04/19 - 25.02.2019 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 4/2019

konaného dne 25.02.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Ing. Ondřej Machola, Jan Pavlíček

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Pan Mgr. Aleš Koubek uvedl, že oznamuje v souladu s jednacím řádem střet zájmů v bodu č. 17 programu. Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:08 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu a o právu přítomných na námitku proti takovému zpracování ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Vojtěcha Pernicu a pana Zdeňka Řezáče.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Vojtěcha Pernicu a pana Zdeňka Řezáče.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/4/19/ZM bylo přijato.

 

Příchod pana Ing. Tomáše Pelána v 17:10 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání navržený radou města. Vyzval k předkládání návrhů, nikdo se nepřihlásil. Pan starosta dal hlasovat o programu ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 4. Zápis z jednání finančního výboru
 5. Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
 6. Informace o úplatném převodu spoluvlastnického podílu města Velká Bíteš k bytovému domu č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši
 7. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 8. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 9. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 10. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 11. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 12. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 16. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 17. Vypořádání spoluvlastnictví a směna ve vztahu k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4, 2540 a 2563/5 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Vyúčtování hodů 2018
 19. Diskuze
 20. Závěr

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/4/19/ZM bylo přijato.

 

3. Zápisy z jednání kontrolního výboru

Pan starosta udělil slovo panu Aloisi Špačkovi, předsedovi kontrolního výboru. Pan předseda uvedl, že zápisy předložené zastupitelstvu vypovídají o činnosti kontrolního výboru. Paní místostarostka se dotázala, jak je to myšleno s plánem činnosti uvedeným v posledním zápisu kontrolního výboru. Uvedla, že na základě zákona není možno kontrolovat městskou policii a bytové družstvo. Dotázala se, zda kontrolní výbor žádá o pověření ke kontrole od zastupitelstva. Pan předseda uvedl, že nežádají o pověření, jedná se o seznámení s činností městské policie a popřípadě se stavem bytového fondu, bytových řádů apod. Člen výboru pan Mgr. Aleš Koubek uvedl, že je to plán práce, pokud bychom chtěli kontrolovat, je nutné pověření zastupitelstva.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy č. 1/2018, č. 2/2018, č. 3/2018 a č. 4/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/4/19/ZM bylo přijato.

 

4. Zápis z jednání finančního výboru

Pan starosta požádal členy výboru, aby posunuli termín výboru tak, aby rada města měla zápis k dispozici, když schvaluje program zastupitelstva. Člen výboru pan Ing. Tomáš Kučera se vyjádřil, že termín konání posunou. Dále shrnul dva body obsažené v předloženém zápisu, a to systém přerozdělování peněz místním částem a rozpočtové opatření č. 1. Uvedl důvody, proč výbor nedoporučil schválení rozpočtového opatření č. 1. Pan starosta uvedl, že na výboru s paní místostarostkou vysvětlili způsob tvorby rozpočtu místních částí. K rozpočtovému opatření uvedl, že prodej podílu města v bytovém družstvu je dnes samostatným bodem. Co se týká kanalizace a vodovodu, příspěvek SVK vyplývá z pravidel svazku. Plynové kotle na Návrší za 650 tis. Kč se letos nebudou vyměňovat. Ponížili jsme v rozpočtu bytové hospodářství o 500 tis. Kč. Dále vysvětlil snížení výdajů na zeleň. Paní Mgr. Markéta Burešová: Zeleň měla být pro místní části ze strany města upřesněna. Pan starosta: Místní části si budou zajišťovat údržbu zeleně ze svých prostředků. Paní Mgr. Markéta Burešová požádala, aby předsedové osadních výborů věděli předem, co si budou místní části platit. Pan Ing. Tomáš Kučera vyslovil názor, že peníze na akce vodovod, kanalizace mohly zůstat v rozpočtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 02/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/4/19/ZM bylo přijato.

 

5. Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.

