02/18 - 03.12.2018 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2018

konaného dne 03.12.2018 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Jan Pavlíček

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 15:14 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 19 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Předsedající určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Pan Ing. Ondřej Machola se dotázal, proč nastala změna termínu konání zastupitelstva. Pan starosta: Důvodem byla skutečnost, že 10. 12. by větší část zastupitelů nebyla přítomna, proto jsme svolali ZM jako mimořádné. Pan Ing. Ondřej Machola doporučil dodržovat 17. hodinu. Pan starosta: 15. hodina byla zvolena s ohledem na to, že v 18 hodin se koná schůze bytového družstva. Pokud je to problém, sejdeme se jindy. Pan Mgr. Aleš Koubek: Očekával bych, že nový termín bude konzultován i s ostatními zastupiteli.

Pan starosta vyzval přítomného člena zastupitelstva města pana Ing. Libora Kotačku, Ph.D. ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že pan starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D. složil slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Svatopluka Horka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Svatopluka Horka.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/2/18/ZM bylo přijato.

 

Příchod pana Eduarda Rovenského v 15:23 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání navržený radou města. Pan Ing. Tomáš Kučera navrhl bod č. 16 Zápis z jednání finančního výboru předřadit před bod Rozpočet města na rok 2019 a zvážit posunutí schvalování rozpočtu až na konec ZM před diskuzi, protože v 18 hodin je bytové družstvo a nebyl pracovní seminář k rozpočtu. Pan starosta rovněž navrhl zápis FV předsunout před rozpočet, ale rozpočet projednávat ihned následně po zápisu FV. Pan starosta dal hlasovat o programu ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

1.Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

2.Schválení programu zasedání

3.Zřízení osadních výborůčástech města

3.1. Určení počtu členů osadních výborů

3.2. Volba předsedů a dalších členů osadních výborů

4. Delegování zástupců města na valné hromady:

4.1. Lesního družstva svazu obcí s.r.o.

4.2. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

4.3. Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

5.   Rozpočtová opatření č. 10/2018,11/2018 a 12/2018 schválená RM na vědomí

6.   Rozpočtové opatření č. 13/2018 ke schválení

7.   Plnění rozpočtu k 31.10.2018

8.   Účetní výkazy k 30.09.2018 na vědomí

9.   Úvěr na revitalizaci ZŠ Tišnovská 115

10. Zápis z jednání finančního výboru

11. Rozpočet města na rok 2019

12. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2021

13. Grantové programy na rok 2019

14. Dotace z rozpočtu města

15. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

16. Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí

17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 139, p.č. 140 v k.ú. Košíkov

18. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš

19. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš

20. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

21. Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš

22. Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš

23. Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí pozemků p.č. 1396, 1398 v k.ú. Velká Bíteš

24. Směna pozemku p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš

25. Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká  

     Bíteš – SZ obchvat“

26. Diskuze

27. Závěr

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2/18/ZM bylo přijato.

 

3. Zřízení osadních výborů v částech města

Pan starosta uvedl, že složení osadních výborů je předloženo na základě jednání v místních částech.

3.1. Určení počtu členů osadních výborů

Pan starosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zřizuje osadní výbory v částech města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov. Osadní výbor v Bezděkově bude tříčlenný, ve Březce sedmičlenný, v Holubí Zhoři pětičlenný, v Jáchymově sedmičlenný, v Jestřabí tříčlenný, v Jindřichově sedmičlenný, v Košíkově sedmičlenný, v Ludvíkově pětičlenný, v Pánově tříčlenný.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2/18/ZM bylo přijato.

 

