úplatný převod části pozemku p.č. 352/1 a části pozemku p.č. 2262 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 1220/1 a p.č. 1239/1 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2295/13 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3250 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4445 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí pozemku p.č. 104 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Revokace usnesení č. 22/25/18/ZM
 26. Úplatné nabytí stavby na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Směna části pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Úplatný převod id. 359/470 bytových jednotek č. 282/1-28
 30. Směna bytové jednotky č. 275/4 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Dohoda o splácení dluhu za nájemné
 32. Diskuze
 33. Závěr

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/6/19/ZM bylo přijato.

 

3. Zápis z jednání kontrolního výboru

Pan starosta se dotázal, zda jsou dotazy k zápisu kontrolního výboru č. 06/2019. Pan Ing. Ondřej Machola se dotázal na číslování zápisů KV. Předseda výboru pan Alois Špaček uvedl, že zápis č. 05/2019 z jednání výboru dne 10.04.2019 bude předložen na příštím zasedání ZM s tím, že se věnovali kauze rodiny Kopečných. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 06/2019 ze dne 13.05.2019.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/6/19/ZM bylo přijato.

 

Příchod pana Ing. Tomáše Pelána v 17:17 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

 

4. Zápisy z jednání finančního výboru

Pan starosta udělil slovo předsedovi výboru panu Ing. Ondřeji Macholovi, který seznámil přítomné s obsahem zápisů finančního výboru č. 04/2019 a č. 05/2019. Upozornil na položku navrhovaného rozpočtového opatření č. 3/2019 ve výši 5 mil. Kč na úpravu okolí ZŠ, ve které je zahrnuta socha Jana Amose Komenského ve výši 2.050.000 Kč. Uvedl, že by tato položka zasloužila více informací. Mgr. Koubek se dotázal na zveřejňování zápisů výboru. Pan starosta uvedl, že zveřejňování zápisů by se muselo promítnout do jednacího řádu výborů. Paní místostarostka rozporovala část zápisu ohledně bytového družstva, konkrétně tam popsaný odkaz na materiál předložený jako podklad pro jednání FV. Bytové družstvo žádný takový materiál neposkytlo a ani nebylo poptáváno, zveřejněný zápis by byl pak zavádějící. Museli bychom pak zveřejňovat vysvětlivky k zápisu a také zvážit, ve které fázi zápis zveřejnit. Nepřijde jí to smysluplné. Pan Ing. Tomáš Kučera uvedl, že v době jednání výboru nevěděl, že souhlasy uživatelů bytů Jihlavská 228 jsou. Pan starosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 04/2019 ze dne 29.04.2019 a č. 05/2019 ze dne 20.05.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/6/19/ZM bylo přijato.

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené RM na vědomí

Pan starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s rozpočtovým opatřením č. 3/2019. Pan Ing. Tomáš Kučera: Ponížení kapitoly zkapacitnění MŠ o 300 tis. Kč znamená, že letos akce nebude? Pan starosta: Dostali jsme oficiální potvrzení dotace později, finanční prostředky nám zatím stačí na prováděcí projektovou dokumentaci a na výběrové řízení, které předpokládáme realizovat do konce roku. Stavební práce budou zahájeny až v roce 2020.

Odchod pana Vojtěcha Pernici v 17:36 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené radou města dne 23.04.2019.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/6/19/ZM bylo přijato.

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke schválení

S návrhem rozpočtového opatření seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního.

