01/18 - 05.11.2018 Zápis ze zastupitelstva města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2018

konaného dne 05.11.2018 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Jelínek, Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

Omluveni: Ing. Libor Kotačka, Ph.D.

 

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:07 hod. dosavadním starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem (dále jako „předsedající“). Předsedající konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 19 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Předsedající určil za skrutátora vedoucího odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

 

2. Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města ke složení slibu. Upozornil je, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva města ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný z přítomných členů zastupitelstva města neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Předsedající uvedl, že pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D. je dnes omluven a pan Jan Pavlíček se dostaví později.

 

 1. 3.Určení ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma a paní Mgr. Markétu Burešovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma a paní Mgr. Markétu Burešovou.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/1/18/ZM bylo přijato.

 

4. Schválení programu zasedání

Předsedající seznámil přítomné s programem navrženým radou města, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající navrhl z neodkladného důvodu (konání valné hromady již v listopadu) doplnit jako bod č. 10 „Delegování zástupce města na valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko“. Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, předsedající dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program ustavujícího zasedání takto

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členy zastupitelstva
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Volba starosty a místostarosty
  1. Určení počtu místostarostů
  2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
  3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. Volba starosty
  5. Volba místostarosty
 6. Volba členů rady města
  1. Určení počtu členů rady města
  2. Určení způsobu volby dalších členů rady města
  3. Volba dalších členů rady města
 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. Volba předsedy finančního výboru
  3. Volba předsedy kontrolního výboru
  4. Volba dalších členů finančního výboru
  5. Volba dalších členů kontrolního výboru
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Rozhodnutí o plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
 10. Delegování zástupce města na valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/1/18/ZM bylo přijato.

 

5. Volba starosty a místostarosty

5.1. Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl zvolit jednoho místostarostu. Vyzval k podávání dalších návrhů. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/1/18/ZM bylo přijato.

 

5.2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

Předsedající navrhl, aby byly funkce starosty a místostarosty vykonávány jako uvolněné. Vyzval k podávání návrhů. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva města uvolněni.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/1/18/ZM bylo přijato.

 

5.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající uvedl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí případně schválit zastupitelstvo. Návrh na tajné hlasování nebyl podán. Pan Ing. Tomáš Kučera navrhl hlasování po jménech. Pan Ing. Aleš Koubek uvedl, že se jedná o volbu po jménech.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje veřejnou volbu po jménech.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/1/18/ZM bylo přijato.

 

5.4. Volba starosty

Předsedající vyzval k podávání návrhů na funkci starosty. Paní JUDr. Alena Malá uvedla, že ODS navrhuje pana Ing. Milana Vlčka na funkci starosty. Pan Ing. Tomáš Kučera uvedl, že KDU-ČSL navrhuje na funkci starosty pana Mgr. Aleše Koubka. Další návrhy nebyly předneseny. Předsedající dal hlasovat nejdříve o pozdějším druhém návrhu. Členové zastupitelstva jmenovitě hlasovali pro návrh, proti návrhu, nebo zda se hlasování zdrželi. Hlasování je zaznamenáno v příloze č. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí starostou města Velká Bíteš pana Mgr. Aleše Koubka.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 12, zdrželi se 0

Usnesení nebylo přijato.*

 

Předsedající dal hlasovat o prvním návrhu. Členové zastupitelstva jmenovitě hlasovali pro návrh, proti návrhu, nebo zda se hlasování zdrželi. Hlasování je zaznamenáno v příloze č. 4.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí starostou města Velká Bíteš pana Ing. Milana Vlčka.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 7, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/1/18/ZM bylo přijato. *

 

Vzhledem k tomu, že se dostavil člen zastupitelstva města pan Jan Pavlíček (celkem přítomno 20 členů ZM), předsedající přerušil projednávaný program zasedání a vyzval pana Pavlíčka ke složení slibu. Poučil ho, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a pan Jan Pavlíček složil slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

 