3.2. Volba předsedů a dalších členů osadních výborů

Pan starosta uvedl, že v podkladových materiálech jsou uvedeny údaje navržených členů kromě části města Holubí Zhoř. Návrh z Holubí Zhoři byl doručen teprve dnes, proto bude hlasováno zvlášť. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Bezděkov pana Petra Vondráka a členy tohoto výboru: pana Petra Kopáčka, DiS. a pana Jiřího Křikavu.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Březka paní Mgr. Markétu Burešovou a členy tohoto výboru: pana Ing. Pavla Janšty, pana Ing. Josefa Šilhana, pana Ing. Josefa Kozu, pana Jiřího Báňu, pana Radka Suchánka a pana Petra Dvořáčka.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jáchymov pana Jaromíra Rybníčka a členy tohoto výboru: pana Pavla Hampla, pana Vlastimila Březinu, pana Pavla Kotlana, paní Pavlínu Březinovou, paní Ing. Renatu Ševčíkovou a pana Roberta Hladíka.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jestřabí paní Ivu Svobodovou a členy tohoto výboru: paní Dagmar Doubkovou a paní Miluši Prokešovou.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jindřichov pana Radomíra Holíka a členy tohoto výboru: paní Blanku Malátovou, pana Jaroslava Krupičku, paní Michaelu Markovou, pana Rudolfa Bryma, pana Ing. Jana Karáska a pana Martina Koláčného.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Košíkov pana Martina Bryma a členy tohoto výboru: pana Petra Kalinu, pana Radka Bednáře, pana Jiřího Rybníčka, pana Dušana Bryma, pana Ladislava Rybníčka a pana Petra Čecha.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov pana Libora Žáka a členy tohoto výboru: paní Bc. Ilonu Kalovou, pana Ing. Petra Dobšoviče, paní Hanu Miklicovou a pana Bohuslava Buriana.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Pánov Mgr. Lucii Habánovou a členy tohoto výboru: pana Zdeňka Jeřábka a pana MUDr. Stanislava Voborného.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2/18/ZM bylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Holubí Zhoř pana Ing. Josefa Lose, Ph.D. a členy tohoto výboru: paní Markétu Bártovou, paní Marcelu Ondráčkovou, pana Vojtěcha Šabackého a paní Mgr. Evu Širokou.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2/18/ZM bylo přijato.*

 

4. Delegování zástupců města na valné hromady:

4.1. Lesního družstva svazu obcí s.r.o.

4.2. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

4.3. Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Pan starosta navrhl zástupce města na valné hromady. Jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje pana Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje paní JUDr. Alenu Malou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 6/2/18/ZM bylo přijato.*

 

5. Rozpočtová opatření č. 10/2018,11/2018 a 12/2018 schválená RM na vědomí

Pan starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s  rozpočtovým opatřením č. 10/2018 schváleným radou města dne 08.10.2018, č. 11/2018 schváleným radou města dne 22.10.2018 a č. 12/2018 schváleným radou města dne 31.10.2018.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 10/2018, č. 11/2018 a č. 12/2018 schválená radou města.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2/18/ZM bylo přijato.

 

6. Rozpočtové opatření č. 13/2018 ke schválení

Pan starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2018. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 13/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2018

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2/18/ZM bylo přijato.*

 

7. Plnění rozpočtu k 31.10.2018

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.10.2018.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 9/2/18/ZM bylo přijato.

 

8. Účetní výkazy k 30.09.2018 na vědomí

S účetními výkazy seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30.09.2018.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2/18/ZM bylo přijato.

 

9. Úvěr na revitalizaci ZŠ Tišnovská 115

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního. Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, zda se u původního úvěru platí sankce za to, že se nedočerpá. Pan starosta uvedl, že se sankce neplatí. Přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 15 mil. Kč na profinancování investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 11/2/18/ZM bylo přijato.*

 

10. Zápis z jednání finančního výboru

Pan starosta udělil slovo panu Ing. Ondřeji Macholovi, předsedovi finančního výboru. Pan předseda zdůraznil důležitost pracovního semináře ZM k rozpočtu. Podrobně členy ZM seznámil s obsahem zápisu, zejména zmínil problematiku pronájmu lesních pozemků TS Velká Bíteš, hospodaření ICKK, grantové programy, hody, nutnost opravy Oranžového hřiště. Pokud jde o financování místních částí, je třeba vyjasnit kritéria, a proto pozval předsedy osadních výborů na jednání finančního výboru v lednu 2019. Pan starosta sdělil, že ředitel ICKK předá požadované informace písemně. O výši nájemného za lesní pozemky budeme jednat s jednatelem TS. Dále popsal přidělování prostředků na sport. Oranžové hřiště je třeba řešit. Financování místních částí bude ještě s místními částmi projednáváno. Pan Ing. Josef Jelínek vysvětlil navýšení mzdových prostředků na KD a popsal pracovní náplň nového pracovníka. Dále zdůraznil nutnost krytého pódia na hodech. Paní Mgr. Markéta Burešová nedoporučila snižování částky na místní části z důvodu, že místní části spravují městský majetek. Doporučila dělat zápisy z jednání s osadními výbory. Pan starosta uvedl, že problematiku místních částí bude mít na starosti paní místostarostka. Pan Ing. Tomáš Kučera a pan starosta diskutovali, zda nový pracovník na KD má zajišťovat údržbu zeleně a o celkovém počtu pracovníků na KD. Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, zda navýšení na sportovní kluby půjde na fotbal.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 16:24 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Pan starosta: Podstatná část bude pro fotbal, ale bude třeba řešit i hokejisty z důvodu výpadku sponzora. Pan Mgr. Aleš Koubek se vyjádřil, že když se navyšuje na sport, měly by se navýšit i prostředky na kulturu, protože i kulturním organizacím rostou náklady.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 16:27 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Mgr. Aleš Koubek by si představoval navýšení o 10 % na kulturu a ostatní zájmovou činnost. Pan starosta uvedl, že na základě vývoje požadavků organizací bude případně změněno v rozpočtu, přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 01/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 14.11.2018.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2/18/ZM bylo přijato.