Příchod Vojtěcha Pernici v 17:40 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan Ing. Tomáš Kučera: Naváži, co zaznělo v zápise FV k navýšení položky na úpravy prostoru ZŠ Tišnovská o 5 mil. Kč. Na FV jsme obdrželi podklad od finančního odboru rozpis financování akce ZŠ Tišnovská. Částka na sochu Jana Amose Komenského ve výši 2.050.000 Kč je zbytná, vzhledem k tomu, že si město bude muset vzít další úvěr na financování rekonstrukce. Očekával bych, že u díla za 2 mil. Kč bude ustanovena odborná komise pro výběr autora. Socha včetně autora byla vybrána bez výběrového řízení, což není dobře u takového díla. Dotázal se Ing. Rady, zda v rámci smlouvy na rekonstrukci školy budou též úpravy ve školním dvoře a dále před školou u vstupu z ulice Tišnovská. Ing. Rada: Součástí rekonstrukce jsou úpravy ve dvoře, na Tišnovské ne. Ing. Kučera: Škola pořádá židličkiádu za účelem výběru prostředků na vybavení školy. Přednostní je stavebně školu dokončit a poté řešit eventuálně sochu. Očekával jsem, že tady ten model sochy bude. Na ZM nebyla prezentována. Navrhuji, aby 2 mil. Kč byly vyjmuty z akce úpravy okolí ZŠ a byly zařazeny do rezervy. Paní Mgr. Markéta Burešová upozornila, že vázne komunikace k místním částem, což uvedla na příkladu opravy cesty Jáchymov Holubí Zhoř. Pan starosta: Dohodli jsme se s Holubí Zhoří na financování dodatečných prací 50:50. Původní úpravy jsou hrazeny plně z rozpočtu města, ne místní části. Pan Mgr. Aleš Koubek: Kdo rozhodl, že se má socha pořídit, kdo ji vybíral? Pan starosta: Myšlenka se zrodila na začátku rekonstrukce ZŠ. Mohli bychom se bavit, zda rekonstrukce školy byla zbytná, Ing. Kučera hlasoval proti rekonstrukci školy. Ve spolupráci s panem Miroslavem Pospíšilem jsme zvažovali i jiné varanty. K rozhodnutí se hlásím stejně jako k tomu, že fasáda historické budovy školy nebude polystyrénová, což je 2 mil. Kč navíc, tj. rozdíl mezi historickou fasádou a polystyrénovou. Dále popsal postup přípravných prací sochaře s tím, že model byl vystaven v muzeu na loňské hody. Tento sochař by měl realizaci uměleckého díla dovést do konečné podoby. Jeho socha Gregora Mendela v aule Mendelovy univerzity v Brně je zárukou kvalitní umělecké práce. Financování rekonstrukce školy není jednoduché, dali jsme prioritu této záležitosti. Chronologicky popsal přípravné práce, na které bylo málo času. Po zpracování realizační dokumentace cena začala narůstat oproti předpokladu, což byl možná důvod, proč Ing. Kučera hlasoval proti rekonstrukci. Je to ale zásadní rekonstrukce na dalších 50 let.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 17:57 h (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan starosta: Cena sochy je 1.600 tis. Kč a 15% DPH. Židličkiáda byla osobní iniciativa předchozího ředitele na drobné dovybavení. O 2. ročníku mě paní ředitelka neinformovala. Pravidelně probíhají kontrolní dny na škole, práce se dají zdokladovat. K soše neproběhla žádná soutěž, ani žádné komise. Mgr. Holánek upřesnil, že židličkiáda je akce SRPŠ.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 18:01 hodin ((celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan Ing. Tomáš Kučera: Ano, nehlasoval jsem pro uzavření smlouvy se zhotovitelem, protože jsme uvažovali o 60 mil. Kč a po otevření obálek poprvé a podruhé jsme se pohybovali přes 100 mil. Kč. Pan starosta upřesnil, že to bylo 60 mil. Kč bez DPH a přibližně okolo 80 mil. Kč včetně DPH. Pan Ing. Tomáš Kučera: V současnosti jsme na 127 mil. Kč. Vzhledem k tomu jaký máme rozpočet, jsem byl proti. Dávám návrh, aby částka 2.050.000 Kč na sochu byla zařazena do rezervy, aby byla z akce vyjmuta, protože peníze nutně potřebujeme použít na jiné věci. Pan Ing. Tomáš Kučera se zeptal zastupitelů, kdo viděl sochu. Přihlásili se členové RM a někteří členové ZM. Ti dle něho mohou hlasovat, že se jim socha líbí a že tam patří. Jestli na Mendelově univerzitě byla socha také vybírána rozhodnutím stavebního inženýra, tak nemůžu tuto referenci akceptovat. Paní Mgr. Markéta Burešová: Když o nákupu sochy nerozhodovala odborná komise, mělo o tom minimálně vědět předem ZM. Ty 2 mil. Kč je možno použít smysluplněji. Pan starosta: Sochu jsem bral jako své poslání. Jedná se o umělecké dílo, jako součást rozsáhlé rekonstrukce školy. Popsal získání 2.400.000 Kč ze sporu s M-SILNICEMI a svůj osobní přínos v této věci. Mám již v tomto okamžiku příslib od firem na 200.000 Kč formou darů na sochu. Pan Mgr. Aleš Koubek: Pokud je socha v městském muzeu, měli jsme dostat tuto informaci. Pan Ing. Josef Jelínek: Ta socha je tam přes rok. Pan Mgr. Aleš Koubek: Ing. Kučera za KDU-ČSL podporoval rekonstrukci školy, ale v původní variantě, která odpovídala možnostem města. Jde o to, co si město může dovolit. Pan starosta: Stavba se nezdražila, po zahájení stavby přibyly další věci. Byla to šance využít dotační program.

Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu Ing. Kučery: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 4/2019 ve znění, že na úpravy okolí ZŠ Tišnovská zůstane 2.950.000 Kč a 2.050.000 Kč bude přesunuto do rezervy.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 11, zdrželi se 2

Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu rozpočtového opatření, které bylo předloženo členům ZM v podkladových materiálech.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 4/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2019

Výsledek hlasování: pro 11, proti 5, zdrželi se 3

Usnesení č. 6/6/19/ZM bylo přijato.*

 

7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2019

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2019.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/6/19/ZM bylo přijato.

 

8. Dotace z rozpočtu města

Pan starosta uvedl, že byl radou města předložen návrh na výši dotace 239.000 Kč žadateli Oblastní charitě Žďár nad Sázavou. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2535/19 ve výši 239.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/6/19/ZM bylo přijato.*

 

9. Věcný dar pro SDH Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Vyzval k dotazům a připomínkám, nikdo se nepřihlásil. Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov věcný dar na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. 3183/19 a uzavřít darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/6/19/ZM bylo přijato.*

 

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Vyzval k dotazům a připomínkám, nikdo se nepřihlásil. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.06.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/6/19/ZM bylo přijato.

 

11. Úplatný převod pozemku p.č. 1033/2 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1033/2 zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 110.210,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/6/19/ZM bylo přijato.*

 

Odchod pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 18:23 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

 

12. Úplatný převod pozemku p.č. 1636 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1636 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 22.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/6/19/ZM bylo přijato.*

 

13. Úplatný převod části p.č. 2539/99 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 18:25 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/99 oddělenou GP č. 3059-17/2019 a nově označenou p.č 2539/281 orná půda o výměře 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.890,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/6/19/ZM bylo přijato.*

 

14. Úplatný převod části pozemku p.č. 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést části pozemku p.č. 1580/1 oddělených geometrickým plánem č. 1541-15/2007 a nově označené p.č. 1580/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 a p.č. 1580/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 54.590,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/6/19/ZM bylo přijato.*

 

15. Směna části p.č. 373 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 373 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 467 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 467/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/6/19/ZM bylo přijato.*

 

16. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2538/7, 2538/24, 2538/34 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal o předloženém návrhu usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2538/7 o výměře cca 55 m2, část pozemku p.č. 2538/24 o výměře cca 4 m2 a části pozemku p.č. 2538/34 o výměře cca 19 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím částí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/6/19/ZM bylo přijato.*