5.5. Volba místostarosty

Předsedající navrhl na funkci místostarostky JUDr. Alenu Malou a vyzval k podávání dalších návrhů na funkci místostarosty. Vzhledem k tomu, že jiný návrh podán nebyl, dal předsedající hlasovat o svém návrhu. Členové zastupitelstva jmenovitě hlasovali pro návrh, proti návrhu, nebo zda se hlasování zdrželi. Hlasování je zaznamenáno v příloze č. 5.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí místostarostkou města Velká Bíteš paní JUDr. Alenu Malou.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 7

Usnesení č. 7/1/18/ZM bylo přijato. *

 

6. Volba členů rady města

6.1. Určení počtu členů rady města

Předsedající navrhl počet členů rady města sedm, tak jak v minulém období. Vyzval k podání návrhů, jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje počet členů rady města sedm.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/1/18/ZM bylo přijato.

 

6.2. Určení způsobu volby dalších členů rady města

Předsedající uvedl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba členů rady veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Návrh na tajné hlasování nebyl podán.

 

6.3. Volba dalších členů rady města

Předsedající navrhl do funkce člena rady pana Ing. Josefa Jelínka, pana Zdeňka Řezáče, pana Aloise Špačka, pana MUDr. Jaroslava Štefka a pana Jana Vrbu. Předsedající vyzval k podávání protinávrhů, žádný protinávrh nebyl podán.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem Rady města Velká Bíteš:

pana Ing. Josefa Jelínka,

pana Zdeňka Řezáče,

pana Aloise Špačka,

pana MUDr. Jaroslava Štefka,

pana Jana Vrbu.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 3, zdrželi se 5

Usnesení č. 9/1/18/ZM bylo přijato.*

 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

7.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající navrhl, aby, tak jak v minulosti, mělo každé volební uskupení ve finančním a kontrolním výboru jednoho člena. To znamená, že by oba výbory byly sedmičlenné. Paní Mgr. Markéta Burešová uvedla, že by opozice měla mít ve výborech více členů z důvodu posílení její kontrolní funkce. Předsedající popsal dosavadní model obsazování výborů s tím, že se osvědčil. Paní Mgr. Markéta Burešová sdělila, že souhlasí se sedmi zástupci jednotlivých volebních uskupení a protinávrh nemá.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou sedmičlenné.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/1/18/ZM bylo přijato.

 

7.2. Volba předsedy finančního výboru

Předsedající uvedl, že požádal jednotlivá volební uskupení o předložení návrhu jednoho člena do finančního a kontrolního výboru. Obdržel od volebních uskupení návrh jednoho člena do každého výboru s výjimkou KDU-ČSL, která návrh nepodala. Nyní má návrh šesti osob a z nich navrhuje do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Ondřeje Macholu, který vyslovil souhlas se svojí kandidaturou. Pan Mgr. Aleš Koubek navrhl do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Tomáše Kučeru. Předsedající přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou finančního výboru pana Ing. Tomáše Kučeru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 8, zdrželi se 4

Usnesení nebylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou finančního výboru pana Ing. Ondřeje Macholu.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 5

Usnesení č. 11/1/18/ZM bylo přijato. *

 

7.3. Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru pana Aloise Špačka. Pan Ing. Tomáš Kučera navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru pana Mgr. Aleše Koubka. Předsedající přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Aleše Koubka.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 7, zdrželi se 5

Usnesení nebylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou kontrolního výboru pana Aloise Špačka.

