05/19 - 08.04.2019 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 5/2019

konaného dne 08.04.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Jan Pavlíček

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:10 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 20 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu a o právu přítomných na námitku proti takovému zpracování ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Aloise Špačka a pana MUDr. Jaroslava Štefka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka a pana MUDr. Jaroslava Štefka.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/5/19/ZM bylo přijato.

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání navržený radou města. Pan Ing. Ondřej Machola navrhl, aby zápis finančního výboru byl zařazen jako bod 3, pan starosta navrhl zařadit zápis jako bod 6 a nový bod „Nabídka na fixaci úroků z úvěrů od Komerční banky, a. s.“ jako bod 16. Ing. Kučera navrhl předřadit zápis finančního výboru před závěrečný účet města jako bod 3. Pan starosta dal hlasovat o programu ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Schválení programu zasedání

Zápis z jednání finančního výboru

Závěrečný účet města za rok 2018

Účetní závěrka města k 31. 12. 2018

Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 ke schválení

Dotace z grantových programů

Volba člena kontrolního výboru

Úplatný převod části pozemku p.č. 196/1 v k.ú. Košíkov

Úplatný převod části pozemku p.č. 144/1 a části pozemku p.č. 143 v k.ú. Košíkov

Úplatné nabytí pozemku p.č. 3317 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Zamítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 5299, 5302, 5380 v k.ú. Holubí Zhoř

Územní anomálie v k.ú. Pucov a v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Směna pozemku p.č. 1233 v k.ú. Velká Bíteš

Nabídka na fixaci úroků z úvěrů od Komerční banky, a. s.

Diskuze

Závěr

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/5/19/ZM bylo přijato.

 

3. Zápis z jednání finančního výboru

Pan starosta udělil slovo předsedovi výboru panu Ing. Ondřeji Macholovi, který seznámil přítomné s obsahem zápisu finančního výboru. Finanční výbor požaduje revizi podmínek grantových programů. Požadují součinnost rady města, aby nemuseli z časových důvodů předávat zápis radě města před konáním zastupitelstva města. Pan Ing. Tomáš Kučera uvedl, že je třeba udělat revizi grantových programů. Přečetl, co nelze hradit z grantového programu Sport a tělovýchova a uvedl, že přes půl milionu Kč se vydává na mzdy. Pan Jan Vrba uvedl, že ho mrzí formulace, že finanční prostředky jsou především využívány na chod mužských týmů. Vyzval, aby se členové FV přišli podívat trénink dětí a mládeže FC a HC. Pan Ing. Ondřej Machola vyzval k další diskuzi v rámci pracovní skupiny. Pan Ing. Tomáš Kučera uvedl, že podstatná částka by měla jít v budoucnu na děti, nevidí opodstatnění přispívat na muže. Pan Ing. Josef Jelínek objasnil cestovní příkaz na pohřeb zmiňovaný v zápise FV. Zdůraznil snahu vychovat mládež pro tým mužů s cílem, aby v Bíteši hráli Bítešáci. Proto je třeba mít kvalitní trenérské zázemí. Pan Ing. Tomáš Kučera vyjádřil názor, že by bylo dobré vyčíslit náklady na děti a na muže. Pan Ing. Tomáš Pelán: Výbor si mohl pozvat k vysvětlení předsedy klubů. Paní Mgr. Markéta Burešová navrhla konání pracovního semináře za účasti předsedů klubů. Pan starosta reagoval na zápis FV: Jednací řád výborů posiluje práva každého z členů. Vyjádřil se k zadluženosti města. Seznámil členy ZM s plánem konat v druhé polovině května pracovní seminář ZM k celkové ekonomické situaci města a k rozhodnutí o dalších investičních akcích, které bude město financovat. Co se týká grantového programu, je na zvážení, zda se nevrátit k variantě, že část dotace sportovcům by byla přidělována přímo z rozpočtu. Nabídl členům výboru možnost účasti na kontrolním dni rekonstrukce ZŠ. Přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 03/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 18.03.2019.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/5/19/ZM bylo přijato.

 

4. Závěrečný účet města za rok 2018

Pan starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM se závěrečným účtem města za rok 2018.