 

17. Úplatný převod bytové jednotky č. 280/14 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést

- bytovou jednotku č. 280/14 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5780/71884,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši id. 5780/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 968.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/6/19/ZM bylo přijato.*

 

18. Budoucí darovací smlouva – SZ obchvat

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Jana Vrby v 18:33 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít budoucí darovací smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako budoucím obdarovaným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako budoucím dárcem, jejímž předmětem bude stavba silnice II/379 v úseku od napojení připravovaného SZ obchvatu po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, stavba silnice III/3791 v úseku od napojení na SZ obchvat po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a příslušenství, stavební objekty vybudované v rámci stavby II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132, PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845, SO 108 rekonstrukce hospodářských sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní cesty v km 1,921 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/6/19/ZM bylo přijato.*

 

19. Úplatný převod části pozemku p.č. 352/1 a části pozemku p.č. 2262 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Jana Vrby v 18:35 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 352/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2924-456/2018 a nově označenou p.č. 352/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.000,- Kč a část pozemku p.č. 2262 oddělenou geometrickým plánem č. 2925-457/2018 a nově označenou p.č. 2262/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 28.000,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice se zakotvením práva města odstoupit od kupní smlouvy v případě, že by na předmětných částech pozemků nebyly vybudovány trafostanice do 5-ti let od jejich nabytí. Náklady související s koupí uvedených pozemků hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/6/19/ZM bylo přijato.*

 

20. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 1220/1 a p.č. 1239/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy

a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1220/1 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 14 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 20/6/19/ZM bylo přijato.*

 

21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2295/13 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. a pana Jana Vrby v 18:38 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Příchod pana Jana Vrby v 18:40 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělené geometrickým plánem č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 2295/21 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč s uzavřením kupní smlouvy po předložení potvrzení banky, že se vzdává zástavního práva k převáděné části pozemku. Kupující uhradí náklady související s nabytím uvedené části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/6/19/ZM bylo přijato.*

 

22. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3250 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 18:42 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3250 orná půda o výměře 167 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 22/6/19/ZM bylo přijato.*

 

23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4445 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Dle sdělení pana starosty je pan MUDr. Jaroslav Štefek ve střetu zájmů, což oznámil na radě města.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4445 oddělenou geometrickým plánem č. 3091-91/2019 a nově označenou p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.410.000,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 23/6/19/ZM bylo přijato.*

 

24. Úplatné nabytí pozemku p.č. 104 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 104 zahrada o výměře 224 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.300,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 24/6/19/ZM bylo přijato.*

 

25. Revokace usnesení č. 22/25/18/ZM

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení č. 22/25/18/ZM a nahrazuje ho usnesením ve znění:

ZM rozhoduje

a) úplatně převést

- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 82/1000

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 400.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 23.09.2019 a zbývající část kupní ceny ve výši 432.160,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.12.2024. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

b) uzavřít zástavní smlouvu, kterou se zřídí zástavní právo k

- bytové jednotce č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 82/1000

k zajištění pohledávky města Velká Bíteš ve výši 432.160,- Kč na dobu do uhrazení plné výše pohledávky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 25/6/19/ZM bylo přijato.*

 

26. Úplatné nabytí stavby na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje úplatně nabýt stavbu garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 36.600,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím nemovitosti.

a

b) rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 10 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/6/19/ZM bylo přijato.*

 

27. Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Z řad veřejnosti se přihlásil o slovo bratr žadatele o koupi pozemku na Babinci. Uvedl, že bratr požádal na podzim loňského roku o koupi pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš. Až poté přišla na město nabídka pana na směnu. Sdělil, že je překvapilo řešení formou směny pozemku. Čekali, že se bude pozemek nabízet k prodeji veřejnosti obálkovou metodou tak, jak většina pozemků na Babinci. Uvedl, že zjistili z veřejných zdrojů, že žadatel pozemky ke směně koupil od paní. Pan starosta ho opravil, že původní majitelkou byla paní. Bratr žadatele: Návrh na vklad do katastru byl podán 02.05.2019, rada města projednávala návrh na směnu již 06.05.2019, když v katastru nemovitostí nebyl pan ještě zapsán jako vlastník. Zápis v katastru byl proveden 24.05.2019, takže pan vlastní pozemky nějaké tři týdny. Pan vlastní firmu BV real gate s.r.o., která se zabývá správou vlastního majetku, pronájmem bytů a nebytových prostor. Ta firma má dalšího společníka, který je zároveň vlastníkem sousedního pozemku a je jím syn pana starosty. Vyjádřil názor, že směna je nevýhodná. Cílem je získat pozemek na Babinci. Pan starosta uvedl, že navržené řešení mělo zajistit městu pozemek pod obchvatem, pan modeluje situaci, která nebude. V 19:12 hodin vyhlásil přestávku s tím, že se poradí s koalicí na dalším řešení.

Po ukončení přestávky byl nepřítomen pan MUDr. Svatopluk Horek (celkem přítomno 18 členů ZM).

Paní místostarostka uvedla, že o tomto bodu dnes nebudeme hlasovat. Vaše data si zanalyzujeme.*

 

28. Směna části pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana MUDr. Svatopluka Horka v 19:21 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan Ing. Tomáš Kučera: Do budoucna se počítá, že firma OC postaví komunikaci. Pan starosta: Komunikaci bude stavět OC Velká Bíteš s.r.o. na pozemku města. Pan starosta nechal o předloženém návrhu usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4630 oddělenou GP č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 4630/2 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno za dle GP č. 3041-89/2019 nově vznikající pozemek p.č. 4618/5 orná půda o výměře cca 3581 m2 a nově vznikající pozemek p.č. 4611/4 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ze strany města Velká Bíteš ve výši 10.000,- Kč. Město uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 27/6/19/ZM bylo přijato.*

 

29. Úplatný převod id. 359/470 bytových jednotek č. 282/1-28

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Uvedla, že konkrétně pět uživatelů bytů potvrdilo zájem o odkup spoluvlastnického podílu od města za vlastní finanční prostředky, tedy ne cestou úvěru. Pokud chceme těmto lidem vyhovět, a bylo s nimi i předchozím vedením družstva takto jednáno, bylo by vhodné nyní z usnesení těchto pět bytů vyjmout. Vysvětlila nutný postup při vzdání se zákonného předkupního práva bytového družstva jakožto spoluvlastníka bytových jednotek. Pan Ing. Tomáš Kučera: Vzniklo by spoluvlastnictví družstva a pěti vlastníků? Paní místostarostka: Při osobním vlastnictví by vzniklo ze zákona SVJ. Pan Ing. Tomáš Kučera: Nabízeli jsme lidem, že pokud mají peníze, družstvo si vezme o to menší úvěr. Pan starosta: Tito lidé preferují převod do osobního vlastnictví. Paní místostarostka informovala o jednání s Českou spořitelnou o úvěru. Pan Mgr. Aleš Koubek: Kdo má pravomoc rozhodnout o prodeji podílů družstvu? Paní místostarostka: Domnívám se, že členská schůze. Pan Mgr. Aleš Koubek: Také si myslím. Problém je, že bude dvojí správa bytů, a to družstva a SVJ. Členové s tím tehdy nesouhlasili z důvodu navýšení nákladů na správu. Pokud by byt vlastnilo družstvo, oni by mohli složit peníze na členský podíl. Pokud bychom dnes schválili všechny jednotky, je možné těch pět pak nepodepsat. Mohlo by se podepsat až podle rozhodnutí členské schůze.

Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D. oznámil střet zájmů s tím, že nebude o tomto bodu hlasovat.