Výsledek hlasování: pro 11, proti 5, zdrželi se 4

Usnesení č. 12/1/18/ZM bylo přijato.*

 

7.4. Volba dalších členů finančního výboru

Předsedající se dotázal na návrhy členů výborů za KDU-ČSL. Pan Mgr. Aleš Koubek navrhl do funkce člena finančního výboru pana Ing. Tomáše Kučeru a do funkce člena kontrolního výboru pana Mgr. Aleše Koubka. Předsedající přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem finančního výboru:

pana Ing. Bohumila Hejtmánka,

pana Jaroslava Hofmanna,

paní Bc. Ilonu Kalovou,

pana Petra Vondráka,

pana Ing. Lumíra Krestu,

pana Ing. Tomáše Kučeru.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/1/18/ZM bylo přijato.*

 

7.5. Volba dalších členů kontrolního výboru

Předsedající přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru:

pana Petra Davida,

paní Danu Jirglovou,

pana Ing. Libora Kotačku, Ph.D.,

pana Ing. Aloise Koukolu, CSc.,

paní Mgr. Dagmar Macholovou,

pana Mgr. Aleše Koubka.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/1/18/ZM bylo přijato.*

 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Důvodovou zprávu k tomuto přednesl předsedající. Sdělil, že v podkladovém materiálu jsou uvedeny maximálně možné částky odměn platné do 31.12.2018 a od 01.01.2019 a že bychom si měli vážit práce lidí, kteří jsou ochotni pracovat pro město. Předsedající uvedl, že po konzultaci s většinou členů rady města jsou odměny navrhovány ve výši cca 75 % tabulkových hodnot takto: člen ZM 1.500 Kč/měsíc, člen RM 6.000 Kč/měsíc, předseda výboru ZM nebo komise RM 100 Kč/měsíc + 2.900 Kč/měsíc, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání, člen výboru ZM nebo komise RM 100 Kč/měsíc + 900 Kč/měsíc, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání, předseda osadního výboru 3.000 Kč/měsíc. Předsedající udělil slovo paní Bc. Věře Pokorné, vedoucí odboru finančního, která vysvětlila problematiku přihlašování a odhlašování členů k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Předsedající popsal, od kdy by se odměny poskytovaly a princip sčítání odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Pan Mgr. Aleš Koubek uvedl, že v programu zastupitelstva jsou odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, kteří mají každý měsíc svoji odměnu a tu stokorunu by chápal, kdyby byla u členů výborů a komisí jako nečlenů zastupitelstva, ale o tom podle tohoto bodu programu nerozhodujeme a v návrhu usnesení to taky není. Pokud mají odměny dostávat i nezastupitelé, musíme o tom rozhodnout zvlášť, zřejmě na příštím zastupitelstvu. Předsedající na základě této faktické připomínky sdělil, že by se dnes mohlo rozhodnout o odměnách člena ZM, člena RM a předsedy finančního a kontrolního výboru, kteří musí být ze zákona členy ZM. Pan Ing. Tomáš Kučera uvedl, že odměna pro člena RM 6.000 Kč je neadekvátní a nechal by ji ve výši 3.000 Kč jako předsedovi osadního výboru, který má v místní části práci srovnatelnou s členem rady, která se schází 1 x za 14 dní. Předsedající navrhl, že se bude hlasovat samostatně o jednotlivých odměnách, aby bylo možno formulovat případné protinávrhy. Pan Mgr. Aleš Koubek si nemyslí, že by člen RM nenesl odpovědnost a nepracoval, jako kompromis navrhl 4.000 Kč pro člena RM. Předsedající postupně přednesl návrhy usnesení, ke kterým bylo možno podávat protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena zastupitelstva města odměnu ve výši 1.500 Kč za měsíc, odměna bude poskytovaná ode dne složení slibu.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 15/1/18/ZM bylo přijato.

 

Předsedající navrhl pro členy RM 6.000 Kč/měsíc. Pan Ing. Tomáš Kučera vznesl protinávrh 4.000 Kč/měsíc.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena rady města odměnu ve výši 4.000 Kč za měsíc, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do funkce.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 8, zdrželi se 6

Usnesení nebylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena rady města odměnu ve výši 6.000 Kč za měsíc, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do funkce.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 6, zdrželi se 5

Usnesení nebylo přijato.