Odchod pana Vojtěcha Pernici a pana Ing. Josefa Jelínka v 17:55 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, proč je tam zařazeno Bytové družstvo Města Velká Bíteš, protože se domnívá, že tam město nemá majetek. Paní Bc. Věra Pokorná: Závěrečný účet se vztahuje i k organizacím založeným a zřízeným městem. Pan Ing. Tomáš Kučera přečetl hodnocení auditora k využití budovy pivovaru a uvedl, že on upozornil na nutnost řešení. Je třeba s budovou něco dělat. Pan starosta: Ing. Kučera navrhl prodat pivovar. Je to závěrečný účet za rok 2018, kdy jsme byli v koalici s KDU-ČSL. Dnes RM rozhodla, že majetkový odbor zpracuje do 1 měsíce návrh využití pivovaru. Já s prodejem nesouhlasím. Pan Ing. Tomáš Kučera: Upozorňoval jsem, že pivovar je neudržovaný a na další využití nemáme peníze, řešením je prodat. Pan starosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/5/19/ZM bylo přijato. *

 

Příchod pana Vojtěcha Pernici v 18:00 hodin, příchod pana Ing. Josefa Jelínka a odchod pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 18:01 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

 

5. Účetní závěrka města k 31. 12. 2018

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2018 k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/5/19/ZM bylo přijato.*

 

Příchod pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma v 18:04 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

 

 

6. Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2019

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2019.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/5/19/ZM bylo přijato.*

 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2019 ke schválení

S návrhem rozpočtového opatření seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Paní Mgr. Markéta Burešová se dotázala na snížení částky na sport a tělovýchovu a na opravu cesty Jáchymov - Holubí Zhoř. Pan starosta vysvětlil, která část cesty se bude opravovat a že důvodem snížení je i skutečnost, že místní části se nebudou na opravě podílet. Pan Ing. Tomáš Kučera se dotázal na navýšení příjmů z prodeje pozemků o 2 mil. Kč. Pan starosta: Jde o pozemky v lokalitě U Stadionu, prodávali bychom je v druhé polovině roku. Pan Ing. Tomáš Kučera poukázal na splatnost faktur za rekonstrukci ZŠ a dotázal se, zda má město už znalecké posudky na podíl, který bude prodávat bytovému družstvu. Paní místostarostka: Posudek by měl být 15.04.2019. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 2/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/5/19/ZM bylo přijato. *

 

8. Dotace z grantových programů

Pan starosta uvedl, že byly radou města předloženy návrhy na výši dotací a přečetl navržené částky jednotlivým subjektům. Pan Ing. Tomáš Kučera upozornil, že přes půl milionu jde na mzdové náklady, které nejsou vynakládány na mládež. Pan starosta: Dotace z grantu je na provoz klubu. Pan Ing. Kučera přečetl, které náklady nelze z grantu hradit. Teď jsou uvedeny v žádosti. Pan Mgr. Aleš Koubek: Při vyúčtování je třeba předložit doklady v souladu s grantem. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D. navrhl, aby finanční výbor udělal pracovní skupinu s představiteli fotbalistů a předložili upravený grantový program. Pan starosta: Různíme se ve výkladu, žádosti dle mne splňují podmínky. Přečetl postupně návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z Grantového programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1588/19 ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/5/19/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z Grantového programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1639/19 ve výši 462.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/5/19/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z Grantového programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1626/19 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/5/19/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1637/19 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/5/19/ZM bylo přijato.*

 

9. Volba člena kontrolního výboru

Pan starosta informoval přítomné o rezignaci paní Dany Jirglové na členství v kontrolním výboru a přečetl návrh ODS k obsazení této funkce. Vyzval k dotazům a připomínkám, nikdo se nepřihlásil.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rezignaci paní Dany Jirglové na členství v kontrolním výboru ze dne 12.02.2019 a volí členem kontrolního výboru pana Antonína Jízdného.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/5/19/ZM bylo přijato. *

 

10. Úplatný převod části pozemku p.č. 196/1 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Vyzval k dotazům a připomínkám, nikdo se nepřihlásil. Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 196/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 19.670,- Kč. Náklady související s převodem části pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/5/19/ZM bylo přijato. *

