03/19 - 11.02.2019 Zápis ze zastupitelstva města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 3/2019

konaného dne 11.02.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Mgr. František Melichar, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Eduard Rovenský, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Zdeněk Mazánek, Vojtěch Pernica, Zdeněk Řezáč

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:17 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů a o právu přítomných na námitku proti takovému zpracování ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. Ondřeje Macholu a pana Mgr. Františka Melichara.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Ondřeje Macholu a pana Mgr. Františka Melichara.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/19/ZM bylo přijato.

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta uvedl, že v okamžiku schvalování programu zastupitelstva radou města, ještě nebyl k dispozici zápis z finančního výboru, který se váže k rozpočtu, ani zápisy z kontrolního výboru. Navrhl zařadit bod zápis č. 1, 2, 3 z kontrolního výboru jako bod první a zápis č. 2 z finančního výboru jako bod druhý před schválení jednacího řádu. Pan starosta vyzval k podávání protinávrhů. Pan Ing. Tomáš Kučera navrhl rozdělit bod programu č. 11 na úplatné nabytí pozemků pod obchvatem a na nemovitost za městským úřadem, protože u pozemků pod obchvatem není v zásadě o čem diskutovat, na rozdíl od výkupu uvedené nemovitosti. Pan starosta se dotázal, zda není již žádný další protinávrh. Pan Mgr. Aleš Koubek navrhl zařazení nového bodu do programu, a sice za bod 12 zařadit nový bod, který by se týkal vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 a částečně směnu týkající se pozemků p.č. 2540, 2563/5 vše v k.ú. Velká Bíteš podle materiálu, který podal minulý týden v pondělí na podatelnu a zaslal e-mailem všem zastupitelům. Poslední protinávrh vznesla paní místostarostka, která navrhla, aby zápis z finančního výbor byl předřazen jako bod jedna programu zasedání.

Pan starosta dal hlasovat o programu ZM ve znění návrhu paní místostarostky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis z jednání finančního výboru
 4. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 5. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 6. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 8. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 9. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 13. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 14. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 15. Vyúčtování hodů 2018
 16. Diskuze
 17. Závěr

Výsledek hlasování: pro 9, proti 6, zdrželi se 3

Usnesení nebylo přijato.

 

Pan starosta dal hlasovat o programu ZM ve znění návrhu pana Mgr. Aleše Koubka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 4. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 7. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 8. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 10. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 12. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 13. Vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 a směna týkající se pozemků p.č. 2540, 2563/5 všek.ú. Velká Bíteš
 14. Zápis z jednání finančního výboru
 15. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 16. Vyúčtování hodů 2018
 17. Diskuze
 18. Závěr

Výsledek hlasování: pro 9, proti 1, zdrželi se 8

Usnesení nebylo přijato.

 

Pan starosta dal hlasovat o programu ZM ve znění návrhu pana Ing. Tomáše Kučery.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 4. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 7. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 8. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 10. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 13. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 14. Zápis z jednání finančního výboru
 15. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 16. Vyúčtování hodů 2018
 17. Diskuze
 18. Závěr

Výsledek hlasování: pro 9, proti 6, zdrželi se 3

Usnesení nebylo přijato.

 

Pan starosta dal hlasovat o programu ZM ve znění jeho návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis č. 1, 2, 3kontrolního výboru
 4. Zápis č. 2 z finančního výboru
 5. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 6. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 7. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 8. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 9. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 10. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 14. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 15. Vyúčtování hodů 2018
 16. Diskuze
 17. Závěr

Výsledek hlasování: pro 9, proti 2, zdrželi se 7

Usnesení nebylo přijato.

 

Pan starosta dal hlasovat o programu ZM v původním znění navrženém radou města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 4. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 7. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 8. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 10. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 12. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 13. Zápis z jednání finančního výboru
 14. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 15. Vyúčtování hodů 2018
 16. Diskuze
 17. Závěr

Výsledek hlasování: pro 9, proti 2, zdrželi se 7

Usnesení nebylo přijato.

 

Vzhledem k tomu, že nebyl schválen program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš, ukončil pan starosta zasedání zastupitelstva města v 17:32 hodin.