Pan starosta uvedl, že tento bod souvisí se zavedením služby senior taxi a udělil slovo paní místostarostce. Paní místostarostka sdělila, že radě města se jeví vhodnější provozování služby přímým zadáním TS. Dále seznámila přítomné s pravidly této služby. Pan starosta doplnil, že v rozpočtu je navržena na tuto službu částka 200 tis. Kč. Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal na důvod přetržky v provozní době. Paní místostarostka zdůvodnila provozní dobu s tím, že se po půl roce provozu vyhodnotí. Pan Mgr. Aleš Koubek doporučil k inspiraci brněnská pravidla. Pan starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje zřízení služby senior taxi a její zajištění prostřednictvím Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.

2. Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., spočívající v rozšíření předmětu podnikání společnosti o Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

odpovědnost: jednatel společnosti

termín: 01.04.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/4/19/ZM bylo přijato.

 

6. Informace o úplatném převodu spoluvlastnického podílu města Velká Bíteš k bytovému domu č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Zrekapitulovala dosavadní kroky učiněné k prodeji spoluvlastnického podílu města. Dále popsala členskou schůzi bytového družstva konanou dne 03.12.2018, na které předseda představenstva Ing. Tomáš Kučera odstoupil z funkce. Popsala možné dvě varianty dalšího postupu města, a to buď navrhnout svého zástupce do představenstva bytového družstva tak, aby tento splňoval podmínky stanov, byl členem družstva, anebo navrhnout, aby členská schůze bytového družstva změnila stanovy tak, že členem představenstva může být i právnická osoba, která je členem družstva a návazně ihned provést novou volbu.   Pan Ing. Tomáš Kučera uvedl, že nemá nic proti změně stanov, ale ta vyžaduje 100% účast všech členů družstva. Paní místostarostka vysvětlila, že není předepsáno povinné vyšší kvórum na členské schůzi než pro jakékoliv běžné usnesení. Po změně stanov není třeba čekat na zápis do obchodního rejstříku. Pan Ing. Tomáš Kučera upozornil, že je třeba jednat poměrně rychle, protože cesta k prodeji podílu, jenž tvoří značný příjem v rozpočtu, je ještě dlouhá. Pan starosta: Předpokládáme, že tato záležitost bude uzavřena na zastupitelstvu v červnu. Přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš doporučuje Bytovému družstvu Města Velká Bíteš změnu čl. 24 odst. 4 stanov tak, že členem představenstva může být člen družstva, způsobilý být členem orgánu právnické osoby v souladu s právními předpisy.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 6/4/19/ZM bylo přijato.

 

7. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města

Pan starosta uvedl, že byly předloženy návrhy jednacích řádů zastupitelstva města a výborů včetně odůvodnění změn. Návrhy vám byly zaslány již před třemi týdny, byly na programu zastupitelstva již 11.02.2019. Včera v 21:43 h přišel e-mail od Mgr. Koubka s připomínkami. Požádal ho o formulaci případného protinávrhu usnesení s tím, že se o jeho návrhu bude hlasovat jako o celku. Pan Mgr. Aleš Koubek uvedl, že to nejsou jeho návrhy, ale KDU-ČSL. Přednesl návrhy na úpravy jednacího řádu zastupitelstva města, jež byly členům zastupitelstva promítány. Změna oproti původnímu návrhu je v čl. 3 odst. 1, kde vypadne slovo „zpravidla“. Dále pak v čl. 3 odst. 3 vypadnou slova „a dále ji může zveřejnit např. městským rozhlasem“ a bude zde doplněno: „Dále, je-li to možné, zveřejní městský úřad informaci o době a místě konání zasedání zastupitelstva hlášeními v městském rozhlase ve dvou dnech v týdnu předcházejícím konání zasedání zastupitelstva. Informace o době a místě zasedání konaných v pravidelných termínech je zveřejněna též ve zpravodaji města, a to vždy ve vydání pro měsíc, v němž se zasedání má uskutečnit.“

Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění doplněný o dvě změny, které byly upřesněny na dnešním zasedání zastupitelstva.

odpovědnost: tajemnice

termín: 28.02.2019

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 8

Usnesení č. 7/4/19/ZM bylo přijato.