 

 

11. Úplatný převod části pozemku p.č. 144/1 a části pozemku p.č. 143 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Zdeňka Mazánka v 18:35 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM)

Pan Ing. Tomáš Kučera: Pozemek si vlastně kupují Košíkováci, měli by dostat příspěvek na vybudování výčepu. Pan starosta: Až představí projekt, jistě si požádají. Paní Mgr. Markéta Burešová: Podle pravidel pro financování místních částí by příjem za prodej pozemků měl zůstat místní části. P. starosta: Budeme muset zpřesnit, určitě nezůstane místní části celá částka, ale 50%. Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 144/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 81 m2 a část pozemku p.č. 143 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 17 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Košíkov, IČ: 657 58 102, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 44.100,- Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města pro případ zcizení částí uvedených pozemků. Náklady související s úplatným převodem částí pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/5/19/ZM bylo přijato. *

 

Příchod pana Zdeňka Mazánka v 18:38 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM)

 

12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3317 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Pan Mgr. Aleš Koubek: Bylo jednáno s vlastníky sousedních pozemků? Jaká výměra se využije pro směny? Pan starosta: Jsou tam tři majitelé, kteří by tímto způsobem mohli být uspokojeni. Jedná se přes 6000 m2. Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3317 orná půda o výměře 6107 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 15/5/19/ZM bylo přijato. *

 

13. Zamítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 5299, 5302, 5380 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Ohledně této záležitosti je na kontrolním výboru stížnost. Pan starosta vysvětlil, že to spolu nesouvisí. Dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod pozemků p.č. 5299 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1090 m2, p.č. 5380 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, p.č. 5302 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 vše v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 3

Usnesení č. 16/5/19/ZM bylo přijato. *

 

14. Územní anomálie v k.ú. Pucov a v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš souhlasí se změnou hranice katastrálního území obce a schvaluje dohodu o změně hranic obce tak, že

- u stavby č.e. 95 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 128 v k.ú. Pucov bude p.č. st. 50 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 65 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/5 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 94 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/5 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 66 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/6 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 97 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/6 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 67 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/7 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 98 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/7 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 94 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/3 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 130 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/3 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 97 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/8 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 131 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/8 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 204 v k.ú. Pucov budou stavba č.e. 2 i pozemek p.č. 336/2 zahrnuty do k.ú. Pucov

se současným navýšením výměry katastrálního území Pucov o 102 m2 přesunutých z katastrálního území Jindřichov u Velké Bíteše,

se současným navýšením výměry katastrálního území Jindřichov u Velké Bíteše o 86 m2 přesunutých z katastrálního území Pucov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/5/19/ZM bylo přijato. *

 

15. Směna pozemku p.č. 1233 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Pan Mgr. František Melichar: Řeší něco půl metru? Byl by třeba alespoň 1 metr. Navíc dle návrhu usnesení by město budovalo plot v ulici Za Školou. Pan starosta: Fakticky posunutím plotu získáváme metr příjezdu ke škole. Pan Mgr. Melichar: Jaký plot by město budovalo? Pan starosta popsal, jaký plot bude město budovat.

Pan MUDr. Jaroslav Štefek odchod v 18:51 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 1233 ostatní plocha, zeleň o výměře 151 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 1231 oddělenou geometrickým plánem č. 3079-51/2019 a nově označenou p.č. 1231/2 zahrada o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s tím, že město na vlastní náklady vybuduje nové oplocení na nově vznikající hranici pozemků, a to včetně oplocení na hranici mezi pozemky p.č. 1231/1 a p.č. 1239/7 v k.ú. Velká Bíteš a bran a branky. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/5/19/ZM bylo přijato. *

 

16. Nabídka na fixaci úroků z úvěrů od Komerční banky, a. s.

Odchod pana Jana Vrby a pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 18:53 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. Kotačky v 18:55 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan Ing. Tomáš Kučera upozornil, že se předpokládá pokles ekonomiky a ČNB by mohla podpořit růst snížením úroků. Pan Mgr. Aleš Koubek: Od koho vzešla iniciativa? Pan starosta: Město oslovilo banku.