Paní místostarostka dala návrh na změnu usnesení tak, že se z usnesení vyjímají byty č. 282/4, 282/5, 282/18, 282/20 a 282/22, v ostatním je beze změny.

Dále oznámili střet zájmů pan Ing. Tomáš Kučera, pan Mgr. Aleš Koubek a pan Ing. et Ing. Jan Václav Brym, kteří také nehlasovali.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení předloženém paní místostarostkou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč

 

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87j, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 28/6/19/ZM bylo přijato.*

 

30. Směna bytové jednotky č. 275/4 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Pan Mgr. Aleš Koubek doplnil, že farnost oslovilo město s nabídkou směny. Farnost nabídku přijala, neboť podmínkou biskupství je investovat do majetku a nájemkyně také souhlasila. Bylo jí přislíbeno, že nájemné bude kopírovat nájemné v městských bytech. Oznámil střet zájmů, nehlasoval o tomto bodu.

Pan starosta nechal o něm hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- bytovou jednotku č. 275/4 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 91/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 91/1000

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 915.330,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se sídlem Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2295/14 orná půda o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se sídlem Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 40.480,- Kč. Rozdíl výše uvedených cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckými posudky bude uhrazen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 29/6/19/ZM bylo přijato.*

 

31. Dohoda o splácení dluhu za nájemné

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Pan Ing. Tomáš Kučera: Byla tam snaha této rodině pomoci, aby žili normálním způsobem. Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s bývalým nájemcem bytu dohodu o splácení dluhu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 30/6/19/ZM bylo přijato.*

 

32. Diskuze

Pan uvedl, že bydlí v Lánicích a že byl napaden městským policistou, že projel cestou od Lánic ke hřbitovu a porušil dopravní značku. On tam ale bydlí a má tam garáž. Chtěl by vědět, kolik tato policie přinese pro město a kolik jsou náklady. Pan starosta: Odhadem 1.600 tis. Kč. Pan: Kdo tam umístil značku? Pan Ing. Rada: Nechali jsme ji osadit jako dočasné dopravní značení v rámci změny řešení ulice Tyršova. Pan starosta: Dopracujeme dopravní značení tak, aby byl zajištěn příjezd majitelů do svých nemovitostí.

Pan Mgr. Machola: Dle Ždárského deníku existují bezpečnostní asistenti, kteří pomáhají dětem na přechodech. Nahlásil k řešení zábor veřejného prostranství na ulici Strmá.

Odchod pana Aloise Špačka, pana Zdeňka Řezáče a pana Ing. Tomáše Pelána v 20:13 hodin (celkem přítomno 16 členů ZM).

Pan Ing. Kučera vznesl dotaz na program hodů. Na posledních hodech nebyla v programu uvedena akce „Bíteš hledá borce“. Pan starosta: Je to o celkové koncepci hodů. Ing. Kučera: Potom také neuvádějme sklípky, které také odvádí lidi z náměstí. Bude naše akce uvedena v programu? Pan starosta: Vzájemně se vybíjí dětský folklor a vaše akce. Pan Ing. Jelínek: Nemám problém, aby to tam bylo uvedeno. Ale sedněme si a naplánujme akce tak, aby si akce vzájemně nekonkurovaly. Pan Mgr. Holánek ohodnotil akci na farní zahradě. Pan Ing. et Ing. Brym: Akce si účastníky navzájem neberou. Pan Ing. Machola: Bude vstupné na hody? Pan Ing. Jelínek: Letos ne. Pan starosta: Příští rok ano.

Odchod paní Mgr. Markéty Burešové a pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 20:30 hodin (celkem přítomno 14 členů ZM).

Odchod pana MUDr. Jaroslava Štefka a pana Zdeňka Mazánka v 20:31 hodin (celkem přítomno 12 členů ZM).

Pan Ing. Gaizura pozval členy ZM na exkurzi do městských lesů v rámci konání dozorčí rady dne 18.06.2019.

 

33. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:33 hodin.