 

Schválený Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš je přílohou č. 2 zápisu.

 

Pan Mgr. Aleš Koubek přednesl návrh KDU-ČSL jednacího řádu výborů, který byl členům zastupitelstva města promítán. Uvedl, že se jedná o dílčí, pozměňující návrhy, které nevylučují původní návrh. V čl. 1 odst. 3 navrhujeme ponechat původní text tak, jak byl doteď. V čl. 2 odst. 1 navrhujeme, aby termíny stanovovali členové výboru hlasováním a v odst. 2 písm. a) by vypadlo „dobu a“. V čl. 2 odst. 4 vypustitpo dohodě s předsedou výboru“ a doplnit „výborem pověřený“. V čl. 3 odst. 1 navrhujeme, aby rozhodl výbor hlasováním. V čl. 3 odst. 7 nesouhlasíme s vypuštěním věty „Výbor rozhoduje o formálních a dalších obsahových náležitostech zápisu z jednání.“ Požádal o vysvětlení  čl. 4 odst. 2 kde je uvedeno předseda výboru, ale máme dva výbory a není jasné, kdo to je. S tím souvisí i podpis jednacího řádu, kde není uveden předseda finančního výboru. Pan Mgr. Aleš Koubek navrhl hlasovat zvlášť o dílčích pozměňovacích návrzích jednacího řádu. Pan starosta: Nerozumíme si, vyzval jsem vás k protinávrhu. Paní místostarostka: Návrh, že bude hlasováno zvlášť, je také doplňující návrh? Pan Mgr. Aleš Koubek: Je to návrh o způsobu hlasování. Paní místostarostka: Na začátku bylo řečeno, že se bude hlasovat o protinávrhu a bylo to tak i u jednacího řádu zastupitelstva města. Požádala Mgr. Koubka, aby vyjmenoval změny en bloc a o nich bylo hlasováno, jinak nikdo nebude vědět, o čem se hlasuje. Pan starosta: O čem chcete hlasovat, o šesti pozměňujících návrzích, nebo o komplexním návrhu? Pan Mgr. Aleš Koubek: Mám návrh na hlasování o jednotlivých dílčích návrzích změn postupně, jak jsem je přednesl. Pan starosta: Budeme hlasovat, zda budeme hlasovat o jednom návrhu, nebo o jednotlivých dílčích změnách. Dnes nefunguje kontrolní výbor, je to platforma pro 3-4 hodiny diskuze. Pokud je předseda výboru přesvědčen, že věc není v kompetenci výboru, je to potřeba předložit k rozhodnutí zastupitelstvu. Proto koalice podpoří návrh předložený vedením města. Navrhuji hlasovat, že se bude hlasovat o jednotlivých změnách předložených Mgr. Koubkem k původnímu předloženému návrhu. Pakliže toto neprojde, budeme jednat o původním návrhu. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D. se vyjádřil, že je třeba synchronizovat plán scházení se výborů s radou města a zastupitelstvem města. Měli by vědět, jaký je plán scházení se výborů v čase. Zastupitelstvo by nemělo komentovat, co se tam rozhodlo. Požádal pana starostu, aby neurážel členy výboru. Pan starosta: Jaká je tam situace, dokladuje i odchod paní z kontrolního výboru. Pan Ing. Tomáš Kučera: Nemáme problém s tím, co předložila koalice, netrváme na tom, aby byly schváleny všechny změny předložené Mgr. Koubkem. Pan starosta: Předkládejte jen to, na čem trváte. Paní místostarostka upozornila na rozpor mezi zápisem kontrolního výboru a nynějším návrhem Mgr. Koubka ohledně termínů konání výboru. Podle Mgr. Koubka to v rozporu není. Pan starosta vyzval k dalším protinávrhům. Pan Mgr. Aleš Koubek navrhl, aby k jednacímu řádu tak, jak byl předložen, byly přijaty jednotlivé pozměňovací návrhy, které předložil a o každém pozměňovacím návrhu bylo hlasováno zvlášť. Další protinávrhy nebyly předloženy. Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Koubka.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 12, zdrželi se 0

Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu jednacího řádu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: tajemnice

termín: 28.02.2019

Výsledek hlasování: pro 12, proti 6, zdrželi se 1

Usnesení č. 8/4/19/ZM bylo přijato.*

 

Paní Mgr. Markéta Burešová se dotázala se, proč je v závěru jednacího řádu uveden pouze pan Špaček, proč tam není i předseda finančního výboru. Tajemnice MěÚ vysvětlila, že toto nedopatření vzniklo tím, že pouze kontrolní výbor měl schválený jednací řád a z tohoto se vycházelo. Teoreticky může být na jednacím řádu pouze podpis pana starosty, příp. i paní místostarostky. Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, kdo je míněn předsedou výboru v čl. 4 odst. 2. Tajemnice MÚ: Vzhledem k tomu, že jednací řád je společný pro oba výbory, týká se toto ustanovení obou předsedů. Paní Mgr. Markéta Burešová se vyjádřila, že tyto nepřesnosti měly být v textu odstraněny. Pan starosta navrhl revokaci usnesení. Uvedl, že se bude hlasovat o původním návrhu jednacího řádu bez formálního pochybení ohledně podpisu pana Špačka, bude tam pouze starosta města. Paní Burešová se kriticky vyjádřila ke způsobu projednávání. Pan starosta argumentoval tím, že na předložení změn byly tři týdny. Navrhl opětovně hlasovat o původním znění bez označení Alois Špaček, předseda výboru. Pan Ing. Tomáš Kučera: Jediná změna tedy bude, že bude vynechána osoba pana Aloise Špačka? Bude doplněna do  čl. 3 odst. 7 věta „Výbor rozhoduje o formálních a dalších obsahových náležitostech zápisu z jednání.“? Paní místostarostka vysvětlila, že tato věta je nadbytečná, protože kdo jiný si bude schvalovat zápis než výbor. Pan Mgr. Aleš Koubek se omluvil za pozdní zaslání změn s tím, že je potřebovali projednat. Paní místostarostka vyslovila názor, že změny předložené Mgr. Koubkem nejsou změny, které by tam musely být a změnilo by se cokoliv na jednání výboru, to je ta demagogie. Pan starosta dal hlasovat o revokaci předchozího usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení č. 8/4/19/ZM tak, že vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění s vypuštěním slov „Alois Špaček předseda výboru“.

odpovědnost: tajemnice

termín: 28.02.2019

Výsledek hlasování: pro 12, proti 5, zdrželi se 2

Usnesení č. 9/4/19/ZM bylo přijato.

 

Schválený Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš je přílohou č. 3 zápisu.

 

8. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí

Pan starosta udělil slovo Bc. Věře Pokorné, vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s  rozpočtovým opatřením č. 14/2018 schváleným radou města dne 18.12.2018.

Odchod pana Mgr. Františka Melichara v 18:50 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 14/2018 schválené radou města.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 10/4/19/ZM bylo přijato.

 

9. Plnění rozpočtu k 31.12.2018

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního.

