25/18 - 24.09.2018 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

                                                                                                                                                                

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 25/2018

konaného dne 24.09.2018 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. Libor Buchta, Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, JUDr. Alena Malá, Ing. Ondřej Machola, Karel Navrátil

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:10 hodin. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (15 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 24/2018 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

 

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Řezáče a pana Aloise Špačka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Řezáče a pana Aloise Špačka.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/25/18/ZM bylo přijato. *    

 

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program zasedání s tím, že navrhl doplnění bodu schválení převodu majetku dle žádosti ICKK. Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu s tím, že doplněný bod „Žádost o schválení převodu majetku“ bude zařazen jako bod 22 před diskuzi.

Příchod Ing. Tomáše Pelána v 17:13 hodin (celkem přítomno 16 členů ZM).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtová opatření č. 5/2018, 6/2018, 7/2018 a 8/2018 schválená RM na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2018 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 31. 08. 2018
 6. Dotace z rozpočtu města
 7. Zápis z jednání finančního výboru
 8. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/1, p.č. 2538/11, p.č. 2539/84, p.č. 2539/85 a pozemku p.č. 2539/63 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 2469/1 a p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. st. 459 a části pozemku p.č. 461 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4693 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 599 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Revokace usnesení č. 10/24/18/ZM
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Směna části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 17. Nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě RD na pozemku p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 18. Směna části pozemku p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Směna části pozemku p.č. 23 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 275/3 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Návrh úplatného převodu spoluvlastnického podílu města Velká Bíteš k bytovému domu č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši
 22. Žádost o schválení převodu majetku
 23. Diskuze
 24. Závěr

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/25/18/ZM bylo přijato.

 

3. Rozpočtová opatření č. 5/2018, 6/2018, 7/2018 a 8/2018 schválená RM na vědomí

P. starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s  rozpočtovým opatřením č. 5/2018 schváleným radou města dne 25.06.2018, č. 6/2018 schváleným radou města dne 02.07.2018, č. 7/2018 schváleným radou města dne 16.07.2018 a č. 8/2018 schváleným radou města dne 27.08.2018.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 5/2018 schválené radou města dne 25.06.2018, č. 6/2018 schválené radou města dne 02.07.2018, č. 7/2018 schválené radou města dne 16.07.2018 a č. 8/2018 schválené radou města dne 27.08.2018.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/25/18/ZM bylo přijato.*

 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2018 ke schválení

P. starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s návrhem rozpočtového opatření č. 9/2018. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 9/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/25/18/ZM bylo přijato.*

 

5. Plnění rozpočtu k 31. 08. 2018

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.08.2018.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/25/18/ZM bylo přijato.*

 

6. Dotace z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta a vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s jednotlivými žádostmi. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl postupně návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4573/18 ve výši 105.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/25/18/ZM bylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4506/18 a doplnění ze dne 24.09.2018 ve výši 385.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/25/18/ZM bylo přijato.*

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3777/18 ve výši 236.450 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 1, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/25/18/ZM bylo přijato.*

 

7. Zápis z jednání finančního výboru

P. starosta sdělil, že byl členům ZM předložen zápis z jednání finančního výboru č. 16/2018 konaného dne 10.09.2018 a udělil slovo předsedkyni výboru Ing. Marii Šabacké, která se zápisem členy ZM seznámila. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 16/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 10.09.2018.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/25/18/ZM bylo přijato.

8. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/1, p.č. 2538/11, p.č. 2539/84, p.č. 2539/85 a pozemku p.č. 2539/63 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 2539/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označenou p.č. 2539/178 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2,

- část pozemku p.č. 2538/11 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označenou p.č. 2538/11 trvalý travní porost o výměře 273 m2,

- část pozemku p.č. 2539/84 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označenou díl „a“ o výměře 217 m2,

- část pozemku p.č. 2539/85 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označenou díl „b“ o výměře 152 m2,

- pozemek p.č. 2539/63 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2

vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že město uhradí náklady související s nabytím pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/25/18/ZM bylo přijato.*

 

9. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 2469/1 a p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně převést část pozemku p.č. 2469/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označenou p.č. 2469/4 ostatní plocha o výměře 22 m2 a části pozemku p.č. 2473/6 oddělené geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označené p.č. 2473/10 trvalý travní porost o výměře 46 m2 a p.č. 2473/8 trvalý travní porost o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/25/18/ZM bylo přijato.*

 

10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. st. 459 a části pozemku p.č. 461 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. st. 459 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 4742 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a část pozemku p.č. 461 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 461/2 zahrada o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/25/18/ZM bylo přijato.*

 

11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4693 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4693 orná půda o výměře cca 704 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/25/18/ZM bylo přijato.*

 

12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 599 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 599 zahrada o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím části uvedeného pozemku uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/25/18/ZM bylo přijato.*

 

13. Revokace usnesení č. 10/24/18/ZM

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 10/24/18/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město na vlastní náklady zajistí a vybuduje na nově vznikající hranici pozemků nové oplocení, a to betonový taras, kovové sloupky a dřevěné laťky včetně výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/25/18/ZM bylo přijato.*

 

14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Mgr. Kolář upozornil, že není akceptován postoj odboru výstavby a životního prostředí, který prodej nedoporučuje. Město by se nemělo zbavovat pozemků, které by mohly sloužit pro občanskou vybavenost. P. místostarosta: Stavební úřad pouze navrhuje, aby se neprodal pozemek zatížený sítěmi. P. starosta: Předmětný pozemek se bude nacházet za parkovištěm a trafostanicí, dále je zde ochranné pásmo čističky.

P. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 486 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 372,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 12, proti 3, zdrželi se 1

Usnesení č. 16/25/18/ZM bylo přijato.*

 

15. Směna části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Popsal také současný stav přípravy obchvatů města. Mgr. Kolář sdělil, že zastupitelé od něho dostali dopis v této záležitosti, kde uvedl své výhrady. Oblast Karlova a Návrší nemá žádné hřiště. Zvažovalo se propojení silnice 602 s ulicí Strmou. Křižovatka je zde velice riziková. Potom by celé Návrší tady jezdilo na Brno. P. starosta potvrdil, že návrh propojení s ulicí Strmou je nereálný. Mgr. Kolář: Označení slepé ulice tedy zůstane? P. starosta: Ano P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o tomto usnesení hlasovat.

Příchod p. Jana Pavlíčka v 18:15 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemky p.č. p.č. 2940/1 o výměře 232 m2 a p.č. 2942/8 trvalý travní porost o výměře 2884 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 za část pozemku p.č. 1556/1 orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem 1.500,- Kč/m2. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků by byl doplacen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou smluvní strany uhradí rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 1, zdrželi se 2

Usnesení č. 17/25/18/ZM bylo přijato.*

 

16. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. starosta popsal nutnou související přípravu inženýrských sítí. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 65 orná půda o výměře cca 700 m2, části pozemku p.č. 66 orná půda o výměře cca 540 m2 a části pozemku p.č. 67 orná půda o výměře cca 365 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 18/25/18/ZM bylo přijato.*

 

17. Nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě RD na pozemku p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) nevyhovět žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše,

b) uzavřít dohodu o vrácení smluvní pokuty ve výši 127.600,- Kč v případě, že na p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše dokončí výstavbu rodinného domu do 29.09.2021 a v domě bude k tomuto datu přihlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/25/18/ZM bylo přijato.*

 

18. Směna části pozemku p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2539/93 orná půda o výměře cca 84 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 2538/26 trvalý travní porost o výměře 316 m2 a část pozemku p.č. 2539/94 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/25/18/ZM bylo přijato.*

 

19. Směna části pozemku p.č. 23 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 23 orná půda o výměře cca 160 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4599 orná půda o výměře cca 121 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a pozemku p.č. 3008/11 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 i části pozemků p.č. 4595 orná půda o výměře cca 20 m2, p.č. 4594 orná půda o výměře cca 92 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr pozemků ze strany města ve výši 120,- Kč/m2. Náklady na směnu pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/25/18/ZM bylo přijato.*

 

20. Úplatný převod bytové jednotky č. 275/3 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta.

Pan Eduard Rovenský oznámil před hlasováním o tomto bodu střet zájmů, nehlasoval.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést

- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 82/1000

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 22/25/18/ZM bylo přijato.*

 

21. Návrh úplatného převodu spoluvlastnického podílu města Velká Bíteš k bytovému domu č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Ing. Koukola: Je třeba lépe vysvětlit lidem důvody rozdílných cen jednotlivých bytů. P. starosta: Většina lidí to na jednání pochopila, pouze dva lidé nesouhlasili s návrhem. P. místostarosta: Bude oceněn každý byt zvlášť. Mgr. Kolář: Nezvednu pro to ruku, protože teď pouze pověřujeme radu. Jaká je cena bytu? P. místostarosta dovysvětlil předložený materiál s tím, že cena většího bytu by činila cca 855.000 Kč a cena menšího bytu by činila cca 412.000 Kč. Jsou to pouze předpokládané ceny. P. místostarosta opět přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje RM k zahájení přípravy kroků směřujících k předložení návrhu úplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 48922366/64048780 k pozemku p.č. 2996, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova v ulici Jihlavská č.p. 282, byt. dům, včetně spoluvlastnických podílů ve výši id. 359/470 ke každé bytové jednotce č. 282/1-282/28 v k.ú. a obci Velká Bíteš zastupitelstvu města k projednání a rozhodnutí o něm.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/25/18/ZM bylo přijato.*

 

22. Žádost o schválení převodu majetku

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně převést drobný dlouhodobý majetek umístěný v objektu Letná 130 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace dle předloženého soupisu majetku a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedenou příspěvkovou organizací.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/25/18/ZM bylo přijato.*

 

23. Diskuze

P. starosta vyzval k diskuzi. P. místostarosta sdělil, že na sociálních sítích zaznamenal příspěvek Mgr. Koláře o financování školství a vysvětlil mu dva způsoby financování škol, a to část financovanou  krajem a část financovanou městem. Bc. Pokorná uvedla kritéria rozdělení sdílených daní, přičemž jedním z kritérií je počet žáků a zdůraznila, že užití těchto daní není účelově vázáno. Mgr. Kolář: Nesmí to jít na investice. P. místostarosta sdělil částky, které město dalo na investice do škol a částky čerpaných dotací. Mgr. Kolář uvedl, že na svých stránkách sděluje fakta.

Vzhledem ke končícímu volebnímu období p. starosta poděkoval členům ZM za práci, kterou vykonali za toto volební období pro město, a také poděkoval tajemnici a všem pracovníkům městského úřadu.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:00 hodin.