Příchod pana Jana Vrby a pana MUDr. Jaroslava Štefka v 18:57 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Mgr. Koubek se dotázal na mechanismus zvyšování úroků. Pan starosta odpověděl, že dle růstu PRIBORu. Pan Mgr. Koubek odkázal na stránky ČNB o vývoji PRIBORu. Tato stránka byla přítomným zobrazena. P. starosta: Pro municipiality je úrok výhodnější než pro komerční subjekty. Chtěli jsme mít jistotu, kolik budeme splácet.

Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dodatky ke smlouvám o úvěrech č. 99019375156 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,30 %, č. 99015049904 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,40 %, č. 99009227160 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,54 % a č. 99011916427 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,55 % s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 4

Usnesení č. 19/5/19/ZM bylo přijato. *

 

17. Diskuze

Paní se vyjádřila k prodeji pozemku v Holubí Zhoři (bod č. 13) s tím, že je ráda, že pozemek město neprodalo. Popsala historický vývoj užívání komunikace a uvedla, že usiluje o to, aby se město o komunikaci staralo a udržovalo ji. Jejich rodina podala stížnost kontrolnímu výboru ohledně zrušení komunikace. O zrušení komunikace by mělo rozhodovat zastupitelstvo a mělo by se jednat s uživateli komunikace. Poukázala na skutečnost, že se schválil jednací řád pro kontrolní a finanční výbor, ale neschválil se jednací řád osadních výborů, který by přispěl k dobrému fungování osadních výborů. Pan starosta ukázal na mapě dotčený pozemek a stávající účelovou komunikaci. Uvedl paní, že si jejich rodina stěžovala na stékání vody z komunikace, to byl důvod, proč komunikaci město řešilo. Odkázal na platný pasport komunikací města. Dále uvedl, že situace se tam zlepšila, což potvrdil i krajský úřad. Dnes jsme hlasovali o pozemku, ne o komunikaci. Cílem bylo zpřehlednění situace tam, kde se stýkalo pět komunikací. Zvolené řešení bylo schváleno odborem dopravy MěÚ Velké Meziříčí. Jsme rádi, že osadní výbory fungují ve všech devíti místních částech. Jsem ochoten se zúčastnit osadního výboru a tam můžete sdělit svoje požadavky. Kontrolní výbor má předloženy podklady k řešení vaší stížnosti. Paní upozornila na nebezpečnost nového řešení a zda mají být v pasportu uvedeny náklady na komunikaci. Pan starosta: Nový pasport jsme nedělali. Dále se paní vyjádřila k problematice svádění vody z komunikace.

Pan předseda fotbalového klubu poděkoval za schválenou dotaci a uvedl, že na chod oddílu museli navíc zajistit částku 2,5 mil. Kč. Požádal o svolání pracovní skupiny co nejdříve, aby včas znali pravidla. Pan Ing. Ondřej Machola: Budeme řešit ve finančním výboru.

Pan zástupce tenisového klubu TC Matador uvedl, že postrádá fungování sportovní a kulturní komise. Dále se vyjádřil k pravidlům čerpání dotací, a to že by pravidla měla platit k celé částce a ne jen k části financované z dotace. P. starosta vysvětlil pravidla pro čerpání dotací, vztahují se k 70% poskytnutým městem. Zřízení komise je ke zvážení.

Pan Ing. Tomáš Kučera požádal o ucelený přehled financování rekonstrukce školy, aby členové ZM věděli celkové náklady. Pan starosta: Podklady budou nachystány k pracovnímu semináři.

Pan Ing. Ondřej Machola: Jaký bude osud stavby na ulici Strmá, která je v rozporu s projektovou dokumentací? Pan starosta: Město není účastníkem řízení, je to předmětem stavebního řízení. Město nemůže zasahovat do řízení, sousedé se dohodli.

Paní Mgr. Markéta Burešová: Je v dlouhodobém plánu zázemí hokejového stadionu? Pan starosta: Bude se vyčíslovat finanční náročnost akce s projektantem. *

 

20. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:56 hodin.