Příchod pana Mgr. Františka Melichara v 18:53 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12.2018.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 11/4/19/ZM bylo přijato.*

 

10. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení

Pan starosta sdělil, že o rozpočtovém opatření se již diskutovalo v rámci bodu 4 a zda jsou další připomínky, kromě zmíněného finančního výboru. Pan Ing. Tomáš Kučera zopakoval připomínku z finančního výboru ohledně ponechání částky na vodovod a kanalizaci U Stadionu, je to zadlužení do příštího roku. Paní Mgr. Markéta Burešová vznesla faktickou připomínku: V rozpočtu pro místní části je na zeleň 50%, takže částky nyní nesouhlasí. Vedoucí odboru finančního vysvětlila, že 50% bylo pro 2018, pro rok 2019 by mělo jít financování z místních částí a na konci roku se to bude přepočítávat. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 1/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 28.02.2019

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 7

Usnesení č. 12/4/19/ZM bylo přijato.*

 

11. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Vyzval k připomínkám, nikdo se nepřihlásil. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy/předsedkyně osadního výboru odměnu za měsíc ve výši 5.100 Kč. Odměna bude poskytovaná ode dne 25.02.2019. V případě budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.03.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 13/4/19/ZM bylo přijato.*

 

12. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2435/1 oddělené geometrickým plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 520,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí předmětné části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/4/19/ZM bylo přijato.*

 

13. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 5036 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8.530,- Kč. Náklady související s nabytím pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/4/19/ZM bylo přijato.*

 

14. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 130 m2 a pozemek p.č. 1239/1 zahrada o výměře 428 m2 vše v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 186.370,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí předmětných pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/4/19/ZM bylo přijato.*

 

15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta s tím, že jak je uvedeno v podkladovém materiálu, je to nabídka souhrnu nemovitostí. Popsal využití prostoru za radnicí. Pan Eduard Rovenský se dotázal, zda existuje na dům posudek, který by tu cenu ospravedlnil. Pan starosta: Je to odůvodněno záměrem města, obdobný postup byl v případě kruhové křižovatky. Cena dle znalce je cca 1 mil. Kč, je to případ strategické záležitosti. Pan Rovenský navrhl rozdělení bodu, aby se hlasovalo o pozemcích zvlášť a zvlášť o nemovitosti v centru města. Pan starosta: Je to nabídka jako celek, vlastník má nabídky i od dalších soukromých subjektů. Taková nabídka nemovitosti v centru města je jednou za 100 let. V současnosti řešíme v této oblasti rozšíření MŠ a revitalizaci území. Paní Mgr. Markéta Burešová uvedla, že pokud existuje znalecký posudek, měl být pro informovanost zastupitelů přiložen. Pan Ing. Tomáš Kučera uvedl, že s křižovatkou to není porovnatelné, cena 12.000 Kč/m2 tam nebyla a navíc kraj by tam neinvestoval a nevyřešili bychom dlouholetý dopravní problém. To nám tento prostor nepřinese, navíc tržnice byla jinde, za týden může být zase jinde. Pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část p.č. 1518/1 orná půda o výměře cca 1572 m2 v k.ú. Březské, obec Březské

- p.č. 1620/5 ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2 v k.ú. Březské, obec Březské

- p.č. 3244 orná půda o výměře 333 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

- p.č. 3009/66 ostatní plocha, silnice o výměře 49 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

- p.č. 57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, jehož součástí je budova č.p. 97 rodinný dům v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

za cenu 3.300.000,- Kč. Náklady související s nabytím výše uvedených nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019

Výsledek hlasování: pro 12, proti 6, zdrželi se 1

Usnesení č. 17/4/19/ZM bylo přijato.*

 

16. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřijmout nabídku na úplatný převod pozemku p.č. 84/11 zahrada o výměře 638 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 192.676,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 18/4/19/ZM bylo přijato.*

 

17. Vypořádání spoluvlastnictví a směna ve vztahu k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4, 2540

a 2563/5 v k.ú. Velká Bíteš

Pan Mgr. Aleš Koubek oznámil dle čl. 17 nového jednacího řádu střet zájmů v tomto bodu.