 

11. Rozpočet města na rok 2019

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního.

Pan starosta uvedl, že rada města doporučuje schválit předložený návrh rozpočtu. Paní Mgr. Markéta Burešová vznesla technickou poznámku, aby byly částky na osadní výbory rozděleny na částku, kterou dostávají od města a na částku, kterou si uspořily. Dále aby v závěru rozpočtu bylo uvedeno, že je to z částek letošního rozpočtu. Pan starosta: Nikdo nezamlčuje částky, které jste ušetřili. Korekce se projeví v rozpočtu v únoru 2019 a částky budou rozepsány na dvě.

Pan Eduard Rovenský upozornil, že ZM rozhodlo o pozastavení činnosti lékařské služby první pomoci s tím, že přerušení provozu bude následně vyhodnoceno. Požádal, aby do příštího ZM bylo zajištěno vyjádření rychlé záchranné služby, zda byly navýšeny její výjezdy z důvodu zrušení pohotovosti. Pan MUDr. Svatopluk Horek: ZZS nespadá do kompetence města. Byli jsme jedni z posledních, kdo ze svého financoval pohotovost. Pan starosta: Materiál bude na příští ZM připraven.

Pan Ing. Tomáš Kučera: Příjmy z pronájmů by se měly snížit z důvodu prodeje spoluvlastnického podílu bytovému družstvu. Pan starosta: Zatím ponecháme z důvodu, že nejde přesně vyčíslit rozdíl. Pan Ing. Tomáš Kučera: Příjmy z pronájmu lesů ponížit na nulu a z těchto ušetřených peněz by měly TS tvořit rezervu na pěstební činnost. Pan starosta: O nepříznivé situaci v lesích víme, nájemné jsme snížili. Pan Ing. Tomáš Kučera navrhl doplnit do rozpočtu částku na senior taxi 250 tis. Kč.   Pan starosta: V RM jsme projednávali s tím, že jsme si stanovili 2 měsíce na předložení materiálu do ZM. Dále pan Ing. Kučera uvedl, že na obnovu hřišť přidat minim. 100 tis. Kč a položka na provoz ZŠ nebude dostačující. Pan starosta: Částka na ZŠ je na základě požadavku paní ředitelky. Dále pan Ing. Kučera uvedl, že není částka na opravy výtahů. Vedoucí odboru finančního: Není to samostatná akce, ale je to v bytovém hospodářství. Pan Ing. Kučera se dotázal na vybudování výtlačné kanalizace v Košíkově. Pan starosta: Budeme čekat na výsledek povolovacích řízení.

Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, zda RM řešila vybudování koupaliště. Abychom vyčlenili alespoň částku na studii. Pan starosta: Minulá RM schválila zpracování koncepce lokality stadion a na základě ní se bude postupovat. Je to o celkové koncepci sportovišť v Bíteši. Pan Eduard Rovenský: V roce 2017 jsme řešili workoutové hřiště, které do dnešního dne není. Pan starosta: Zatím jsme měli pouze jednu nabídku. Jakmile bude další nabídka, projednáme je a hřiště bude zrealizováno v letošním roce. Příprava workoutového hřiště se pozastavila, jak byla zadána studie celé lokality.