 

Paní JUDr. Alena Malá uvedla, že by odměna mohla činit 5.000 Kč/měsíc. Pan Mgr. Aleš Koubek uvedl, že když odměna zastupitele je stanovena jako 2,4násobek, mohla by tak být stanovena i odměna člena RM, tj. 4.500 Kč/měsíc. Předsedající na základě této diskuze zformuloval následující návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena rady města odměnu ve výši 5.000 Kč za měsíc, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do funkce.

Výsledek hlasování: pro 11, proti 3, zdrželi se 6

Usnesení č. 16/1/18/ZM bylo přijato.

 

Předsedající navrhl pro předsedy FV a KV 100 Kč/měsíc + 2.900 Kč/měsíc, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání. Pan Ing. Tomáš Pelán vznesl protinávrh 2.900 Kč/měsíc, 100 Kč je zbytečných, protože jsou jako členové ZM již přihlášeni k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města odměnu ve výši 2.900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 17/1/18/ZM bylo přijato.

 

Předsedající dále přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje, že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát neuvolněného člena zastupitelstva města bude odměna poskytovaná ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí člena rady města, předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města bude odměna poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce. Při souběhu výkonu více neuvolněných funkcí se výše odměn sčítá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/1/18/ZM bylo přijato.

 

9. Rozhodnutí o plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích

Předsedající udělil slovo paní Bc. Věře Pokorné, vedoucí odboru finančního, která přednesla důvodovou zprávu. Předsedající navrhl z možných plnění dle zákona o obcích pouze příspěvek na pojištění rizik ve výši 294 Kč/rok pro členy ZM a pro uvolněné členy ZM příspěvek na stravování. Vyzval k diskuzi k tomuto bodu, nikdo se nepřihlásil.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým neuvolněným i uvolněným členům tato plnění: příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města ve výši 294 Kč na osobu a rok z rozpočtu města.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým uvolněným členům tato plnění:

příspěvek na stravování ve stejné výši a za stejných podmínek jako zaměstnancům města dle „Směrnice k tvorbě a čerpání sociálního fondu města“, tj. částečně z rozpočtu města a částečně ze sociálního fondu.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/1/18/ZM bylo přijato.

 

10. Delegování zástupce města na valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko

Předsedající uvedl, že důvod zařazení tohoto bodu sdělil již na začátku zasedání a navrhl delegovat paní JUDr. Alenu Malou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje paní JUDr. Alenu Malou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/1/18/ZM bylo přijato.*

 

11. Diskuze

Pan Mgr. Aleš Koubek se obrátil na nově zvolenou radu města s podnětem ve vztahu k jejímu jednacímu řádu. Aby RM zvážila úpravu jednacího řádu, podle které by se materiály pro RM zasílaly nebo zpřístupňovaly stejným způsobem a ve stejnou dobu jako členům RM všem zastupitelům a aby zastupitelé, pokud budou mít zájem se zúčastnit projednání nějakého bodu RM, byli k diskuzi k tomuto bodu přizváni. Předsedající uvedl, že podnětem se budou zabývat. Pan Ing. Tomáš Kučera podpořil podnět, a to vzhledem k tomu, že člen RM je předsedou kontrolního výboru, který má kontrolovat plnění usnesení RM. Vždy to byl člen opozice. Předsedající uvedl, že ve výborech je 7 zástupců volebních stran a každý člen má ve výboru 1 hlas. Pan Ing. Tomáš Kučera: Pokud má předseda výboru stejný hlas, proč se zvolil za předsedu člen RM? My jsme navrhovali Mgr. Aleše Koubka, což by bylo pro město přínosné. Předsedající: Neměli jsme návrhy od KDU-ČSL předem, abychom to zvážili.

Občanka popřála všem zvoleným funkcionářům, aby opravdu pracovali pro město a pro občany našeho města.*

12. Závěr

Předsedající oznámil, že další zasedání zastupitelstva města se bude konat v prosinci 2018 a ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:40 hodin.