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta s tím, že materiál je přepracovaný oproti materiálu předloženému na ZM dne 11.02.2019 a popsal změny. Pan Ing. Tomáš Kučera doplnil, že se tato záležitost řešila asi rok a že je rád, že se našel kompromis se spoluvlastníky. Mezi novým pozemkem pod Letnou a porostem je ještě náhon, který patří soukromému vlastníkovi, bylo by vhodné s ním jednat o vykoupení. Pan starosta: Mělo by se dál pokračovat v jednání, minimálně koridor kolem potoka by měl být zachován pro město. Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 2538/5, p.č. 2563/3, p.č. 2563/4 včetně směny částí pozemků p.č. 2540 a p.č. 2563/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to takto:

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 1747 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/38 trvalý travní porost o výměře 87 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/39 trvalý travní porost o výměře 136 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2539/40 trvalý travní porost o výměře 409 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/41 trvalý travní porost o výměře 74 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „a“ o výměře 226 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „c“ o výměře 251 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označené díl „b“ o výměře 44 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „a“, „b“, „c“ se slučují do p.č. 2563/3 trvalý travní porost o 521 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/14 trvalý travní porost o výměře 801 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „ch“ o výměře 770 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „j“ o výměře 472 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „i“ o výměře 42 m2 sloučeny do p.č. 2563/15 trvalý travní porost o výměře 1284 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „r“ o výměře 32 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „t“ o výměře 36 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „s“ o výměře 7 m2 sloučeny do p.č. 2563/16 trvalý travní porost o výměře 75 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „e“ o výměře 2118 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „g“ o výměře 1477 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označená díl „f“ o výměře 214 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „e“, „f“, „g“ se slučují do p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3809 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/17 trvalý travní porost o výměře 795 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2540 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2540/1 trvalý travní porost o výměře 514 m2 převádí město Velká Bíteš do výlučného vlastnictví,

- spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č. 2563/3, p.č. 2563/4, 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš budou vypořádány formou finanční náhrady ve výši 110.000,- Kč, které uhradí město Velká Bíteš po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

a

b) zamítnout žádost na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 2538/5, p.č. 2563/3, p.č. 2563/4 včetně směny částí pozemků p.č. 2540 a p.č. 2563/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to takto:

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 809 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/37 trvalý travní porost o výměře 939 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/38 trvalý travní porost o výměře 87 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/39 trvalý travní porost o výměře 128 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2539/40 trvalý travní porost o výměře 414 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č.2538/41 trvalý travní porost o výměře 76 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „a“ o výměře 184 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „c“ o výměře 301 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označené díl „b“ o výměře 36 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „a“, „b“, „c“ se slučují do p.č. 2563/3 trvalý travní porost o 521 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/14 trvalý travní porost o výměře 801 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „ch“ o výměře 1155 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „j“ o výměře 869 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „i“ o výměře 68 m2 sloučeny do p.č. 2563/15 trvalý travní porost o výměře 2092 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „r“ o výměře 22 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „t“ o výměře 36 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „s“ o výměře 4 m2 sloučeny do p.č.2563/16 trvalý travní porost o výměře 62 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „e“ o výměře 1785 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „g“ o výměře 1825 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označená díl „f“ o výměře 198 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „e“, „f“, „g“ se slučují do p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3808 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2540 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2540/1 trvalý travní porost o výměře 514 m2 převádí město Velká Bíteš do výlučného vlastnictví.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/4/19/ZM bylo přijato.*

 

Pan Mgr. Aleš Koubek o tomto usnesení nehlasoval.

 

18. Vyúčtování hodů 2018

Pan starosta udělil slovo panu Ing. Josefu Jelínkovi, řediteli ICKK, který seznámil členy ZM s vyúčtováním hodů 2018 a s plánovanými změnami hodů 2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí vyúčtování hodů 2018 předložené ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 20/4/19/ZM bylo přijato.

 

19. Diskuze

Pan Eduard Rovenský poděkoval za přístup členů ZM k usnesením z rady města od počátku nového ZM. Citoval usnesení RM, kterým bylo rozhodnuto o nerealizování  workoutového hřiště. Požádal o předložení podrobnějšího materiálu ke zrušení, iniciátoři nebyli informováni, tuto akci podpořilo elektronicky 100 občanů.