Pan starosta se dotázal pana Ing. Tomáše Kučery, zda má protinávrh. Ing. Kučera: Navrhuji jedinou věc 250 tis. Kč na senior taxi z rezervy. Pan starosta: Stojím za původním návrhem rozpočtu. Paní místostarostka uvedla, že toto může být řešeno v únoru na základě konkrétního materiálu. Pan starosta přečetl návrh usnesení dle požadavku Ing. Kučery.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2019 v předloženém znění s položkou 250.000 Kč na senior taxi, která bude hrazena z rozpočtové rezervy.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2019

Výsledek hlasování: pro 10, proti 2, zdrželi se 8

Usnesení nebylo přijato.

 

Pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu rozpočtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2019 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2019

Výsledek hlasování: pro 13, proti 1, zdrželi se 6

Usnesení č. 13/2/18/ZM bylo přijato.*

 

Odchod pana Eduarda Rovenského a pana Ing. Ondřeje Macholy v 17:12 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

 

12. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2021

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2020 a 2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2/18/ZM bylo přijato.*

 

13. Grantové programy města Velká Bíteš na rok 2019

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantové programy na rok 2019 Sport a tělovýchova, Kultura a ostatní zájmová činnost a Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 05.12.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/2/18/ZM bylo přijato.*

 

14. Dotace z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Popsal jednotlivé žádosti sportovních klubů o dotaci s tím, že plánována částka FC 1.700 tis. Kč bude snížena na 1.400 tis. Kč. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl postupně návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 7691/18  ve výši 200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.12.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2/18/ZM bylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 8245/18 ve výši 200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.12.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2/18/ZM bylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 8343/18  ve výši 300.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.12.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/2/18/ZM bylo přijato.*

 

15. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Eduarda Rovenského a pana Ing. Ondřeje Macholy v 17:22 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Mgr. Aleš Koubek navrhl, aby odměna nenáležela za měsíc, ve kterém proběhne zasedání, ale ve kterém se zúčastní. Pan starosta na základě tohoto návrhu přečetl usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon jednotlivých funkcí odměny za měsíc takto:

1.)   předseda komise rady města 2.900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

2.)   člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 2.500 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání výboru. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

3.)   člen komise rady města 2.500 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.01.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 19/2/18/ZM bylo přijato.*

 

16. Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města peněžitá plnění za měsíc takto:

1.)   předseda komise rady města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 2.800 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

2.)   člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

3.)   člen komise rady města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

4.)   předseda osadního výboru zastupitelstva města 3.600 Kč měsíčně, peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

5.)   člen osadního výboru zastupitelstva města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou peněžité plnění poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.01.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/2/18/ZM bylo přijato.*

 

Odchod pana Ing. Tomáše Kučery, pana Mgr. Aleše Koubka a paní JUDr. Aleny Malé v 17:28 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

 

17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 139, p.č. 140 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemků p.č. 130 zahrada o výměře 36 m2 a p.č. 139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2019

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 21/2/18/ZM bylo přijato.*

 

Odchod paní Mgr. Markéty Burešové v 17:30 hodin (celkem přítomno 16 členů ZM).

 

18. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. Tomáše Kučery, pana Mgr. Aleše Koubka a paní JUDr. Aleny Malé v 17:31 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 376 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 197 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2019

Výsledek hlasování: pro 13, proti 5, zdrželi se 1

Usnesení č. 22/2/18/ZM bylo přijato.*

 

Příchod paní Mgr. Markéty Burešové v 17:32 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

 

19. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 17:33 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/2/18/ZM bylo přijato.*

 

20. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/2/18/ZM bylo přijato.*

 

21. Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.800,- Kč. Kupující uhradí náklady související s úplatným převodem části předmětného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/2/18/ZM bylo přijato.*

 

22. Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést části pozemku p.č. 1673 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240,- Kč. Náklady související s koupí části uvedeného pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2/18/ZM bylo přijato.*

 

23. Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí pozemků p.č. 1396, 1398 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést za ceny stanovené znaleckým posudkem:

- část pozemku p.č. 1396 lesní pozemek o výměře cca 10 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1398 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 22 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 146 m2 za cenu 600,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s úplatným nabytím předmětných pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 27/2/18/ZM bylo přijato.*

 

24. Směna pozemku p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, Ph.D. v 17:40 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl pan starosta návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 580/9 zahrada o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/2 zahrada o výměře cca 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 120,- Kč/m2 ze strany města. Město Velká Bíteš uhradí náklady související s výše uvedenou směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 28/2/18/ZM bylo přijato.*