MUDr. Štefek odchod v 19:30 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan starosta: Materiál majetkového odboru bude poskytnut členům ZM a shrnul důvody uvedeného usnesení. Pan Ing. Josef Jelínek informoval o anketě, ve které 65% preferovalo víceúčelové stroje. Chybí hřiště pro nejmenší.

Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D. upozornil, že se zapomnělo na volbu nového člena kontrolního výboru. Pan starosta uvedl, že výbor může zatím fungovat se stávajícími členy.

Pan Ing. Tomáš Kučera: Máme v rozpočtu 1.500 tis. Kč položku na přípravu investic. Od finančního odboru požadujeme předkládat ZM přehled, co se financovalo z této kapitoly rozpočtu. Abychom měli přehled, co se objednává za projektové dokumentace. Pan starosta: Dostáváte usnesení RM, kde jsou akce uvedeny. Nemám problém, aby to finanční odbor zpracovával.

Pan Ing. Tomáš Kučera navrhl prodat objekt pivovaru se zdůvodněním, že městu chybí finance a že dlouhodobě nebude mít finance na opravu. Pan starosta: Této problematice jsme se během osmi let věnovali. V prvním volebním období jsme si řekli, že to lze řešit v případě smysluplného projektu soukromého investora. V druhém volebním období jsme si řekli, že objekt pivovaru nebudem prodávat, protože je to pro náměstí cenná budova. Na RM byl soukromý investor se záměrem minipivovaru. Oslovili jsme Ing. arch., který nám zdokumentoval objekt a udělal studii, ze které vyplynula možnost využití pro knihovnu, v patře bylo navrženo ubytování typu hostel. V nedávné době proběhl program na brownfieldy a na knihovny, ale nebyli jsme připraveni. Pojďme se bavit komplexně, hledat využití objektu např. pro úřad práce, kde požadují výtah. Pan Ing. Tomáš Kučera upřesnil, že pokud prodej, tak formou společného projektu s investorem a že nemyslel čistý prodej. Pan starosta: Pro nás je to neměnná záležitost, předložte návrhy.

Pan Eduard Rovenský: Ve Velkém Meziříčí jsou oproštěni od poplatku za odpad děti do 3 let senioři nad 70 let. Požádal úřad o vyčíslení dopadu takového osvobození ve Velké Bíteši. Pan starosta: Poplatek by měl být v Bíteši podle nákladů cca 750 Kč, je to čistě politické rozhodnutí.

Pan Mgr. Aleš Koubek se vrátil k bodu 17 s tím, že toto rozhodnutí umožní rozvoj této lokality a poděkoval za toto rozhodnutí.

Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Na ustavujícím ZM bylo schváleno 7 členů kontrolního výboru. Pan starosta: Sedmého člena dovolíme.

Pan Eduard Rovenský: Na prvním ZM jsem se vrátil k pozastavené pohotovosti na poliklinice. Mělo se vyhodnotit, dosud jsme neobdrželi statistiku výjezdů od RZS. Pan MUDr. Svatopluk Horek: Celostátně byly pohotovosti tohoto typu zrušeny, nehodlá je obnovovat v tomto režimu ani ministr zdravotnictví. Plánuje se pohotovost na nejbližší nemocnici, kde by se lékaři střídali. U nás není možné personální zajištění, dále záležitost odborného vybavení, což je 12 mil. Kč na vybavení a na provoz cca 2 mil. Kč ročně. Pan Rovenský: Nyní je pohotovost pozastavena. Pan MUDr. Horek: Je to taktické, kdyby se změnila situace, můžeme obnovit. Pan MUDr. Horek: Je to i záležitost sanitky a jejího vybavení. Máme tady RZS. Pan Rovenský: Kandidát za ČSSD si stěžoval, že narostl výjezd rychlé k banalitám. Pan MUDr. Horek: Proto tady byli zřízeni, my sanitku nemáme. Pan starosta: Požádáme RZS o statistiku.*

 

20. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:15 hodin.