 

25. Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká   Bíteš – SZ obchvat“

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Mgr. Františka Melichara v 17:44 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 29/2/18/ZM bylo přijato.*

 

26. Diskuze

Pan Mgr. Aleš Koubek upozornil na stanovisko advokátní kanceláře Frank Bold ve věci pořizování záznamů ze zasedání ZM a dotázal se, zda není porušován § 11 zákona o ochraně osobních údajů, zejména ve vztahu k poučení veřejnosti. Pan starosta: Tato problematika se řešila na ZM několikrát. Paní tajemnice: Současné nahrávání probíhá v souladu s přílohou jednacího řádu ZM. Pokud jde o prověření porušování zákona, bude vhodné, aby se tímto podnětem zabývala naše pověřenkyně pro ochranu osobních údajů.

Pan Mgr. Aleš Koubek uvedl, že ve Zpravodaji nebyl zveřejněn článek zastupitelů za KDU-ČSL o povolební situaci ve městě a že má informaci, že redakční rada nebyla proti, ale proti byl pan starosta. Pan starosta: Byli tam nepodepsaní zastupitelé za KDU-ČSL, byly tam nepřesnosti. Přečetl problematické pasáže z článku a své stanovisko k článku, které zaslal redakci. Není to demokracie, ale demagogie. Uvedl, že takové články mohou zveřejňovat na Facebooku a na stránkách KDU-ČSL. Pan Ing. Tomáš Kučera rozdal členům ZM předmětný článek. Pan Mgr. Aleš Koubek uvedl, že na zveřejnění mají právo dle tiskového zákona. Starosta nemá právo zasahovat, co bude zveřejněno. Dotázal se ředitele ICKK, proč nebyl článek zveřejněn. Pan Ing. Josef Jelínek sdělil, že nebylo zveřejněno na základě textu pana starosty, že se jedná o nepřesnosti. Pan Mgr. Aleš Koubek: Proč jste se řídil pokynem, který by na to neměl mít vliv? Pan Ing. Josef Jelínek: V kodexu Zpravodaje je uvedeno, že by měly být otiskovány pravdivé informace. Pan Mgr. Aleš Koubek: Nedostali jsme od nikoho informaci, že je něco lež. Zavádějící je vyjádření paní místostarostky ve Zpravodaji, ve kterém reagujete na náš článek. Paní místostarostka uvedla, že nereagovala na jejich stanovisko, ale na to co proběhlo na sociálních sítích. Považuje za důležité, že každý subjekt má nyní v kontrolním výboru jednoho člena. V r. 2010 neměla ODS v kontrolním výboru zástupce vůbec, protože tehdy měl jen 5 členů. Pan Mgr. Aleš Koubek: Chtěl bych vědět, co je v našem článku nepravdivé. Pan starosta: Např. úvahy čeho se bojíme. To si nechte na privátní, stranická média. To jsou podprahová sdělení. Paní místostarostka: Např. popis koho kontroluje předseda kontrolního výboru. Pan Mgr. Aleš Koubek: To je pravdivé tvrzení. Pan Mgr. Aleš Koubek: Máte říct, že je něco zavádějící a dalo by se to upravit. Dále pan starosta diskutoval s panem Mgr. Alešem Koubkem a s panem Ing. Tomášem Kučerou o roznášení letáků před volbami a povolebním vyjednávání. Pan Mgr. Aleš Koubek: Nedostal jsem od ředitele Jelínka Statut Zpravodaje. Dále diskutoval s panem Aloisem Špačkem o kontrolním výboru. Pan Mgr. Aleš Koubek: Nikdo nám nesdělil výhrady. Pan starosta: Nebylo to z mého pohledu minimálně slušné. 90 % článku je k otištění. Pan Mgr. Aleš Koubek se opětovně dotázal ředitele ICKK, proč článek nevyšel. Pan Ing. Josef Jelínek se vyjádřil, že by měly přestat žabomyší spory, že se vracíme do doby, kdy si Zpravodaj s Exitem vyměňovaly názory a že některé věci nejsou v článku v pořádku. Pan starosta: Ing. Jelínek zašle písemné stanovisko vám a všem zastupitelům. Paní Mgr. Markéta Burešová: Elementární slušnost je sdělit autorovi výhrady.

27. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:25 hodin.